Contestaţie la executare – anulare somaţie

Hotărâre . din 18.01.2019


Deliberând asupra cauzei de față, reține următoarele:

Prin contestația la executare înregistrată pe rolul acestei instanțe la data de 01.10.2018, contestatoarea Administrația F_______ p_____ M____ (A__), în contradictoriu cu intimații Direcția G_______ R________ a Finanțelor P______ București - Administrația Sector 6 a Finanțelor P______ 1 și S_______ 6 al M___________ București - Direcția G_______ de I_______ și Taxe Locale Sector 6, a solicitat anularea somației nr. xxxxxxx emis e la data de 10.09.2018, a titlului executoriu nr. xxxxxxx/2018 și a tuturor actelor de executare efectuate în dosarul de executare nr. xxxxxxx/2018.

În motivarea cererii, contestatoarea a arătat că, prin somația nr. xxxxxxx emisă la data de 10.09.2018 de Direcția G_______ de I_______ și Taxe Locale Sector 6 și prin titlul executoriu nr. xxxxxxx/2018 înregistrate la A__ sub nr. xxxxx/20.09.2018, s-a stabilit în sarcina Administra ț iei F_______ p_____ M____ un debit în cuantum total de 478,30 lei , reprezentând taxe judiciare de timbru.

În primul rând, contestatoarea a solicitat instanței să constate că, în cuprinsul titlului executoriu nu au fost menționate titlurile de creanță sau înscrisurile care constituie titlu executoriu (decizie de impunere, proces-verbal de constatare, hotărâre judecătorească, etc.) p_____ debitele menționate.

Mai mult, Administrația F_______ p_____ M____ nu a avut cunoștință de debitele menționate în cuprinsul titlului executoriu, astfel încât să se poată proceda la verificarea acestora și, în eventualitatea în care s-ar fi apreciat ca fiind datorate, să se procedeze la efectuarea demersurilor p_____ plata lor.

Contestatoarea a citat art. 47 și art. 48 alin. 2  din Legea nr.207/2015 , subliniind că p_____ ca un titlu de creanță să devină titlu executoriu, este necesar ca acesta să fie comunicat debitorului or, în actele de executare nu au fost menționate titlurile de creanță p_____ sumele menționate în actele contestate și contestatoarei nu i-au parvenit actele administrative/titlurile de creanță  aferente sumei de 478,30 lei.

Astfel, contestatoarea a solicitat instanței să constate că titlul executoriu a fost emis în lipsa unor titluri de creanță care să stabilească debitele restante, titlul executoriu nr.xxxxxxx/10.09.2018 neavând la bază un titlu de creanță. Rezultă astfel că obligațiile fiscale menționate în cuprinsul său nu au fost concretizate printr-un titlu de creanță sau un alt act administrativ cu caracter de titlu executoriu prevăzut de lege care să fi fost comunicat către Administrația F_______ p_____ M____, în conformitate cu art. 48 alin. 2 din Codul de procedură fiscală.

De asemenea, contestatoarea a învederat că este instituție publică cu personalitate juridică, finanțată integral din venituri proprii, în coordonarea autorității p______ centrale p_____ protecția mediului. Activitatea Administrației F_______ p_____ M____ precum și constituirea și gestionarea f_______ p_____ m____ sunt reglementate de Ordonanța de urgență nr. 196/2005 privind Fondul p_____ m____, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit art. 1 al ordonanței sus menționate „Fondul p_____ m____ este un instrument economico-financiar destinat susținerii și realizării proiectelor și programelor p_____ protecția mediului, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare în domeniul protecției mediului”.

Conform art. 7 din OG nr. 22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor p______, stabilite prin titluri executorii „Cererile, indiferent de natura lor, formulate de instituțiile și autoritățile p______ în cadrul procedurii de executare silită a creanțelor stabilite prin titluri executorii în sarcina acestora sunt scutite de plata taxelor de timbru, timbru judiciar și a sumelor stabilite cu titlu de cauțiune”.

Totodată, potrivit art. 30 din OUG nr.80/2013 privind taxele de timbru, acțiunile instituțiilor p______ sunt scutite de taxa judiciară de timbru, când au ca obiect venituri p______.

