Persoana fizică asociat, respectiv administrator la trei societăţi comenrciale. Se înfiinţează poprirea asupra asupra veniturilor pe care le obţine debitorul de la trei terţi popriţi – societăţi. Se solicită validarea popririi: în solidar terţilor po...

Decizie 856 din 26.08.2008


Sectia civila. DECIZIA CIVILA NR.  856/RC/26.08.2008

Prin sentinta civila nr. 1083/4.03.2008 a Judecatoriei P.N. s-a admis cererea creditoarei D.F în contradictoriu cu debitorul GV si tertii popriti S.C.G. SNC ,S.C.S. Market SRL si S.C. G. SNC Piatra Neamt.

S-a validat poprirea înfiintata în  dosarul de executare nr. 237/2007 al BEJ M. Ioan pentru 1/3 din venitul lunar net al debitorului ,pâna la concurenta sumei de  40.245,01 lei.

S-a respins cererea de amendare a tertilor popriti ca neîntemeiata.

Au fost obligati pârâtii sa plateasca reclamantei suma de 1210 lei cheltuieli de judecata.

Pentru a pronunta aceasta sentinta , instanta de fond a retinut ca:

La data de 31.08.2007 a fost încheiat între creditoare si debitor contractul de împrumut autentificat sub nr.3866, prin care reclamanta a împrumutat debitorului suma de 10.000. de euro, termenul scadentei fiind stabilit de parti pentru data de 15 octombrie 2007.

Întrucât debitorul nu s-a conformat obligatiei de restituire, la data de 03.12.2007, creditoarea a formulat cerere de executare silita la BEJ M, formându-se dosarul de executare nr.237/2007.

În cadrul acestui dosar, executorul judecatoresc a emis la data de 14.01.2008 înfiintarea popririi, adresele fiind înaintate celor trei terti popriti. Pentru a proceda în acest fel, executorul a avut în vedere relatiile solicitate Oficiului Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Neamt din care reiese calitatea de asociat al debitorului la SC G. SNC, precum si aceea de administrator la SC S. SRL si SC S. Market SRL.

Instanta a mai retinut ca pâna în prezent cei trei terti popriti nu s-au conformat adreselor emise de executorul judecatoresc. În acest sens, prin adresele nr.127 si nr.156 din data de 21.01.2008 transmise executorului judecatoresc, pârâtele SC S. Market SRL si SC S. SRL  au aratat ca pe rolul Judecatoriei P.N. se afla dosarul nr.7495/279/2007 având ca obiect contestatie la executare si suspendare executare silita, cu termen de judecata la data de 21.01.2008, formulata de debitorul G.V. în contradictoriu cu D.F. A mai precizat ca debitorul se afla în concediu medical, urmare a unui accident de trafic în care a suferit serioase leziuni, fiind imobilizat la pat cu diagnosticul „fractura de femur”. În aceste conditii, nu este legal si nici uman, a sustinut tertul poprit, sa procedeze la retineri salariale pe veniturile aferente concediului medical.

Din pozitia procesuala a tertilor popriti, instanta a mai avut în vedere ca nu se contesta împrejurarea ca debitorul G.V obtine venituri în cadrul societatilor catre care s-a solicitat de catre executorul judecatoresc înfiintarea popririi, motiv pentru care, în baza art. 460 alin. 2 Cod procedura civila, s-a admis cererea de validare a popririi formulata de creditoarea D.F..

Având în vedere ca, potrivit art. 409 Cod procedura civila, salariile si alte venituri periodice realizate din munca, pensiile acordate în cadrul asigurarilor sociale, precum si alte sume ce se platesc periodic debitorului si sunt destinate asigurarii mijloacelor de existenta ale acestuia pot fi urmarite pâna la 1/3 din venitul lunar net, instanta a dispus validarea popririi înfiintate asupra unei treimi din salariul debitorului.

