Contestatie la executare

Hotărâre 2642/2018 din 09.10.2018


Dosar nr. …../252/2018Cod operator 2926

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA LUGOJ

ÎNCHEIEREA CIVILĂ Nr. …/2018

Şedinţa publică din 09 Octombrie 2018

Completul constituit din:

PREŞEDINTE: A. A. C.

Grefier: C. M.

Pe rol fiind pronunţarea cauzei civile privind pe contestatorul V.T.şi contestatorul A.I.şi pe intimata B.T.T. S.A. Cluj și intimata B.T.T. S.A. Cluj- Sucursala T., având ca obiect contestație la executare.

Mersul dezbaterilor și concluziile pe fond ale părţilor au fost consemnate în încheierea de şedinţă din data de …2018, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea pentru data de …..2018, apoi pentru astăzi.

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Lugoj sub nr. …/252/2018, la data de ...2018, contestatorii V.T.și A.I. au formulat contestaţie la executare, în contradictoriu cu intimatele B.T.T. S.A. Cluj și B.T.T. S.A. Cluj- Sucursala T., în temeiul art. 712 şi următoarele C.pr.civ., prin intermediul căreia au solicitat instanţei de judecată ca, prin hotărârea ce se va pronunţa, să se dispună:

- anularea tuturor actelor de executare silită emise în dosarul execuţional nr. …. al S.C.P.E.J. J.C.M. şi A.şi a tuturor formelor de executare silită subsecvente, inclusiv a următoarelor acte:

a) încheierea civilă nr. .......din data de 7.07.2017 pronunţată de către Judecătoria Lugoj în dosarul nr. .......prin care s-a admis cererea de încuviinţare a executării silite împotriva contestatorilor;

b) încheierea privind stabilirea sumelor datorate şi a cheltuielilor de executare silită din data de 26.07.2017 emisă de către S.C.P.E.J. prin care au fost stabilite cheltuieli de executare silită în dosarul execuţional .......;

c) înştiinţările din data de 23.03.2018 emise de către S.C.P.E.J. către contestatori în dosarul execuţional ....... prin care au fost încunoştinţaţi că a fost demarată executarea silită împotriva contestatorilor, primite în data de 25.04.2018;

d) somaţiile din data de 23.03.2018 emise de către S.C.P.E.J. către contestatori în dosarul execuţional ....... prin care au fost somaţi ca, în termen de 1 zi de la primirea înscrisului, să procedeze la plata următoarelor sume: … euro reprezentând credit restant, dobânzi şi penalităţi, calculate până la data de 22.03.2018, la care se adaugă dobânzi şi costuri conform titlului de creanţă + … lei reprezentând onorariu de executare silită cu TVA inclus + … lei reprezentând onorariu consultaţii în legătură cu constituirea actelor execuţionale cu TVA inclus + 11,90 lei reprezentând cheltuieli de executare silită cu TVA inclus + 24,50 lei reprezentând taxe poştale + 60 lei reprezentând taxe judiciare.

- suspendarea executării silite demarate în dosarul execuţional nr. ....... al S.C.P.E.J. J. C. M.şi A., până la soluţionarea prin hotărâre definitivă a prezentei contestaţii la executare, cu cheltuieli de judecată.

În motivare, contestatorii au arătat că, prin cererea creditoarei B. T.S.A., a fost deschis dosarul execuţional nr. ....... împotriva contestatorilor, prin încheierea executorului judecătoresc din data de 29.06.2017, iar în urma acestei cereri, S.C.P.E.J. J.C.M. şi A.a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Lugoj cererea de încuviinţare a executării silite care a făcut obiectul dosarului civil nr. ….. Prin încheierea nr. …../7.07.2017, instanţa a admis cererea formulată de către S.C.P.E.J. J.C.M. şi A.şi a încuviinţat executarea silită demarată împotriva contestatorilor în calitate de debitori, în temeiul titlurilor executorii reprezentate de: contractul de credit nr. ......., modificat şi completat prin act adiţional nr. ......., act adiţional nr. ......., act adiţional nr. ......., act adiţional nr. ......., act adiţional nr. ......., act adiţional ......., şi contract de fidejusiune nr. ......./....... modificat şi completat prin act adiţional nr. ......., act adiţional nr. ......., şi contract de fidejusiune nr. ......./......., act adiţional nr. ......., act adiţional nr. ....... emise de către B. T. S.A.

