Contestaţie decizie de concediere

Sentinţă civilă 392/2017 din 23.03.2017


Cod ECLI ECLI:RO:TBGRJ:2017:010.000392

Cod operator 2442/2443

Dosar nr.

R O M Â N I A

TRIBUNALUL GORJ

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCA ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

Sentinţa Nr. 392/2017

Şedinţa publică de la 23 Martie 2017

Completul compus din:

PREŞEDINTE:

Asistent  judiciar:

Asistent  judiciar:

Grefier:

Pe rol judecarea cererii de chemare în judecată formulată de reclamanta D.L. împotriva pârâtei S.C. M.S. S.A., având ca obiect contestaţie decizie de concediere.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns reclamanta personal şi asistată de avocat O M iar pentru pârâtă, consilier juridic N D F.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă, după care, se constată depuse prin serviciul registratură de către reprezentantul pârâtei următoarele înscrisuri: cerere solicitare angajare din data de 01.10. 2006, contract individual de muncă cu nr. 6706 din data de 19.10.2006, act adiţional nr.1738/28.12.2006, act adiţional nr.1475/29.10.2007, cerere solicitare angajare cu nr.3201/10.04.2008, contract individual de muncă cu nr. 5003 din data de 11.06.2008,act adiţional nr.469/16.07.2008, decizia nr. 1558/21.06.2016 de concediere colectivă.

Apărătorul reclamantei, avocat O.M., a învederat tribunalului că nu solicită acordarea unui nou termen de judecată pentru studierea înscrisurilor depuse de reprezentantul pârâtei.

Reprezentanţii părţilor au arătat că nu mai au alte cereri de formulat şi probatorii de administrat în cauză.

Nemaifiind cereri de formulat şi probe de administrat, constatând cercetarea judecătorească încheiată şi cauza în stare de judecată, potrivit art. 392 C.pr.civ., a declarat deschise dezbaterile asupra fondului şi a acordat cuvântul parţilor în ordinea şi în condiţiile prevăzute la art. 216 C.pr.civ.

Apărătorul reclamantei, avocat O M, a solicitat admiterea contestaţiei, anularea deciziei nr.1558 din data de 21.06.2016 emisă de pârâta, reintegrarea în funcţia deţinută anterior emiterii deciziei contestate, păstrarea tuturor elementelor raporturilor de muncă stabilite şi desfăşurate anterior deciziei nr.1558 din data de 21.06.2016 şi obligarea la achitarea drepturilor băneşti cuvenite pe perioada cuprinsă între momentul emiterii deciziei şi reintegrarea efectivă în funcţia deţinută anterior, fără cheltuieli de judecată.

Reprezentantul pârâtei, consilier juridic N D F, a solicitat respingerea acţiunii conform motivelor inserate în întâmpinare.

TRIBUNALUL

Deliberând asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată la data de 01.07.2016 pe rolul Tribunalului Gorj–Secţia Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, sub nr. reclamanta D.L. a formulat contestaţie împotriva deciziei nr.1558/21.06.2016 emisa de S.C. MS S.A. , pe care o consideră nelegala si netemeinica, solicitând ca prin sentinţa ce se va pronunţa in contradictoriu cu pârâta S.C. MS S.A. admiterea contestaţiei, anularea deciziei nr. 1558 din data de 21.06.2016 emisă de pârâta, reintegrarea în funcţia deţinută anterior emiterii deciziei contestate, păstrarea tuturor elementelor raporturilor de muncă stabilite şi desfăşurate anterior deciziei nr.1558 din data de 21.06.2016 şi obligarea la achitarea drepturilor băneşti cuvenite pe perioada cuprinsă între momentul emiterii deciziei şi reintegrarea efectivă în funcţia deţinută anterior, fără cheltuieli de judecată.

În motivarea acţiunii,reclamanta a arătat că la data de 21.06.2016 pârâta a emis decizia nr.1558 din data de 21.06.2016 prin care s-a dispus ca începând cu data de 22.06.2016, încetarea contractul individual de muncă din iniţiativa angajatorului.

 Că,decizia nr.1558 din data de 21.06.2016 emisă de pârâta MS S.A. este netemeinică şi nelegală întrucât s-a dispus încetarea contractului individual de muncă, ignorându-se toate dispoziţiile legale imperative, care trebuiau aplicate şi respectate. Motivele de netemeinicie si nelegalitate ale deciziei atacate constau în aceea că unitatea nu poate lua măsuri de concediere sau încetare a raporturilor de muncă în ceea ce o priveşte, aceasta aflându-se în situaţiile exceptate de la procesul general de disponibilizare a personalului.

