Contestatia actelor de executare

Sentinţă civilă 3444 din 17.11.2009


INSTANTA

Asupra cauzei de fata ;

A.  La data de 3 ianuarie 2008 s-a inregistrat pe rolul Judecatoriei B,sub numarul 1/189/2008,contestatia formulata de CDimpotriva actelor de executare silita ce a format obiectul dosarului de executare nr.36/ex./2007 al Corpului Executorilor Bancari de pe langa BRD-Group Societe Generale S.A. ,executor E  B .

Contestatia a fost formulata initial ,in contradictoriu cu Corpul Executorilor Bancari de pe langa  BRD-Group Societe Generale S.A.,executor bancar E B, debitorul SC I F SRL B si adjudecatarul FPS.

Contestatorul a solicitat anularea tuturor actelor de executare silita si suspendarea efectelor executarii silite pana la solutionarea definitiva a contestatiei.

In motivare, a aratat ca la data de 15.12.2007 a primit la imobilul sau o publicatie de vanzare prin care a fost instiintat ca imobilul - casa, proprietatea sa si a sotiei sale, urma sa fie scos la licitatie publica pentru garantarea unui imprumut facut de S.C.I  F SRL B. Prezentandu-se in ziua fixata pentru  vanzarea la licitatie – 18.12.2007- contestatorul  a aflat ca mai avusesera loc si alte licitatii pentru vanzarea imobilului sau despre care nu a stiut, nefiind instiintat procedural.

Cu acelasi prilej a aflat ca s-a intocmit  cu privire la acest imobil un raport de evaluare fara instiintarea sa. De asemenea, a contestat valoarea astfel stabilita locuintei sale, considerand-o derizorie.

In dovedirea  motivelor invocate, contestatorul a depus in copii certificate urmatoarele inscrisuri: proces verbal din 18.12.2007, Ordinul Prefectului nr.17.03.2004, anexa la Ordinul Prefectului, contract de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 17.10.1980 privind imobilul urmarit, Incheierea nr. din 22.03.2004 a Biroului de Carte Funciara privind intabularea dreptului de proprietate asupra imobilului situat in B,str.T.V nr.,documentatie cadastrala.

 Au formulat intampinare intimatii BRD-Group Societe generale Sucursala Iasi si Corpul Executorilor bancari de pe langa  BRD-Group Societe generale S.A. si executorul bancar E B.

 BRD- Group Societe Generale Sucursala Iasi a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive motivat de faptul ca nu este creditoare in litigiul cu contestatorul  CDsau cu Societatea debitoare.

Prin incheierea din 31.01.2008 instanta a dispus scoaterea din cauza a acestei intimate, fiind introdusa eronat in cauza.

Corpul executorilor Bancari de pe langa BRD- Group Societe Generale SA si executorul bancar EB  au invocat exceptia tardivitatii contestatiei la executare, motivat de faptul ca CD a luat cunostinta de inceperea procedurii de executare silita la data de 24.05.2007, odata cu inmanarea somatiei de plata si la data de 3.07.2007, odata cu comunicarea si afisarea la sediul  contestatorului a publicatiei de vanzare.

Prin intampinare s-a solicitat, pe fond, respingerea ca neintemeiata si nelegala a contestatiei, aratand ca pretul de pornire al licitatiei a fost stabilit corect de catre executor si, in cazul consultarii unui expert , nu era obligatoriu acordul debitorului cu privire la evaluarea imobilului, deoarece  dispozitiile art.411 alin.3 cod procedura civila privesc vanzarea bunurilor mobile sechestrate.

Se arata, de asemenea, ca executorul bancar s-a deplasat de mai multe ori la imobilul urmarit, ca a efectuat fotografii in prezenta fiului contestatorului, ca acestuia i-a fost comunicata somatia din 24.05.2007.

A fost atasat in copie dosarul de executare nr ex./2007.

Contestatia la executare a fost admisa prin sentinta civila nr. din 17.09.2008 a Judecatoriei B, fiind anulate actele de executare silita efectuate in dosarul de executare nr.ex/2007 al Corpului Executorilor Bancari de pe langa BRD- Group Societe Generale S.A.

