Terţ Poprit. Executare corespunzătoare a popririi

Decizie 1814/A din 29.11.2018


Prin Sentinţa civilă nr. Admite cererea formulată de creditoarea SC C I V SRL, prin lichidator judiciar Cab. av. A L în contradictoriu cu terţul poprit SC C T SRL şi debitorul S M L, s-a validat poprirea înfiinţată la data de 26.10.2016 în cadrul dosarului de executare nr. 196/2013 de către BEJ A F I, s-a obligat terţul poprit SC C T SRL să plătească suma de 20.711,18 lei către creditoarea SC C I V SRL, reprezentând 18.117,18 lei despăgubiri şi cheltuieli de judecată şi 2.594 lei cheltuieli de executare silită, s-a respins cererea de amendare a terţului poprit pentru refuzul îndeplinirii obligaţiei privind validarea popririi şi s-a obligat terţul poprit la plata către creditoare a sumei de 20 lei cheltuieli de judecată reprezentând taxa judiciară de timbru.

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut următoarele:

Prin Încheierea nr. 1240 din 17.12.2013 pronunţată de Judecătoria Baia Mare în dosar nr. 14632/182/2013 la cererea creditorului SC C I VAL a fost încuviinţată executarea silită a debitorului în baza titlului executoriu reprezentat de sentinţa civilă nr.1553 pronunţată la data de 10.10.2013 în dosar nr. 4789/100/2012 de către Tribunalul Maramureş pentru o creanţă în valoare de 18.117,18 lei la care se adaugă suma de 2.594 lei reprezentând cheltuieli de executare potrivit încheierilor de executare din dosarul execuţional nr. 196/2013 al BEJ A F I.

La data de 26.10.2016 BEJ A F I a înfiinţat poprirea asupra cotei de 1/3 din venitul lunar net pe care societatea SC C T SRL o datorează debitorului până la concurenţa sumei de 18.117,18 lei ce reprezintă despăgubiri şi cheltuieli de judecată, sumă ce cuprinde actualizarea creanţei până la data de 25.08.2014, la care se adaugă suma de 2.594 lei reprezentând cheltuieli de executare, în total suma de 20.711,18 lei precum şi unele cheltuieli de executare până la realizarea dreptului cunoscut prin titlul executoriu, achitarea dobânzilor, penalităţilor sau a altor sume, acordate potrivit legii prin acesta, precum şi a cheltuielilor de executare, potrivit art.  622 alin.1 – 3 Cod procedură civilă.

Adresa i-a fost comunicată terţului poprit la data de 7.11.2016 prin F M care a semnat de primire (fila 12 dosar Judecătoria Baia Mare) .

Terţul poprit nu şi-a îndeplinit obligaţiile ce-i reveneau pentru efectuarea popririi.

Creditoarei i s-a pus în vedere prin adresa din data de 15.01.2018 (fila 10) să facă dovada raporturilor juridice dintre debitorul S M L şi terţul poprit C T SRL.

Creditoarea SC C I V SRL s-a conformat dispoziţiilor instanţei, depunând la dosar la data de 07.03.2018, înscrisuri din care rezultă că debitorul este angajatul terţului poprit.

Pentru a verifica susţinerile creditoarei, la termenul din 08.03.2018, instanţa din oficiu a dispus emiterea unei adrese la ITM MM.

Prin adresa nr.3385/19.03.2018, depusă la filele 20-21 din dosar, ITM MM a confirmat că debitorul S M L are contract individual de muncă încheiat cu SC C T SRL pe durată determinată în perioada 01.03.2016 – 01.09.2016 şi contract individual de muncă încheiat cu SC C T SRL pe perioadă nedeterminată începând cu data de 3.09.2016, anexându-se în acest sens un extras din Registrul general de evidenţă a salariaţilor.

