Validare poprire

Sentinţă civilă 2364 din 07.11.2016


Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Caracal din data de  01.08.2016 sub nr……../207/2016, creditoarea EOS KSI ROMÂNIA S.R.L. cu sediul central in Bucureşti a formulat cerere de validare a popririi împotriva terţului poprit S.C. A.E.F. S.R.L  cu sediul în Drăgăneşti Olt.

In fapt, se arată că la data de  21.01.2015, creditoarea EOS KSI ROMÂNIA S.R.L a solicitat către Judecătoria Caracal investirea cu formula executorie a contractului de credit nr. FN /09.10.2007 in vederea recuperării creanţei in cuantum de 1.518,45 lei, precum si a cheltuielilor de judecata ocazionate de constituirea prezentului dosar.

Astfel ca, la data de 22.01.2015 cererea de investire cu formula executorie a fost admisa de Judecătoria Caracal prin încheierea nr.81 din dosarul nr. …./207/2015.

Întrucât  debitorul nu si-a executat de bunăvoie obligaţiile stabilite in titlul executoriu, creditoarea a solicitat executarea silita prin toate formele prevăzute de lege, inclusiv prin poprire.

 Prin încheierea nr.441/E/2015 din data de 17.02.2015 s-a dispus admiterea cererii formulata de creditoarea EOS KSI ROMÂNIA S.R.L., inregistrarea acesteia si deschiderea dosarului de executare silita, stabilindu-se totodată si cuantumul cheltuielilor de executare  prin Încheierea nr 441/E/2015 din data de 17.02.2015.

Prin adresa nr.441/E/2015 din data de 28.01.2016, Biroul Executorului Judecătoresc D.D.M. a dispus infiintarea popririi asupra veniturilor salariale pe care debitorul B.G.,  CNP …… cu domiciliul în Drăgăneşti Olt strada …… , nr …. jud Olt le incaseaza de la terţul angajator S.C. A.E.F. S.R.L  cu sediul în Drăgăneşti Olt , strada ….., bloc …. , scara …., ap … CUI …..

 Adresa a fost comunicată la sediul terţului poprit in data de 02.02.2016.

 Cu toate acestea, terţul poprit nu şi-a îndeplinit obligaţiile ce-i reveneau pentru efectuarea popririi, neindeplinindu-si obligaţiile prevăzute la art. 783, alin. 2 C. pr. Civ., astfel ca potrivit art. 787, alin. (1), C. pr. Civ., in loc sa consemneze suma urmaribila, a eliberat-o debitorului poprit.

Având in vedere aceste considerente, creditoarea a solicitat  sa fie validată poprirea infiintata de către Biroul Executorului Judecătoresc D.D.M. in dosarul de executare numărul 441/E/2015, cu obligarea terţului poprit sa plătească suma poprita.

De asemenea, in conformitate cu dispoziţiile art. 790 alin. (9) C. pr. Civ., s-a solicitat amendarea terţului poprit, intrucât cu rea-credinta a refuzat sa-si indeplineasca obligaţiile stabilite de lege.

In drept, se invocă dispoziţiile art. 783, alin. (2) C. pr. Civ., art. 787, alin. (1), C. pr. Civ„ art. 790 alin. (9) C. pr. Civ., solicitand judecarea cauzei, in lipsa, in conformitate cu art. 583 Cod Procedura Civila.

La dosar s-au depus dovada achitării taxei judiciare de timbru in suma de 20 de lei si următoarele inscrisuri: cererea de executare silita nr. 441/E/2015 din data de 17.02.2015, incheierea nr. 441/E/2015 din data de 17.02.2015, adresa de poprire din  28.01.2016,  dovada de înmânare , incheierea nr. 208/20772015 din 22.01.2015,contract de cesiune de creanţe, delegaţie.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Creditoarea  EOS KSI ROMÂNIA S.R.L. cu sediul central in Bucureşti a formulat cerere de validare a popririi impotriva terţului poprit S.C. A.E.F. S.R.L  cu sediul în Drăgăneşti Olt, solicitând sa fie validată poprirea infiintata de către Biroul Executorului Judecătoresc D.D.M. in dosarul de executare numărul 441/E/2015, cu obligarea terţului poprit sa plătească suma poprita.