Impotriva acestei sentinte au declarat recurs intimatele Corpul Executorilor  Bancari de pe langa BRD- Group Societe Generale S.A., executor bancar EB si adjudecatorul FPS.

Recursul a fost admis de Tribunalul V prin decizia civila nr. 428 din 10.03.2009, sentinta judecatoriei fiind casata, iar cauza trimisa spre rejudecare.

Prin aceasta decizie s-a stabilit ca hotararea instantei de fond a fost data cu incalcarea disp.art.85 cod pr.civila, cauza fiind judecata fara citarea creditoarei BRD- Group Societe Generale si a debitorului garant CG.

B.  Cauza a fost din nou repartizata aleatoriu, fiind format un nou dosar, cel de fata, cu numarul 1366/189 din 3.04.2009.

In rejudecare, in conformitate cu dispozitiile din decizia civila nr.428/10.03.2009 a Tribunalului  V, dupa punerea in discutia partilor, au fost introdusi in cauza, in calitate de intimati – creditoarea  BRD- Group Societe Generale S.A. – Agentia B si debitorul garant CG.

La termenul de judecata din 12.05.2009  CG, legal citata si prezenta in instanta ,a formulat cerere de interventie in interes propriu, solicitand anularea tuturor formelor de executare efectuate asupra imobilului proprietatea sa si a sotului, CD, motivat de faptul ca nu a fost instiintata procedural despre executarea  silita si nu i s-a comunicat nici un act de executare.

 De asemenea a contestat valoarea stabilita imobilului sau in dosarul de executare.

Intimata BRD- Group Societe Generale, Agentia B, a formulat intampinare la contestatia la executare, solicitand respingerea ei ca neintemeiata si nelegala, deoarece procedura de executare a fost indeplinita legal, cu instiintarea debitorilor garanti CDsi CG, proprietarii imobilului urmarit. Primele acte  de procedura – somatia de plata si publicatia de vanzare nr.44/2007 au fost comunicate fiului contestatorului CI.

De asemenea, intimata a aratat ca celelalte publicatii de vanzare au fost afisate la domiciliul  contestatorului de repetate ori.

La licitatia tinuta in ziua de 18.12.2007 contestatorul a fost reprezentat de avocat, astfel incat acesta a cunoscut vanzarea imobilului.

Cu privire la evaluarea imobilului adjudecat, contestata de debitorul intimat BRD Agentia B, arata  ca la vanzarea silita a imobilului nu sunt aplicabile dispozitiile art.411(3) cod proc. civila intrucat acesta se refera  la bunuri mobile sechestrate, iar evaluarea este corecta.

La termenul din 29.09.2009, dupa terminarea cercetarii judecatoresti si acordarea cuvantului la fond, intimata BRD- Group Societe Generale Agentia B,prin aparator, a invocat exceptia tardivitatii contestatiei la executare, iar intimatul FPS a invocat  exceptia  lipsei calitatii sale procesuale pasive.

Pentru a pune in discutia partilor cele doua exceptii invocate in cadrul concluziilor, instanta a repus cauza pe rol in aceeasi sedinta.

Contestatorul CDsi intervenienta CG au solicitat acordarea unui termen  pentru a raspunde la exceptiile invocate, instanta acordand in acest sens un termen.

Ramanand in pronuntare, cu ocazia deliberarilor, instanta a constatat ca in dosarul de executare atasat in copie nu existau titlurile executorii, respectiv  contractul de credit nr.1723/28.07.2006 si contractul de ipoteca nr.3190/28.07.2007 ,astfel incat aceasta a repus cauza pe rol pentru a solicita intimatei B.R.D.-Group Societe Generale  titlurile executorii.

Respectivele contracte au fost depuse in copii certificate, fiind  atasate la dosar, la filele 77-87.