A mai arătat reclamanta că dovada că nu se putea proceda la concedierea sau încetarea raporturilor de muncă în ceea ce o priveşte în condiţiile unui plan general de restructurare este reprezentată de convenţia încheiată la data de 04.05-2010 cu E.C. R, unitate din structura S.N.L.O/Tg-Jiu la momentul respectiv.

Că, întrucât se află în cazurile exceptate de la concediere, ca urmare a disponibilizării de personal sau a oricăror măsuri care vizează încetarea raporturilor de muncă sau concedierea, decizia nr.1558 din 21.06.2016 este nelegală şi netemeinică, luarea oricărei măsuri sau întreprinderea oricărui demers în legătură cu raporturile de muncă dintre ea şi unitate, neîncadrându-se în condiţiile asumate de către unitatea pârâtă cu ocazia stabilirii excepţiilor de la concedierea colectivă, una dintre acestea fiind situaţia în care se află.

De altfel, reclamanta a mai arătat că decizia este lovită de nulitate şi pentru faptul că în articolul 5 al acesteia se reţine textual „Concedierea reclamantei a intervenit ca urmare a aplicării următorului criteriu: evaluarea activităţii profesionale" în condiţiile în care în articolul 1 se menţionează „încetează contractul individual de muncă din iniţiativa angajatorului pentru motive care nu ţin de persoana salariatului ca urmare a concedierii colective" iar în articolul 2 al deciziei se dezvoltă acest temei ca fiind reprezentat de „diminuarea contractului de prestări servicii încheiat cu S.C.CEO S.A.". Că, în această situaţie în decizia de concediere atacată sunt reţinute motive de concediere contradictorii şi fără suport legal ceea ce determină lovirea de nulitate a dispoziţiilor cuprinse în această decizie.

 Că, neexistând înscrise în decizia contestată dispoziţii ale contractului colectiv de muncă din care să rezulte modalitatea în care s-a făcut departajarea între salariaţi în baza criteriilor enumerate în decizie, este evident faptul că obligaţiile angajatorului în cadrul procedurii concedierii colective nu au fost respectate, efectul fiind nulitatea măsurilor dispuse prin decizia nr.l558 din data de 21.06.2016 emisă de către MS S.A. iar prin solicitarea de la unitatea pârâtă a întregii documentaţii care a stat la baza emiterii deciziei contestate instanţa va putea constata că această decizie face trimitere la criterii şi documente care fie nu există, fie sunt vădit contrare realităţii şi normelor legale imperativ aplicabile.

Cu referire strictă la măsura dispusă prin decizia nr.1558 din data de 21.06.2016 emisă de către Societatea MS S.A. reclamanta arată că aceasta nu respectă criteriile reale şi cu atât mai puţin legale ale unei asemenea măsuri.

In drept, şi-a întemeiat contestaţia pe dispoziţiile art.266 şi urm. Codul Muncii, precizând, totodată, faptul că decizia atacată nu cuprinde elemente prevăzute sub sancţiunea nulităţii pentru un asemenea demers.

În temeiul art.205 C. Proc. Civ. a formulat întâmpinare, pârâta S.C. MS S.A.

În apărare, pârâta a arătat că reclamanta a fost salariata MS S.A. pana la data de 22.06.2016 când au încetat raporturile de munca prin decizia nr.1558/21.06.2016 in temeiul art. 65, 67, 68 si art.75 din Codul Muncii având in vedere concedierea colectiva la nivelul  MS S.A.

 Că, a fost angajată în cadrul MS S.A. in temeiul contractului  individual de munca nr. 6706/19.10.2006 pe perioada determinata având meseria de îngrijitor la S M iar la data de 11.06.2008 a încetat contractul individual de munca nr. 5003/11.06.2008 pe perioadă nedeterminata pentru funcţia de îngrijitor la S M. Ulterior, la data de 01.07.2005 reclamantei i-a fost încheiat actul adiţional nr.2973/11.06.2008 la contractul individual de munca nr.5003/11.06.2008 pentru Sector Vest-activitatea de demolări case conform pct. D din Actul Adiţional. Astfel :

Referitor la primul motiv al contestaţiei respectiv aflarea reclamantei in situaţiile exceptate de la procesul general de disponibilizare raportat la convenţia încheiata de reclamantă cu E.M.C. M a arătat pârâta că în conformitate cu actul constitutiv MS S.A. este o societate comerciala pe acţiuni, având acţionar majoritar S.C. C E O S.A. cu o cota de participare la beneficii si pierderi de 95%, conform Capitol VI.