Contestatorii au mai arătat că ulterior, în data de 25.04.2018, la adresele de domiciliu ale acestora au fost comunicate înscrisurile din dosarul execuţional nr. ....... pe care le anexează prezentei contestaţii la executare şi a căror anulare o cer împreună cu întreaga executare silită demarată pe care o consideră nelegală.

Astfel, în baza titlurilor executorii menţionate, contestatorii sunt obligaţi la plata următoarelor sume: ......euro reprezentând credit restant, dobânzi şi penalităţi, calculate până la data de 22.03.2018, la care se adaugă dobânzi şi costuri conform titlului de creanță + ......lei reprezentând onorariu de executare silită cu TVA inclus + 238 lei reprezentând onorariu consultaţii în legătură cu constituirea actelor execuţionale cu TVA inclus + 11.90 lei reprezentând cheltuieli de executare silită cu TVA inclus + 24,50 lei reprezentând taxe poştale + 60 lei reprezentând taxe judiciare.

În data de 26.11.2007, au fost încheiate contractele de credit nr. ....... şi .......între societatea W. S.A. şi B. T., iar ulterior, un contract de fidejusiune - nr. ......./l în data de 19.03.2009, cu contestatorul A. l. şi un contract de fidejusiune - nr. ......./2 în data de 10.06.2009, cu contestatorul V. T.. În anul 2012 a fost demarată procedura de executare silită având ca obiect contractele de credit nr. ......./26.11.2007 şi nr. ....... încheiate de către societatea W. S.A. - în insolvenţă cu B. T., Sucursala T., formându-se astfel dosarele de executare nr. .......şi .......ale B.E.J. T. F.. Împotriva executării demarate în aceste dosare, contestatorii au formulat contestaţii la executare înregistrate pe rolul Judecătoriei Lugoj astfel:

- dosar .. pentru A. I., în care a fost admisă contestaţia la executare formulată de către contestatorul odată cu pronunţarea sentinţei civile nr. ….;

- dosar nr. … pentru V. T., în care a fost admisă contestaţia la executare formulată de către contestatorul odată cu pronunţarea sentinţei civile nr. …;

- dosar execuţional nr. .......tot al S.C.P.E.J.J.C.M. şi A, în care a fost demarată executarea silită împotriva contestatorilor, în parte, în baza aceloraşi titluri executorii.

Aşadar, executarea silită demarată, atât în dosarele execuţionale menţionate anterior, cât şi în dosarul execuţional în care a fost demarată executarea supusă analizei în prezenta cauză, titlurile executorii de care uzează creditoarea B. T. S.A. sunt aceleaşi. Se poate lesne constata reaua-credinţă cu care banca acţionează, apelând la diverşi executori pentru a executa o creanţă care în parte a fost stinsă, fără însă a aduce la cunoştinţa acestora cuantumul creanţei rămas după plăţile efectuate. Mai mult, cu care creditoarea este înscrisă în tabelul de creanţe al societăţii W. S.A. - în insolvenţă, cu aceeaşi creanţă pe care încearcă să o execute silit, urmărind practic o dublă executare a creanţei.