Dupa depunerea pe rol, intimatul FPS a depus precizari si un set de acte in copie: anunturi de vanzare in cotidianul „Obiectiv „ –Editia de V, Certificat de identificare fiscala emis de Oficiul registrului Comertului de pe langa Tribunalul V, Incheierea nr.29.05.2007 a Oficiului de Cadastru si Publicitate imobiliara V, notarea somatiei in Cartea Funciara, Extras de  carte funciara. 

Analizand actele si lucrarile dosarului,instanta urmeaza sa se pronunte prioritar asupra exceptiilor invocate de intimati.

I. Asupra exceptiei de tardivitate a contestatiei la executare, invocata de intimata B.R.D.-Group Societe Generale,Agentia B, instanta constata ca este neintemeiata, pentru urmatoarele motive:

 1. Potrivit dispozitiilor art.401 alin.1 lit. a) din codul de procedura civila, contestatia se poate face in termen de 15 zile de la data cand contestatorul a luat cunostinta de actul de executare pe care il contesta sau de refuzul de a indeplini un act de executare.

Din dosarul de executare nr.367ex./2007 nu rezulta fara echivoc ca s-a facut o comunicare valabila a somatiei catre debitorul garant CD, conform dispozitiilor art.387 cod procedura civila.

Faptul ca somatia a fost comunicata, conform declaratiei intimatei B.R.D.-Group Societe Generale, fiului  contestatorului nu dovedeste ca CDa primit intr-adevar somatia, mai ales  ca,  asa cum a declarat contestatorul, nu locuieste  impreuna  cu fiul sau.

De altfel, nici nu reiese din copia somatiei aflate  la fila 95 in dosarul nr.1/189/2008, cine a semnat de primire. Or, potrivit dispozitiilor art.92 alin.3 din cod procedura civila, aplicabil comunicarii tuturor actelor de procedura, inclusiv in cadrul executarii silite, in cazul in care cel caruia i se face comunicarea, nu este gasit la domiciliu, actul se inmaneaza „ unei persoane  din familie sau, in lipsa, oricarei alte persoane care locuieste cu dansul…..persoana va semna adeverinta de primire, agentul certificandu-i identitatea si semnatura si incheind proces verbal despre cele urmate”.

Nici in somatie si nici in publicatia de vanzare nr.44/3.07.2007 nu se identifica  persoana care a semnat de primire, de asemenea nu s-a intocmit procesul verbal cu privire la comunicarea astfel facuta, incalcandu-se dispozitiile privitoare la comunicarea actelor de procedura prevazute de art.92 alin.3 si 4 cod procedura civila. si art. 387 cod procedura civila privind comunicarea somatiei.

Pentru incalcarea acestor dispozitii, art.391 cod procedura civila stabileste sanctiunea anularii executarii. De altfel, obligativitatea intocmirii de procese verbale de catre executor pentru toate actele de executare efectuate este  prevazut de art.388 din cod procedura civila. Aceste dispozitii se aplica si in cazul cand  executarea este savarsita de executorii bancari, potrivit dispozitiilor art.418 alin.3 din OUG nr.99/2006 privind institutele de credit si adecvarearea  capitalului. Astfel, activitatea corpului de executori bancari este reglementata de Statutul corpului executorilor bancari adoptat in 1999 si se desfasoara  conform dispozitiilor in materie din dreptul comun.

Totodata,statutul mentionat mai sus prevede la art. 20 ca, in indeplinirea atributiilor lor executorii bancari intocmesc procesele – verbale despre masurile luate si constatarile facute, daca reglementarile in materie nu prevad  altfel.

Unul dintre exemplarele proceselor verbale intocmite potrivit alin.1 se depune la dosarul de executare, iar celelalte se comunica persoanelor interesate.

In dosarul de executare nu exista procesele verbale privind comunicarea somatiei de plata si a publicatiei de vanzare numarul 44/3.07.2007.

In ceea ce priveste celelalte publicatii de vanzare, in dovezile de comunicare  ( filele 85, 88, 91 din dosarul 1/189/2008) se mentioneaza ca garantii ipotecari nu au fost gasiti, iar publicatiile de vanzare au fost afisate, fara insa a se mentiona, contrar dispozitiilor art.92 alin 4 cod procedura civila, locul afisarii, astfel incat nu se poate stabili daca executorul bancar a fost intr-adevar la domiciliul contestatorului,respectiv daca s-a indeplinit legal procedura de afisare.

