Poprire

Sentinţă civilă 2636 din 26.09.2011


Dosar nr. 2804/317/2011

Cod operator 3924

 R O M Â N I A

JUDECĂTORIA TÂRGU-CĂRBUNEŞTI

TG-CĂRBUNEŞTI

Sentinţa Nr. 2636/2011

Şedinţa publică de la 26 Septembrie 2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE A.B.P.

Grefier I.A.

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe creditor DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE hG. CU SEDIUL ÎN TG-JIU şi pe terţul poprit SC T.G. SRL TG-CĂRBUNEŞTI, debitoarea SC S.T. SRL TG-CĂRBUNEŞTI, având ca obiect poprire asiguratorie.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns avocat O.A. pentru debitoarea SC S., lipsă fiind celelalte părţi.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că prin Serviciul registratură a fost depus dosarul de executare nr. 97/13.04.2011 de către Administraţia Finanţelor Publice a Oraşului Tg.Cărbuneşti şi Adresa nr.3414/21.09.2011 emisă de S.C. T.G. SRL.

Nemaifiind alte cereri sau excepţii de formulat sau probe de administrat instanţa a acordat cuvântul pe fond.

Avocatul O.A. Ion a cerut admiterea în parte a acţiunii în cuantumul sumei datorate de  S.C. T.G. SRL debitoarei SC S.T. SRL, fără cheltuieli de judecată.

INSTANŢA:

Deliberând asupra cauzei civile de fa?ă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instan?e la data de 14.07.2011, sub nr. …/317/2011, creditoarea Direc?ia Generală a Finan?elor Publice G. a chemat în judecată pe ter?ul poprit S.C. T.G. S.R.L. ?i pe debitoarea S.C. S.T. S.R.L. ?i a solicitat instan?ei ca prin hotărârea ce o va pronun?a să men?ină poprirea înfiin?ată prin adresa nr. 97/13.04.2011 asupra sumelor datorate cu orice titlu de către ter?ul poprit debitoarei.

În motivarea cererii, creditoarea a arătat că debitoarea S.C. S.T. S.R.L are datorii la bugetul general consolidat în cuantum de 87.092 lei, reprezentând impozite ?i taxe, contribu?ii sociale, amenzi, iar întrucât debitoarea se află în rela?ii comerciale cu ter?ul poprit S.C. T.G. S.R.L., organele de executare din cadrul DGFP G.-AFP Târgu-Cărbune?ti au procedat la înfiin?area popririi asupra sumelor datorate cu orice titlu de către ter?ul poprit debitoarei, prin adresa nr. 97/13.04.2011.

A mai sus?inut creditoarea că ter?ul poprit a refuzat să onoreze adresa de înfiin?are a popririi ?i nu a comunicat organului fiscal dacă datorează sau nu sume de bani debitoarei, a?a încât sunt îndeplinite condi?iile legale pentru ca instan?a să men?ină poprirea înfiin?ată asupra veniturilor ter?ului poprit de către organele de executare din cadrul DGFP G..

În drept, creditoarea a invocat prevederile art. 149 alin. 8, art. 150 Cod pr. fisc., art. 242 alin. 2 Cod pr. Civ.

În dovedire, creditoarea a solicitat instan?ei încuviin?area probei cu înscrisuri, iar în sus?inere a depus la dosarul cauzei, în copie, actele din dosarul de executare nr. 15709087 al DGFP G.-AFP Târgu-Cărbune?ti.

Ac?iunea este scutită de plata taxei de timbru ?i a timbrului judiciar, potrivit art. 197 Cod pr. fisc., Legii nr. 146/1997 ?i O.G. nr. 32/1995.

De?i legal cita?i, ter?ul poprit ?i debitoarea nu au depus întâmpinare.

Analizând ansamblul materialului probator, instan?a re?ine următoarele:

În fapt, prin adresa nr. 97/13.04.2011 (filele5,6) a DGFP G.-AFP Târgu-Cărbune?ti, a fost înfiin?ată poprirea asupra veniturilor datorate cu orice titlu de către ter?ul poprit S.C. T.G. S.R.L. debitoarei S.C. S.T. S.R.L., întrucât aceasta din urmă avea datorii la bugetul general consolidat în cuantum de 87.092 lei, conform titlurilor executorii individualizate în adresă.

