Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 8552/2014 din 29.09.2014


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ORADEA

SECŢIA CIVILĂ

Sentinţă civilă  Nr. ………

Şedinţa publică de la 29 Septembrie 2014

Completul compus din:

PREŞEDINTE ………….

Grefier …………

Pe rol judecarea cauzei Civil privind pe contestator …….. şi pe intimat BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC ………, intimat ………….. având ca obiect contestaţie la executare.

La apelul nominal făcut in şedinţă publică nu se prezintă părţile.

Procedura de citare este legal îndeplinită prin necitarea părţilor.

Dezbaterile asupra fondului au avut loc in şedinţa publica de la 22.09.2014, fiind consemnate in încheierea de şedinţa de la acea data, parte integranta din prezenta hotărâre când, instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea la data de 29.09.2014, când, in aceeaşi compunere, a hotărât următoarele:

I N S T A N Ţ A

D E L I B E R Â N D

Constată că prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Oradea la data de 14.07.2014 sub nr. de dosar 15486/271/2014, legal timbrată cu suma de 642,5 lei, contestatoarea SC ……….. SRL a formulat în contradictoriu cu intimaţii ………. şi Biroul Executorului Judecătoresc ………,  contestaţie la executare şi cerere de suspendare a executării silite, solicitând anularea executării silite însăşi, a  înştiinţării, a  Somaţiei, a Adresei de înfiinţare privind măsura popririi, a somaţiei imobiliare şi a încheierii nr. 1/04.07.2014, acte de executare emise in dosarul de executare nr. ……. care au fost comunicate la data de 08.07.2014, conform ştampilei poştei aplicata pe plicul de comunicare a corespondentei, precum şi tuturor actelor de executare silita subsecvente, ca fiind emise de intimata cu încălcarea dispoziţiilor CPC; cenzurarea cheltuielilor de executare silita in temeiul art. 669 alin. 4 CPC în sensul anularii lor şi întoarcerea executării silite efectuate de către intimat in temeiul dispoziţiilor art. 722 alin. 1 CPC; cu cheltuieli de judecată.

In fapt arată că prin titlul executoriu – Sentinţa civilă nr. ……., pronunţata de Judecătoria Oradea în dos. nr. ………271/2014, a fost obligata sa predea  reclamantului  dl. ……… cantitatea de 2.000 kg porumb boabe reprezentând parte din arenda aferenta anului 2010, potrivit contractului de  arendare nr. 1272/2003, încheiat intre părţi precum si la plata sumei de 600 lei  cheltuieli de judecata. Sentinţa le-a fost comunicata la data de 11.04.2014, cu drept de apel in 30 de zile de la comunicare. Nu au înţeles sa promoveze apel împotriva acestei sentinţe, astfel ca după expirarea celor 30 de zile de la comunicare cu părţile aceasta a devenit executorie.

La data de 17.06.2014 a înţeles sa execute de buna voie sentinţa civila, consemnând  la CEC BANK Oradea suma de 600 lei pe seama si la dispoziţia d-lui …… reprezentând cheltuieli de judecata, cu recipisa CEC de consemnare seria ….. din data de 17.06.2014.

In aceeaşi zi, 17.06.2014, prin Adresa nr. 352/17.06.2014, comunicata cu confirmare de primire, l-a înştiinţat pe dl. ……. ca a executat de buna voie dispozitivul  titlului executoriu ce face obiectul executării silite, respectiv ca au consemnat la CEC suma de 600 lei  si il invită ca in termen de 10 zile de la primirea adresei sa se prezinte la S.C. ……….S.R.L. - Baza Periam, din localitatea …….,  str. ……. Timis  (aceasta fiind cea mai apropiata baza de recepţie si depozitare a cerealelor de localitatea Biled, unde este situat terenul ce face obiectul contractului de arenda încheiat intre părţi) sa ridice cantitatea de 2.000 kg porumb boabe, precum si recipisa CEC.

