Raporturi de munca. Reconstituiri( fapte, acte, drepturi).

Decizie 464 din 10.03.2020


Potrivit art. 279 din codul muncii,  „vechimea în muncă stabilită până la data de 31 decembrie 2010 se probează cu carnetul de muncă. După data abrogării Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de muncă, cu modificările ulterioare, vechimea în muncă stabilita până la data de 31 decembrie 2010 se reconstituie, la cererea persoanei care nu posedă carnet de muncă către instanța  competentă să soluționeze conflictele de munca, pe baza înscrisurilor sau a altor probe din care sa rezulte existenta raporturilor de muncă.

Cererile de reconstituire formulate anterior datei abrogării Decretului nr. 92/1976, cu modificările ulterioare, se vor soluționa potrivit dispozițiilor acestui act normativ.

Prin sentinţa civilă nr. 1852 din data de 03 septembrie 2019 pronunţată de Tribunalul Dolj, a fost respinsă excepția lipsei calității procesual pasive a pârâtei Casa Județeană de Pensii ..

A fost respinsă acțiunea formulată de reclamanta ..., în contradictoriu cu pârâţii Casa Judeţeană de Pensii Dolj şi Comuna ..., prin Primar (UAT ...).

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel reclamanta ..., criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie

Analizând sentinţa apelată prin prisma criticilor formulate, s-a  constatat ca apelul este fondat.

Potrivit art. 279 din codul muncii,  „vechimea în muncă stabilită până la data de 31 decembrie 2010 se probează cu carnetul de muncă. După data abrogării Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de muncă, cu modificările ulterioare, vechimea în muncă stabilita până la data de 31 decembrie 2010 se reconstituie, la cererea persoanei care nu posedă carnet de muncă către instanța  competentă să soluționeze conflictele de munca, pe baza înscrisurilor sau a altor probe din care sa rezulte existenta raporturilor de muncă.

Cererile de reconstituire formulate anterior datei abrogării Decretului nr. 92/1976, cu modificările ulterioare, se vor soluționa potrivit dispozițiilor acestui act normativ, or, persoanelor care au prestat activitate în cadrul fostelor CAP, nu li s-a întocmit carnet de muncă, ci carnet de membru cooperator, vizate lunar şi anual, iar pentru evidenţa zilelor de muncă şi contribuția la casa de pensii se întocmeau fişe individuale.

În cazul reclamantei, aceste înscrisuri nu au mai fost regăsite in totalitate  în arhiva existentă, in acest sens parata UAT comuna ... arătând ca  a preluat incomplet arhiva fostului CAP ..., aceasta fiind supusa in prealabil distrugerii si alterării, documentele primare deținute actualmente fiind incomplete si neputând reliefa o evidenta exacta a muncii foștilor membri CAP ..., reclamanta arătând, totodată, la interogatoriul luat din oficiu de instanţa de apel, faptul ca nu au fost întocmite carnete de membru cooperator.

Aşa  fiind, reclamanta are deschisa calea acţiunii in reconstituirea vechimii in munca, probele administrate in cauza  relevând faptul  că aceasta a avut calitatea de membru cooperator în cadrul fostului CAP ...  în perioada 01.01.1982-31.12.1989.

In acest sens, pentru început, se retine ca deşi atât Registrul agricol, cat si extrasul din Registrul de evidenta cu normele realizate ale foștilor membri cooperatori din cadrul fostului CAP ... fac referire la ... ..., ca si membru cooperator, si nu la ..., aceasta modalitate de înregistrare a numelui nu constituie un impediment in constatarea  existentei unei identități intre aceasta si persoana reclamantei.

 Astfel, in ceea ce priveşte înregistrarea efectuata in Registrul agricol, însăși parata, prin adresa nr. 1280/23.05.2019, atesta faptul reclamanta este persoana  care figurează in acest înscris la poziția de rol nr. 109, titular de rol fiind soțul ..., căsătoria acestora fiind confirmata de certificatul de căsătorie aflat la fila 84 dosar fond.

Pe de alta parte, din adeverinţa nr. 3017/02.02.2019 emisa de Primăria comunei ... rezulta ca numita ... ..., înscrisa in Registrul de evidenta cu normele realizate ale foștilor membri cooperatori din cadrul fostului CAP ...  ( poziția 24) este una si aceeaşi persoana cu numita ..., născută la data de ... in localitatea ...., Județul .. conform certificatului de naştere aflat la dosar.

Asemenea,  este confirmat  faptul ca pe raza comunei ..., jud. Dolj, nu mai figurează înregistrată vreo persoana cu aceleaşi date de identificare ca ale numitei ... ..., singura persoana înregistrată cu acest nume fiind născută in data de 25.01.1978, potrivit adresei nr. 3569455/25.11.2019 emisa de Direcția pentru Evidenta persoanelor si Administrarea Bazelor de Date.

Aceleaşi împrejurări sunt reliefate si de depozițiile martorilor audiați in cauza la solicitarea apelantei, respectiv ... si ..., aceștia relatând  ca, in perioada in litigiu, nu a mai lucrat nicio alta persoana cu numele ... in cadrul CAP ..., reclamanta fiind cea care a avut, pe perioada in litigiu,  calitatea de membru cooperator in cadrul acesteia.

Ca atare, în raport de situaţia de fapt astfel reținută, sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de  art. 279 alin. 2 din Codul muncii, urmând a se constata că perioada 01.01.1982-31.12.1989 constituie vechime în muncă la CAP ... în calitate de membru cooperator.

Având in vedere soluţia cu privire la primul capăt de cerere, precum si faptul ca parata deţine înscrisuri referitoare la Situaţia privind normele de munca planificate de adunarea generala pe intervalul de timp sus menţionat, neputând însă elibera reclamantei adeverinţa solicitata data fiind neconcordanta existenta intre numele persoanei înscrise in actele aflate in posesia sa si numele reclamantei, se constata ca fiind întemeiat si  cel de al doilea capăt de cerere, urmând a fi admis ca atare.

Pentru considerentele ce preced, in temeiul art. 480 NCPC, urmează a fi admis apelul si schimbata sentinţa în sensul că se va admite cererea.

Se va constata că perioada 01.01.1982-31.12.1989 constituie vechime în muncă la CAP ... în calitate de membru cooperator. Va fi obligata pârâta Comuna ... prin Primar să elibereze reclamantei o adeverinţă din care să rezulte normele planificate de adunarea generală a cooperatorilor pentru perioada respectivă.