Potrivit art.784 alin.1 Cod procedură civilă, „din momentul comunicării adresei de înfiinţare a popririi către terţul poprit sunt indisponibilizate toate sumele şi bunurile poprite....” iar potrivit art.787 alin.1 „în termen de 5 zile de la comunicarea popririi, iar în cazul sumelor de bani datorate în viitor, de la scadenţa acestora, terţul poprit este obligat: 1. să consemneze suma de bani, dacă creanţa poprită este exigibilă, sau, după caz, să indisponibilizeze bunurile mobile incorporale poprite şi să trimită dovada executorului judecătoresc, în cazul popririi înfiinţate pentru realizarea altor creanţe decât cele arătate la pct. 2; 2. să plătească direct creditorului suma reţinută şi cuvenită acestuia, în cazul sumelor datorate cu titlu de obligaţie de întreţinere sau de alocaţie pentru copii, precum şi în cazul sumelor datorate cu titlu de despăgubiri pentru repararea pagubelor cauzate prin moarte, vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii. La cererea creditorului, suma îi va fi trimisă la domiciliul indicat sau, dacă este cazul, la reşedinţa indicată, cheltuielile de trimitere fiind în sarcina debitorului.”

Potrivit dispoziţiilor art. 790 alin. 1 Cod de procedură civilă „dacă terţul poprit nu îşi îndeplineşte obligaţiile ce îi revin pentru efectuarea popririi, inclusiv în cazul în care, în loc să consemneze suma urmăribilă, a eliberat-o debitorului poprit, creditorul urmăritor (…) în termen de cel mult o lună de la data când terţul poprit trebuia să consemneze sau să plătească suma urmăribilă, poate sesiza instanţa de executare, în vederea validării popririi”.

S-au reţinut şi dispoziţiile art. 790 alin. 4 Cod de procedură civilă potrivit cărora „ dacă din probele administrate rezultă că terţul poprit îi datorează suma de bani debitorului, instanţa va da o hotărâre de validare a popririi, prin care îl va obliga pe terţul poprit să îi plătească creditorului, în limita creanţei, suma datorată debitorului, iar în caz contrar va hotărî desfiinţarea popririi”.

Analizând dispoziţiile legale anterior enunţate, instanţa a constatat că una dintre condiţiile esenţiale pentru admiterea prezentei acţiuni este ca terţul poprit să datoreze, la momentul comunicării adresei de înfiinţare a popririi, sume de bani debitorului din cadrul dosarului de executare silită.

Din cuprinsul relaţiilor aflate la dosarul cauzei, respectiv adresa nr. 3385/19.03.2018 emisă de ITM MM a rezultat faptul că debitorul S M L are contract individual de muncă încheiat cu SC C T SRL pe durată determinată în perioada 01.03.2016 – 01.09.2016 şi contract individual de muncă încheiat cu SC C T SRL pe perioadă nedeterminată începând cu data de 3.09.2016, fiind activ în prezent, astfel că la data primirii adresei de înfiinţare a popririi de către terţul poprit – 07.11.2016 (fila 12 dosar Judecătoria Baia Mare), debitorul avea contract activ de muncă încheiat cu terţul poprit, aşa cum are şi în prezent.

În cauză se pune problema obligaţiei terţului poprit de a-şi îndeplini atribuţiile ce îi revin în această calitate, respectiv de a da curs cererii de înfiinţare a popririi, iar terţul poprit SC C T SRL nu şi-a îndeplinit obligaţia menţionată.

Validarea popririi este o procedură menită să sancţioneze conduita culpabilă a terţului poprit care nu şi-a îndeplinit obligaţiile indicate de art. 787 Cod procedură civilă, inclusiv în cazul în care, în loc să consemneze suma urmăribilă, a liberat-o debitorului poprit. Astfel, validarea popririi poate fi dispusă chiar în situaţia în care terţul poprit a efectuat plata sumei datorate. Nici măcar ipoteza încetării raporturilor de muncă dintre debitor şi terţul poprit nu determină o imposibilitate de validare a popririi pentru perioada în care condiţiile indicate de textul legal (art. 790 C. proc. civ.) erau îndeplinite.

A rezultat aşadar că validarea popririi produce efecte retroactiv, confirmând măsura de executare silită, cu consecinţa obligării terţului poprit la plata către creditoare a sumelor pe care le datora după notificarea înfiinţării popririi, în limita acoperirii creanţei.