Contestatorii au arătat că creanţa pretinsă nu este certă, lichidă şi exigibilă întrucât cuantumul ei nu rezultă din titlurile executorii, modul de calcul şi componenţa ei nefiind de altfel indicată prin cererea de executare silită. Or, în mod evident, pentru a se demara executarea silită pentru aceste sume, valoarea sumelor pretinse trebuie să fie opozabilă, în condiţiile acelui titlu executoriu, debitorului căruia îi este opusă, tocmai pentru a fi respectate condiţiile imperative instituite de prevederile art. 663 C.pr.civ. Mai mult, creditoarea a solicitat executarea contestatorilor, deşi parte din sumele pretinse au fost deja plătite.

Contestatorii au invocat nelegalitatea executării silite datorată imposibilităţii urmăririi fideiusorului în ipoteza existenţei unui plan de reorganizare.

Având în vedere faptul că în momentul de faţă, a fost demarată executarea silită împotriva contestatorilor în calitate de fidejusori, iar împotriva debitoarei principale W. S.A. nu se poate realiza niciun demers, societatea fiind în insolvenţă, contestatorii au solicitat instanţei să constate faptul că executarea contestatorilor, în condiţiile în care creditoarea B. T. S.A. a votat planul de reorganizare întocmit de către administratorul judiciar în ceea ce priveşte debitoarea W. S.A. este nelegală. În acest plan au fost cuprinse condiţiile şi termenele în care vor fi efectuate plăţile către creditori.

Contestatorii au învederat că la o simplă lectură, s-ar putea crede că prevederile art. 102 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 i-ar permite creditoarei să execute silit fideiusorul, chiar şi în ipoteza în care acesta a votat în favoarea planului de reorganizare ce cuprinde şi modul în care vor fi efectuate plăţile către creditori, contestatorii au considerat că se impun câteva precizări care sunt relevante. Prin prevederea amintită, Legea nr. 85/2006 întăreşte ideea că, în ciuda existenţei unui plan de reorganizare, creditorul în favoarea căruia există garanţia personală nu pierde posibilitatea de a se îndrepta împotriva fidejusorului.

Cu toate acestea, este imperativ să se sublinieze faptul că, în ciuda unor orientări a practicii în materie, această prevedere din materia insolvenţei nu îi conferă creditorului dreptul de a se îndrepta împotriva fidejusorului în orice situaţie, ci doar atunci când debitorul principal, aflat în insolvenţă, nu poate să-şi execute sau nu execută obligaţia garantată.

În măsura în care s-a stabilit un mod de plată a creanţei, fiind efectuate plăţi în contul creditoarei, nu s-ar putea susţine că nu se realizează creanţa şi nici nu s-ar putea executa silit fideiusorul.

Contestatorii au apreciat că dacă ar accepta un alt raţionament conform căruia se pot executa silit fidejusorii în orice ipoteză, s-ar ajunge la o situaţie fundamental greşită din punct de vedere juridic. Astfel, în timp ce societatea debitoare ar efectua plăţi faţă de creditor în cadrul procedurii insolvenţei, potrivit planului de reorganizare, acelaşi creditor şi-ar valorifica aceeaşi creanţă, în paralel, împotriva fidejusorului. Prin urmare, s-ar efectua două plăţi în contul aceleiaşi creanţe, aspect care nu poate fi acceptat, deşi se întâmplă în prezenta speţă.

În plus, în ciuda sumelor achitate de către societatea W. S.A. - în insolvenţă, către B. T. în cadrul procedurii de reorganizare, în cuantum de .. lei - echivalent la .. euro, la ora actuală executarea silită se vrea a se face în paralel pentru aceeaşi creanţă.

Cu privire la solicitarea de suspendare a executării silite contestatorii au apreciat că, în cauza de faţă, sunt îndeplinite toate condiţiile suspendării executării silite.

În dovedire, contestatorii a depus înscrisuri (f. 14-81).

Contestaţia a fost timbrată cu 1.000 lei taxă judiciară de timbru (f.120).

La data de 13.06.2018, intimata a depus întâmpinare (f. 90), prin care a solicitat respingerea contestaţiei și menţinerea ca temeinice și legale a actelor execuționale încheiate.