De asemenea, art. 343 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală „Organele fiscale sunt scutite de taxe, tarife, comisioane sau cauțiuni p_____ cererile, acțiunile și orice alte măsuri pe care le îndeplinesc în vederea administrării creanțelor fiscale, cu excepția celor privind comunicarea actului administrativ fiscal”.

Față de cele arătate, contestatoarea a învederat că este scutită de la plata taxelor judiciare de timbru, situație față de care contestatoarea a apreciat că se impune admiterea prezentei contestații la executare și, pe cale de consecință, anularea actelor de executare emise în dosarul de executare nr. xxxxxxx/10.09.2018.

În drept, contestatoarea a invocat dispozițiile art. 651, art. 712 și urm. din Legea nr. 134/2010 privind Noul Cod de procedură civilă.

În dovedirea cererii, contestatoarea a depus la dosar în copie, titlul executoriu nr. xxxxxxx din data de 10.09.2018 și somația nr. xxxxxxx din data de 10.09.2018.

Prin compartimentul registratură, la data de 01.11.2018, intimata DGITL Sector 6 a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea acțiunii, ca neîntemeiată.

În fapt, intimata a arătat că având în vedere faptul că Administrația F_______ p_____ M____ nu și-a achitat obligațiile fiscale restante, instituția intimată a declanșat procedura de executare silită, întocmind somația nr. xxxxxxx din data de 10.09.2018.

Acest act de executare a fost comunicat, prin poștă, cu confirmare de primire, în data de 20.09.2018.

„În cazul în care debitorul nu își plătește de bunăvoie obligațiile fiscale datorate, organele fiscale competente, p_____ stingerea acestora, vor proceda la acțiuni de executare silită”, astfel cum prevede art. 236 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, republicată.

Conform dispozițiilor art. 226 alin 9 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală („În cazul în care titlul executoriu i-a fost transmis spre executare de către un alt organ, organul de executare silită confirmă primirea, în termen de 30 de zile”).

Art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, republicată, prevede: „Colectarea creanțelor fiscale constă în exercitarea acțiunilor care au ca scop stingerea creanțelor fiscale, și se face în temeiul unui titlu de creanță sau al unui titlu executoriu, după caz”.

În speța de față, titlul executoriu îl constituie sentința administrativă nr.556/C__/2016, pronunțată de Tribunalul A___, în dosarul civil nr. XXXXXXXXXXXXX, definitivă prin decizia nr. 216/03.02.2017 a Curții de Apel A___ I____.

Prin acesta, DGITL Sector 6 a fost obligată să înregistreze și să execute creanța în cuantum de 478,30 lei, reprezentând taxă judiciară de timbru, datorată de Administrația F_______ p_____ M____.

Ca urmare, taxa judiciară de timbru, în sumă de 478,30 lei stabilită prin sentința menționată anterior, a fost înregistrată la rolul fiscal al reclamantei.

În concluzie, intimata a apreciat că actul de executare contestat a fost în mod legal întocmit și comunicat.

În drept, intimata a invocat dispozițiile art. 220, 226 și 236 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

În susținerea întâmpinării, intimata a anexat în copie, somația nr. xxxxxxx din data de 10.09.2018 și titlul executoriu nr. xxxxxxx/2018, împreună cu confirmarea de primire, adresa d e înaintare înregistrată cu nr. 240-18-xxxxx/31.01.2018, sentința administrativă nr.556/C__/2016, decizia nr. 216/03.02.2017 pronunțată de Curtea de Apel A___ I____.

La data de 26.11.2018, prin compartimentul registratură, contestatoarea a depus la dosar răspuns la întâmpinare (filele 37-39).

Intimata Direcția G_______ R________ a Finanțelor P______ București – Administrația Sector 6 a Finanțelor P______ nu a formulat întâmpinare.

A termenul din data de 18.01.2019, instanța a invocat excepția lipsei calității procesuale pasive a intimatei Direcția G_______ R________ a Finanțelor P______ București– Administrația Sector 6 a Finanțelor P______ , care a fost unită cu fondul cauzei

În cauză a fost administrată proba cu înscrisuri.