Din analiza contractului de prestări servicii nr. 4/02.03.2009 ?i a anexelor acestuia ( filele 9-15), a facturilor fiscale emise în baza acestui contract (filele 16-26) ?i a extrasului de cont 3365/16.09.2011 emis de către ter?ul poprit S.C. T.G. S.R.L.  ?i confirmat de către debitoarea S.C. S.T. S.R.L., instan?a constată că, la data de 16.09.2011, ter?ul poprit datora debitoarei suma de 68.568,61 lei.

În drept, instan?a arată că, potrivit art. 149  alin. 1 Cod pr. fisc., sunt supuse executării silite prin poprire orice sume urmăribile reprezentând venituri ?i disponibilită?i băne?ti în lei ?i în valută, titluri de valoare sau alte bunuri mobile necorporale, de?inute ?i/sau datorate, cu orice titlu, debitorului de către ter?e persoane sau pe care ace?tia le vor datora ?i/sau de?ine în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente.

Art. 149 alin. 8 Cod pr. fisc. prevede că poprirea se consideră înfiin?ată din momentul primirii adresei de înfiin?are de către ter?ul poprit, care este obligat să înregistreze atât ziua cât ?i ora primirii adresei.

Conform art. 150 alin. 1 Cod pr. fisc., dacă ter?ul poprit în?tiin?ează organul de executare că nu datorează vreo sumă de bani debitorului urmărit, precum ?i în cazul in care se invocă alte neregularită?i privind înfiin?area popririi, instan?a judecătorească în a cărei rază teritorială se afla domiciliul sau sediul ter?ului poprit, la cererea organului de executare ori a altei păr?i interesate, pe baza probelor administrate, va pronun?a men?inerea sau desfiin?area popririi.

Instan?a arată că institu?ia reglementată de art. 150 alin. 1 Cod pr. fisc are caracterul unei contesta?ii la executare speciale, derogatorie atât de la contesta?ia la executare de drept comun, cât ?i de la contesta?ia la executare prevăzută de art. 172-174 Cod pr. fisc.

Având în vedere că, din analiza situa?iei de fapt re?inute de instan?ă pe baza probelor administrate în cauză, se desprinde concluzia că sunt îndeplinite condi?iile legale pentru men?inerea popririi înfiin?ate asupra veniturilor ter?ului poprit, instan?a urmează a admite cererea creditoarei ?i a men?ine poprirea înfiin?ată prin adresa nr. 97/13.04.2011 a DGFP G.-AFP Târgu-Cărbune?ti, în limita sumei datorate de către ter?ul poprit debitoarei, ?i anume 68.568,61 lei.

În baza art. 274 alin.1 Cod pr. civ., instan?a urmează a lua act că nu au fost solicitate cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite cererea de menţinere a popririi formulată de creditoarea Direc?ia Generală a Finan?elor Publice G., cu sediul în Târgu-Jiu, str. S. nr. 6, jud. G., în contradictoriu cu terţul poprit S.C. T.G. S.R.L., cu sediul în Târgu-Cărbuneşti, str. Trandafirilor nr. 2, jud. G. şi debitoarea S.C. S.T. S.R.L., cu sediul în Târgu-Cărbuneşti, str. T. bl. 10, sc. 1, et. 1, ap. 8, jud.- G..

Menţine poprirea înfiinţată prin adresa nr. 97/13.04.2011 a DGFP G.-AFP Târgu-Cărbune?ti asupra sumelor de bani datorate cu orice titlu de către terţul poprit debitoarei, în limita sumei de 68.568,61 lei.

Fără cheltuieli de judecată.

Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 26.09.2011

PREŞEDINTE, GREFIER,

P. A. B. A. I.

Red., tehnored P.A.B- jud./ 30.09.2011, 4 ex.

Domenii speta