Creditoarea EOS KSI ROMÂNIA S.R.L a solicitat către Judecătoria Caracal investirea cu formula executorie a contractului linie de credit şi garanţie extrarol din data de 09.10.2007 incheiat intre ING BANK în calitate de împrumutător şi  B.G. in calitate de imprumutat.

Astfel, la data de 22.01.2015  cererea de investire cu formula executorie a fost admisa de Judecătoria Caracal prin încheierea nr. 81 din dosarul nr. 208/207/2015 şi –sa dispus investirea cu formulă executorie a titlului executoriu mai sus menţionat.

Întrucât  debitorul nu si-a executat de bunăvoie obligaţiile stabilite in titlul executoriu, creditoarea a solicitat executarea silita prin toate formele prevăzute de lege, inclusiv prin poprire.

 Prin adresa nr. 441/E/2015 din data de 28.01.2016, Biroul Executorului Judecătoresc D.D.M. a dispus infiintarea popririi asupra veniturilor salariale pe care debitorul  B.G. le incaseaza de la terţul poprit S.C. A.E.F. S.R.L  cu sediul în Drăgăneşti Olt.

Cu toate acestea, terţul poprit nu şi-a îndeplinit obligaţiile ce-i reveneau pentru efectuarea popririi, neindeplinindu-si obligaţiile prevăzute la art. 783, alin. 2 C. pr. Civ., astfel ca potrivit art. 787, alin. (1), C. pr. Civ., in loc sa consemneze suma urmaribila, a eliberat-o debitorului poprit.

În conformitate cu dispoziţiile art.782 alin.1 C.pr.civ., ,,Poprirea se înfiinţează la cererea creditorului de către un executor judecătoresc al cărui birou se află în circumscripţia curţii de apel unde îşi are domiciliul sau sediul debitorul ori terţul poprit”, şi nu de către instanţa de judecată.

 Aşa cum stipulează chiar norma legală, dreptul de  a porni executarea silită prin poprire aparţine creditorului şi în virtutea principiului disponibilităţii, acesta va formula cererea de poprire atunci când debitorul nu execută benevol obligaţia sa stabilită prin titlul executoriu, indiferent că a recurs sau nu şi la alte forme de executare silită împotriva aceluiaşi debitor.

Regula generală este cea înscrisă în primul aliniat al art.782, care stabileşte competenţa în favoarea executorului judecătoresc din raza curţii de apel unde îşi are domiciliul sau sediul debitorul ori terţul poprit, cu excepţia cazurilor expres reglementate de Codul fiscal.

Potrivit art. 782 alin. (2) C.pr.civ., „în cazul popririi pe conturile unei persoane fizice sau juridice, competenţa aparţine executorului judecătoresc al cărui birou se află în circumscripţia curţii de apel de la domiciliul sau sediul debitorului ori, după caz, de la sediul principal sau, după caz, de la sediile secundare ale instituţiei de credit unde debitorul şi-a deschis contul. Dacă debitorul are mai multe conturi deschise, competenţa pentru înfiinţarea popririi asupra tuturor conturilor aparţine executorului judecătoresc de la oricare dintre locurile unde acestea au fost deschise", iar potrivit alin. (3) al aceluiaşi text de lege în materia competenţei executorului judecătoresc în privinţa popririi se vor aplica dispoziţiile art. 651 alin. (4) C. pr. civ..

Dispoziţiile art.782 alin.2 stabilesc, de asemenea, o competenţă teritorială alternativă, dispunând că, în ipoteza în care poprirea vizează conturile unei persoane fizice sau juridice, va fi competent oricare dintre executorii judecătoreşti al căror birou se află în circumscripţia curţii de apel de la domiciliul sau sediul debitorului ori de la sediul principal sau, după caz, de la sediile secundare ale instituţiei de credit unde debitorul şi-a deschis contul.