La data de 01.07.2014 plicul cu care a fost expediata Adresa nr. 352/17.06.2014 a fost returnat de către Posta Romana, pe exemplarul confirmării de primire fiind menţionat  „ expirat termenul de păstrare”.

Având in vedere refuzul d-lui …. de a ridica plicul de corespondenta, la data de 02.07.2014 au solicitat BEJ ……. sa transmită d-lui …… Oferta de plata înregistrata sub nr. …..02.07.2014 la BEJ ……….,  prin care ii solicitau d-lui ……. sa se prezinte la data de 09.07.2014 ora 9,00  la S.C. W….S.R.L. - Baza Periam, din localitatea Periam,  (aceasta fiind cea mai apropiata baza de recepţie si depozitare a cerealelor de localitatea ………, unde este situat terenul ce face obiectul contractului de arenda încheiat intre părţi)  sa ridice cantitatea de 2.000 kg porumb boabe, precum si recipisa CEC.

In data de 08.07.2014  i-au fost comunicate de către BEJ ........: înştiinţarea din dos. de executare silita ….. prin care au fost informaţi ca s-a declanşat procedura urmăririi silite la cererea creditorului ……….,  Somaţia prin care executorul le punea in vedere ca in termen de 24 de ore de la primirea somaţiei sa se conformeze dispozitivului titlului executoriu, in sensul de a preda cantitatea de 2.000 kg. porumb boabe reprezentând parte din arenda aferenta anului 2010 d-lui ……….., iar in caz de neconformare in termenul de 24 ore va proceda la executarea silita,  înştiinţarea privind măsura popririi prin care s-a dispus înfiinţarea popririi asupra conturilor deţinute la de 30 de bănci până la concurenta sumei de 8.550,89 lei, suma compusa din 600 lei reprezentând cheltuieli de judecata, 7.950,89 lei cheltuieli de executare silita, la solicitarea d-lui ………., Somaţia imobiliara prin care executorul le punea in vedere ca in termen de o zi de la primire sa achite creditorului suma totala de 8.550,89 lei, încheierea  nr. 1/04.07.2014 din dosarul de executare silita nr. 462/2014 de stabilire a cheltuielilor de executare silita in total suma de 7.950,89, încheierea nr. 6596/2014 pronunţata de Judecătoria Oradea in dos. 13299/2014 de încuviinţare a executării silite si  Sentinţa Civila nr. 1483/2014, toate actele de executare silita fiind comunicate cu un singur plic având data poştei de comunicare 08.07.2014.

Apreciază actele de executare silita ca fiind nelegale. Astfel, în data de 09.07.2014, in termenul legal de o zi  de la comunicarea actelor de executare silita de către executorul judecătoresc, a depus la BEJ ……….., Adresa nr. …./09.07.2014 prin care expuneau punctul de vedere faţă de solicitările acestuia din cuprinsul actelor de executare, respectiv faptul ca la data primirii actelor de executare silita subscrisa nu mai are calitatea de debitor  faţă de dl. ………. Ioan, întrucât a executat de bunăvoie titlul executoriu înainte de a-i fi comunicate actele de executare silite precum si faptul ca in dimineaţa zilei de 09.07.2014, la ora 9,00 (ora stabilita prin oferta de plata, dl. ……. s-a prezentat la adresa indicata de ei, a ridicat originalul recipisei CEC de consemnare a sumei de 600 lei,  i-au pus la dispoziţie cantitatea de 2.000 kg porumb boabe, insa acesta a refuzat sa o ridice din cauza lipsei mijlocului de transport aşa cum menţionează expres pe exemplarul Procesului verbal de predare - primire nr. 356/09.07.2014 dar ca urmează sa o ridice până la data de 30.09.2014 ora 16,00, depunând in probaţiune toate actele la care au făcut referire.

