Rectificare carte funciară – declinat - necompetență materială

Hotărâre . din 20.09.2018


Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanțe la data de 16.04.2018, reclamantul P____ P____, în contradictoriu cu pârâții I__ E____  și I__ V_______, a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunța să  se dispună rectificarea cărții funciare nr. 212.179 deschisă la OCPI București - BCPI Sector 6 pe numele pârâților, în sensul eliminării mențiunii „____________________.8”, conform sentinței civile 8356 din data de 12.12.2008 pronunțată de Judecătoria sector 6 București în dosarul civil nr.XXXXXXXXXXXXX, rămasă definitivă și irevocabilă la data de 03.05.2011.

În motivarea cererii, reclamantul a arătat că, pârâții au cumpărat prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.868 din data de 24.02.1997 la BNP S________ L____, un teren în suprafață de 500 mp, situat în București, ______________________, sector 6.

Ulterior, prin încheierea de rectificare nr. 13.090 din data de 17.09.1998, dată de același notariat, pârâții au transformat în mod fraudulos ______________________ din contractul lor, în ______________________..

Având în vedere că reclamantul a avut deja un teren vecin cu pârâții, tot în ______________________., a formulat o acțiune de constatare a nulității absolute a încheierii de rectificare nr.13.090 din data de 17.09.1998 data de BNP S________ L____, acțiune admisă prin sentința civilă nr.8356 din data de 12.12.2008 pronunțată de Judecătoria sector 6 București în dosarul civil nr.XXXXXXXXXXXXX.

Prin urmare, se impune rectificarea cărții funciare în sensul eliminării mențiunii „____________________.”, pe care pârâții nu au radiat-o de bună voie și chiar a făcut în continuare acte juridice lovite de nulitate absolută.

Reclamantul  a menționat că sentința civilă nr.8356 din data de 12.12.2008 a fost intabulată.

În dovedirea cererii, reclamantul a depus la dosar în copie, contract de vânzare cumpărare autentificat sub nr.2868/24.02.1997 la BNP L____ S________, încheiere de rectificare nr.xxxxx din data de 17.09.1998, sentința civilă nr.8356/12.12.2008 pronunțată de Judecătoria Sectorului 6 București, extras de carte funciară pentru informare.

Prin compartimentul registratură, la data de 17.05.2018, pârâții au depus la dosar întâmpinare,  prin care  au solicitat respingerea cererii de chemare în judecată ca neîntemeiată.

În fapt, prin cererea de chemare în judecată, reclamantul P____ P____ a solicitat rectificarea cărții funciare nr. xxxxxx, deschisă la OCPI București BCPI Sector 6 pe numele pârâților, în sensul eliminării mențiunii „____________________. 8”.

După cum se poate observa din actele de la dosar, prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 868/24.02.1997 de N____ Public S________ L____, pârâții au dobândit terenul ce a făcut obiectul vânzării, în suprafață de 500 mp, situat în București, _______________________, sector 6.

Prin încheierea nr. xxxxx/17.09.1998, N____ Public S________ L____ a rectificat contractul menționat, în sensul că terenul ce a făcut obiectul vânzării este situat în București, ___________________, sector 6.

La baza încheierii de rectificare au stat schița terenului, avizată de Primăria Sectorului 6 București, și certificatul fiscal nr. xxxxx/1998 eliberat de Administrația Financiară a Sectorului 6 București.

Prin sentința civilă nr. 8356/12.12.2008, pronunțată de Judecătoria Sectorului 6 București, în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX, instanța a constatat nulitatea absolută a încheierii de rectificare nr. xxxxx/17.09.1998 la contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 868/24.02.1997. Sentința a rămas definitivă și irevocabilă prin decizia civilă nr. 1123 A /29.10.2010, pronunțată de Tribunalul București, Secția a III-a civila, în dosarul nr. 6935/3 03/2008.

În prezent, imobilul nu poate fi identificat cu stradă și număr poștal.

După cum se poate observa, la adresa din București, _______________________, locuiește chiar reclamantul.