Că obiectul de activitate al MS S.A. conform Capitol V îl reprezintă faptele de comerţ enumerate la acest capitol, activitatea principala fiind"Activitatea de curăţenie 812", între care nu se regăseşte si activitatea de exploatare de suprafeţe pentru carierele miniere specifica S.C. C E O S.A., societate cu care reclamanta a încheiat convenţia depusa la dosarul cauzei, fapt pentru care această convenţie nu poate produce efecte juridice faţă de MS SA , cu atât mai mult cu cât contractele individuale de munca mai sus-menţionate cu nr.6706/19.10.2006 si 5003 din data de 11.06.2008 sunt încheiate intre reclamantă si MS S.A. si nu cuprind clauze referitoare la Convenţia din 29.01.2008 încheiata intre  reclamantă si E.M.C. M.

În ceea ce priveşte al doilea motiv al contestaţiei - nerespectarea procedurii prevăzute de lege pentru efectuarea concedierii reclamantei, pârâta arată următoarele: începând cu data de 22.06.2016 reclamantei i-a fost încetat contractul individual de munca din iniţiativa angajatorului pentru motive care nu ţin de persoana salariatului,ca urmare a concedierii colective, in temeiul art.65, 67, 68 si 75 Codul Muncii, după efectuarea Preavizului nr.8422 din data de 11.04.2016 iar măsura a avut ca temei modificarea contractelor de prestări servicii încheiate cu S.C. CEO S.A. ce a avut drept consecinţa reducerea numărului de personal de la activitatea prestata de reclamanta astfel:în conformitate cu Actul Adiţional nr. 2973 din data de 01.07.2015 la contractul individual de munca nr.5003/11.06.2008, reclamanta îşi desfăşurarea activitatea la Sector Vest - EMC R - demolări case in funcţia de necalificat. Că, acel contract de prestări servicii nr. 4083/CEO SM/31.12.2015 încheiat intre S.C. CEO S.A. in calitate de achizitor si MS S.A. in calitate de prestator s-a încheiat pe tipurile de servicii prevăzute la art.5 pct.5.1. conform celor 10 anexe, reclamanta desfăşurându-şi activitatea conform anexei 7- Serviciul de demolări case, încărcări transport materiale la nivel de unitate miniera Cod CPV-45U1260-8, unde pentru UMC R erau prevăzute 6 posturi de necalificat iar în conformitate cu actul adiţional nr. l/141/CEOSM din data de 15.01.2016 la Contractul nr. 4803/CEOSM din data de 31.12.2015 , art. l , s-a introdus clauza 5.3.”Preţul contractului va fi obligatoriu revizuit si va avea alt cuantum începând cu data de 31.03.2016";

In conformitate cu Anexa l. d din Actul Adiţional nr.2/872/CEOSM/31.03.2016

" Servicii de curăţenie trasee benzi, lucrări miniere, dezmembrări role, sortări materiale case ; acest nou serviciu reuneşte cele 3 servicii /activităţi din contractul iniţial iar la solicitarea beneficiarului,personalul va putea fi folosit in cadrul fiecărei subunităţi pentru orice activităţi".Practic, după cum se observa: serviciile aferente subunităţilor Sucursalei Divizia Miniera LOTUL 1 din Contractul de prestări servicii nr. 4083/CEOSM/31.12.2015 prevăzute la :Anexa 5 - Servicii de curăţenie trasee benzi, utilaje de excavare/haldare, întreţinere canale drenaj, drumuri interioare, lucrări miniere - cod CPV4511 1260-8; Anexa 6 - Servicii de dezmembrare, colectare, sortare roel, deşeuri, metaliceşti materiale recuperabile la nivel de unitate miniera cod CPV 45111260-8 si: Anexa 7 - Servicii demolări case , încărcări transport materiale la nivel de unitate miniera " unde reclamanta  îşi desfăşura activitatea , s-au comasat formându-se un nou serviciu in conformitate cu Anexa 1 .d. - Servicii de curăţenie trasee benzi, lucrări miniere, dezmembrări role, sortări materiale si demolări case, unde pentru UMC R s-au prevăzut pentru funcţia de necalificat ce o deţinea reclamanta, 21 de persoane rezultând astfel diminuarea numărului total de personal de la acesta activitate precum si reducerea numărului de personal de la aceiaşi activitate - punctul de lucru UMC R.

Astfel, în conformitate cu contractul de prestări servicii nr.4083/CEOSM/31.03.2015 :

Anexa nr.5, pct.7, pentru UMC R : total persoane 26, Necalificat 24; Pentru Anexa nr.6, UMC R nu a avut serviciul prestat de reclamanta, Anexa nr.7, UMC: total persoane 8, necalificat:6, rezultând astfel un număr total de persoane:34 din care necalificat: 30.

