Uzucapiune

Decizie 172 din 11.03.2020


 

 DECIZIA CIVILĂ NR. 172/11.03.2020 - Uzucapiune

 

Prin decizia civilă nr. 172/11.03.2020, Tribunalul Arad a admis apelul exercitat de apelanţii petenţi  şi,  în consecinţă,  a schimbat în tot sentinţa civilă nr… pronunţată de Judecătoria Ineu în dosar nr. ., în sensul că, a admis cererea formulată de petenţi şi, pe cale de consecinţă, a constatat că petenţii au dobândit prin uzucapiune dreptul de proprietate asupra imobilului înscris în CF nr … compus din casă şi teren intravilan în suprafaţă de … mp.

Pentru a hotărî astfel, instanţa de apel a reţinut următoarele:

Prin sentinţa civilă nr…. pronunţată de Judecătoria Ineu în dosar nr. … s-a respins cererea formulată de petenţii …., având ca obiect uzucapiune.

Pentru a hotărî astfel prima instanţă a reţinut că, imobilul înscris în CF nr. …, constituie proprietatea tabulară a numitului …, cota de1/1 de sub .. fiind dobândită prin succesiune din anul 1991.

Potrivit art. 130 raportat la art. 28 din Decretul Lege 115/1938,’’ cel ce a posedat un bun nemişcător în condiţiunile legii, timp de 20 ani, după moartea proprietarului înscris în cartea funciară, va putea cere înscrierea dreptului uzucapat’’ 

În ceea ce priveşte pe proprietarul tabular …, pentru acesta nu s-au depus acte de stare civilă din care să rezulte decesul şi nici nu se poate apela la prezumţia de deces, dată fiind înscrierea acestuia în cartea funciară, în anul 1991.

În cauză, s-a emis somaţia prevăzută de dispoziţiile art. 130 din Decretul-Lege nr. 115/1938, iar după afişarea publicaţiilor aferente, nicio persoană nu a formulat opoziţie la cererea reclamanţilor.

Ca atare, prima instanţă a constatat că nu sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege.

Împotriva acestei hotărâri au declarat apel petenţii … şi … prin care au arătat faptul că prima instanţă a respins cererea acestora întrucât nu s-au depus acte de stare civilă din care să rezulte decesul proprietarului tabular ... Mai mult decât atât, deși au solicitat instanței să se emită o adresă serviciului de stare civilă aceasta nu a procedat la emiterea adresei pentru a se putea solicita copie uz de stat de pe certificatul de deces.

Apelanţii au menţionat faptul că aceştia au solicitat prin adresa nr.3 din 03.04.2019 eliberarea unui certificat de deces uz de stat dar acesta nu le-a fost eliberat şi nici nu s-au ţinut cont de dispozițiile HG 64/26.01.2011, art.27. Acest certificat de deces uz de stat le este necesar pentru a arăta data de la care a început posesia.

În drept, apelanţii au invocat dispoziţiile art.470 NCPC.

Analizând apelul,  prin prisma motivelor formulate şi a probelor administrate, tribunalul a constat că este întemeiat pentru următoarele considerente:

În apel a fost depus extras din registrul de deces al proprietarului tabular, … decedat la data de ...

Din coroborarea probatoriul administrat la instanţa de fond, suplimentat în apel, înscrisurile depuse, declaraţiile martorilor, tribunalul reţine că petenţii apelanţi, precum şi anterior, mama apelantei, … au stăpânit întregul imobil de mai mult de 20 de ani de la decesul proprietarului tabular … ( decedat la data de … ), fără să fie tulburaţi de nimeni, fără ca cineva să le conteste proprietatea, plătind taxele şi impozitele aferente imobilului. Astfel, aproximativ din anul 1990, mama petentei şi ulterior, petenţii apelanţi au în folosinţă imobilul în litigiu, în suprafaţă de ….mp, înscris în CF … În toată perioada, de la începutul exercitării posesiei, apelanţii, respectiv antecesoarea acestora,  s-au comportat ca adevăraţi proprietari, achitând taxele şi impozitele pentru imobilul în litigiu.

Faţă de acestea, tribunalul a constatat că sunt întrunite condiţiile prevăzute de art. 28 din Decretul Lege nr. 115/1938 coroborat cu art. 1847 şi următoarele din Codul civil de la 1864, art. 1860 privind joncţiunea posesiilor, din moment ce petenţii apelanţi au exercitat o posesie utilă, adică o posesie continuă, netulburată, publică, sub nume de proprietar, lipsită de echivoc, în condiţiile în care nici o persoană nu a contestat de-a lungul anilor dreptul lor de proprietate, fiind cunoscuţi în localitate ca proprietari ai imobilului.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 480 alin. 2 Cod procedură civilă, Tribunalul Arad a admis apelul formulat şi, în consecinţă, a schimbat în tot sentinţa apelată în sensul admiterii cererii petenţilor şi a  constatat că petenţii au dobândit, prin uzucapiune, dreptul de proprietate asupra imobilului înscris în  CF… compus din casa si teren intravilan în suprafaţă de .. mp.