Pârâții au solicitat, atât Primăriei Municipiului București - Serviciul Nomenclatură Urbană, cât și Primăriei Sectorului 6 București - Serviciul Nomenclatură Urbană, să le elibereze un document din care să reiasă pe ce stradă și la ce număr se află imobilul pe care îl dețin în proprietate, și identificat cu număr cadastral xxxxxx-C1, înscris în CF xxxxxx a Sectorului 6 București, însă li s-a răspuns că imobilului acestora nu i se poate schimba adresa poștală.

În consecință, pârâții  au apreciat că nu se poate dispune rectificarea cărții funciare până ce autoritățile (PMB) nu lămuresc ________________________ unde se află imobilul.

Pe de altă parte, reclamantul nu poate indica adresa corectă și amplasamentul imobilului pe care a pretins că-l deține, acesta plasându-l pe amplasamente diferite, în funcție de interesul pe ca re-l are.

Față de cele arătate, pârâții au solicitat respingerea acțiunii, ca neîntemeiată.

În drept, pârâții au invocat dispozițiile art. 205 alin. 1 Noul cod de procedură civilă.

La data de 05.09.2018, prin compartimentul registratură, OCPI Serviciul Publicitate Imobiliară a înaintat la dosar, în copii certificate pentru conformitate cu originalul, toate actele care au stat la baza înscrierii în Cartea Funciară nr.xxxxxx, sector 6 București (filele  40-70).

La termenul de judecată din  data de 20.09.2018, instanța a invocat excepția necompetenței materiale a Judecătoriei Sectorului 6 București.

Analizând excepția necompetenței materiale a Judecătoriei Sectorului 6 București, instanța o apreciază ca fiind întemeiată, pentru următoarele considerente:

Potrivit art. 94 NCPC, judecătoriile judecă:

1. în primă instanță, următoarele cereri al căror obiect este evaluabil sau, după caz, neevaluabil în bani:

a) cererile date de Codul civil în competența instanței de tutelă și de familie, în afară de cazurile în care prin lege se prevede în mod expres altfel;

b) cererile referitoare la înregistrările în registrele de stare civilă, potrivit legii;

c) cererile având ca obiect administrarea clădirilor cu mai multe etaje, apartamente sau spații aflate în proprietatea exclusivă a unor persoane diferite, precum și cele privind raporturile juridice stabilite de asociațiile de proprietari cu alte persoane fizice sau persoane juridice, după caz;

d) cererile de evacuare;

e) cererile referitoare la zidurile și șanțurile comune, distanța construcțiilor și plantațiilor, dreptul de trecere, precum și la orice servituți sau alte limitări ale dreptului de proprietate prevăzute de lege, stabilite de părți ori instituite pe cale judecătorească;

f) cererile privitoare la strămutarea de hotare și cererile în grănițuire;

g) cererile posesorii;

h) cererile privind obligațiile de a face sau de a nu face neevaluabile în bani, indiferent de izvorul lor contractual sau extracontractual, cu excepția celor date de lege în competența altor instanțe;

i) cererile de declarare judecătorească a morții unei persoane;

j) cererile de împărțeală judiciară, indiferent de valoare;

k) orice alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 200.000 lei inclusiv, indiferent de calitatea părților, profesioniști sau neprofesioniști;

2. căile de atac împotriva hotărârilor autorităților administrației publice cu activitate jurisdicțională și ale altor organe cu astfel de activitate, în cazurile prevăzute de lege;

3. orice alte cereri date prin lege în competența lor.

De asemenea conform art . 95 NCPC, tribunalele judecă:

1. în primă instanță, toate cererile care nu sunt date prin lege în competența altor instanțe;

2. ca instanțe de apel, apelurile declarate împotriva hotărârilor pronunțate de judecătorii în primă instanță;

3. ca instanțe de recurs, în cazurile anume prevăzute de lege;

4. orice alte cereri date prin lege în competența lor.

Așadar, din dispozițiile legale mai sus citate rezultă că noul cod transformă tribunalul  în instanța cu plenitudine de competență pentru judecata în primă instanță, în timp ce judecătoria constituie o instanță de excepție, a cărei competență este prevăzută expres și limitativ de lege.

