Validare poprire

Sentinţă civilă 1105 din 05.03.2020


INSTANŢA

Deliberând cu privire la cauza de față, instanța constată următoarele:

Prin cererea înregistrată la 06.12.2019 BEJ Divoiu Maria a solicitat validarea popririi înființată prin adresa din 11.11.2019 emisă în dosarul de executare 42/2018 la terțul poprit Jercan Daniela-PFA pentru recuperarea sumei de 3248,04 lei datorată de către debitorul Jercan Daniel creditoarei RCS&RDS în baza Sentinței civile 991/06.02.2017 a Judecătoriei Ploiești.

În motivare arată că la data de 11.11.2019 a emis adresa de înființare a popririi însă terțul poprit nu s-a conformat obligațiilor legale.

În probațiune: înscrisuri.

În drept: 790 Cod procedură civilă.

Cererea a fost legal timbrată cu taxă de timbru în cuantum de 20 lei.

Legal citați, pârâții nu au formulat întâmpinare și nu s-au prezentat la termenul de judecată acordat.

Analizând actele și lucrările dosarului, instanța va respinge cererea de validare ca neîntemeiată având în vedere următoarele:

În fapt, prin încheierea nr. 201 din data de 12.01.2018, pronunțată de Judecătoria Ploiesti, în dosarul nr. 443/281/2018 a fost încuviințată executarea silită formulată de creditoare, în contradictoriu cu debitorul Jercan Daniela în ceea ce privește titlul executoriu Sentința civilă 991/06.02.2017 a Judecătoriei Ploiești

În cadrul executării silite pornite în dosarul de executare nr. 42/2018 a fost comunicată către PFA Jercan Daniela adresa de înființare a popririi din data de 11.11.2018, la data de 13.11.2018.

Petenta BEJ Divoiu Maria a solicitat validarea popririi, motivat de faptul că terțul poprit nu și-a îndeplinit obligațiile care îi reveneau în vederea efectuării popririi.

În drept, potrivit art. 790 C.p.c.: „Dacă terțul poprit nu își îndeplinește obligațiile ce îi revin pentru efectuarea popririi, inclusiv în cazul în care, în loc să consemneze suma urmăribilă, a liberat-o debitorului poprit, creditorul urmăritor, debitorul sau executorul judecătoresc, în termen de cel mult o lună de la data când terțul poprit trebuia să consemneze sau să plătească suma urmăribilă, poate sesiza instanța de executare, în vederea validării popririi. În cazul când asupra aceleiași sume datorate de terțul poprit există mai multe popriri, care nu au fost executate de către acesta, validarea lor se va putea judeca printr-o singură hotărâre. Instanța îi va cita pe creditorul urmăritor și pe cei intervenienți, dacă este cazul, precum și pe debitorul și terțul poprit și, la termenul fixat pentru judecarea cererii de validare, va putea dispune administrarea oricărei probe necesare soluționării acesteia, care este admisibilă potrivit normelor de drept comun. În instanța de validare, terțul poprit poate opune creditorului urmăritor toate excepțiile și mijloacele de apărare pe care le-ar putea opune debitorului, în măsura în care ele se întemeiază pe o cauză anterioară popririi. Dacă din probele administrate rezultă că terțul poprit îi datorează sume de bani debitorului, instanța va da o hotărâre de validare a popririi, prin care îl va obliga pe terțul poprit să îi plătească creditorului, în limita creanței, suma datorată debitorului, iar, în caz contrar, va hotărî desființarea popririi. Poprirea înființată asupra unei creanțe cu termen sau sub condiție va putea fi validată, dar hotărârea nu va putea fi executată decât după ajungerea creanței la termen sau, după caz, la data îndeplinirii condiției. Dacă sumele sunt datorate periodic, poprirea se validează atât pentru sumele ajunse la scadență, cât și pentru cele care vor fi scadente în viitor, în acest ultim caz validarea producându-și efectele numai la data când sumele devin scadente. În cazul popririi sumelor de bani din conturile bancare, pentru sumele viitoare, instanța va dispune menținerea popririi până la realizarea integrală a creanței. Dacă poprirea a fost înființată asupra unor bunuri mobile incorporale care se aflau, la data înființării ei, în mâinile terțului poprit, instanța va hotărî vânzarea lor. Dacă poprirea a fost înființată asupra unor bunuri mobile incorporale datorate debitorului, dar care, la data validării, nu se mai aflau în posesia terțului, acesta va fi obligat, prin hotărârea de validare, la plata contravalorii acestor bunuri, caz în care va fi urmărit direct de către executorul judecătoresc. Terțul poprit care, cu rea-credință, a refuzat să își îndeplinească obligațiile privind efectuarea popririi va putea fi amendat, prin aceeași hotărâre de validare, cu o sumă cuprinsă între 2.000 lei și 10.000 lei.”