Analizând actele și lucrările dosarului, instanța reține următoarele:

Prin somația nr. xxxxxxx emisă de intimata Direcția G_______ de I_______ și Taxe Locale Sector 6 în dosarul de executare nr. xxxxxxx/10.09.2018 (f.21), s-a pus în vedere contestatoarei să achite suma de 478,3 lei reprezentând taxa judiciară de timbru conform titlului executoriu nr. xxxxxxx/10.09.2018 , în termen de 15 zile de la primirea somației.

În baza art. 226 din Lg. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, intimata Direcția G_______ de I_______ și Taxe Locale Sector 6 , constatând că a expirat scadența obligațiilor fiscale înscrise în documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a emis titlul executoriu nr. xxxxxxx/10.09.2018 pe numele contestatoarei, p_____ suma de 478,30 de lei reprezentând taxă judiciară de timbru, creanța fiind defalcată astfel: 178,3 lei – cu termen legal de plată 03.02.2017 și 300 de lei cu termen legal de plată 21.03.2017. (f. 22).

Analizând cu prioritate excepția lipsei calității procesuale pasive a intimatei Direcția G_______ R________ a Finanțelor P______ București – Administrația Sector 6 a Finanțelor P______, instanța reține următoarele:

Potrivit art. 36 NCPC, calitatea procesuală rezultă din identitatea dintre părți și subiectele raportului juridic litigios, astfel cum acesta este dedus judecății.

Potrivit dispozițiilor art. 260 alin. 1 din Legea nr. 207/2015, persoanele interesate pot face contestație împotriva oricărui act de executare efectuat cu încălcarea prevederilor prezentului cod de către organele de executare silită, precum și în cazul în care aceste organe refuză să îndeplinească un act de executare în condițiile legii

Instanța constată că, deși dispozițiile art. 260 alin. 1 din Legea nr. 207/2015 nu cuprind dispoziții exprese cu privire la calitatea procesuală pasivă în cazul contestației la executare, din interpretarea textului de lege amintit rezultă că organul de executare, emitent al actelor de executare, are calitate procesuală pasivă în contestația la executare.

În cauză, instanța constată că actele de executare contestate au fost emise de Direcția G_______ de I_______ și Taxe Locale Sector 6 București , și nu de intimata Direcția G_______ R________ a Finanțelor P______ București – Administrația Sector 6 a Finanțelor P______ , cele două instituții fiind distincte având în vedere că Direcția G_______ de I_______ și Taxe Locale Sector 6 București este o instituție subordonată Sectorului 6 București (astfel cum se menționează și în antetul actelor de executare), în timp ce intimata Administrația Finanțelor P______ Sector 6 București este o instituție subordonată Ministerului Finanțelor P______ – Agenția Națională de Administrare Fiscală .

Având în vedere considerentele anterior expuse, instanța va admite excepția lipsei calității procesuale pasive a intimatei Direcția G_______ R________ a Finanțelor P______ București – Administrația Sector 6 a Finanțelor P______ și va respinge contestația la executare formulată în contradictoriu cu intimata Direcția G_______ R________ a Finanțelor P______ București – Administrația Sector 6 a Finanțelor P______, ca fiind formulată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă .

Analizând, în contradictoriu cu Direcția G_______ de I_______ și Taxe Locale Sector 6, executarea silită derulată împotriva contestatoarei, prin prisma criticilor formulate pe calea contestației la executare, instanța reține următoarele :

Art. 226 din Legea nr. 207/2015 prevede următoarele:

(1) Executarea silită a creanțelor fiscale se efectuează în temeiul unui titlu executoriu emis potrivit prevederilor prezentului cod de către organul de executare silită competent potrivit art. 30 .

(2) Î n titlul executoriu emis, potrivit legii, de organul de executare silită prevăzut la alin. (1) se înscriu creanțele fiscale, principale și accesorii, neachitate la scadență, stabilite și individualizate în titluri de creanță fiscală întocmite și comunicate în condițiile legii, precum și creanțele bugetare individualizate în alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii . Niciun titlu executoriu nu se poate emite în absența unui titlu de creanță fiscală emis și comunicat în condițiile legii sau a unui înscris care, potrivit legii, constituie titlu executoriu.

(6) Titlul executoriu emis potrivit alin. (1) de organul de executare silită competent conține , pe lângă elementele prevăzute la art. 46 , următoarele: cuantumul și natura sumelor datorate și neachitate, descrierea titlului de creanță sau a înscrisului care constituie titlu executoriu , precum și temeiul legal al puterii executorii a titlului.