Acțiunea în rectificarea cărții funciare este o acțiune neevaluabilă în bani. Această acțiune nu se încadrează în niciuna din situațiile expres și limitativ prevăzute de art. 94 pct.1 NCPC, care ar atrage competența materială de primă instanță a judecătoriei. Obiectul acțiunii nu este reprezentat de o obligație de a face (pentru a deveni incidente prevederile art. 94 pct.1 lit.h) NCPC), întrucât rectificarea nu se realizează de către pârât, ci de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, care nici nu poate avea calitate procesuală pasivă în acest gen de cauză, așa cum prevede implicit art. 32 din Legea nr. 7/1996.

Competența materială a judecătoriei nu poate fi stabilită nici în baza art. 94 pct.3 NCPC rap. la art. 33 alin.(2) din Legea nr. 7/1996 cu trimitere la art. 31 alin.(3) din același act normativ. Astfel, se constată că art. 31 alin.(3) din Legea nr. 7/1996 stabilește competența materială a judecătoriei pentru soluționarea plângerii împotriva încheierii de reexaminare pronunțate de registratorul-șef al biroului teritorial al O.C.P.I cu privire la soluția dată cererii de înscriere în cartea funciară.

Potrivit art. 908 alin.(2) NCC, „Rectificarea înscrierilor în cartea funciară se poate face fie pe cale amiabilă, prin declarația autentică notarială a titularului dreptului ce urmează a fi radiat sau modificat, fie, în caz de litigiu, prin hotărâre judecătorească definitivă ”. În cazul în care rectificarea s-ar putea realiza pe cale amiabilă, cei interesați se vor adresa direct OCPI în vederea rectificării. Trimiterea pe care art. 33 alin.(2) din Legea nr. 7/1996 o face la art. 31 alin.(3) din același act normativ vizează doar situația în care registratorul de carte funciară ar respinge, indiferent de motive, cererea de rectificare pe cale amiabilă. Împotriva încheierii de respingere s-ar putea formula plângere, în condițiile art. 31 alin.(3) din Legea nr. 7/1996, plângere care ar urma să fie soluționată de judecătorie. Însă, în situația în care părțile nu s-au adresat biroului de carte funciară și nu atacă în fața instanței o încheiere a registratorului de carte funciară, ci solicită în mod direct instanței rectificarea cărții funciare, competența materială de soluționare a unei astfel de cereri ar urma să fie stabilită potrivit dreptului comun.

De altfel, și complexitatea prezumată a unei plângeri formulate împotriva refuzului registratorului de carte funciară de a proceda la rectificarea cărții funciare în baza acordului părților diferă de complexitatea prezumată a unei acțiuni în rectificarea cărții funciare, în cadrul căreia instanța este pusă în situația de a se pronunța, direct sau implicit, asupra fondului dreptului sau situației juridice a imobilului. Această diferență de complexitate justifică și diferența de grad între instanțele puse în situația de a cerceta aceste situații.

Dacă acțiunea în rectificare este formulată odată cu acțiunea de fond, cererea de rectificare va avea caracter accesoriu, astfel încât se vor aplica prevederile art. 123 alin.(1) NCPC, operând eventuala prorogare de competență în favoarea judecătoriei, dacă acțiunea de fond ar fi de competența materială a acestei instanțe. Dacă însă cererea de rectificare este formulată pe cale principală, competența materială va reveni tribunalului, ca instanță de drept comun pentru judecata în primă instanță, așa cum prevede art. 95 pct.1 NCPC, în condițiile în care nu poate fi stabilită în temeiul unui text legal competența materială expresă a judecătoriei.

Având în vedere toate considerentele anterior expuse , instanța va admite excepția necompetenței materiale a Judecătoriei Sectorului 6 București și va declina competența de soluționare a cauzei în favoarea Tribunalului Municipiului București.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE:

 

Admite excepția necompetenței materiale a Judecătoriei Sectorului 6 București.

Declină competența de soluționare a cauzei privind pe  reclamantul P____ P____, CNP.xxxxxxxxxxxxx, domiciliat în București, ______________________, sector 6, în contradictoriu cu pârâții I__ E____, CNP-xxxxxxxxxxxxx, cu domiciliul în București, ______________________.8, sector 6 și I__ V_______, CNP-xxxxxxxxxxxxx, cu domiciliul în București, ______________________.8, sector 6, în favoarea Tribunalului București.

Fără cale de atac.

Pronunțată în ședință publică, astăzi, 20.09.2018.