Fond funciar

Hotărâre 3032/09.11.2019 din 09.07.2020


Document finalizat

Cod ECLI ECLI:RO:JDLUG:

Dosar nr. ..../252/2018 Cod operator 2926

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA LUGOJ

SENTINŢA CIVILĂ Nr. .../2018

Şedinţa publică de la 09 Noiembrie 2018

Completul compus din:

PREŞEDINTE F. Ş.

Grefier M. C.

Pe rol se află pronunţarea cauzei civile privind pe reclamanta P.O.R.R. şi pe pârâtele P.R.U. CU R. G.-C. R, C.L. DE F.F. DE PE LÂNGĂ P.C.R şi COMISIA JUDEŢEANĂ DE FOND FUNCIAR T., având ca obiect fond funciar.

Instanţa constată că dezbaterea cauzei în fond a avut loc în şedinţa publică din 25 Octombrie 2018, mersul dezbaterilor şi concluziile părţii prezente fiind consemnate în încheierea de şedinţă din acea dată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pronunţarea fiind amânată pentru termenul de astăzi, când:

INSTANŢA

Deliberând, asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

Prin acţiunea civilă  înregistrată pe rolul Judecătoriei Lugoj la data de 05.06.2018 sub nr. ..../252/2018, reclamanta  , în contradictoriu cu pârâtele: P.R.U. CU R. G.-C. R, C.L. DE F.F. DE PE LÂNGĂ P.C.R reprezentata prin primar şi Comisia Judeţeană de fond funciar T., a solicitat instanţei să dispună următoarele:

- constatarea dreptului de proprietate al reclamantei, redobândit prin reconstituirea acestui drept, în temeiul Legii nr.18/1991, potrivit documentaţiei aferente, asupra parcelelor de teren: gradina intravilan cu nr. top 736 în suprafaţă de 2644 mp înscrisă in Titlul de proprietate .....sub A334/4; teren extravilan cu nr. top..... în suprafaţă de 6100 mp înscris în Titlul de proprietate nr. .....sub A639/1/5; teren extravilan cu nr. top ..... în suprafaţă de 700 mp înscris in Titlul de proprietate nr. .....sub A677/1/3; teren extravilan în suprafaţă de 5000 mp înscris in Titlul de proprietate nr. .....sub A488/1/65, de 491, A677/1/8/1;

- rectificarea Titlului de proprietate nr .....prin radierea poziţiei GZ 334/1, teren intravilan, reprezentând gradina de 2600mp, care potrivit Cf  nr cadastral 763 aparţine reclamantei, urmând a se dispune, prin înlocuirea cu un Titlu de proprietate separat, reconstituirea dreptului de proprietate precum si punerea în posesie  a reclamantei asupra terenului sus-menţionat;

- rectificarea Titlului de proprietate nr ....., prin radierea poziţiilor A639/1/5 reprezentând teren extravilan şi A 677/1/3 reprezentând teren extravilan, aceste parcele fiind proprietatea reclamantei conform CF nr. .....(nr. vechi), nr. cadastral..... şi, respectiv nr. cadastral ....., pe cale de consecinţă, să se dispună, prin înlocuirea cu un nou titlu, reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea reclamantei şi punerea în posesie;

- rectificarea Titlului de proprietate nr ....., prin modificarea titularului, din P.O.R. ÎN P.G-C. R, terenul extravilan suprafaţa de 5000 mp A 667/1/8/1 aparţinând pârâtei 1, potrivit Cf nr. .....(nr. cf vechi), nr. cadastral 4028, cu cheltuieli de judecată.

În fapt, se arată că între cele două parohii creştine s-a ivit un conflict generat de confuzia făcută de către Comisia locală de fond funciar, prin soluţionarea eronată a cererilor de reconstituire a dreptului de proprietate ale celor două entităţi. Practic, reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor deţinute anterior colectivizării, s-a făcut în baza extraselor de carte funciară.