Pe cale de excepţie, intimata a invocat tardivitatea formulării contestaţiei, în condiţiile în care executarea silită a fost demarată împotriva debitorilor la 31.05.2017.

B. T. a solicitat executarea silită a celor doi garanţi fideiusori - contestatorii din prezentul dosar, la data de 31.05.2017, iar executorul, la data de 29.06.2017, a dispus deschiderea dosarelor execuționale, ulterior la data de 07.07.2017, Judecătoria Lugoj încuviinţând executarea silită a celor doi debitori.

Aşadar, contestaţia împotriva acestor acte de executare silită este formulată cu mult peste termenul legal de 15 zile impus de art. 715 C.pr.civ.

Intimata a învederat că cele două titluri executorii în baza cărora s-a demarat în prezent executarea silită au mai făcut obiectul dosarelor execuționale nr. … și .......pe rol la B.E.J. T. F., dosare în care creditoarea urmăritoare B. T., în baza principiului disponibilităţii procesuale, a solicitat încetarea executării silite.

Ulterior, creanţa nefiind recuperată în integralitate și neexistând niciun impediment de ordin juridic, creditoarea a apreciat că se impune reluarea executării silite fiind, astfel, înregistrate pe rol la S.C.P.E.J. J. noile dosare execuționale (prezentele dosare execuționale).

De asemenea, debitorii urmăriţi au formulat o contestaţie la executare în fiecare din cele două dosare execuționale vechi, închise, aceste contestaţii fiind întra-adevăr admise, instanţa de executare constatând faptul ca a intervenit perimarea (dos. … și dos. … ambele soluţionate de Judecătoria Lugoj). Nicidecum nu au fost anulate titlurile executorii, după cum insinuează contestatarii în prezenta contestaţie la executare.

În altă ordine de idei, intimata a arătat că debitorii au posibilitatea să consulte dosarul execuțional la executorul judecătoresc, astfel că în orice moment pot ști cu exactitate cuantumul creanţei care o mai are de recuperat creditorul.

De altfel, orice distribuire de sume în cadrul unei executări silite se comunică și cu debitorul, acesta având posibilitatea să contestate fiecare act de executare.

Caracterul cert al creanţei rezultă, din Contractul de credit nr. ....... cu actele adiţionale ulterioare, contract pentru care a fost încuviinţată executarea silită de Judecătoria Lugoj în dosarul execuțional nr. ....... aflat pe rol la S.C.P.E.J. J.C. și O. O..

Caracterul lichid al creanţei rezultă din însuși contractul de credit mai sus menţionat, fiind probat de bancă cu nota de calcul aferentă de la data demarării procedurii de executare silită (ataşată).

Faptul că debitorii nu recunosc cuantumul creanţei, apreciind ca fiind de un nivel mai scăzut decât cel pretins de bancă, nu presupune că creanţa băncii nu este lichidă, aceştia având la îndemână posibilitatea legală de a solicita efectuarea unei expertize contabile care să probeze cuantumul creanţei băncii.

Cu privire la caracterul exigibil al creanţei, intimata a apreciat că banca a respectat întocmai prevederile convenţiei de credit și a procedat la notificarea debitorilor cu privire la demararea procedurii de recuperare a creanţei pe calea executării silite ca urmare a culpei acestuia de neplată a ratelor contractuale, debitorii urmăriţi fiind decăzuţi din beneficiul termenului de plată ca urmare a nerespectării clauzelor contractuale.

De asemenea, văzând al doilea motiv care stă la baza contestaţiei formulate, intimata a solicitat instanţei să constate că potrivit art. 6.2 din Condiţiile generale de creditare - anexă la contractele de credit antemenționate, garanţii fidejusori s-au obligat în solidar cu debitoarea principală la rambursarea întregii creanţe renunţând expres la beneficiul de discuțiune și diviziune prevăzut de art. 2294 și 2298 C.civ.