In urma discuţiilor purtate cu dl. executor la sediul acestuia in data de 09.07.2014, cu ocazia depunerii Adresei nr. 357/09.07.2014, acesta le-a comunicat  faptul ca a si transmis adresele de înfiinţare a popririi către cele 30 de bănci, acesta nemaiaşteptând sa expire termenul de o zi  stabilit prin somaţii trecând la executarea silita prin poprire.

In data de 11.07.2014 CEC Bank îi informează ca a fost blocata suma de 8.550 lei si încasat comisionul de 15 lei,  BCR  îi informează ca a poprit suma de 8.611,40 lei, iar  Trezoreria Oradea îi informează ca a indisponibilizat suma de 0,15 lei, toate pe seama si la dispoziţia BEJ ………..

Având in vedere situaţia de fapt, pe larg descrisa, rezulta fără putinţa de tăgada faptul ca executarea silita efectuata de către intimat este nelegala, întrucât si-a executat de bunăvoie obligaţiile la care a fost obligat prin titlul executoriu, anterior comunicării actelor de executare silita, respectiv anterior comunicării somaţiei si înştiinţării, motiv pentru care cheltuielile totale de executare silita in suma de  7.950,89 lei stabilite prin Incheierea nr. 1/04.07.2014  de către BEJ ……. sunt nelegale, exagerate raportat la valoarea obligaţiei de executat dar si nedatorate deoarece aşa cum au arătat au consemnat de bunăvoie suma de 600 lei si au pus la dispoziţia d-lui ……. cantitatea de 2.000 kg  porumb anterior comunicării de către  BEJ ……..a actelor de executare dar cel mai important fără intervenţia şi concursul acestuia.

Faptul ca actele de executare le-au fost comunicate cu o zi înainte de data fixata de către dânşii pentru ca dl. ………… sa vina sa ridice recipisa de consemnare si cantitatea de 2.000 kg porumb a fost o pura coincidenta care insa, nu-l îndreptăţeşte pe executor să pună in sarcina lor cheltuieli de executare silita in suma de 7.950,89 lei pentru care nu are nici un merit.

Contestă onorariul executorului arătând că există o disproporţie vădita intre  valoarea bunului la predarea căruia au fost obligaţi si onorariul stabilit de executor pentru predarea acestui bun, respectiv 6.448 lei.

Astfel, preţul de comercializare al  porumbului  boabe la ora actuala este de 0,60 lei/kg, astfel ca la un simplu calcul matematic de înmulţire a sumei de 0,60 lei/kg cu cantitatea de 2.000 kg rezulta o valoare a bunului de 1.200 lei, pentru recuperarea căruia executorul a înţeles sa stabilească in sarcina sa un onorariu de executare de 6.448 lei, de  5,37 ori mai mare decât valoarea bunului, in condiţiile in care nu a făcut nici un demers pentru predarea acestuia si nici o deplasare in teren.

Având in vedere aceste argumente, declanşarea executării silite împotriva sa nu era necesara si nici utila, consecinţele acestui demers fiindu-i imputabile atât d-lui ……., care pentru a preîntâmpina cheltuieli de executare suplimentare si excesive trebuia sa anunţe BEJ …… ca debitoarea si-a executat de bunăvoie obligaţiile si sa ceara încetarea procedurilor de executare silita începute in dos. nr. …… pentru a se evita aceste cheltuieli de executare silita exagerate, cit  bineînţeles si intimatului care nu are nici un merit in acest dosar de executare silita, motiv pentru care in temeiul dispoziţiilor art. 669 alin. 4  CPC solicită cenzurarea  acestora in sensul anularii lor.

Prin întâmpinarea depusă, intimatul ……… a solicitat respingerea contestaţiei.