P.O.R, a solicitat redobândirea parcelelor de teren deţinute în baza extrasului c.f. nr ...., anexând acte doveditoare alăturat acestui extras de proprietate.

P. G.-C. R., a dovedit temeinicia cererii de reconstituire prin extrasul de carte funciară nr .....în care este înscrisă proprietatea asupra parcelelor de teren.

Deşi cererile au fost soluţionate favorabil, punerea în posesie s-a făcut doar parţial pe vechiul amplasament, iar diferenţa, în limita posibilităţii fizice, s-a făcut pe amplasamente diferite, acceptate de către titularii cererilor.

Reclamanta susţine că  a apărut o confuzie cu privire la unele parcele datorită faptului că, în vechiul nomenclator, P.O.R este denumită P.G.O.R.R.. În mod eronat, P.G.C.a fost confundată cu P.G.CO(Ortodoxă).

Prin urmare, deşi în baza documentaţiei specifice, în baza extrasului CF nr .......R., Biserica Catolică este proprietara terenului nr. cadastral 4028, s-a emis titlu de proprietate nr. ....., pe numele reclamantei, asupra unei parcele teren 5,00 ha ce se cuvine pârâtei.

Aceeaşi confuzie s-a produs faţă de parcelele cu nr. cadastral 763,....., ....., înscrise în C.f. ...., proprietate a P. G. O. R., actuala O. R., aceste parcele fiind înserate în titlurile  de proprietate ale Parohiei Catolice nr......şi .....deşi nu au aparţinut niciodată acesteia şi nu rezultă din documentaţie că pârâta ar avea vreun drept anterior, ori actual, asupra acestor parcele, ori că le-ar fi solicitat în temeiul Legii 18/1991. Parcela cu nr. top.763, s-a înserat în titlul de proprietate nr. .....iar parcelele cu nr. top...... si ..... s-au înscris eronat în Titlul de proprietate nr. ......

Aceste terenuri nu au făcut obiectul cererii de reconstituire a dreptului de proprietate formulată de către pârâta 1 ci s-au solicitat de către reclamantă în baza extrasului CF nr. .....şi a documentaţiei probate.

Prin prezentul demers reclamanta a solicitat ca pârâta 1 să primească parcela 5,00 ha înscrisă în titlul emis pe numele reclamantei din eroare, prin modificarea titularului titlului de proprietate nr ..... şi împroprietărirea pârâtei 1, precum şi excluderea parcelelor sus indicate, ce se cuvin reclamantei şi care au fost în mod greşit înscrise în titlurile de proprietate emise pe numele pârâtei 1 P. G. – C..

S-a încercat îndreptarea erorilor pe cale administrativă, necontencioasă, fără rezultat. Chiar dacă este vorba de o simplă rectificare a titlurilor emise în mod eronat, dat fiind că acestea au fost trecute în vechiul registru de inscripţiuni-transcripţiuni, intrând în circuitul civil, cele două comisii parate, nu mai pot reveni asupra actului emis ce conţine anumite erori de fapt, acest lucru fiind de competenţa exclusivă a instanţei, art. 58 din Legea nr. 18/1991 prevăzând că pe baza hotărârii judecătoreşti, comisia judeţeană, care a emis titlul de proprietate, îl va modifica, îl va înlocui sau îl va desfiinţa.

Faţă de aceste considerente şi având în vedere art. 58, a solicitat să fie admisă acţiunea şi să se dispună modificarea titlurilor de proprietate în sensul solicitat, precum şi înlocuirea vechiului titlu cu un titlu nou care să cuprindă parcelele de teren ce se cere a fi radiate din titlurile pârâtei de rang 1.

În drept, s-au invocat disp. art. 58 Legea nr.18/1991, Legea nr. 169/1997 actualizată precum şi art. 35 NCPC.

În probaţiune, reclamanta a anexat copiile titlurilor de proprietate, delegaţie avocaţiala, extrase CF nr. ...... R., nr .....(10-16).