Astfel, pentru admiterea unei cereri privind validarea popririi trebuie sa fie îndeplinite următoarele condiții: existența unei creanțe certe și lichide a creditorului față de debitor; existenta unui raport juridic între terțul poprit și debitorul poprit; existența unei executări silite în curs demarată de către creditor împotriva debitorului, în cadrul căreia s-a emis adresa de înființare a popririi; neîndeplinirea de către terț a obligației de plata ce-i incumbă; formularea cererii de validare a popririi în termen de o lună de la data când terțul poprit trebuia să consemneze sau să plătească suma urmăribilă.

În cauza de față, nu este îndeplinită condiția existenței unor raporturi obligaționale în temeiul cărora terțul poprit să datoreze debitorului poprit o sumă de bani.

Astfel, art. 2 lit. i OUG nr.44/2008 definește persoana fizică autorizată ca fiind „persoana fizică autorizată să desfășoare orice formă de activitate economică permisă de lege, folosind în principal forța sa de muncă”.

Potrivit art. 4 din OUG nr.44/2008: „Persoanele fizice prevăzute la art. 3 alin. (1) pot desfășura activitățile economice după cum urmează: a) individual și independent, ca persoane fizice autorizate”.

Potrivit art. 7 alin. 1 din OUG nr.44/2008: „Persoanele fizice prevăzute la art. 4 lit. a) și b) au obligația să solicite înregistrarea în registrul comerțului și autorizarea funcționării, înainte de începerea activității economice, ca persoane fizice autorizate, denumite în continuare PFA, respectiv întreprinzători persoane fizice titulari ai unei întreprinderi individuale”.

De asemenea, art. 17 alin. 1 din același act normativ: „PFA își poate desfășura activitatea conform prevederilor art. 4 lit. a) sau poate angaja, în calitate de angajator, terțe persoane cu contract individual de muncă, încheiat în condițiile legii”.

Așadar, instanța reține că prin înregistrarea în registrul comerțului și autorizarea funcționării, persoana fizică autorizată nu devine persoană juridică, aceasta nefiind o entitate juridică distinctă de persoana care a solicitat autorizarea. Persoana fizică nu are calitatea de angajat al persoanei fizice autorizate, aceasta desfășurându-și activitatea individual și independent sau prin angajarea de terțe persoane.

În acest sens, instanța reține că persoana fizică autorizată nu reprezintă un terț față de debitor și nu datorează acestuia sume de bani, neputând avea calitatea de terț poprit.

În consecință, având în vedere că în cauza de față nu s-a făcut dovada existenței unui raport juridic în temeiul căruia terțul poprit să datoreze debitorului o sumă de bani, instanța constată că în cauză nu sunt îndeplinite condițiile de admitere a cererii de validare a popririi, astfel că va respinge cererea de validare a popririi.

 PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

 

Respinge cererea formulată de petentul BEJ DIVOIU MARIA cu sediul în Ploiești, Văleni, nr. 41, Județ Prahova privind pe creditorul RCS & RDS SA cu sediul ales în București, str. Dr. Staicovici , nr. 73-75 Cladirea Forum 2000 Faza I , et.2, sector 5, în contradictoriu cu debitorul JERCAN DANIELA cu domiciliul în Ploiesti, Romană, nr. 47, Județ Prahova şi terţul poprit JERCAN A DANIELA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ cu sediul în Ploiești, Romana, nr. 47, Judeţ Prahova, ca neîntemeiată.

Cu drept de apel în termen de 5 zile de la comunicare, cererea de apel urmând a se depune la Judecătoria Ploieşti.

Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 396 alin. 2 C.pr.civ. azi, 05.03.2019.

Preşedinte Grefier