Cu privire la măsura concedierii colective, învederează pârâta ca motivele de fapt ale concedierii colective au fost determinate de reducerea contractelor de prestări servicii cu consecinţa reducerii personalului direct productiv si implicit a veniturilor estimate a fi încasate de MS S.A. pentru anul 2016, in acest sens anexând Nota de fundamentare nr.8621/12.04.2016(pag.3 paragraf I) masuri concretizate in restructurarea MS S.A. cu consecinţa , de asemenea, a desfiinţării unor posturi, printre care si cel al reclamantei.

Că, la luarea deciziei de concediere colectivă pârâta MS S.A. a respectat prevederile legale ale Codului Muncii ( art.72 ) si a îndeplinit obligaţiile in ceea ce priveşte : informarea, consultarea şi notificarea masurilor de restructurare si concediere colectiva , atât organizaţiilor sindicale cat si I.T.M Gorj si A.J.O.F.M. Gorj. De asemenea, la luarea măsurii de concediere au fost respectate dispoziţiile Codului Muncii cu privire la stabilirea ordinii de prioritate prevăzuta la art. 69 alin(2) lit. d si art. 76 lit. c.

A mai arătat pârâta că reclamanta s-a încadrat la art.4 alin.(2) din Decizia de concediere colectiva nr.1588/21.06.2016 respectiv la aplicarea efectiva a reducerii de personal, măsura concedierii va afecta in primul rând salariaţii ale căror locuri de muncă  sunt desfiinţate,departajarea făcându-se prin aplicarea calificativului obţinut in urma evaluării activităţii profesionale,fiind afectate, în ordine, persoanele care au obţinut un calificativ foarte slab, slab, bun si foarte bun. Pentru persoanele care au obţinut acelaşi calificativ departajarea se va realiza prin raportare la punctajul obţinut.

Astfel, având in vedere reducerea posturilor de necalificat in conformitate cu Anexa l. d din Actul Adiţional nr.2 de la 30 la 21, reclamanta a fost evaluata profesional obţinând calificativul cel mai mic, respectiv 4,875 conform Fisei de evaluare pe anul 2015-2016.

 In ceea ce priveşte temeinicia deciziei de concediere colectiva nr.1558/21.06.2016 contestata, solicită pârâta a se observa că aceasta respecta in totalitate prevederile art. 65 Codul Muncii, cauza concedierii salariatei fiind diminuarea  locurilor  de munca unde aceasta presta activitatea rezultata datorita comasării serviciilor prevăzute in Anexele 5, 6 si 7 din Contractul de prestări servicii nr.4083/CEOSM/31.03.2015 rezultând un singur serviciu conform Anexei nr. l. d din Actul Adiţional nr.2 la Contractul de prestări servicii nr.4083, ce a avut ca efect desfiinţarea locului de munca din motive ce nu ţin de persoana salariatului , desfiinţare care a fost efectivă, reală si serioasă.

Desfiinţarea postului a fost efectiva, postul fiind suprimat din structura funcţional - organizatorica a MS S.A. în conformitate cu Actul Adiţional nr.2  /872/CEOSM 31.03.2016 la Contractul de Servicii nr. 4083/CEOSM/31.12.2015.

Desfiinţarea postului a avut o cauza reala a prezentat un caracter obiectiv,a fost serioasa si nu a disimulat realitatea. In acest sens măsura a fost determinata de reducerea, contractelor de prestări-servicii cu S.C. CEO S.A.(acţionarul majoritar) in conformitate cu Nota de fundamentare nr.8621/12.04.2016 coroborat cu Hotărârea Consiliului de Administraţie nr.8/20.04.2016.

În apărare, a depus la dosarul cauzei: extras contract colectiv de Munca al MS S.A, preavizul nr. 8422/11.04.2016; Confirmare de Primire ; Fisa de Evaluare pe anul 2015-2016 a reclamantei.

Pe parcursul cercetării judecătoreşti a fost administrată proba cu înscrisuri pentru ambele părţi.

Analizând probatoriul administrat în cauză, tribunalul constată că este neîntemeiată contestația formulată de reclamantă, pentru următoarele considerente:

Reclamanta D.L. a fost angajata pârâtei MS S.A. în funcția de  muncitor necalificat.

Prin decizia nr.1558/28.10.2015, pârâta a dispus încetarea contractului individual de muncă al reclamantei, pentru motive ce nu țin de persoana salariatei, ca urmare a concedierii colective.