La data de 11.07.2018, pârâta P. R. U.cu Roma G. – C. R. a formulat întâmpinare (f.26-29), invocând excepţiile inadmisibilităţii acţiunii, autorităţii lucrului judecat şi tardivităţii introducerii acţiunii iar pe fondul cauzei, respingerea acţiunii ca nedovedită, nelegală şi netemeinică, cu cheltuieli de judecată.

Cu privire la excepţiile invocate pârâta arată că a solicitat respingerea ca inadmisibilă a acţiunii deoarece potrivit dispoziţiilor art. 591 alin. 2-3 din Legea nr. 18/ 1991 republicată, modificată şi completată, „rectificarea titlurilor de proprietate se poate face de Oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în temeiul hotărârii comisiei judeţene. Procedura de îndreptare a erorilor materiale şi de rectificare a titlurilor de proprietate va fi aprobată prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ".

Din simpla vizionare a acestor prevederi legale, rezultă în mod lipsit de orice echivoc faptul că legiuitorul a prevăzut o procedură administrativă pentru rectificarea titlurilor de proprietate emise de Comisiile Judeţene de Fond Funciar, astfel încât instanţele de judecată nu au competenta de a soluţiona cereri de chemare în judecată care au un astfel de obiect.

Faţă de această împrejurare, sunt inadmisibile petitele 2, 3 şi 4 ale cererii de chemare în judecată promovată de reclamanta P.O.R.R. cu numerotarea dată de reclamantă.

De asemenea pârâta arată că, potrivit dispoziţiilor art. 35 leza a II - a Cod proc. civ.

(„cererea nu poale fi primită dacă partea poate cere realizarea dreptului pe orice altă cale prevăzută de lege "), este inadmisibil şi primul capăt de cerere al acţiunii reclamantei, întrucât este o simplă acţiune în constatare şi nu în realizarea eventualului său drept de proprietate asupra terenurilor inserate în acest capăt de cerere.

2. Cu privire la existenţa în cauză a autorităţii de lucru judecat reglementate de dispoziţiile art. 430 - art. 435 Cod proc. civ., raportat la dispozitivul şi considerentele Sentinţei civile nr. .../12.05.2005 pronunţată în dosarul nr.../2005 al Judecătoriei Lugoj, se arată că prin respectiva hotărâre a fost statuată validitatea titlurilor de proprietate nr. ...... din 18.12.2002 şi nr. ...... din 20.12.2002 eliberate de pârâta Comisia judeţeană de Fond Funciar T. pe numele reclamantei P.O.R.R., respectiv nr. .... din 28.06.1996 şi nr. .....din 20.12.2002 eliberat instituţiei pârâte iar o nouă verificare a legalităţii acestora nu mai poate fi primită, motiv pentru care s-a solicitat respingerea pe cale de excepţie a acţiunii promovate de reclamantă.

Potrivit dispoziţiilor art. 431 alin. 1 Cod proc. civ., " nimeni nu poate fi chemat în judecată de două ori în aceeaşi calitate, în temeiul aceleiaşi cauze şi pentru acelaşi obiect ".

Ori, instituţia pârâtei a avut atât în dosarul nr..../ 2005 al Judecătoriei Lugoj, cât şi în prezentul dosar, calitatea procesuală de pârâtă, pentru o cauză identică, respectiv aceea de reconstituire a dreptului nostru de proprietate asupra altor terenuri extravilane şi intravilane din perimetrul comunei Racoviţa decât cele asupra cărora le-a fost reconstituit acest drept prin titlurile de proprietate nr. .....din 28.06.1996 şi nr. .....din 20.12.2002 şi pentru acelaşi obiect, respectiv modificarea titlurilor de proprietate menţionate, eliberate pe numele pârâtei de Comisia judeţeană de fond funciar Timiş. Împrejurarea că în prezentul dosar diferă modul de formulare al obiectului cererii introductive de instanţă faţă de obiectul cererii de chemare în judecată din dosarul nr. ../ 2005 al Judecătoriei Lugoj este complet indiferentă, întrucât în condiţiile în care scopul urmărit de reclamantă este acelaşi, dispoziţiile de natură imperativă şi de strictă interpretare ale art. 431 alin. 1 Cod proc. civ. sunt pe deplin incidente în cauză.