Instanţa a constatat că sumele datorate de terţul poprit debitorului erau venituri salariale, ajunse la scadenţă la data înfiinţării popririi şi, în mod culpabil, terţul poprit nu le-a consemnat la dispoziţia creditorului, astfel că va admite în parte cererea de validare a popririi şi va valida poprirea înfiinţată la data de 26.10.2016 în cadrul dosarului de executare nr. 196/2013 de către BEJ A F I, iar pe cale de consecinţă va obliga terţul poprit  să plătească  suma de 20.711,18 lei către creditoarea SC C I V S.R.L., reprezentând 18.117,18 lei despăgubiri şi cheltuieli de judecată şi 2.594 lei cheltuieli de executare silită.

În privinţa solicitării creditoarei de amendare a terţului poprit, faţă de dispoziţiile art. 790 alin. 9 Cod procedură civilă, instanţa a reţinut că în speţă nu a fost dovedită reaua credinţă a terţului poprit şi nici faptul că neîndeplinirea obligaţiilor a fost urmarea unui refuz. Mai mult decât atât, reaua credinţă presupune forma de vinovăţie a intenţiei care trebuie dovedită în cauză şi nu se prezumă.

Pentru aceste considerente, instanţa a respins cererea formulată de creditoare privind amendarea terţului poprit.

În privinţa cheltuielilor de judecată, creditoarea a făcut dovada plăţii  sumei de  20 lei reprezentând taxă judiciară de timbru, motiv pentru care instanţa a obligat terţul poprit la plata către aceasta a sumei de 20 lei cheltuieli de judecată.

Împotriva acestei hotărâri, în termen legal, a formulat apel terţul poprit SC C T SRL solicitând desfiinţarea Sentinţei civile nr. 265/2018 pronunţata in Dosarul nr. 11700/182/2016 de către Judecătoria Targu Lapus si respingerea acţiunii formulate de SC C I V SRL.

În motivarea apelului a arătat că, in urma adresei înaintate de BEJ A F I la data de 26.10.2016, cu privire la faptul ca s-a înfiinţat poprirea asupra cotei de 1/3 din venitul lunar net pe care SC C T SRL îl datorează debitorului S M L, pana la concurenta sumei de 18.117,18 lei, ce reprezintă despăgubiri si cheltuieli de judecata, suma ce cuprinde actualizarea creanţei pana la data de 25.08.2014 la care se adaugă cererea emisa de creditoare, in total de 20.711,18 lei, s-a conformat solicitării formulate si potrivit prevederilor legale a virat in contul BEJ AFI,Dosar.ex.96/2013 in contul RO39BRDE250SV56677072500 deschis la BRD, suma totala de 4.377 Iei, pana la data de 28.02.2018.

Relaţiile contractuale intre SC C T SRL si debitorul S M L s-au stabilit, in condiţiile legislaţiei muncii, la data de 01.03.2016, prin încheierea unui contract individual de munca pe durata determinata, pana la data de 01.09.2016, iar din 03.09.2016 pe baza unui contract individual de munca pe durata nedeterminata.

Menţionează ca societatea s-a conformat solicitării BEJ A F I, însă trebuie a se avea în vedere si faptul ca numitul S M L, debitor in relaţia cu SC C I  V SRL, mai are de restituit o suma către BEJ T M in Dosar execuţional 1133/2016, pentru care, de asemenea, SC C T SRL efectuează plaţi.

Raportat la cele de mai sus, precizează că de la data înfiinţării popririi solicitate de BEJ A F I, s-a virat in contul acestuia suma totala de 4377. Faptul ca aceasta suma nu a fost ulterior transferata către creditorul SC C I V SRL, nu poate fi reţinuta ca si culpa a sa, aceasta respectând dispoziţiile executorului judecătoresc si prevederile legale in vigoare.

Relevanta in aceasta situaţie este prevederea art. 788 alin. 1 din Codul de procedura civila, potrivit căreia „executorul judecătoresc va proceda la eliberarea sau distribuirea sumei de bani consemnate in condiţiile art. 787 alin. 1 pct. 1 si ale art. 864 si următoarele".