Motivul invocat în cuprinsul deciziei este diminuarea contractului de prestări servicii încheiat cu Societatea CEO SA, în sensul diminuării posturilor  de muncitor necalificat de la activitatea de curăţire trasee benzi, dezmembrare, sortare materiale, demolări case. La articolul 5 din decizie se precizează criteriul aplicat la concedierea reclamantei, respectiv evaluarea profesională.

Reclamanta contestă decizia, susținând că nu sunt menționate actele decizionale în temeiul cărora pârâta ar fi dispus desființarea postului reclamantei.

În conformitate cu dispozițiile art.76 din Codul Muncii, decizia de concediere se comunică salariatului în scris şi trebuie să conțină în mod obligatoriu:

a) motivele care determină concedierea;

b) durata preavizului;

c) criteriile de stabilire a ordinii de priorități, conform art. 69 alin. (2) lit. d), numai în cazul concedierilor colective;

d) lista tuturor locurilor de muncă disponibile în unitate şi termenul în care salariații urmează să opteze pentru a ocupa un loc de muncă vacant, în condițiile art. 64.

Ori, instanța observă că din punct de vedere formal, decizia de concediere respectă cerințele impuse în mod obligatoriu de dispozițiile art.76 din Codul Muncii. Astfel, sunt menționate motivele ce au determinat concedierea reclamantei la articolul 2 din decizie, respectiv diminuarea contractului de prestări servicii încheiat cu Societatea CEOSA, în sensul diminuării posturilor de  muncitor necalificat de la activitatea de curăţire trasee benzi, dezmembrare, sortare materiale, demolări case.

La articolul 3 din decizie se menționează că reclamantei i s-a acordat un preaviz de 20 de zile lucrătoare în perioada 28.04.2016-21.06.2016, în baza preavizului înregistrat cu numărul 8422 din data de 11.04.2016. Sunt enumerate criteriile avute în vedere pentru stabilirea ordinii de prioritate la concediere și se precizează că în cazul reclamantei, concedierea a intervenit ca urmare a aplicării criteriului evaluării profesionale a activității acesteia.

Tribunalul a solicitat fișele profesionale ale salariaților cu funcția de necalificat respectiv:D.L., F V, N M, P E, C.S.S, S.P., C.N., M.V., P A, D  L, A L, B L, C V, T I, T N, M E, A P E, R M, D C, S N, G M, D E, C N, B M, G M şi B M  (filele 172-197 din dosar). Din conținutul acestora, rezultă că reclamanta a obținut cea mai mică notă la evaluare, respectiv 4,875.

În plus, potrivit Procedurii, salariații nemulțumiți de rezultatul evaluării pot să depună contestație  în termen de 5 zile calendaristice de la luarea la cunoștință  a calificativului acordat de evaluator la serviciul personal. Reclamanta a luat cunoștință de rezultatul evaluării sale, însă nu a formulat contestația în termenul de 5 zile prevăzut de regulament, evaluarea fiind astfel definitivă.

Susţinerea reclamantei că nu se putea proceda la concedierea sau încetarea raporturilor de muncă , având în vedere convenţia încheiată la data de 04.05.2010 cu E.C. R unitate din structura SNLO Tg-Jiu nu poate fi primită de către instanţă întrucât obiectul de activitate al MS S.A. conform Capitol V îl reprezintă faptele de comerţ enumerate la acest capitol, activitatea principala fiind"Activitatea de curăţenie 812", între care nu se regăseşte si activitatea de exploatare de suprafeţe pentru carierele miniere specifica S.C. CEO S.A., societate cu care reclamanta a încheiat convenţia depusa la dosarul cauzei, fapt pentru care această convenţie nu poate produce efecte juridice faţă de MS SA , cu atât mai mult cu cât contractele individuale de munca mai sus-menţionate cu nr.6706/19.10.2006 si 5003 din data de 11.06.2008 sunt încheiate intre reclamantă si MS S.A. si nu cuprind clauze referitoare la Convenţia din 29.01.2008 încheiata intre  reclamantă si E.M.C. M.

Instanța apreciază astfel că  desființarea postului a fost efectivă și are la bază o cauză reală și serioasă, fiind respectate dispozițiile art. 65 alin. 2 din Codul muncii, motiv pentru care va respinge ca neîntemeiată contestația formulată de reclamantă.

Opinia asistenților judiciari este conformă cu prezenta hotărâre.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge acţiunea formulată de reclamanta D.L., domiciliată în…….împotriva pârâtei S.C. MS S.A.,

Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare ce se va depune la Tribunalul Gorj.

Pronunţată în şedinţa publică din 23.03.2017, la Tribunalul Gorj.