Validare poprire

Hotărâre 3913 din 19.07.2016


Pe rol se află  judecarea cauzei civile  privind pe creditor E.S.M.E.SA PRIN LICHIDATOR I. I. în contradictoriu cu debitoarea A.P.NR..., terţ poprit H.E., având ca obiect validare poprire DOS. EXEC.687/E/2014 B.V.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică, se prezintă reprezentantul creditoarei, lipsă fiind părţile.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că toate părţile au fost citate cu menţiunea de a face dovada raporturilor locative ale terţului poprit cu privire la imobilul administrat de debitoare, procedura de citare  fiind legal îndeplinită. De asemenea, la data de 18.07.2016 s-a depus întâmpinare atât din partea terţului poprit, cât şi  din partea debitoarei.

Reprezentantul creditoarei depune la dosar înscrisurile care i-au fost solicitate la termenul anterior, care conform art. 21 din Legea 230/2007 privind Asociaţia de proprietari, preşedintele este ales din cadrul proprietarilor imobilului respectiv.

La întrebarea instanţei dacă mai detine vreo altă dovadă privind raporturile locative dintre tertul poprit si debitor, reprezentantul creditoarei arată că nu deţine asemenea dovezi.

Instanţa comunică câte un exemplar din intâmpinarile depuse de parati, reprezentantului creditoarei, şi dispune lăsarea cauzei la a doua strigare pentru ca reprezentantul creditoarei să poată studia înscrisurile depuse la dosar, precum şi să precizeze probatoriul cu privire la raporturile locative dintre tertul poprit si debitor.

Reprezentantul creditoarei arată că nu se opune.

Având în vedere prevederile art. 104 alin. 13 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, conform cărora „În cazul în care nici una dintre părţi nu se prezintă la strigarea cauzei, dosarul va fi lăsat la sfârşitul şedinţei”, instanţa dispune lăsarea cauzei la a doua strigare.

Reluând cauza, la interpelarea instanţei, reprezentantul creditoarei arată că sunt depuse la dosar dovezi privind raporturile locative dintre tertul poprit si debitor.

Instanţa acordă cuvântul asupra cererilor în probaţiune, în condiţiile prevăzute de art. 254 Cod procedură civilă.

Reprezentantul creditoarei solicita incuviintarea probei cu inscrisuri.

În temeiul art. 258 alin. 1 Cod.pr.civ, instanţa încuviinţează pentru toate părţile proba cu înscrisurile depuse la dosar, având în vedere că acestea întrunesc cerinţele prevăzute de art. 255 Cod.pr.civ.

 La întrebarea instanţei reprezentantul creditoarei arată că nu mai are alte probe de solicitat sau cereri de formulat, solicitând dezbaterea fondului la acest termen de judecată.

Nemaifiind alte cereri de soluționat sau probe de administrat instanţa, în temeiul dispoziţiilor art. 244 Cod procedură civilă instanţa, considerându-se lămurită, declară încheiată cercetarea procesului şi procedează la dezbaterea fondului în continuare în şedinţă publică, la acelaşi termen de judecată.

În temeiul dispoziţiilor art. 392 Cod procedură civilă, instanţa declară deschise dezbaterile asupra fondului cauzei şi acordă cuvântul reprezentantului creditoarei în dezbateri.

Reprezentantul creditoarei solicită admiterea acţiunii astfel cum a  fost formulată, cu menţiunea că a primit o dovadă  de plată parţială a debitului din partea debitoarei care a fost efectuată la data de 15.06.2016, restul debitului fiind de 10167,09 lei. Mai arată că terţul poprit este proprietar al imobilului nr.7 din cadrul scării din str. Apicultorilor nr.12, iar în ceea ce priveşte debitele faţă de debitoare conf. art.47 din Legea 230/2007 în care se precizează că toţi proprietarii sunt obligaţi să plătească lunar în avans sau pe baza facturilor emise de către furnizor, iar normele de aplicabilitate art.25 prevede  că cotele de contribuţie şi cheltuielile ale asociaţiei calculate pentru fiecare proprietar vor fi achitate de către aceştia în termen de plată de 20 de zile. Consideră că din momentul depunerii cererii de înființarea a popririi de către executorul judecătoresc s-a așteptat 30 de zile pentru depunerea cererii de validare a popririi, terţul poprit nu a achitat nicio sumă, chiar invocând prin întâmpinare că nu datorează nici un debit faţă de debitoare. Pe de altă parte cu privire la întâmpinarea depusă de debitoare şi terţul poprit, apreciază că are acelaşi conţinut. În condiţiile de faţă mai arată că asociaţiile de proprietari poate intermedia servicii de furnizor şi proprietar consumator în special cu privire la serviciile publice pe baza unor contracte de servicii sau cu caracter individual. În speţa de faţă a fost depus contractul de furnizare servicii, care a fost încheiat de Asociaţia de Proprietari nu cu proprietarul dl. R.E.. Mai arată că prin întâmpinare se invocă că acest sume ar avea afectaţiune specială, în acest sens se opune, având în vedere dipoz. art.228 din Legea 230/2007 care în cazul de faţă nu se aplică. Societatea creditoare a avut un contract cu debitoarea care nu a fost respectat în privinţa plăţilor, s-a obţinut un titlu executoriu definitiv care a fost executat, au fost întreprinse mai multe popriri, somaţii de identificare de bunuri imobile, mobile şi ultima variantă pentru recuperarea debitului  formularea acestei cereri pentru care solicită admiterea ei.  Nu solicită cheltuieli de judecată.