Astfel, din coroborarea acestor dispoziții legale rezultă că în cuprinsul titlului executoriu emis de organul de executare trebuie menționată atât cuantumul creanței, cât și natura obligației de plată și documentul prin care s-a stabilit obligația debitorului de plată a sumei respective, indiferent dacă este vorba despre un titlu de creanță emis de organul fiscal sau de un alt înscris care este emis de o altă autoritate/instituție și care constituie el însuși titlu executoriu potrivit legii, cum este, spre exemplu, ipoteza hotărârilor judecătorești sau a proceselor-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor.

Această obligație de menționare expresă a titlului de creanță sau a titlului executoriu prin care s-a stabilit obligația de plată este justificată întrucât acesta este un element esențial de individualizare a creanței, în lipsa căruia nu se poate verifica, în concret, creanța vizată de executarea silită, nici în privința stabilirii acesteia în sarcina debitorului, ab initio, nici în privința intervenirii unei cauze care împiedică executarea obligației. Indicarea naturii obligației de plată și a termenului de plată nu sunt suficiente p_____ identificarea creanței, având în vedere dispozițiile anterior citate și împrejurarea că un debitor poate datora sume diferite, cu aceeași natură, însă decurgând din titluri diferite.

Argumentele expuse de intimată în sensul că sumele inserate în titlul executoriu au fost stabilite în sarcina contestatoarei prin sentința administrativă nr. 1146/C__/2016 pronunțată de Tribunalul A___ și prin  sentința administrativă nr. 556/C__/2016 pronunțată de Tribunalul A___, nu sunt de natură a complini lipsurile titlului executoriu emis de către intimată, întrucât față de dispozițiile art. 226 din Legea nr. 207/2015 , p_____ a fi valabil titlul executoriu trebuie să cuprindă toate elementele anterior expuse, nefiind posibilă complinirea acestora cu probe extrinseci.

Sub acest aspect, instanța reține că pe baza elementelor cuprinse în titlul executoriu se realizează verificarea creanței în raport de titlul prin care a fost stabilită. Or, mențiunile titlului executoriu nr. xxxxxxx/10.09.2018 emis de intimată nu permit un atare control, neputându-se stabili dacă respectivele sume au fost stabilite în sarcina contestatoarei prin hotărârile indicate de intimată prin întâmpinare, și, în consecință, nici regimul acestora.

Având în vedere toate considerentele anterior expuse, instanța apreciază întemeiat primul motiv al contestației la executare, urmând a anul a titlu l executoriu nr. xxxxxxx/10.09.2018 emis de intimata Direcția G_______ d I_______ și Taxe Locale Sector 6 București și actele de executare subsecvente emise în dosarul de executare nr.xxxxxxx/10.09.2018 , nemaiimpunându-se analiza celorlalte motive ale contestației .

 

PENTRU  ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE:

 

Admite excepția lipsei calității procesuale pasive a intimatei Direcția G_______ R________ a Finanțelor P______ București – Administrația Sector 6 a Finanțelor P______ .

Admite, în parte, contestația la executare formulată de contestatoarea Administrația F_______ p_____ M____ (A__), cu sediul în București, , ___________________ 6, cod fiscal xxxxxxxx, în contradictoriu cu intimații Direcția G_______ R________ a Finanțelor P______ București - Administrația Sector 6 a Finanțelor P______, cu sediul în București, ___________________. 7, sector 1 și S_______ 6 al M___________ București - Direcția G_______ de I_______ și Taxe Locale Sector 6 , cu sediul în București, ________________________.18,  sector 6 .

Anulează titlu executoriu nr. xxxxxxx/10.09.2018 emis de intimata Direcția G_______ d I_______ și Taxe Locale Sector 6 București și actele de executare subsecvente emise în dosarul de executare nr.xxxxxxx/10.09.2018.

Respinge contestația la executare formulată în contradictoriu cu intimata Direcția G_______ R________ a Finanțelor P______ București – Administrația Sector 6 a Finanțelor P______, ca fiind formulată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Cererea de apel se depune la Judecătoria Sectorului 6 București.

Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților de către grefa instanței azi, 18.01.2019.