Competenţa teritorială alternativă dă posibilitatea sesizării atât a executorului judecătoresc de la domiciliul sau sediul terţului poprit, cât şi pe cel de la domiciliul sau sediul debitorului, iar în cazul unui concurs de creditori, există posibilitatea sesizării, pentru urmărirea creanţei comune, a mai multor executori judecătoreşti.

Creditorul are posibilitatea să aleagă executorul  judecătoresc căruia i se va adresa cu cerere de înfiinţare a popririi, competenţa teritorială a acestuia fiind delimitată de circumscripţia teritorială a curţii de apel pe lângă care funcţionează, iar procedura execuţională se desfăşoară sub controlul instanţei de executare, reţinându-se totodată că poprirea nu se înfiinţează în mod direct, ci în prealabil este necesară încuviinţarea executării de către executorul judecătoresc conform dispoziţiilor art.666 NCPC, iar potrivit alin.4, încuviinţarea executării silite permite creditorului să ceară executorului judecătoresc competent să recurgă, simultan ori succesiv, la toate modalităţile de executare prevăzute de lege în vederea realizării drepturilor sale, inclusiv a cheltuielilor de executare.

Conform art. 783 alin. (1) teza I C.pr.civ. „poprirea se înfiinţează fără somaţie, în baza încheierii de încuviinţare a executării, prin adresă în care se va preciza şi titlul executoriu în temeiul căruia s-a înfiinţat poprirea, ce va fi comunicată celei de-a treia persoane arătate la art. 781 alin. (1), împreună cu încheierea de  încuviinţare a executării".

Conform art. 790 alin. (1) C. pr. civ., dacă terţul poprit nu îşi îndeplineşte obligaţiile ce îi revin potrivit art. 650 alin. (1) C.pr.civ., astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 21 din Legea nr. 138/2014, „instanţa de executare este judecătoria în a cărei circumscripţie se află, la data sesizării organului de executare, domiciliul sau, după caz, sediul debitorului (...).".

Potrivit art. 789 al. 1 din C.p.civ., dacă terţul poprit nu îşi îndeplineşte obligaţiile ce-i revin pentru efectuarea popririi, creditorul urmăritor, debitorul sau executorul judecătoresc, în termen de cel mult o lună de la data când terţul poprit trebuia să consemneze sau să plătească suma urmăribilă, poate sesiza instanţa pentru validarea popririi.

Pentru validarea popririi este necesară dovedirea condiţiei existenţei unei creanţe certe şi lichide, nefiind suficient ca debitorul să fi fost angajat al terţului poprit la data încheierii contractelor de împrumut, ci este necesar să aibă această calitate şi la data înfiinţării popririi şi pe durata termenului prevăzut de art.456 C.pr.civ. 1865 (art.787 NCPC).

 În speţă terţul  s-a aflat în imposibilitatea să îndeplinească obligaţia ce-i revenea pentru efectuarea popririi, deoarece debitorul nu mai lucrează la aceasta, ceea  ce rezultă din documentele depuse de terţul poprit S.C. A.E.F. S.R.L  cu sediul în Drăgăneşti Olt , respectiv decizia nr.4/16.02.2015 de  încetarea contractului individual de muncă ca urmare a convenţiei părţilor din care rezultă că începând cu 16.02.2015 contractul individual de muncă  încetează în temeiul art. 55 lit-b din Codul muncii.

În consecinţă, instanţa apreciază că nu sunt îndeplinite condiţiile pentru validarea acestei popriri, deoarece terţul poprit indicat în cauză nu mai are această calitate,  validarea popririi fiind solicitată la data de 01.08.2016.

Pentru aceste considerente, instanţa urmează să respingă cererea creditorului, ca neîntemeiată.

Postat 22.11.2016