În motivare arată că contestatoarea a fost obligată să-i predea cantitatea de 2000 kg porumb boabe reprezentând parte din arenda aferentă anului 2010 potrivit contractului de arendare nr. ….., încheiat între părţi precum şi la plata sumei de 600 lei cheltuieli de judecată. Din data de 07.03.2014 Sentinţa civilă nr. 1483/2014 rămasă definitivă prin neapelare, S.C. ……… S.R.L. - nu a înţeles să execute de bună voie aceste prevederi, putând să îl contacteze la telefon şi în circa 30 minute aceste prevederi puteau să fíe rezolvate la sediul societăţii susmenţionate din Oradea, cu costuri „O".

În data de 11.06.2014 din motivele arătate mai sus a solicitat BEJ …… executarea silită, prin încheierea nr. 6596/2014 fiind încuviinţată executarea silită. În data de 07.07.2014 a primit în poştă Oferta de plată să se prezinte la data de 09.07.2014 ora 9,00 la Baza Periam, judeţul Timiş la 200 km. de Oradea pentru a ridica recipisa CEC pentru 600 Iei şi 2000 kg. porumb deşi repetă această ofertă se putea face în Oradea la sediul societăţi fără costuri.

În data de 08.07.2014 s-a prezentat la sediul BEJ ………. prezentând acesta ofertă de plată şi urmând să-i comunic rezultatul.

În data de 09.07.2014 ora 9,00 s-a deplasat în com. Periam judeţul Timiş unde i s-a pus la dispoziţie recipisa CEC şi 2000 kg. porumb pentru care a semnat un proces  verbal . Din data de 10.07.2014 şi până în data de 18.07.2014 nu a putut încasa 600 lei reprezentând cheltuielile de judecată întrucât recipisa CEC nu era valabilă respectiv nu avea ştampila de la Judecătoria Oradea.

A înţeles să nu returneze recipisa CEC către S.C………, pentru a o pune în legalitate şi a putea încasa cheltuielile de judecată, deplasându-se personal la Judecătoria Oradea pentru a depune cerere conform proceduri astfel a primit rezultatul în data de 18.07.2014 data la care am încasat 600 lei în baza ordinului de lichidare în numerar nr……… din 18.07.2014 ora 10,12 reprezentând cheltuielile de judecată. In data de 18.07.2014 a prezentat acest ordin de lichidare in numerar la sediul BEJ ………… .

Astfel, solicită respingerea contestaţiei la executarea silită.

La termenul din 22.09.2014 contestatoarea prin  reprezentanta sa a arătat că nu mai susţine petitul privind suspendarea executării silite având în vedere că executarea s-a încheiat.

 Analizând contestaţia la executare prin prisma motivelor formulate, a apărărilor invocate şi a probelor administrate, instanţa reţine următoarele:

Prin Sentinţa civilă nr. 1483/05.02.2014, pronunţata de Judecătoria Oradea în dosar nr. 7665/271/2014, contestatoarea a fost obligată să predea reclamantului  ….. cantitatea de 2.000 kg porumb boabe reprezentând parte din arenda aferenta anului 2010, potrivit contractului de  arendare nr. 1272/2003, încheiat intre părţi precum şi să plătească 600 lei cheltuieli de judecata. Hotărârea a fost comunicată la data de 11.04.2014.

Ca un prim aspect, instanţa reţine că de vreme ce acţiunea reclamantului a fost admisă în întregime, doar pârâta avea interes să promoveze apel, ori în condiţiile în care nu a înţeles să uzeze de calea de atac, contestatoarea avea posibilitatea executării de bunăvoie de îndată ce a primit hotărârea în luna aprilie.

La data de 17.06.2014 contestatoarea consemnează suma de 600 lei la CEC şi printr-o adresă îi aduce la cunoştinţă intimatului acest aspect, invitându-l ca în termen de 10 zile să se prezinte în loc. Periam, jud. Timiş pentru ridicarea porumbului. Adresa s-a întors, intimatul neprezentându-se pentru ridicarea corespondenţei, ulterior fiindu-i trimisă oferta prin intermediul BEJ ….. termenul de prezentare stabilit fiind data de 09.07.2014.