În altă ordine de idei, B. T. a fost cuprinsă Tabelul de creanţe al debitoarei principale W. S.R.L. cu o creanţă iniţială în cuantum de …. lei, cuprinsă în planul de reorganizare, creanţa achitată parţial până în prezent, rămânând o diferenţă de încasat pentru care s-a demarat procedura de executare silită a garanţilor fidejusori (cei doi contestatori din prezentul dosar).

Contrar susţinerilor contestatorilor cu privire la oportunitatea demarării executării silite a garanţilor fidejusori în condiţiile în care pe rol este un plan de reorganizare aprobat de creditori, chiar și de B. T., intimata a solicitat instanţei să constate faptul că potrivit art. 102 pct. 2 din Legea nr. 85/2006 creditorii pot conserva acţiunile lor, pentru întreaga valoare a creanţelor, împotriva codebitorilor și a fidejusorilor debitorului, chiar dacă au votat pentru acceptarea planului.

Aşadar, în aceste condiţii, rezulta că banca poate demara procedura de executare silită a garanţilor fidejusori, în condițiile în care nu există nicio normă legală care să interzică acest lucru. Mai mult, aceasta posibilitate este chiar prevăzută de legea specială.

Referitor la cererea contestatorilor de suspendare a executării silite, intimata a solicitat instanţei să dispună respingerea ei, deoarece contestatorii nu au solicitat anularea actelor de executare silită ca urmare a încheierii lor de către executorul judecătoresc cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare în materie de executare silită, ci, urmăresc doar să câştige timp, probabil pentru a-și înstrăina bunurile din patrimoniu în defavoarea creditorilor.

În drept, intimata a invocat prevederile art. 715 C.pr.civ., art. 663 alin. 1 C.pr.civ., art. 784 C.pr.civ., art. 6.2 din Condiţiile generale de creditare, art. 2294 și 2298 Codul civil Cuza; art. 102 pct. 2 din Legea nr. 85/2006.

În dovedire, intimata a depus înscrisuri (f. 94-108).

La data de 02.07.2018, contestatorii au depus răspuns la întâmpinare (f. 118).

Prin încheierea din data de 22.08.2018, instanţa a admis excepţia netimbrării cererii de suspendare a executării silite.

În cadrul cercetării judecătoreşti, instanţa a administrat proba cu înscrisuri.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin contractul de credit nr. ......., precum şi actele adiţionale ulterioare, societatea S.C. W. S.A. a contractat un credit de la B. T. S.A. Cluj, credit garantat şi cu fidejusiune, reprezentând o garanţie personală constituită de către contestatorii A.I.și V. T., conform contractelor de fidejusiune ......./......., ......./....... şi actele adiţionale ulterioare.

La cererea creditoarei B. T. S.A., a fost deschis dosarul execuţional nr. ....... împotriva contestatorilor, prin încheierea SCPEJ J. C.M.şi O. O. din data de 29.06.2017. 

Prin încheierea nr. … pronunțată de Judecătoria Lugoj în dosarul nr. …, instanţa a admis cererea formulată de către SCPEJ J. C. M. şi O. O. şi a încuviinţat executarea silită demarată împotriva contestatorilor în calitate de debitori, în temeiul titlurilor executorii reprezentate de contractul de credit nr. ......., modificat şi completat prin act adiţional nr. ......., act adiţional nr. ......., act adiţional nr. ......., act adiţional nr. ......., act adiţional nr. …, act adiţional ....... şi contractele de fidejusiune nr. ......./....... şi nr. ......./........