Totodata, apararea intimatilor  referitor la indeplinirea procedurilor prin publicitate nu poate fi primita, de vreme ce codul de procedura civila prevede la art.504 alin.4 ca, la cererea celui interesat executorul va anunta vanzarea la licitatie intr-un ziar de larga circulatie, iar in cazul de fata, anuntul a fost facut ( doar pentru ultima licitatie) intr-un ziar local -„Obiectiv”, Editia de V, care nu este de larga circulatie ( fila 94-96).

2.  Deoarece somatia de plata nu a fost comunicata procedural, nu a inceput sa curga termenul de 15 zile prevazut de art.401 alin.1 cod procedura civila pentru formularea contestatiei la executare.

 De asemenea, pentru aceleasi motive, termenul respectiv nu curge nici de la data publicatiei de vanzare nr.44/3.07.2007, cu atat mai mult nu pot fi considerate nici celelalte publicatii ca puncte de pornire pentru calculul termenului de depunere a contestatiei.

3. Singurul act care dovedeste fara putinta de tagada instiintarea debitorului garant despre executarea silita este procesul verbal de licitatie din 18.12.2007, in care se consemneaza prezenta avocatului ce-l reprezinta la licitatia tinuta la acea data.

Fata de acest act contestatia la executare a fost formulata in termen legal, fiind depusa si inregistrata la Oficiul Postal pe data de 31.12.2007, conform stampilei Oficiului Postal B de pe plicul depus la fila 7 in dosar nr.1/189/2008, deci in interiorul termenului de 15 zile. In  acest sens sunt dispozitiile art.104 cod procedura civila.

Contestatorul a invocat faptul ca a primit o publicatie de vanzare pe data de 15.12.2007, fara a exista o dovada in acest sens, dar, chiar si in raport de aceasta data, contestatia este formulata in termen legal, pe data de 31.12.2007, conform stampilei Oficiului Postal si nu pe data de 03.01.2008, cum invoca intimatii, data la care s-a inregistrat contestatia la instanta.

 Pentru motivele expuse mai sus, instanta va respinge exceptia tardivitatii contestatiei la executare.

II. Cu privire la exceptia  lipsei calitatii procesuale pasive a intimatului FPS, adjudecatorul imobilului urmarit, instanta apreciaza ca este neintemeiata, pentru urmatoarele motive.

Procedura contestatiei la executare este o procedura contencioasa si pentru respectarea principiului  contradictorialitatii trebuia citat in cauza si FPS in favoarea caruia s-a facut adjudecarea.

Prin urmare,instanta va respinge si exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a adjudecatorului FPS.

Pe fondul cauzei.

I. 1. In fapt,contestatorul CDsi sotia sa, CG, au garantat un imprumut  bancar contractat de S.C. I F, conform contractului de credit bancar nr.28.07.2006 incheiat cu BRD- Group Societe Generale,S.A. prin Unitatea B, garantii incheind in acest sens contractul de ipoteca autentificat sub nr.3190/28.07.2006.

Conform certificatului de identificare fiscala nr. emis la data de 24.07.2006 de  Oficiul registrului Comertului V ( fila 97 in prezentul dosar), administrator al societatii debitoare si totodata asociat unic este Ciuta Gabriela, aceasta nefiind altcineva decat nora garantilor  ipotecari.

 2. dreptul de ipoteca s-a instituit asupra imobilului proprietate comuna a sotilor CDsi CG, fiind situat in B ,str.Tudor V  nr.77 si compus din casa de locuit si teren aferent in suprafata de 320 m.p.,conform actului de proprietate, real masurat 358 m.p., cu numarul cadastral provizoriu 2760.

3. Intrucat creditul contractat de S.C.I F SRL  nu a fost restituit, creditoarea a trecut la executarea silita asupra  unuia din imobilele ipotecate ,respectiv imobilul -proprietatea garantilor.

