Validare poprire

Sentinţă civilă 899 din 24.03.2009


Sentinţa civilă 899/24.03.2009

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Tulcea la data de 15.01.2009, sub dosar ……reclamanta – organ de executare …………..  în contradictoriu cu pârâta - debitoare ……………. Tulcea şi cu pârâtul - terţul poprit ………………, a solicitat instanţei, ca prin hotărârea pe care o va pronunţa, să dispună validarea popririi în mâna terţului poprit a sumei de ……….. lei.

În fapt, reclamanta – organ de executare ………… a învederat înfiinţarea popririi s-a făcut în baza dispoziţiilor art.453-454 C.proc.civ., în dosarul acestuia de executare nr.29/2008, în care creditorul …………….., în baza titlului executoriu sentinţa civilă nr. 2018/08.11.2007 a Tribunalului Tulcea, în dosarul nr.1007/88/2007 a solicitat executarea silită pentru recuperarea sumei de 149348,25 lei reprezentând debit şi cheltuieli de judecată.

Reclamanta organ de executare a mai precizat faptul că în urma începerii executării silite, s-a constatat că pârâtul - terţ poprit …………… în baza contractului de furnizare a apei potabile şi a legii asociaţiilor de proprietari, datorează suma de 1156,59 lei reprezentând contravaloarea apei potabile consumată şi neachitată către debitoare, astfel a procedat la înfiinţarea popririi în mâna terţului poprit.

În temeiul art.242 alin.2 Cod procedură civilă s-a solicitat de către reclamanta – organ de executare judecarea cauzei şi în lipsa părţilor.

Cererea a fost legal timbrată cu taxă de timbru în cuantum de 10 lei şi timbru judiciar în cuantum de 0,3 lei.

La dosarul cauzei au fost depuse următoarele înscrisuri: sentinţa civilă 2018/08.11.2007  pronunţată de Tribunalul Tulcea în dosarul nr.1007/88/2007; proces verbal pentru stabilirea cheltuielilor de executare; adresă de înfiinţare a popririi; dovada de comunicare a popririi, tabel nominal cu debitorii Asociaţiei de Proprietari ………………...

La data de 27.01.2009 reclamanta – organ de executare BEJ ……………… a formulat o cerere prin care a solicitat introducerea în cauză în calitate de intervenient forţat a creditoarei ………………

Prin încheierea din data de 10.02.2009, instanţa a luat act de depunerea cererii de intervenţie forţată, intervenientul forţat devenind parte în dosar.

Cererea de intervenţie forţată a fost legal timbrată cu taxă de timbru în cuantum de 10 lei şi timbru judiciar în cuantum de 0,3 lei.

În cauză instanţa a încuviinţat, la solicitarea creditoarei, proba cu înscrisuri şi proba cu interogatoriul terţului poprit.

La termenul de judecată din data de 17.03.2009, reprezentantul creditoarei …………….  a învederat instanţei faptul că pârâtul-terţ poprit a achitat debitul datorat, înţelegând să renunţe la pretenţiile formulate împotriva acestuia.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin sentinţa civilă nr.2018 din 8 noiembrie 2007 pronunţată de Tribunalul Tulcea în dosar nr.1007/88/2007, pârâta debitoare Asociaţia de Proprietari ……………a fost obligată la plata către intervenienta forţată – creditoare …………. Tulcea a sumei de 149348,25 lei reprezentând contravaloare servicii, precum şi la plata cheltuielilor de judecată.

Intervenienta forţată – creditoarea SC Aquaserv SA Tulcea a solicitat Biroul Executorului Judecătoresc ……………. punerea în executare a titlului executoriu menţionat anterior, prin poprire silită asupra veniturilor debitorilor Asociaţiei de Proprietari …………..

La data de 31 octombrie 2008 a fost emisă de către executorul judecătoresc adresa de înfiinţare a popririi, ce a fost comunicată terţului poprit la data de 12 noiembrie 2008, astfel cum rezultă din dovada de comunicare a popririi- f.38 dosar.

În conformitate cu art. 460 Cod procedură civilă, dacă terţul poprit nu-şi îndeplineşte obligaţiile ce-i revin pentru efectuarea popririi, creditorul, debitorul sau organul de executare, în termen de 3 luni de la data la care terţul poprit trebuia să consemneze sau să plătească suma urmăribilă, pot sesiza instanţa de executare, în vederea validării popririi.

Textul de lege impune două condiţii esenţiale: calitatea de debitor a terţului poprit faţă de debitorul poprit, precum şi neexecutarea de către terţul poprit a obligaţiilor privind efectuarea popririi.

Cu privire la prima condiţie, referitoare la calitatea terţului inteveninet de debitor al asociaţiei de proprietari, intervenientul forţat arată că terţul poprit a achitat debitul. Coroborând recunoaşterea faptului achitării cu adresa emisă de pârâta debitoare ........................, instanţa urmează să constate pretenţia formulată de reclamanta organ de excutare ca nefondată, deoarece nu există în fapt raportul juridic obligaţional între pârâta debitoare ............................. şi pârâtul-terţ poprit ..................... Dovada raportului juridic obligaţional între asociaţie şi proprietarul apartamentului din condominiul pe care îl administrează se face cu probe specifice, respectiv cu listele de plată a cotelor de întreţinere afişate la avizierul asociaţiei spre luare la cunoştinţă de proprietari. În lipsa acestora, instanţa nu poate să îşi fundamenteze judecata pe probe administrate în condiţii de contradictorialitate.

Astfel că lipsind premisa avută în vedere de art 460 C.pr.civ., nu se poate aplica ipoteza normei, respectiv nu se poate valida poprirea ca act de executare, urmând să respingă cererea reclamantului-organ de executare ca nefondată.

Pe cererea de intervenţie forţată, instanţa a invocat excepţia netimbrării cererii.

Astfel, reţine că potrivit art. 20 alin.1 Legea 146/1997, taxele judiciare de timbru se plătesc anticipat, iar potrivit disp. art. 3 lit. s din acelaşi act normativ, cererile având ca obiect înfiinţare poprire se taxează cu 10 lei.

Conform alin.2 din art. 20 din Legea 146/1997, instanţa a pus în vedere reclamantei prin adresă fila 21 dosar, să achite taxa judiciară de timbru de 10 lei şi timbru judiciar de 1,5 lei la cererea de intervenţie forţată.

Reclamantul nu a înţeles să îşi îndeplinească obligaţia procesuală stabilită în sarcina sa prin actul normativ, deşi i s-a pus în vedere aceasta de către instanţa, motiv pentru care, în conformitate cu disp. art. 20 alin.3 din acelaşi act normativ instanţa urmează să anuleze cererea ca netimbrată.

Domenii speta