Validare poprire

Sentinţă civilă 7513 din 25.10.2011


R O M Â N I A

JUDEC?TORIA SECTORUL 4 BUCURE?TI

SEC?IA CIVIL?

....

Dosar nr. ....

SENTIN?A CIVIL? NR. 7513

?edin?a public? de la 25.10.2011

Instan?a constituit? din:

PRE?EDINTE -

GREFIER –

Pe rol solu?ionarea cererii formulate de creditoarele ... ?i ..., în contradictoriu cu debitorul ... ?i cu ter?ul poprit ..., având ca obiect validare poprire.

La apelul nominal f?cut în ?edin public? a r?spuns creditoarea ..., personal, lips? fiind celelalte p?r?i.

Procedura este legal îndeplinit?.

S-a f?cut referatul cauzei de c?tre grefierul de ?edin care învedereaz? instan?ei c?, prin serviciul Registratur?, debitorul a depus la dosar întâmpinare, într-un exemplar transmis pe fax, ?i s-au ata?at rela?iile solicitate de la BEJ ....

Creditoarea ..., personal, învedereaz? c? nu solicit? amânarea judecii pentru a lua cuno?tin de întâmpinarea depus? de debitor.

Nefiind cereri prealabile, instan?a acord? cuvântul pe probe.

Creditoarea ..., personal, solicit? proba cu înscrisurile depuse la dosar.

Instan?a, apreciind ca fiind pertinent?, concludent? ?i util? solu?ion?rii cauzei, în temeiul art. 167 Cod procedur? civil?, încuviin?eaz? pentru p?r?i proba cu înscrisuri.

Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, instan?a constat? cauza în stare de judecat? ?i acord? cuvântul pe fond.

Creditoarea ..., personal, solicit? admiterea ac?iunii astfel cum a fost formulat?.

Instan?a, în temeiul art. 150 Cod de procedur? civil?, declar? dezbaterile închise ?i re?ine cauza spre solu?ionare

INSTAN?A

Deliberând asupra cauzei civile de fa, constat? urm?toarele

Prin cererea înregistrat? pe rolul instan?ei la data de 24.06.2011 creditoarele ... ?i ... au solicitat instan?ei ca, prin hot?rârea ce o va pronun?a, s? dispun? validarea popririi înfiin?ate de BEJ ... asupra veniturilor debitorului ..., datorate de c?tre ter?ul poprit ..., pentru debitul în cuantum total de 25.923 lei, conform titlului executoriu constând în sentin?a civil? nr. 921/28.05.2008 pronun?at? de Tribunalul C?l?ra?i.

În motivarea cererii, s-a ar?tat c? executorul judec?toresc a dispus înfiin?area popririi, punând în vedere ter?ului poprit s? procedeze la indisponibilizarea sumelor de bani datorate debitorului ?i la virarea acestor sume în contul creditoarelor, pân? la concuren?a sumei de 25.923 lei. Ter?ul poprit a restituit documenta?ia, sus?inând c? sunt aplicabile prevederile OUG nr. 71/2009, refuzând s? î?i îndeplineasc? obliga?iile prev?zute de lege.

În drept, cererea a fost întemeiat? pe prevederile art. 452, art. 454, art. 456, art. 457, art. 460 Cod procedur? civil?, art. 11 ?i art. 20 din Constitu?ia României.

Debitorul a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii ca întemeiat?, fa de prevederile art. 1 din OG nr. 22/2002, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 92/2011. Potrivit acestor dispozi?ii legale, crean?ele stabilite prin titluri executorii în sarcina institu?iilor publice se achit? din sumele aprobate cu aceast? destina?ie prin bugetele acestora, îns? în bugetul Ministerului Justi?iei nu exist? sume aprobate pentru anul 2011.

A mai ar?tat c? executarea silit? este suspendat? de drept, prin efectul OUG nr. 71/2009, prevederi care au fost declarate constitu?ionale prin decizia Cur?ii Constitu?ionale nr. 206/2010, astfel încât executorul judec?toresc nu putea emite acte de executare.

Ter?ul poprit a formulat întâmpinare prin care a sus?inut c? cererea creditoarelor este prematur introdus?, nefiind respectat termenul de 3 luni prev?zut de art. 460 Cod procedur? civil?, calculat de la momentul înfiinrii popririi. A precizat c? debitorul are conturi deschise la aceast? institu?ie, îns? nu poate efectua plata c?tre creditoare deoarece nu a expirat termenul de 6 luni de la data emiterii soma?iei, perioad? în care debitorul are posibilitatea execut?rii voluntare a obliga?iei, în conformitate cu dispozi?iile OG nr. 22/2002.