Mai mult decât atât, în cauză sunt incidente şi dispoziţiile art. 435 alin. 1 Cod proc. civ., întrucât toate părţile din prezentul dosar au fost părţi şi în dosarul nr. .../ 2005 al Judecătoriei Lugoj ( reclamanta şi pârâta chiar în aceeaşi calitate procesuală, aşa cum a arătat mai sus), motiv pentru care Sentinţa civilă nr. ../12.05.2005, pronunţată în dosarul nr. ../2005 al Judecătoriei Lugoj, este obligatorie şi îşi produce efectele atât fată de instituţia noastră, cât şi fată de reclamanta P.O.R.R.şi faţă de pârâtele C.L. DE F.F. DE PE LÂNGĂ P.C.R şi Comisia judeţeană de fond funciar T..

Faţă de starea de fapt şi de drept dintre părţi, pârâta consideră că a dovedit în mod indeniabil existenţa în cauză a autorităţii de lucru judecat, motiv pentru care a solicitat admiterea acestei excepţii şi pe cale de consecinţă, respingerea acţiunii promovate de reclamantă.

3. Cu privire la cea de a treia excepţie invocată, pârâta a solicitat respingerea ca tardiv introdusă a acţiunii promovate de reclamantă în prezentul dosar.

În susţinerea excepţiei, pârâta a învederat instanţei faptul că P.O.R.R.îşi întemeiază acţiunea pe dispoziţiile art. 58 din Legea nr. 18/1991 republicată, modificată şi completată, prevederi legale care se aplică plângerii promovate în temeiul dispoziţiilor art. 53 alin. 2 din acelaşi act normativ, împotriva hotărârii Comisiei judeţene de fond funciar.

Ori, o astfel de plângere, potrivit aceloraşi dispoziţii legale, se impune a fi promovată în termen de 30 de zile de la primirea hotărârii care se atacă, termen depăşit cu mult în prezenta cauză.

Faţă de această împrejurare, consideră că tardivitatea promovării de către reclamantă a acţiunii care formează obiectul prezentului dosar este incontestabilă, motiv pentru care a solicitat respingerea pe cale de excepţie a acestei acţiuni.

4. Pe fondul cauzei, pârâta a solicitat respingerea ca nedovedită, nelegală şi netemeinică a acţiunii formulate de reclamantă.

În susţinerea acestei cereri, a învederat instanţei că, raportat la temeiurile de drept invocate de aceasta, alegaţiile reclamantei sunt complet nefondate, deoarece P.O.R.R.nu dovedeşte că în speţă ar exista vreun motiv de rectificare a titlurilor de proprietate eliberate acestei instituţii şi subscrisei.

Motivul invocat de reclamantă că amplasamentul suprafeţelor de teren asupra cărora a fost reconstituit dreptul de proprietate al P. O. R. R. şi al instituţiei pârâte nu este conform cu realitatea faptică, pe de o pare nu este dovedit prin absolut nici un mijloc de probă concludent, pertinent şi util soluţionării cauzei, iar pe de altă parte este complet irelevant, atât timp cât în zonă reconstituirea dreptului de proprietate privată nu s-a făcut pe vechile amplasamente.

De altfel, reclamanta nici măcar nu explică în ce constau exact pretinsele erori făcute în titlurile de proprietate a căror rectificare o cere, de cine au fost făcute aceste pretinse erori şi ce norme legale au fost încălcate prin efectuarea lor.

În replică, pârâta susţine că toate parcelele de teren, atât intravilan, cât şi extravilan, înserate în titlurile de proprietate nr. .....din 28.06.1996 şi nr. ...... din 20.12.2002 eliberate instituţiei pârâte de Comisia judeţeană de fond funciar Timiş, au fost şi sunt proprietatea de drept a cultului greco-catolic, prin reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor înscrise anterior în CF nr. ...... R.anexată.