 4. Din contractul de credit nr.1723728.07.2006 ( fila 77-84) rezulta ca imprumutul facut de S.C. I F SRL B a constat in descoperirea de cont in cuantum de 100.000 RON, iar  perioada de creditare este de 1 an, scadenta fiind la data de 25.07.2007 ( Cap.1,art.1 din contract).

 Conform art.1, Cap.IV din contract, creditul trebuia rambursat integral la data scadentei: 25.07.2007.

Rezulta ca nu s-a prevazut o rambursare esalonata a creditului.

Observand data emiterii somatiei de plata - 25.05.2007- instanta constata ca executarea silita a fost pornita inainte de scadenta prevazuta in contractul de credit, deci cand suma datorata nu era exigibila.

Potrivit art.379 din codul de procedura civila ,”nici o urmarire asupra  bunurilor mobile sau imobile nu poate avea loc decat pentru o creanta certa, lichida si exigibila”, instituind una din conditiile esentiale pentru pornirea executarii silite.

In contractul de credit ce constituie titlu executoriu se prevad cazurile in care banca creditoare poate declara scadenta anticipata ( cap.XI,art.2 , fila 82), cazuri ce privesc: incapacitatea de plata a debitorului, deschiderea procedurii reorganizarii judiciare si a falimentului, dizolvarea societatii, executarea silita pornita de alti creditori s.a.

In speta,creditorul nu a facut dovada existentei vreunuia din cazurile in care putea declara scadenta anticipata a creditului, procedura de  faliment fiind deschisa impotriva debitoarei principale mai tarziu, prin sentinta civila nr. din 27.02.2008 a Tribunalului V.

Prin urmare, executarea silita a fost pornita cu incalcarea dispozitiilor art.379 cod procedura civila, precum si a prevederilor contractului de credit.

5. Cu privire la aceeasi somatie nr. 24.05.2007 precum si dovezile de comunicare, cu ocazia analizarii celor doua exceptii , instanta a aratat motivele de nulitate ale acestor acte de executare. Somatia de plata este, in plus, emisa pentru o creanta neexigibila, asa cum am aratat mai sus.

Totodata, debitul mentionat in somatie  apare majorat in publicatiile de vanzare si in procesele verbale de licitatie la 134.700 lei, fara a se preciza ce reprezinta diferenta de 4.700 lei, fara a fi determinate penalitatile, comisioanele bancii si cheltuielile de executare.

Referitor la accesoriile creantei - dobanzi si penalitati - instanta constata ca garantii CDsi CG, persoane fizice, au incheiat doar un contract de ipoteca, nu si contract de fidejusiune , astfel incat nu puteau fi obligati decat la plata sumei imprumutate. Nu s-a prevazut obligarea lor in solidar cu debitorul principal .De aceea, lor le sunt aplicabile dispozitiile art.42 alin.3 cod comercial, intrucat nu sunt comercianti.

6. De asemenea, potrivit art.496 din cod procedura civila, executorul bancar trebuie sa intocmeasca, inainte de emiterea somatiei, procesul verbal de situatie cu privire la imobilul urmarit, ceea ce nu s-a intocmit in dosarul de executare ce face obiectul prezentei contestatii.

7. O alta lacuna a dosarului de executare nr.36/ex./2007 o  reprezinta si lipsa procesului verbal de afisare a publicatiilor de vanzare la licitatie, contrar dispozitiilor art.388 din cod procedura civila ce prevede obligatia executorului de a incheia procesele – verbale  pentru toate actele de executare pe care le efectueaza.

In lipsa acestor procese verbale, atata timp cat in publicatiile de vanzare se mentioneaza, la modul general ca „ prezenta publicatie de vanzare a fost afisata in locurile prevazute de dispozitiile  art.504 alin.3 din codul de procedura civila in data de 4.07.2007”, nu se poate stabili daca, intr-adevar, publicatiile respective au fost afisate  in locurile prevazute de art.504 alin.3 din cod de procedura civila.

Aceasta obligatie este prevazuta, asa cum am mai aratat, si in statutul executorilor bancari.