Cu privire la cererea creditoarei de aplicare a unei amenzi judiciare tertului poprit, potrivit art. 460 alin. 2 Cod procedura civila, instanta a respins aceasta cerere, pozitia procesuala a tertilor popriti fiind justificata de existenta pe rolul instantelor a contestatiei la executare formulata de catre debitor. Pe de alta parte, textul de lege mai sus aratat contine norme dispozitive, aplicarea amenzii, chiar în ipoteza unei rele-credinte, nefiind obligatorie.

În temeiul art.274 Cod procedura civila, a obligat pârâtii, ca parti în culpa procesuala, la plata catre creditoare a sumei de 1210 lei cu titlu de cheltuieli de judecata reprezentând onorariu aparator (conform chitantei nr.4/04.02.2008) si taxe judiciare de timbru.

Împotriva sentintei a declarat apel creditoarea D.F. pentru urmatoarele motive:

1.În mod gresit s-a dispus validarea doar pentru 1/3 din venitul lunar al debitorului desi s-a cerut validarea popririi pentru suma de 40245,01 lei în solidar împotriva tertilor popriti.

Prin hotarârea de validare,tertul însusi devine debitorul direct al creditorului popritor.

2.Suma pentru care se valideaza poprirea – 1/3 din venitul lunar net al debitorului,nu este expres determinata în hotarârea de validare,aspect ce încalca prevederile art. 460 C.pr.civ.care se refera la faptul ca  dupa validarea popririi ,tertul poprit va proceda dupa caz la consemnarea sau plata prevazuta la art. 456 în limita sumei determinata expres în hotarârea de validare”.

 3.Desi s-a solicitat validarea popririi pentru suma de 40245,01 lei ,în solidar împotriva tertilor popriti ,prima instanta nu s-a pronuntat în nici un fel asupra cererii .

 4.În mod gresit a fost respinsa amendarea tertilor popriti.Desi au trecut mai mult de 4 luni de când tertii popriti erau obligati sa efectueze poprirea ,acestia nu si-au îndeplinit nici pâna în prezent obligatiile .Fata de atitudinea procesuala a tertilor popriti ce tergiverseaza cu rea credinta executarea ,a considerat ca se impune amendarea acestora.

În dovedire a solicitat emiterea unei adrese catre Administratia Finantelor publice Piatra Neamt pentru a se afla care sunt veniturile pe care le realizeaza debitorul de la tertii popriti.

La termenul din 17.06.2008 ,instanta a dispus recalificarea caii de atac în recurs fata de împrejurarea ca recursul este calea comuna pentru toate procesele de executare silita si intentia legiuitorului de a solutiona cu celeritate litigiile care apar în etapa executarii silite .

S-a încuviintat solicitarea de a se emite adresa pentru ca Directia Generala a Finantelor Publice Neamt sa comunice relatii privind veniturile obtinute de cele trei societati.

Analizând sentinta prin prisma motivelor de recurs invocate,Tribunalul constata urmatoarele:

Instanta de fond a retinut în mod corect situatia de fapt si a facut o judicioasa aplicare a legii.

Astfel, titlul executoriu îl reprezinta un contract de împrumut autentificat între D.F,creditoarea din prezenta cauza si G.V ,ca persoana fizica.

Conform acestui contract ,debitorul G.V s-a obligat sa restituie împrumutul de 10.000 de euro pâna la data de 15 octombrie 2007 Întrucât nu a fost respectat acest termen creditoarea – recurenta,în prezenta cauza a pornit executare silita.

Executarea silita a început în temeiul contratului de împrumut unde debitor e doar persoana fizica.Solidaritatea cu tertii popriti nu e admisibila direct în faza executarii silite si cu atât mai putin pe calea  popririi .Debitoarea trebuia sa obtina în prealabil o hotarâre judecatoreasca prin care sa se statorniceasca daca exista raporturi de obligatie directa si în raport cu societatile la care debitorul este administrator .

Instanta constata astfel ca primul motiv de recurs este neîntemeiat.