In conformitate cu prevederile art. 729 Cod procedura civila alin. 1 „salariile si alte venituri periodice, pot fi urmărite: a) pana la jumătate din venitul lunar net, pentru sumele datorate cu titlul de obligaţie de 'întreţinere sau alocaţie pentru copii, b) pana la o tremie din venitul lunar net, pentru orice alte datorii si Alin. 2 daca sunt mai multe urmăriri asupra aceleiaşi sume, urmărirea nu poate depasi 'A din venitul lunar net al debitorului, indiferent de natura creanţelor, in afara de cazul in care legea prevede altfel".

Raportat la prevederea legala anterior invocata, arată faptul ca numitul S M L are calitatea de debitor in doua dosare execuţionale, iar suma care se poate retine din venitul net al acestuia este limitata de lege.

In consecinţa, având in vedere faptul ca si-a îndeplinit obligaţia legala de a retine din drepturile salariate cuvenite debitorului o suma de bani pe care a virat-o in contul executorului judecătoresc însărcinat cu executarea silita a obligaţiei de plata, nu sunt aplicabile prev. Art.70 alin.(l) "daca terţul poprit nu isi îndeplineşte obligaţiile ce ii revin pentru efectuarea popririi, inclusv in cazul in care , in loc sa consemneze suma urmaribila, a liberat-o debitorului poprit, creditorul urmăritor, debitorul sau executorul judecătoresc, in termen de cel mult o luna de la data cand terţul poprit trebuia sa consemneze sau sa plătească suma urmaribila, poate sesiza instanţa de executare, in vederea validării popririi".

Apreciază ca acţiunea pentru validarea popririi a fost introdusa de către creditor cu rea-credinta si fara a verifica daca sunt respectate condiţiile popririi de către SC C T SRL, in calitate de tert poprit. O simpla adresa către societate sau către executorul judecătoresc pentru verificarea situaţiei plaţilor efectuate pentru debitorul S M L, ar fi fost de natura sa dovedească îndeplinirea obligaţiilor legale.

Ca atare, raportat la cele prezentate, solicită să se admită apelul împotriva sentinţei 265/2018 si pe cale de consecinţa să se respingă acţiunea in validarea popririi formulate de care creditoarea SC C T V SRL, in contradictoriu cu terţul poprit C T SRL si debitorul SM L.

În drept, a invocat art. 480 alin. 2 din Codul de procedura civila.

Intimata-creditoare a formulat întâmpinare solicitând respingerea apelului formulat de către apelant ca nefondat şi obligarea apelantului la plata cheltuielilor de judecată.

În motivare a arătat că, în fapt societatea SC C I V SRL a formulat o acţiune de validare a popririi întrucât terţul poprit - SC C T SRL- nu a dat curs solicitării executorului judecătoresc A F I de vira în contul acestuia cota de 1/3 din veniturile pe care de realiza debitorul S M L.

Dosarul execuţional a fost deschis în luna octombrie 2013, iar până în anul 2016 debitorul nu a figurat ca fiind angajat la nici o societate, conform demersurilor depuse de către executorul judecătoresc. Terţul poprit a nesocotit în mod flagrant atât adresa de înfiinţare a popririi emisă la data de 09.06.2016, cât şi pe cea emisă la data de 07.11.2016 de către BEJ A F I.

Pe cale de consecinţă nu se poate reţine nici o clipă faptul că ar fi introdus această cerere cu rea-credinţă.

Menţionează că înscrisurile ataşate prezentului apel nu vin să lămurească şi să dovedească achitarea sumei de 4377 de lei arătată în cuprinsul întâmpinării. Fişa contului relevă sume de bani reţinute cu titlu de poprire în favoarea BEJ T M, chiar şi în ordinul de plată din 23.03.2018, emis la ora 15.27 se menţionează plata de 480 de lei în favoarea BEJ T M.

 Arată că în favoarea societăţii SC C I V SRL s-a virat suma de 200 de lei la data de 25.01.2018 şi suma de 480 prin biletul la ordin emis în data de 23.03.2018 la ora 09.47. Aceste sume de bani, infime prin raportare la debitul urmărit de 20.711,18 lei, au fost efectuate la mult timp după înregistrarea acţiunii de validare a popririi, ceea ce denotă persistenţa în reaua-credinţă a terţului poprit

Faptul că asupra aceluiaşi venit sunt instituite mai multe popriri nu împiedică terţul poprit să efectueze şi alte plăţi către alţi creditori popritori.