A invocat ?i prevederile OUG nr. 71/2009 potrivit cu care orice executare silit? este suspendat? de drept.

Instan?a a încuviin?at pentru p?r?i proba cu înscrisuri.

A fost ata?at dosarul de executare nr. 589/2009 al BEJ ....

Analizând actele ?i lucr?rile dosarului, instan?a constat? urm?toarele:

La data de 17.04.2009 creditoarele ... ?i ... au solicitat BEJ ... începerea execut?rii silite împotriva debitorului ..., în baza titlului executoriu reprezentat de nr. 921/28.05.2008 pronun?at? de Tribunalul C?l?ra?i, prin debitorul a fost obligat la plata c?tre creditoare a drepturilor salariale restante.

La data de 12.05.2011 executorul judec?toresc a dispus înfiin?area popririi asupra oric?ror sume de bani sau titluri de valoare ori bunuri mobile incorporale datorate debitorului de ter?ul poprit, pân? la concuren?a sumei totale de 25.923 lei, reprezentând debit ?i cheltuieli de executare.

Prin adresa nr. 29226/20.05.2011, ter?ul poprit a restituit documenta?ia, comunicând executorului judec?toresc c? nu poate proceda la înfiin?area popririi, întrucât sunt incidente în cauz? prevederile OUG nr. 71/2009.

I. Nu vor fi re?inute ap?r?rile ter?ului poprit conform c?rora cererea de validare a popririi este prematur?, pentru nerespectarea termenului de 3 luni prev?zut de art. 460 alin. 1 Cod procedur? civil?, deoarece acest text legal se interpreteaz? într-un sens contrar, respectiv, cererea de validare trebuie formulat? înainte de expirarea acelui termen.

Potrivit art. 456 alin. 1 Cod procedur? civil?, ter?ul poprit are obliga?ia de a consemna suma de bani în 15 zile de la comunicarea popririi. Astfel, se constat? c? legiuitorul a pus la dispozi?ie ter?ului poprit un termen pentru îndeplinirea obliga?iei, motiv pentru care nu fi necesar s? curg? un nou termen, cel de 3 luni, care ar avea aceea?i finalitate. Dimpotriv?, la expirarea termenului de 15 zile, creditorul are obliga?ia de a ac?iona în vederea valid?rii, în termen de 3 luni, pentru finalizarea  execut?rii ?i l?murirea raporturilor juridice dintre p?r?i.

II. Cu privire la inciden?a dispozi?iilor OG nr. 22/2002, instan?a constat? c? la data de 11.06.2010 BEJ ... a comunicat debitorului o soma?ie prin care i-a pus în vedere s? î?i îndeplineasc? obliga?ia de plat?, act de executare recep?ionat de c?tre debitor sub semn?tur? ?i ?tampil? la data de 29.06.2010, conform dovezii de comunicare aflat? la dosar.

Cu toate acestea, debitorul nu s-a conformat obliga?iei de plat? în termenul prev?zut de lege, astfel încât în mod legal executorul judec?toresc a procedat la continuarea execut?rii silite potrivit dreptului comun, în conformitate cu prevederile art. 4 din OG nr. 22/2002. În cazul în care executarea silit? nu putea începe din cauza lipsei fondurilor, debitorul avea posibilitatea de a comunica aceast? împrejurare executorului, urmând a curge din acel moment termenul de 6 luni prev?zut de art. 2 din actul normativ men?ionat, perioad? în care debitorul trebuia s? fac? demersuri pentru efectuarea plii.

Termenul de 6 luni nu este un termen de gra?ie, ce î?i produce efecte independent de pozi?ia debitorului, a?a cum sus?ine ter?ul poprit, ci este un termen care începe s? curg? numai dac? debitorul aduce la cuno?tin lipsa fondurilor. Pe de alt? parte, nu se poate invoca lipsa includerii în buget a sumelor de bani necesare plii, debitorul având obliga?ia de a procura sumele respective, în termenul de 6 luni la care s-a f?cut referire.

Referitor la aplicabilitatea în cauz? a Legii nr. 92/2011, prin care a fost modificat art. 1 din OG nr. 22/2002, se constat? c? acest act normativ a intrat în vigoare la data de 8 iunie 2011, în timp ce adresa de înfiin?are a popririi a fost emis? la data de 12.05.2011, fiind comunicat? ter?ului poprit la data de 17.05.2011.