În drept, pârâta a invocat dispoziţiile art. 205 şi urm., art. 35 teza a II - a, art. 430 - art. 435 Cod proc. civ. şi ale art. 59l alin. 2 - 3, art. 53 alin. 2 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 republicată, modificată şi completată.

Pârâta a depus înscrisuri: copia Sentinţei civile nr. .../12.05.2005, pronunţată în dosarul nr. .. / 2005 al Judecătoriei Lugoj şi CF nr. ...... R.(f.32-34).

La data de 11.07.2018, pârâta C.L. DE F.F. DE PE LÂNGĂ P.C.Rreprezentata prin primar a depus întâmpinare (f.36-37) prin care a expus poziţia sa cu privire la anularea titlurilor de proprietate nr. .....şi nr. .....emise pe numele pârâtei P. G.-C. R..

1.Referitor la titlul de proprietate nr. .....a P. B. G. – C. R. se arată că parcela A 481/1/1 în suprafaţă de 4,44 ha este greşit înscrisă deoarece această poziţie este trecută în Titlu de Proprietate a D-lui P. G. din localitatea .... cu suprafaţa de 0,47 ha.

Suprafaţa de 4,44 ha a P. B. G. – C. R., este trecută în registrul parcelar, în parcela A 483/1/85 cu suprafaţa de 4,44 ha, deci dintr-o eroare a fost înscrisă în titlu menţionat.

De asemenea se impune anularea Titlului de Proprietate mai sus menţionat întrucât la intravilan apar 3 (trei) grădini, respectiv: Gz 313 şi Gz 316 identificate cu nr. top vechi 751 şi 752 şi, Gz 334 identificat cu nr. top vechi 763, aceasta conform CF-ului ..aparţine P. B. O. R. R..

În anexele P. R. depuse şi la Comisia Tehnică a Comisiei Judeţene de Fond Funciar T., nu există aprobată o suprafaţă de teren în intravilanul localităţilor, suprafaţa totală fiind doar pe extravilanul localităţilor. Suprafeţele de teren din intravilanul localităţilor se revendică de către proprietari în baza Extraselor de Carte Funciară. Documentele depuse de B. G. – C. R., respectiv CF-uri nu dovedesc proprietatea pentru cele 10,00 ha de teren arabil înscrise în cele două Titluri de Proprietate ale bisericii.

Întrucât Comisia judeţeană de fond funciar a validat suprafaţa de teren de 10,00 ha în proprietatea P. B. G.- C. R., acestei parohii îi revine obligaţia de a depune la Comisia Locală de Fond Funciar R., actele doveditoare pentru această suprafaţă de teren.

2.Referitor la Titlul de Proprietate nr. .....emis pe numele P. G. – C. R. pentru suprafaţa de 5,00 ha, se arată că parcela A 639/1/1 identificată cu nr. top. vechi....., parcelele A 647/6 şi A 647/11 identificată cu nr. top vechi .., parcela A 677/1/4 identificată cu nr. top vechi ....., sunt de fapt şi de drept, conform extrasului C.F. nr. ..., proprietatea P. O. R..

După anularea acestui titlu, pentru scrierea noului titlu P. G.-C. R., va prezenta acte doveditoare pentru suprafaţa de 5,00 ha.

3.Referitor la Titlul de Proprietate nr. ..... al P. B. O. R. cu suprafaţa de 5,00 ha, se arată că parcela A 667/1/8/1 identificată cu nr. top. vechi 4028 este proprietatea P.Greco -C. R., conform Extrasului de Carte Funciară nr. .....

4. Referitor la Titlul de Proprietate nr. .....al P. O. Ra. cu suprafaţa de 5,00 ha se arată că nu se solicită anularea sa.