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

 Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. 7650/320/2016 din data de 21.06.2016, creditoarea E.S.M.E. SA a solicitat instanţei, în contradictoriu cu terţul poprit H.E. şi cu debitoarea A.P.NR..., validarea popririi înfiinţate de către B.V. M.A. în dos. execuţional nr. 687/E/2014 asupra terţului poprit H.E. până la concurenţa sumei de 28.167,9 lei, conform titlului executoriu, inclusiv cheltuielile de executare, astfel cum rezultă din adresa de înfiinţare a popririi.

În motivare, creditoarea a învederat instanţei, ca urmare a Sentinţei Civile Nr. 6863/15.10.2013, pronunţată în dosarul nr. 5330/320/2013 de Judecătoria Tg-Mureş, definitivă prin neapelare şi a neexecutării acesteia de bună voie de către debitoare, a recurs la procedura executării silite, iniţiate în dosar nr. 687/ E/2014 de către Biroul Executorului Judecătoresc V. M.A., cu sediul in ….

Drept consecinţa a cererii de executare silită, executorul judecătoresc a dispus înfiinţarea popririi asupra tuturor stimelor datorate în prezent şi în viitor de către terţul poprit în calitate de locatar în cadrul imobilului situat în Târgu Mureş. .... jud. Mureş.

Conform art. 781 alin. (1) din Codul de procedura civila. ”Sunt supuse urmăririi silite prin poprire sume le de bani, titlurile de valoare sau alte bunuri mobile incorporate urmăribile datorate debitorului ori deţinute în numele său de o a treia persoană sau pe care aceasta din urma i le va datora în viitor, în temeiul unor raporturi juridice existente.

Astfel, prin adresa din data de 19.05.2016 care urma a se conforma dispoziţiilor de executare în termen de cel mult 5 zile de la primirea actului de înfiinţare a popririi, ori de la scadenţa sumelor datorate în viitor.

Conform art. 787 alin. (1) pct. 1 din Codul de procedura civilă: „Obligaţiile terţului poprit: în termen de 5 zile de la comunicarea popririi, iar în cazul sumelor de hani datorate în viitor, de la scadenţa acestora, terţul poprit este obligat:

- să consemneze suma de bani, dacă creanţa poprită este exigibilă sau după caz să indisponibilizeze bunurile mobile incorporate poprite şi să trimită dovada executorului judecătoresc, în cazul popririi înfiinţate pentru realizarea altor creanţe decât cele arătate la pct.2”.

Cu toate acestea, terţul poprit a refuzat îndeplinirea dispoziţiilor executorii, neconsemnând sumele de bani datoraţi cu titlu de cheltuieli de întreţinere la dispoziţia organului de executare, drept pentru care a fost nevoită a recurge la validarea popriri pe cale judecătorească.

S-a mai făcut precizarea că creditoarea a luat în calcul şi cazul sumelor de bani datorate în viitor, terţul poprit susmenţionat, potrivit art. 787. pct I din Cod proc civ., era obligat să consemneze suma de bani dacă creanţa poprită este exigibilă şi să trimită dovada executorului judecătoresc, ori în cazul de faţă, de la comunicarea dispoziţiilor executorii au trecut 30 de zile, răstimp în care plata costurilor de întreţinere pe cel puţin o lună a devenit exigibilă, şi executorul judecătoresc nu a primit nici sumele de bani poprite şi nici informare despre faptul consemnării acestor sume.

În temeiul art. 790 alin. (9) Cod de proc. civ. creditoarea a mai solicitat amendarea terţului poprit pentru reaua-credinţă de care a dat dovadă, de la expirarea termenului legal de 5 zile din momentul primirii comunicării popririi de la executor şi până la data formulării prezentei, în sensul că nici nu a consemnat sumele de bani conform legii, şi nici nu a informat executorul judecătoresc în privinţa situaţiei debitelor datorate către debitoarea.