Prin somaţiile emise la data de 26.07.2017, SCPEJ J. C. M. şi O. O. a notificat contestatorii ca, în termen de 1 zi de la primirea acesteia, să achite următoarele sume de bani: .. euro +… lei reprezentând credit restant, calculat până la data de 29.05.2017, la care se adaugă dobânzi şi costuri conform titlurilor de creanţă+......lei reprezentând onorariu de executare silită cu TVA inclus+238 lei reprezentând onorariu consultaţii în legătură cu constituirea actelor execuţionale cu TVA inclus+11,90 lei reprezentând cheltuieli de executare silită cu TVA inclus+24,50 lei taxe poştale+60 lei reprezentând taxe judiciare.

În data de 25.08.2017, la adresele de domiciliu ale contestatorilor au fost comunicate înscrisurile din dosarul execuţional nr. ......., înștiințare, somația, titlul executoriu, încheierea nr. ….

La data de 23.03.2018, SCPEJ J.C.M. şi A. a emis către contestatori înştiinţări de înfiinţare a popririi, care au fost comunicate acestora la data de 26.04.2018.

Potrivit art. 715 alin.1 C.pr.civ. ,,dacă prin lege nu se prevede altfel, contestaţia privitoare la executarea silită propriu-zisă se poate face în termen de 15 zile de la data când:

1. contestatorul a luat cunoştinţă de actul de executare pe care-l contestă;

2. cel interesat a primit comunicarea ori, după caz, înştiinţarea privind înfiinţarea popririi. Dacă poprirea este înfiinţată asupra unor venituri periodice, termenul de contestaţie pentru debitor începe cel mai târziu la data efectuării primei reţineri din aceste venituri de către terţul poprit;

3. debitorul care contestă executarea însăşi a primit încheierea de încuviinţare a executării sau somaţia ori de la data când a luat cunoştinţă de primul act de executare, în cazurile în care nu a primit încheierea de încuviinţare a executării şi nici somaţia sau executarea se face fără somaţie”.

Se observă, aşadar, faptul că termenul de 15 zile în care se poate introduce contestaţia la executare diferă după cum obiectul acesteia este reprezentat de un act de executare, ipoteză în care termenul curge de la data la care contestatorul a luat cunoştinţă de actul de executare pe care-l contestă, respectiv după cum este vorba de contestarea executării însăşi, ipoteză în care termenul curge fie de la data de la care debitorul a primit încheierea de încuviinţare a executării sau somaţia ori de la data când a luat cunoştinţă de primul act de executare în cazul în care acesta nu a primit încheierea de încuviinţare a executării şi nici somaţia sau executarea se face fără somaţie. Termenul de 15 zile prevăzut în art. 715 alin. 1 C.pr.civ. este un termen imperativ, a cărei nerespectare duce la respingerea cererii ca tardiv introdusă.

În speţă, contestatorii au formulat contestaţie doar la data de 08.05.2018, astfel că instanța va admite excepția tardivității formulării contestației la executare cu privire la executarea silită însăşi şi la actele de executare emise în dosarul execuțional nr. ....... al S.C.P.E.J. J.C.M. şi A. anterior datei de 23.03.2018, acestea fiind contestate după expirarea termenului de 15 zile de la data la care contestatorii au primit încheierea de încuviinţare a executării şi somaţia, respectiv de la data la care au luat cunoştinţă de actul de executare pe care îl contestă.

În ceea ce priveşte contestaţia la executare formulată împotriva înştiinţări de înfiinţare a popririi din data de 23.03.2018, care este formulată în termenul de 15 zile de la comunicare, instanţa constată că prezenta contestaţie la executare este neîntemeiată.

Astfel, faţă de prevederile art. 663 C.pr.civ., instanţa apreciază că, în dosarul execuţional de faţă, creanţa urmărită în baza titlurilor executorii este certă, lichidă şi exigibilă.

Creanţa este certă când existenţa ei neîndoielnică rezultă din titlul executoriu în virtutea căruia a fost solicitată executarea silită.