Ca urmare, legea nou? nu poate fi aplicat? unor fapte consumate anterior intr?rii sale în vigoare. Mai mult, termenul de 15 zile pus la dispozi?ia ter?ului poprit pentru indisponibilizarea sumelor poprite a expirat înainte de intrarea în vigoare a legii, astfel încât, dac? s-ar da curs interpret?rii debitorului, s-ar ajunge în situa?ia ca inac?iunea culpabil? a ter?ului poprit s? conduc? la aplicarea unui act normativ nou.

Pe de alt? parte, în condi?iile în care ter?ul poprit nu a procedat la indisponibilizarea sumelor poprite, sunt irelevante sus?inerile debitorului conform c?rora s-au înc?lcat prevederile legale men?ionate, prin poprirea sumelor de bani destinate organiz?rii ?i func?ion?rii institu?iei.

III. Referitor la aplicabilitatea dispozi?iilor OUG 71/2009, instan?a consider? c? acestea încalc? dispozi?iilor art. 1 din Protocolul 1 la Conven?ia European? pentru Drepturile Omului ?i art. 6 din aceea?i Conven?ie.

Astfel, în Hotarârea Curtii Europene a Drepturilor Omului din 29 iulie 2008, în Cauza Teodorescu impotriva Romaniei, publicat? în Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 386 din 9 iunie 2009, Curtea European? a re?inut c? a fost înc?lcat dreptul reclamantului la un proces echitabil, prin neexecutarea unei hot?râri judecatore?ti.

Fata de excep?ia ridicat? de Guvern în sensul incompatibilitii ratione materiae, Curtea a reamintit jurispruden?a sa anterioarp (Cauza ?tef?nescu împotriva României nr. 9.555/03, paragr. 20-21, 11 octombrie 2007, Vilho Eskelinen ?i al?ii împotriva Finlandei, nr. 63.235/00, paragr. 62, CEDO 2007), potrivit c?reia pentru a constata neaplicarea art. 6, dreptul intern trebuie în primul rând s? fi exclus în mod expres accesul la o instan în ceea ce prive?te postul sau categoria de salaria?i în discu?ie; conflictele obi?nuite de munc? nu pot fi excluse din garan?iile art. 6, în masura în care obiectul litigiului nu este legat de exercitarea autoritii de stat.

 În ceea ce priveste fondul cauzei, Curtea a constatat înc?lcarea art. 6 paragraful 1 din Conven?ie ca urmare a neexecut?rii hot?rârii judec?tore?ti de plat? a salariilor restante.

 Astfel, Curtea a conchis c? statul nu a depus toate eforturile necesare pentru a pune în executare hot?rârea judec?toreasc? în cauz?, existând o încalcare a art. 6 paragraful 1 din Conven?ie. 

Pe de alt? parte, prin Hot?rârea Sec?iei a II-a a Cur?ii Europene a Drepturilor Omului din 25 octombrie 2001, definitiv? la 25 iunie 2002, pronun?at? în cauza Saggio contra Italiei, Curtea a stabilit c? "în principiu un sistem de suspendare temporar? a plii crean?elor unei întreprinderi comerciale în criz?, autorizat? s? continue activitatea sa productiv? în interesul economiei na?ionale, nu este criticabil? în sine, având în vedere marja de apreciere autorizat? de alineatul al doilea al art. 1 [al Protocolului nr. 1 la Conven?ia pentru ap?rarea drepturilor omului ?i a libertilor fundamentale]. Totu?i, un astfel de sistem implic? riscul de a impune creditorilor o sarcin? excesiv? în ceea ce prive?te posibilitatea de a recupera bunurile lor ?i trebuie deci prev?zute anumite garan?ii de procedur? pentru a veghea ca aceast? aplicare a sistemului ?i a inciden?ei sale asupra dreptului de proprietate al particularilor s? nu fie nici arbitrare, nici imprevizibile".

De asemenea, în cauza Bourdov c. Rusiei, Curtea a stabilit c? o autoritate a statului nu ar putea invoca lipsa resurselor financiare pentru a onora o datorie rezultat? dintr-o hot?râre judec?toreasc?. Reclamantul nu trebuie s? fie în imposibilitate de a beneficia de rezultatul favorabil al unei proceduri care s? afecteze însi substan?a dreptului, din cauza dificultilor financiare ale statului.