După înfiinţarea popririi, debitoarea nu s-a liberat singură de obligaţia stabilita în sarcina sa prin titlul executoriu.

În drept, şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile art. 790 Cod proc. civ.

În probaţiune, creditoarea a solicitat încuviinţarea şi  administrarea probei cu înscrisuri depunând la dosar următoarele: titlul executoriu în baza căruia s-a cerul poprirea; adresa executorului judecătoresc care a înfiinţat poprirea; dovada comunicării popririi către terţul poprit.

Prin întâmpinarea depusă, tertul poprit a solicitat respingerea cererii formulate de reclamanta, motivand in esenta ca Asociatia de proprietari functioneaza ca un intermediar intre furnizorii de servicii publice si consumatori iar sumele pe care proprietarii sunt obligati sa le achite lunar catre asociatie sunt sume care au o afectatiune speciala, asupra carora asociatia nu are drept de dispozitie.

În drept, au fost invocate dispozitiile art. 781 alin 5 lit a CPC, Legea nr. 230/2007, art. 451-453 CPC, art. 712 CPC si urm.

Prin întâmpinarea depusă, debitorul a solicitat respingerea cererii formulate de reclamanta, motivand in esenta ca Asociatia de proprietari functioneaza ca un intermediar intre furnizorii de servicii publice si consumatori iar sumele pe care proprietarii sunt obligati sa le achite lunar catre asociatie sunt sume care au o afectatiune speciala, asupra carora asociatia nu are drept de dispozitie.

În drept, au fost invocate dispozitiile art. 781 alin 5 lit a CPC, Legea nr. 230/2007, art. 451-453 CPC, art. 712 CPC si urm.

În cauza a fost încuviinţată şi administrată proba cu înscrisuri.

Analizând actele şi lucrările dosarului precum şi dispoziţiile legale incidente în cauză, instanţa constată următoarele:

Împotriva debitorului s-a declanșat executarea silită în cadrul dosarului execuțional 687/E/2014 al B.V. M.A..

În urma verificărilor efectuate de către executorul judecătoresc s-a stabilit că terțul poprit are calitatea de proprietar al unui apartament ce face parte dintr-un condominiu administrat de către debitor, terțul poprit datorând astfel periodic debitorului sume de bani constând în cheltuieli de întreținere.

Prin Adresa de înfiinţare a popririi din data de 19.05.2016, comunicată terțului poprit la data de 24.05.2016, s-a dispus indisponibilizarea sumelor de bani pe care terțul poprit le datorează ori le va datora debitorului cu titlu de cheltuieli de întreținere, până la concurența sumei totale de 28.167,90 lei, reprezentând debit datorat potrivit titlului executoriu Sentința civilă nr. 6863/08.10.2013 pronunțată în dosarul 5330/320/2013 și cheltuieli de executare.

Terțul poprit nu a răspuns solicitării creditorului.

Specificul popririi este determinat de caracterul triunghiular al acestei operaţiuni juridice procesuale care presupune participarea indispensabilă a trei părţi: creditorul popritor, debitorul poprit şi terţul poprit, între acestea stabilindu-se tot atâtea raporturi juridice.

Dintre aceste raporturi juridice două preced înfiinţarea popririi şi anume: raportul de creanţă dintre creditorul urmăritor şi debitorul urmărit precum şi raportul de creanţă dintre debitorul poprit şi terţul poprit, acesta din urmă caracterizându-se prin aceea că terţul este dator faţă de debitorul urmărit.

Ca urmare a înfiinţării popririi se naşte al treilea raport de creanţă, de această dată între creditorul urmăritor şi terţul poprit, în baza căruia terţul poprit devine direct debitorul creditorului popritor.

Din analiza art. 781-794 C.pr.civ. rezultă că pentru a fi validată poprirea, este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

1.la momentul comunicării către terțul poprit a adresei de înființare a popririi, să existe o executare silită în curs împotriva debitorului

2.înființarea popririi să fie realizată cu respectarea dispozițiilor art. 781 și 782 C.pr.civ.