Mai mult decât atât, solicită a avea în vedere că la instanţa de fond terţul poprit, precum şi debitorul nu au formulat nici un fel de apărare în ceea ce priveşte solicitarea de validare a popririi, apreciind în mod eronat că aceasta ar putea fi respinsă.

Având în vedere toate aceste aspecte apreciază că se impune menţinerea întru totul a Sentinţei Civile nr. 265/2018 pronunţată de Judecătoria Târgu Lăpuş în prezenta cauză şi respingerea apelului declarat de către apelantul-terţ poprit ca nefondat. Considerentele menţinerii acesteia se impun şi din perspectiva comportamentului anterior al acestuia, care se poate oricând reactiva, iar societatea să fie în imposibilitate de a-şi valorifica creanţa pe viitor (existând în practică numeroase situaţii de acest gen).

În drept, invocă art. 201 şi 453 Cod de procedură civilă.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prima instanţă făcând o analiză pertinentă a probatoriul administrat în cauză şi a reţinut că prin Încheierea nr. 1240 din 17.12.2013 pronunţată de Judecătoria Baia Mare în dosar nr. 14632/182/2013 la cererea creditorului SC C I V a fost încuviinţată executarea silită a debitorului în baza titlului executoriu reprezentat de sentinţa civilă nr.1553 pronunţată la data de 10.10.2013 în dosar nr. 4789/100/2012 de către Tribunalul Maramureş pentru o creanţă în valoare de 18.117,18 lei la care se adaugă suma de 2.594 lei reprezentând cheltuieli de executare potrivit încheierilor de executare din dosarul execuţional nr. 196/2013 al BEJ A F I.

La data de 26.10.2016 BEJ A F I a înfiinţat poprirea asupra cotei de 1/3 din venitul lunar net pe care societatea SC C T SRL o datorează debitorului până la concurenţa sumei de 18.117,18 lei ce reprezintă despăgubiri şi cheltuieli de judecată, sumă ce cuprinde actualizarea creanţei până la data de 25.08.2014, la care se adaugă suma de 2.594 lei reprezentând cheltuieli de executare, în total suma de 20.711,18 lei precum şi unele cheltuieli de executare până la realizarea dreptului cunoscut prin titlul executoriu, achitarea dobânzilor, penalităţilor sau a altor sume, acordate potrivit legii prin acesta, precum şi a cheltuielilor de executare, potrivit art.  622 alin.1 – 3 Cod procedură civilă.

Terţul poprit nu şi-a îndeplinit obligaţiile ce-i reveneau pentru efectuarea popririi.

Creditoarei i s-a pus în vedere prin adresa din data de 15.01.2018 (fila 10) să facă dovada raporturilor juridice dintre debitorul S M L şi terţul poprit C T SRL.

Creditoarea SC C I V SRL s-a conformat dispoziţiilor instanţei, depunând la dosar la data de 07.03.2018, înscrisuri din care rezultă că debitorul este angajatul terţului poprit.

Pentru a verifica susţinerile creditoarei, la termenul din 08.03.2018, instanţa din oficiu a dispus emiterea unei adrese la ITM MM.

Prin adresa nr.3385/19.03.2018, ITM MM a confirmat că debitorul S M L are contract individual de muncă încheiat cu SC C T SRL pe durată determinată în perioada 01.03.2016 – 01.09.2016 şi contract individual de muncă încheiat cu SC C T SRL pe perioadă nedeterminată începând cu data de 3.09.2016, anexându-se în acest sens un extras din Registrul general de evidenţă a salariaţilor.