Anterior acestor demersuri, la data de 11.06.2014 intimatul depune cerere de executare silită la BEJ ……. Prin încheierea nr.6596/16.06.2014 a Judecătoriei Oradea a fost încuviinţată executarea silită.

La data de 04.07.2014 executorul comunică debitoarei încheierea de încuviinţare, somaţie, somaţie mobiliară, înştiinţare poprire (aceste înscrisuri ajungând în posesia contestatoarei la data de 08.07.2014) şi emite către bănci adrese de înfiinţare poprire.

La data de 09.07.2014, intimatul se prezintă în loc. Periam şi semnează un proces verbal prin care arată că va prelua ulterior porumbul.

La data de 14.07.2014 se popreşte din contul debitoarei suma de 8550,89 lei, ulterior fiindu-i restituită suma de 600 lei care fusese consemnată la CEC.

Instanţa reţine că executarea silită a respectat normele legale, la data cererii de executare şi a încuviinţării, contestatoarea nu-şi exprimase intenţia de aducere la îndeplinire a dispoziţiilor instanţei, poprirea a fost legal înfiinţată, iar executarea silită conform art.622 alin.3 CPC are loc în oricare din formele prevăzute de lege simultan sau succesiv.

În plus în 17.06.2014, contestatoarea consemnează suma de bani datorată la CEC deşi conform art.1005 CPC, debitorul este în drept să facă oferta reală dacă creditorul refuză să primească plata, ceea ce nu era cazul în speţă.

În ceea ce priveşte cheltuielile de executare stabilite prin încheierea nr.1/04.07.2014 de BEJ ……., instanţa reţine că acestea sunt excesive. Astfel, cu privire la onorariul pentru predarea bunului, acesta a fost stabilit la plafonul maxim prevăzut de OMJ nr.2550/C/2006, respectiv 5200 lei la care s-a adăugat TVA. În condiţiile în care în cauză debitoarea trebuia să predea 2000 kg porumb, un onorariu care depăşeşte de cel puţin trei ori valoarea bunurilor nu poate fi considerat apropriat. În consecinţă în baza art.669 alin.4 raportat la art.451 alin.2 şi 3 CPC, instanţa va reduce onorariul de la 5200 lei  la 1000 lei, sumă la care se va adăuga TVA.

De asemenea, faţă de circumstanţele cauzei, instanţa apreciază nejustificat un onorariu pentru consultaţii în legătură cu constituirea dosarului execuţional de 200 lei plus TVA, sens în care şi acesta se va reduce la 50 lei, sumă la care se va adăuga TVA.

În aceste condiţii instanţa urmează să admită în parte contestaţia la executare şi în consecinţă să dispună reducerea cheltuielile de executare de la suma de 7950,89 lei la suma de 2556,89 lei.

De asemenea, în baza art.722 şi urm. CPC, instanţa va dispune întoarcerea executării pentru diferenţa de 5394 lei.

Instanţa ia act că au fost solicitate cheltuieli de judecată de către contestatoare, dar faţă de împrejurările speţei, reţinând că executorul este doar participant la executarea silită, iar intimatul creditor nu este în culpă procesuală, acestea nu se vor acorda.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E :

Admite în parte contestaţia la executare formulată de contestatoarea SC ……… SRL, cu sediul în ……. în contradictoriu cu intimaţii ……… dom. în …… şi Biroul Executorului Judecătoresc …….. cu sediul …… şi în consecinţă:

 Reduce cheltuielile de executare de la suma de 7950,89 lei la suma de 2556,89 lei şi dispune întoarcerea executării pentru diferenţa de 5394 lei.

Respinge restul pretenţiilor.

Fără cheltuieli de judecată.

Cu apel în 10 zile de la comunicare care se depune la Judecătoria Oradea.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, ………….

Preşedinte,  Grefier,

Domenii speta