În dosarul de executare contestat, existenta creanţei rezultă fără echivoc din contractul de credit nr. ....... cu actele adiţionale şi din contractele de fideiusiune ......./......., ......./....... şi celelalte acte adiţionale ulterioare, documente semnate de către garanţi şi care reglementează în mod clar şi explicit raportul obligaţional dintre părţi, creanţa datorată.

Valoarea creanţei este în mod concret reglementată în contractul de credit, care se completează cu prevederile contractului de fidejusiune şi condiţiile generale de creditare.

Conform prevederilor acestor convenţii dintre părţi, garanţii se obligă în solidar cu debitoarea faţă de creditoare la rambursarea întregii creanţe care derivă din contractul de credit nr. …...

Potrivit art. 663 alin. 3 C.pr.civ., creanţa este lichidă atunci când obiectul ei este determinat sau când titlul executoriu conţine elementele care permit stabilirea lui.

La dosarul execuţional, creditoarea a depus o notă calcul datorii, care indică în mod clare debitul care rezultă din contractul de credit nr. ........

Totodată, instanţa constată că din conţinutul contractului de credit nr. ......., modificat şi completat prin actele adiţionale ulterioare şi al contractelor de fidejusiune nr. ......./....... şi nr. ......./......., rezultă cuantumul sumelor de bani împrumutate de intimata creditoare debitoarei W. S.A., precum şi dobânzile, sume de bani a căror executare a fost garantată de contestatori prin contractele de fidejusiune menţionate anterior, aceştia din urmă asumându-şi obligaţia achitării integrale a sumelor datorate de W. S.A. în temeiul contractului de credit, renunţând la beneficiul de diviziune şi de discuţiune (art.4.1 din contractul de fidejusiune).

În aceste condiţii, raportat la condiţiile contractării creditului, intimata are posibilitatea de a urmări atât debitoarea, cât şi fidejusorii pentru recuperarea întregului debit.

Intimata a menţionat în întâmpinare că B. T. a fost cuprinsă în tabelul de creanţe al debitoarei principale W. S.A. cu o creanţă iniţială în cuantum de …. lei, cuprinsă în planul de reorganizare, creanţa achitată parţial până în prezent, rămânând o diferenţă de încasat pentru care s-a demarat procedura de executare silită a garanţilor fidejusori. Prin urmare, suma pentru care a demarat procedura executării silite este valoarea creanţei înregistrată în baza contractului de credit ......., la data formulării cererii de executare silită, suma pentru care sunt urmăriţi garanţii fidejusori fiind mai mică decât suma cu care a fost înscrisă anterior în tabelul de creanţe al debitoarei W.S.A. tocmai pentru că plăţile efectuate în reorganizare au diminuat soldul creditor, creanţa ce face obiectul executării silite din dosarul nr. …. reprezentând doar suma care nu este plătită în cadrul planului de reorganizare. Deci executarea silită are ca obiect sumele rămase de plată şi nu cele plătite deja în cadrul procedurii insolvenţei.

Deşi contestatorii au contestat cuantumul creanţei pretinse de către creditoare, instanţa reţine că aceştia nu au făcut dovada unui alt cuantum al creanţei, obligaţie ce cădea în sarcina lor în conformitate cu prevederile art. 249 C.pr.civ.

În aceste condiţii, instanţa apreciază că creanţa pretinsă de creditoare menționată în actele de executare contestate în cadrul prezentei executări silite este una certă, lichidă şi exigibilă.

În contextul contestării popririi, instanţa va înlătura ca neîntemeiată apărarea contestatorilor şi în ceea ce priveşte presupusa incidenţă a planului de reorganizare aprobat pentru debitoarea W. S.A., deoarece, în conformitate cu prevederile art. 140 alin. 4 din Legea nr. 85/2014, creditorii conservă acţiunile lor, pentru întreaga valoare a creanţelor, împotriva codebitorilor şi a fidejusorilor debitorului, chiar dacă au votat pentru acceptarea planului.