Nu au fost avute în vedere considera?iile mai sus expuse, iar OUG nr. 71/2009, cu modific?rile ulterioare, prevede un regim diferen?iat de executare a obliga?iilor în raport cu al?i debitori, care stabile?te în mod unilateral termene ?i condi?ii de plat? ale crean?elor, înc?lcându-se dreptul la un proces echitabil, garantat de art. 6 din CEDO, atât sub aspectul nerespect?rii termenului rezonabil, cât ?i al principiului egalitii armelor în proces ( în acest sens ?i cauza Stran ?i Stratis Andreatis c. Greciei).

Or, dup? ce plata drepturilor salariale câ?tigate prin titluri executorii a fost amânat? prin OUG 75/2008, pentru o perioad? de 18 luni de la intrarea în vigoare a acestui act normativ, la împlinirea termenului, f?r? a respecta propriul termen, Guvernul, debitor de rea-credin al sumelor astfel e?alonate, a intervenit ?i a suspendat din nou plata debitelor, prin OUG nr. 71/2009.

Mai mult,  prin modific?rile aduse OUG nr. 71/2009 prin OUG nr. 45/2010, s-a procedat la o nou? amânare a execut?rii obliga?iilor, plata sumelor restante urmând a fi f?cut? în mod e?alonat, în trei tran?e, prima tran fiind exigibil? în anul 2012.

De aceast? dat?, perioada este nepermis de mare iar termenele de plat? incerte (în ce lun?/trimestru/semestru ale anilor men?iona?i în actul normativ se va achita procentul astfel ales) ?i f?r? vreo identificare a resurselor financiare din care acestea vor fi pl?tite.

La o analiz? mai atent?, procentele alese de Guvern par a nu avea la baz? vreun studiu de impact financiar, ?i nici din nota de fundamentare nu rezult? ce calcule ?i studii financiare ar fi fost f?cute, ci procentele ?i anii par a fi alese la întâmplare, întrunind pe deplin condi?iile arbitrariului ?i imprevizibilitii, men?ionate în Hot?rârea Saggio contra Italiei, ce au aplicabilitate mutatis mutandis în cauza de fa. De fapt, nu exist? nici cea mai mic? garan?ie c? la împlinirea termenelor de plat? Guvernul nu va suspenda din nou plile, printr-un procedeu identic cu cel urmat la suspendarea execut?rii prin actele normative men?ionate.

A?adar, suntem în prezen?a unui conflict între normele din Conven?ie ?i normele interne, care se solu?ioneaz? în favoarea normelor din Conven?ie, în conformitate cu prevederile art. 20 alin. 2 din Constitu?ia României, astfel încât în mod legal creditoarele s-au adresat instan?ei de executare în vederea valid?rii popririi.

IV. Mai re?ine instan?a c? ter?ul poprit nu a contestat faptul c? de?ine conturile debitorului, astfel încât instan?a va constata c? este îndeplinit? condi?ia ca ter?ul poprit s? datoreze sume de bani debitorului.

Este lipsit de relevan faptul c? nu s-a solu?ionat pân? la acest moment contesta?ia formulat? de c?tre debitor împotriva actelor de executare. Debitorul avea posibilitatea de a cere suspendarea execut?rii silite sau suspendarea prezentei cauze, în baza art. 244 Cod procedur? civil?. Pe de alt? parte, în cazul admiterii contesta?iei la executare, debitorul poate cere restituirea sumei executate, pe calea întoarcerii execut?rii silite.

Prin urmare, constatând c? sunt îndeplinite condi?iile prev?zute de art. 460 alin. 1 Cod procedur? civil?, instan?a va admite cererea ?i va dispune validarea popririi înfiin?ate de BEJ ... la data de 12.05.2011, în dosarul de executare nr. 589/2009, ?i va obliga ter?ul poprit s? pl?teasc? creditoarelor suma de 25.923 lei, reprezentând debit actualizat ?i cheltuieli de executare.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOT?RTE

Admite cererea de validare a popririi formulat? de creditoarele ..., cu domiciliul în Bucure?ti, ..., ?i ..., cu domiciliul în Bucure?ti, str. ..., în contradictoriu cu debitorul ..., cu sediul în Bucure?ti, str. ..., ?i cu ter?ul poprit ..., cu sediul în Bucure?ti, str. ...

Valideaz? poprirea înfiin?at? la data de 12.05.2011 de BEJ ... în dosarul de executare nr. 589/2009.

Oblig? ter?ul poprit s? pl?teasc? creditoarelor, în limita crean?ei de 25.923 lei, suma datorat? debitorului.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronun?at? în ?edin public? ast?zi, 25.10.2011.

PRE?EDINTE GREFIER

5