8. Debitorul garant a contestat, de asemenea, valoarea imobilului urmarit, considerand-o derizorie, valoare ce a fost stabilita de expert, la solicitarea executorului bancar, fara acordul debitorului.

Potrivit art.500 alin.2 cod procedura civila, executorul stabileste pretul imobilului, iar atunci cand considera necesar, va cere parerea  unui expert, evaluarea urmand a fi efectuata in conditiile stabilite de art.411 alin.3, care sunt aplicabile si in cazul imobilelor, chiar nesechestrate.

Astfel, executorul este obligat sa identifice si sa evalueze bunul cu acordul partilor, iar in caz contrar, va solicita efectuarea unei expertize. Bunul urmarit se evalueaza la valoarea lui de circulatie, iar o copie de pe raportul de expertiza se comunica si debitorului.

 In speta, debitorul garant nu a fost instiintat despre efectuarea expertizei,asupra imobilului  sau, nu i s-a comunicat raportul de evaluare. Acestea rezulta chiar din apararea facuta de intimata BRD - Group Societe Generale, Agentia B.

 Imobilul urmarit, compus din teren si constructie, a fost evaluat astfel la suma de 80.820 lei, desi cu un an in urma, la data incheierii contractului de credit , imobilul ipotecat a fost evaluat de expertii BRD  - Group Societe Generale, Agentia B ,la suma de 100.000 RON.

Avand in vedere motivele expuse si constatand ca procedura de executare s-a desfasurat cu incalcarea dispozitiilor legale imperative, instanta in temeiul art.391, 399 alin.2 si 404 alin.1 toate din codul de eprocedura civila, va anula toate actele de executare efectuate in dosarul nr.36/ex./2007, incepand cu somatia de plata nr.346/24.05.2007 ( fila 95 ) si pana la procesul verbal de distributie a pretului, din 27.02.2008, inclusiv.

 9. Potrivit principiului „ resoluto iure dantis ,resolvitur ius accipientis „ conform caruia anularea actului juridic initial atrage anularea actului juridic subsecvent, anulandu-se actele de executare, urmeaza a fi anulat si actul de adjudecare din data de 16.01.2008, intocmit in acelasi dosar executional.

Apararea adjudecatarului FPS, in sensul ca este cumparator de buna credinta, nu poate fi primita, deoarece buna credinta este ocrotita  conform art.1909 cod civil, in cazul bunurilor mobile, iar  in cazul imobilelelor ,ea isi  produce efectele dupa trei ani de la data cererii de inscriere a dreptului de proprietate in cartea funciara, conform dispozitiilor art.36 pct.1 si art.38 din Legea nr.7/ 1996.

10. Asupra cererii de interventie formulata de CG  ( introdusa initial in cauza in calitate de intimata dupa punerea in discutie de catre instanta si la cererea tuturor partilor ) ,instanta  constata ca, fata de data depunerii  cererii – 12.05.2008 –si fata de obiectul cererii , observand si dispozitiile art.401 lit. a cod procedura civila, cererea de interventie este tardiva, fiind formulata ca o contestatie la executare, dupa expirarea termenului de 15 zile de la data luarii la cunostinta de catre CG  despre executarea silita.

Asa cum am aratat, singura dovada certa de luare la cunostinta despre executare de catre contestator ( si deci de catre sotia sa ) este procesul verbal de licitatie din 18.12.2007.

Prin urmare,urmeaza sa fie respinsa.

Instanta observa, de asemenea, ca intimata BRD - Group Societe Generale, ,Agentia B, a invocat, in concluziile scrise tardivitatea cererii de interventie,in interes propriu, fara a o invoca in  conditiile prevazute de lege.

 11. In baza art.274 cod procedura civila, va obliga intimatii sa plateasca contestatorului cheltuielile de judecata in cuantum de cate 251 lei fiecare, in total 754 lei, reprezentand taxa judiciara de timbru si onorariu avocat, conform chitantelor depuse in dosarul nr.1/189/2008 ( filele 4, 17 si 99 ).

6