Astfel, instanţa reţine că prin contractele de fidejusiune încheiate între contestatorii fidejusori şi intimata creditoare, pentru garantarea rambursării creditului contractat de debitoarea W. S.A. prin contractul de credit în baza căruia s-a început executarea silită, contestatorii şi-au asumat obligaţia de a achita intimatei creditul, dobânzile aferente şi orice alte sume datorate în baza contractului de credit, în situaţia în care acestea nu sunt achitate de W. S.A.

Aşadar, după cum cu putere de lucru judecat, s-a reţinut prin Încheierea civilă nr. … pronunţată de Judecătoria Lugoj, independent de reeşalonarea plăţii creditelor, stabilită prin planul de reorganizare aprobat de creditorii debitoarei W. S.A. în cadrul procedurii insolvenţei, legiuitorul a acordat posibilitatea creditorilor de a urmări garanţii pentru întreaga sumă reprezentând debit neachitat, chiar dacă primii au votat pentru reeşalonarea datoriei, iar creanţa este modificată faţă de debitorul principal, în cadrul planului de reorganizare. Din cuantumul total al creanţei datorată de fidejusorii debitori, se vor deduce sumele recuperate de la debitorul principal.

Aşa cum s-a menţionat şi anterior, instanţa mai reţine că potrivit celor două contracte de fidejusiune încheiate cu banca intimată, contestatorii fidejusori au renunţat la beneficiul de discuţiune şi diviziune, precum şi la obiecţiile pe care le-ar putea ridica în legătură cu raportul juridic de fidejusiune şi/sau în legătură cu obligaţia garantată. Consecinţa renunţării la beneficii este că banca poate urmări direct şi nemijlocit fidejusorii pentru executarea creanţei, fără a fi nevoită să se îndrepte mai întâi împotriva debitoarei W. S.A., astfel ca efectele planului de reorganizare nu se aplică şi fidejusorilor, aceştia având la dispoziţie instituţia subrogării în drepturi pentru sumele plătite către bancă.

Pentru considerentele expuse mai sus, instanţa va respinge în rest ca neîntemeiată contestaţia la executare formulată de contestatori.

Întrucât instanţa a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a intimatei B.T.T. S.A. Cluj- Sucursala T., urmează a respinge contestația la executare formulată în contradictoriu cu această intimată ca fiind formulată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă.

Faţă de soluţia admiterii excepţiei netimbrării cererii de suspendare a executării silite, instanţa va anula ca netimbrată cererea contestatorilor de suspendare a executării silite.

În temeiul art. 453 alin.1 C.pr.civ., întrucât intimatele nu au căzut în pretenţii, instanţa va respinge cererea contestatorilor de obligare a intimatelor la plata cheltuielilor de judecată, ca neîntemeiată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE:

Admite excepția tardivității formulării contestației la executare cu privire la executarea silită însăşi şi la actele de executare emise în dosarul execuțional nr. ....... al S.C.P.E.J. J.C.M. şi A. anterior datei de 23.03.2018.

Respinge în rest ca neîntemeiată contestaţia la executare formulată de contestatorul V.T., …..şi contestatorul A. I., ….., în contradictoriu cu intimata B. T. S.A., ……...

Respinge contestația la executare formulată în contradictoriu cu intimata B. T. S.A. Cluj- Sucursala T., ….., ca fiind formulată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă.

Anulează ca netimbrată cererea contestatorilor de suspendare a executării silite.

Respinge cererea contestatorilor de obligare a intimatelor la plata cheltuielilor de judecată, ca neîntemeiată.

Cu drept de apel în termen de 10 de zile de la comunicare, cererea urmând a se depune la Judecătoria Lugoj.

Pronunţată în şedinţa publică azi, 09.10.2018.

PREŞEDINTE, GREFIER,

C. A. A. M. C.

Ex: ….

Red. C.A.A./Tehnored. C.M.