E adevarat ca prin poprire tertul însusi devine debitor numai ca aceasta se întâmpla în limita sumei certe,dovedita pe care debitorul trebuie sa o obtina de la tert.Or aceasta dovada nu s-a facut.

În lipsa determinarii certe a sumelor pe care tertii le datoreaza debitorului nu se putea fixa  cuantumul sumei supusa executarii silite si pentru aceste considerente se va respinge si cel de al doilea motiv de recurs.

Din actele dosarului,inclusiv recunoasterea debitorului-intimat rezulta ca acesta este administrator si asociat la societatile-terti popriti.

Instanta de fond a încuviintat validarea popririi asupra veniturilor pe care acesta le obtine lunar.

În temeiul art. 305 Cod procedura civila,Tribunalul a suplimentat probele admisibile în recurs si- la solicitarea expresa a recurentei- a emis adresa Agentiei Nationale de Administrare Fiscala Neamt pentru a comunica instantei  care sunt veniturile pe care le-a obtinut debitorul de la cele trei societati.

Prin adresa nr.67.679/5.08.2008 ( f. 24 dosar recurs) emisa de A.F.P. Neamt rezulta ca SC G. SNC nu a declarat si nici nu a achitat impozit pe veniturile din dividende ,SC S. Market SRL a declarat si achitat în anul 2005 un impozit pe veniturile din dividende în suma de 1006 lei iar SC S. SRL –a declarat si a achitat în anul 2004 un impozit pe veniturile din dividende în suma de 10.727.613 lei ROL .

A mai aratat ca nu pot fi comunicate –din baza de datepe care Administratia le detine – veniturile lunare si anuale ale debitorului G.V .În perioada de început al impozitului pe venit – anul 2000 si pâna în 2007 s-au depus fise fiscale de SC S. SRL pentru G.V,însa nu rezulta suma încasata efectiv de acesta.

Creditoarea avea obligatia sa dovedeasca faptul ca sumele de bani pe care tertul le datora debitorului erau de 3 ori mai mari decât suma supusa executarii silite.

Or aceste dovezi nu au fost facute în cauza.Rezulta doar veniturile primite cu titlu de salariu de catre acesta si pentru ca nu s-a sustinut si nici probat ca acesta obtine si alte venituri ,autonome de veniturile de la tertii popriti se impunea verificarea conditiilor prevazute de art. 409 Cod procedura civila.

Astfel,fiind vorba despre orice alte venituri lit.b al(1) al articolului mentionat prevede ca poprirea nu poate depasi 1/3 din acestea asa cum în mod judicios a procedat si instanta de fond.

Asupra cererii privind obligarea solidara cu tertii popriti ,instanta nu trebuia sa se pronunte expres.Aceasta a fost învestita cu o cerere de validare a popririi care s-a înfiintat anterior de Executorul judecatoresc M în dosarul nr. 237/2007,în limitele adresei de înfiintare a popririi.

Cum aceste adrese datate 14.01.2008 – se refera la înfiintarea popririi pentru 1/3 din veniturile periodice datorate debitorului de fiecare din cele trei societati ,pâna la concurenta sumei de 40.245,01 lei,tribunalul constata ca în mod legal a procedat instanta de fond ratificând practic prima etapa a executarii silite prin poprire,cunoscând fiind ca aceasta forma de executare are doua faze :înfiintarea si validarea popririi.

Nu este întemeiat nici motivul de recurs referitor la faptul ca nu au fost amendati tertii popriti atâta timp cât s-a dovedit ca debitorul a fost în concediu medical în urma unui accident.

Pentru aceste considerente de fapt si de drept,Tribunalul constata ca recursul nu este întemeiat si se va respinge în temeiul art. 312 Cod procedura civila motivele invocate neîncadrându-se în conditiile de nelegalitate prevazute de art. 304 pct.1-9 Cod procedura civila.

Domenii speta