3.terţul poprit să nu îşi fi îndeplinit obligaţiile ce îi revin potrivit art. 786 C.pr.civ. pentru efectuarea popririi

4.cererea de validare să fie introdusă în termen de cel mult o lună de la data comunicării adresei de înființare a popririi către terțul poprit (data când terţul poprit trebuia să consemneze sau să plătească suma urmăribilă, respectiv data la care trebuiau achitate cheltuielile de întreținere)

5.la data înființării popririi sau pe viitor, terţul poprit să datoreze sume de bani debitorului

După cum rezultă din dispozițiile art. 781 alin. 5 Cod Procedură Civilă, nu sunt supuse executării silite prin poprire sumele care sunt destinate unei afectaţiuni speciale prevăzute de lege şi asupra cărora debitorul este lipsit de dreptul de dispoziţie

Prin urmare, atunci când o sumă, care este datorată de un terț debitorului, îndeplinește aceste două condiții cumulative, respectiv suma să fie destinată unei afectațiuni speciale prevăzute de lege și debitorul să fie lipsit de dreptul de dispoziție cu privire la ea, poprirea nu poate fi înființată.

Instanța constată că în speță sunt îndeplinite cele două condiții enunțate anterior, iar sumele datorate și plătite lunar de către fiecare proprietar, reprezentând consum de energie termică sau cheltuieli comune generate de coproprietatea forţată, au o afectațiune specială legală.

Art. 3 alin. 1 lit. i din Legea 230/2007 definește ce înseamnă cheltuielile asociației de proprietari și se observă că sunt cuprinse și cheltuielile cu serviciile de care beneficiază proprietarii și care nu sunt facturate individual către proprietățile individuale.

La art. 18 din aceeași lege se prevede că asociația de proprietari poate intermedia servicii între furnizori și proprietarii consumatori, în special cu privire la serviciile publice de utilități, pe baza unor contracte de prestări servicii sau furnizare cu caracter individual. …

Serviciul de intermediere al asociației, în acest caz constă în repartizarea facturilor către consumatori prin listă de plată lunară, încasarea și plata sumelor reprezentând c/val consum facturat înștiințarea debitorilor cu privire la restanțieri.

În același sens, sunt și reglementările din dispozițiile art. 47 și art. 48 din lege.

Așadar, în cadrul cheltuielilor de întreținere sunt cuprinse mai multe elemente, nu numai plata furnizorilor.

Asociația poate efectua serviciul de intermediere în ceea ce privește serviciile publice de utilități între furnizori și proprietari, fiind prevăzute în mod expres în ce constau aceste activități de intermediere, dar și modul de repartizare a acestor servicii când nu se facturează individual.

Spre exemplu, o asociație nu poate folosi banii proveniți din plata contribuțiilor pentru apa menajeră consumată de proprietari pentru a face modernizări la acoperișul blocului.

Acelaşi lucru este valabil şi pentru cheltuielile comune generate de starea de coproprietate forţată, pe care proprietarii sunt obligaţi prin norme imperative să le plătească, iar asociaţia este obligată să le folosească numai în scopurile expres prevăzute de lege, această obligaţie incumbând administratorului asociaţiei, conform art. 34 și art. 36 din Legea 230/2007.

Având în vedere categoria și numărul componentelor ce intră în conținutul „cheltuielilor de întreținere” gestionate de asociația de proprietari, destinația acestora, creditorul nu poate urmări sumele ce vor fi plătite în viitor de locatari pentru alte servicii de utilități prestate.

Creditorul deține împotriva debitorului - Asociație de proprietari - un titlul executoriu constând în plata unei sume de bani, reprezentând energie termică neachitată, iar creditorul nu a dovedit faptul că terțul poprit - membru al asociației de proprietari - are de achitat debitorului vreo sumă de bani reprezentând parte din parte din creanța menționată în titlul executoriu.

Având în vedere cele arătate mai sus, instanța constată că în speță sunt incidente dispozițiile art. 781 alin. 5, lit. a Cod Procedură Civilă, astfel încât va respinge ca neîntemeiată cererea de validare a popririi și va dispune desființarea popririi.

Pntru motivele retinute mai sus, retinand ca nu este indeplinita conditia relei – credinte în ceea ce-l priveşte pe tertul poprit, instanta va respinge, ca neîntemeiată, cererea de amendare a terţului poprit pentru rea-credinţă de care a dat dovadă.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge cererea formulată de creditoarea E.S.M.E. SA prin lichidator I. I., cu sediul procesual ales la I. I., cu sediul în …, în contradictoriu cu debitorul A.P. NR..., cu sediul în Târgu Mureş, ..., Judeţ Mureş şi cu terţul poprit H.E., cu domiciliul în Târgu Mureş, ..., …, Judeţ Mureş, ca neintemeiata.

Desfiinteaza poprirea înfiinţata de B.V. M.A.  prin adresa emisa la data de 19.05.2016 in dosarul de executare nr. 687/E/2014, transmisa tertului poprit. 

Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Tîrgu Mureş

Pronunţată în şedinţă publică, azi 19.07.2016.

Domenii speta