Validare proprire. Termen de formulare a cererii

Sentinţă civilă 9401 din 11.01.2016


Prin sentinta civila nr. 9401/2014 a Judecatoriei Iasi, a fost respinsa  ca tardiva cererea formulata de creditoarea … în contradictoriu cu debitorul … si tertul poprit …

Pentru a se pronunta astfel instanta a avut in vedere:

La data de 02.10.2013 a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Iaşi, sub nr. de dosar 31841/245/2013, cererea prin care creditoarea ..a solicitat în contradictoriu cu debitorul … şi terţul poprit …,validarea popririi înfiinţate în dosarul de executare nr. … al BEJ P. S.S.

În fapt motivează reclamanta că pentru recuperarea debitului din titlul executoriu reprezentat de sentinţa civilă nr. … a Judecătoriei Iaşi s-a adresat BEJ P.S.S., formându-se dosarul de executare nr…., că prin încheierea din data de … a Judecătoriei Iaşi fost încuviinţată executarea silită şi că la data de … a fost înfiinţată poprirea la terţul poprit ….

Susţine că terţul poprit nu s-a conformat dispoziţiilor art. 782 din codul de procedură civilă, astfel încât a fost formulată prezenta cerere.

În drept au fost invocate dispoziţiile art. 789 al. 1 din codul de procedură civilă.

A fost solicitată judecata în lipsă.

Cererea, timbrată cu taxă de timbru de 20 de lei, a fost însoţită de  delegaţie şi de copii certificate pentru conformitate cu originalul după adresă privind înfiinţarea popririi, încheierea din data de … a Judecătoriei Iaşi, cerere de executare silită, sentinţa civilă nr. …a Judecătoriei Iaşi, dovezi de comunicare.

Debitorul şi terţul poprit nu au depus întâmpinare.

S-a dispus ataşarea unei copii certificate a dosarului de executare nr. ..al BEJ P. S.S..

Din oficiu, instanţa a invocat excepţia tardivităţii formulării cererii.

Creditoarea a solicitat respingerea excepţiei, având în vedere că adresa de înfiinţare a popririi a fost recomunicată terţului poprit la data de 19.09.2013, iar cererea de validare a fost înregistrată la data de 02.10.2013.

Debitorul şi terţul poprit nu au răspuns excepţiei tardivităţii.

Deliberând cu precădere asupra excepţiei tardivităţii formulării cererii, conform art. 248 din noul cod de procedură civilă, instanţa reţine:

În fapt, la data de 08.04.2013,a fost înregistrată la BEJ P.S.S.,cererea de executare silită a titlului executoriu reprezentat de sentinţa civilă nr. …a Judecătoriei Iaşi, la cererea creditoarei …

Prin încheierea din data de … a Judecătoriei Iaşi a fost încuviinţată executarea silită a titlului executoriu, iar la data de … a fost emisă somaţia de plată.

Tot la data de 10.06.2013, a fost înfiinţată poprirea asupra veniturilor pe care debitorul le obţine de la terţul poprit, despre înfiinţarea popririi fiind încunoştiinţat şi debitorul.

Adresa de înfiinţare a popririi a fost comunicată terţului poprit la data de 25.06.2013, potrivit înscrisului de la pagina 90 dosar.

În drept, instanţa reţine incidenţa dispoziţiilor art. 786 alin. (1) din Codul de procedură civilă, ca și lege aplicabilă prin raportare la data începeri executări silite și anume 08.04.2013 - viză fila 62, potrivit cărora în termen de 5 zile de la comunicarea popririi, iar în cazul sumelor de bani datorate în viitor, de la scadenţa acestora, terţul poprit este obligat: a) să consemneze suma de bani, dacă creanța este exigibilă, sau, după caz, să indisponibilizeze bunurile mobile incorporale poprite şi să trimită dovada executorului,

Conform art. 789 din Codul de procedură civilă, dacă terţul poprit nu-şi mai îndeplineşte obligaţiile ce-i revin pentru efectuarea popririi, inclusiv în cazul în care, în loc să consemneze suma urmăribilă a liberat-o debitorului poprit, creditorul, debitorul sau organul de executare, în termen de 1 lună de la data când terţul poprit trebuia să consemneze sau să plătească suma urmăribilă, poate sesiza instanţa de executare, în vederea validării popririi.

Termenul este unul imperativ, care nu permite deci formularea cererii de validare ulterior împlinirii sale.

În cauză, instanţa constată că adresa de înfiinţare a popririi a fost comunicată terţului poprit la data de 25.06.2013, că terţul poprit trebuia să procedeze la consemnarea sumei în termen de 5 zile de la comunicarea înştiinţării, dată de la care curge termenul de o lună prevăzut în dispoziţiile  legale redate anterior.

Domenii speta