Potrivit art.784 alin.1 Cod procedură civilă, „din momentul comunicării adresei de înfiinţare a popririi către terţul poprit sunt indisponibilizate toate sumele şi bunurile poprite....” iar potrivit art.787 alin.1 „în termen de 5 zile de la comunicarea popririi, iar în cazul sumelor de bani datorate în viitor, de la scadenţa acestora, terţul poprit este obligat: 1. să consemneze suma de bani, dacă creanţa poprită este exigibilă, sau, după caz, să indisponibilizeze bunurile mobile incorporale poprite şi să trimită dovada executorului judecătoresc, în cazul popririi înfiinţate pentru realizarea altor creanţe decât cele arătate la pct. 2; 2. să plătească direct creditorului suma reţinută şi cuvenită acestuia, în cazul sumelor datorate cu titlu de obligaţie de întreţinere sau de alocaţie pentru copii, precum şi în cazul sumelor datorate cu titlu de despăgubiri pentru repararea pagubelor cauzate prin moarte, vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii. La cererea creditorului, suma îi va fi trimisă la domiciliul indicat sau, dacă este cazul, la reşedinţa indicată, cheltuielile de trimitere fiind în sarcina debitorului.”

Potrivit dispoziţiilor art. 790 alin. 1 Cod de procedură civilă „dacă terţul poprit nu îşi îndeplineşte obligaţiile ce îi revin pentru efectuarea popririi, inclusiv în cazul în care, în loc să consemneze suma urmăribilă, a eliberat-o debitorului poprit, creditorul urmăritor (…) în termen de cel mult o lună de la data când terţul poprit trebuia să consemneze sau să plătească suma urmăribilă, poate sesiza instanţa de executare, în vederea validării popririi”.

Se reţin şi dispoziţiile art. 790 alin. 4 Cod de procedură civilă potrivit cărora „ dacă din probele administrate rezultă că terţul poprit îi datorează suma de bani debitorului, instanţa va da o hotărâre de validare a popririi, prin care îl va obliga pe terţul poprit să îi plătească creditorului, în limita creanţei, suma datorată debitorului, iar în caz contrar va hotărî desfiinţarea popririi”.

Judecătoria a statuat în mod corect că debitorul S M L a avut contract individual de muncă încheiat cu terţul poprit SC C T SRL pe durată determinată în perioada 1.03.2016-1.09.2016 şi începând cu data de 3.09.2016 contract pe durată nedeterminată la aceeaşi societate.

S-a reţinut în mod pertinent că la data primirii adresei de înfiinţare a popririi 7.11.2016 (fila 12 dosar Judecătoria Baia Mare) debitorul avea un contract activ de muncă încheiat cu terţul poprit, aşa cum are şi în prezent.

Din înscrisurile depuse în probaţiune de către apelanta-terţ poprit SC C T SRL (filele 53-54) reiese că debitorului S M L i-au fost reţinute sume de bani încă din luna noiembrie 2016. Este real că asupra veniturilor obţinute de salariatul-debitor S M L mai exista o executare silită demarată de către BEJ T M, însă aceasta este ulterioară. Fişa contului angajatului debitor S M L menţionează reţineri în baza acestei executări începând cu luna iunie 2017.

Ca atare tribunalul reţine că apelanta-terţ poprit a procedat la calcularea reţinerii şi virarea sumei cuvenite la câteva zile de la primirea Adresei de înfiinţare a popririi a BEJ A F-I (7.11.2016).

Astfel apelanta-terţ poprit s-a conformat termenului de 30 de zile, stabilit în condiţiile art. 790 Cod procedură civilă potrivit căruia „Dacă terţul poprit nu îşi îndeplineşte obligaţiile ce îi revin pentru efectuarea popririi, inclusiv în cazul în care, în loc să consemneze suma urmăribilă, a liberat-o debitorului poprit, creditorul urmăritor, debitorul sau executorul judecătoresc, în termen de cel mult o lună de la data când terţul poprit trebuia să consemneze sau să plătească suma urmăribilă, poate sesiza instanţa de executare, în vederea validării popririi.”

Ca atare nu se poate reţine vreo culpă în sarcina terţului poprit în îndeplinirea obligaţiilor ce-i revin.

În consecinţă Tribunalul va considera întemeiat apelul declarat de către terţul poprit şi va schimba în temeiul art. 480 alin. 2 Cod procedură civilă hotărârea de fond respingând cererea de validare a popririi formulată de către creditoarea SC C I V SRL, în faliment, prin lichidator judiciar C A L.

Domenii speta