La data de 20.07.2018, pârâta Comisia judeţeană de fond funciar T., în calitate de pârâtă, în contradictoriu cu reclamanta P.O.R.R., cu sediul procesual ales în ...., jud. Timiş, în temeiul art. 205 din Noul Cod de procedură civilă, a formulat întâmpinare (f.53-54) prin care a solicitat respingerea acţiunii şi exonerarea sa de la plata cheltuielilor de judecată solicitate de reclamantă.

Referitor la primul petit al acţiunii a solicitat instanţei să constate că, în afara parcelei cu nr. top. 736 şi nr. cad. A334/4 de 2644 mp, amplasamentul celorlalte parcele, indicate în primul petit al acţiunii, nu se regăseşte a fi înscris în titlurile de proprietate nr. .....şi nr. .....

În ceea ce priveşte petitele 2 şi 3 ale cererii de chemare în judecată, a arătat că legiuitorul nu a prevăzut în cuprinsul legilor fondului funciar (în categoria cărora se includ şi actele normative ce reprezintă temeiul de drept al acţiunii) că, urmare rectificării unui titlu de proprietate, se emite un nou titlu, cum eronat solicită reclamanta.

Mai mult, cu referire la petitul 4 al acţiunii, a precizat, în acelaşi sens, că legislaţia fondului funciar nu dispune posibilitatea înlocuirii unei persoane înscrise într-un titlu de proprietate, chiar cu acordul acesteia, cu o altă persoană, aşa cum solicită reclamanta.

Trebuie observat că prin cele patru titluri de proprietate anexate acţiunii, emise în baza Legii nr. 18/1991 (republicată în temeiul Legii nr. 169/1997), atât reclamantei, cât şi P. G. – C. li s-a reconstituit dreptul de proprietate cu privire la suprafeţele de teren egale cu cele pe care le-au avut în proprietate.

În cadrul acestor titluri de proprietate, Comisia Judeţeană de fond funciar T. a înscris amplasamentul şi suprafaţa parcelelor de teren care i-au fost atribuite reclamantei şi P. G. – C., întocmai cum acestea au fost indicate în documentaţia înaintată de pârâta Comisia locală de fond funciar R. conform prevederilor art. 35 din Regulamentul aprobat prin H.G. nr. 131/1991, republicată, şi art. 34 din Regulamentul aprobat prin H.G. nr. 1172/2001.

Or, din documentaţia enunţată fac parte integrantă şi procesele verbale de punere în posesie, acte întocmite de comisiile locale doar ulterior realizării acestei operaţiuni, care se înaintează comisiei judeţene doar dacă au fost semnate de persoanele îndreptăţite (cele care au fost validate de comisia judeţeană şi li se atribuie terenul), în speţa de faţă de reprezentanţii celor două culte împrocesate.

Întrucât nemulţumirea reclamantei este legată de faptul că punerea sa în posesie nu s-a efectuat pe vechiul amplasament al terenului la care este îndreptăţită, a menţionat că potrivit dispoziţiilor art. 13 alin. 2 din Legea nr. 18/1991 şi art. 14 alin. 2 din Legea nr. 18/1991, republicată, atribuirea efectivă a terenurilor se face, în zona colinară, de regulă, pe vechile amplasamente, iar în zonele de câmpie, pe sole stabilite de comisie şi nu neapărat pe vechile amplasamente ale proprietăţii, în cadrul perimetrelor actuale ale cooperativelor agricole de producţie.

Astfel, atâta timp cât C. l. R. (localitate cooperativizată, situată în zonă de câmpie), la punerea în posesie a reclamantei, a ţinut cont de prevederile legale invocate, iar reclamanta a acceptat amplasamentul parcelelor de teren, care i s-au oferit, prin semnarea proceselor verbale întocmite în acest sens şi, ulterior, prin ridicarea, de la comisia locală, a titlurilor de proprietate nr. ...../18.12.2002 şi nr. ..../20.12.2002, emise ca finalitate a operaţiunii de reconstituire a dreptului de proprietate pe seama reclamantei, pârâta a apreciat că susţinerile reclamantei nu pot duce la rectificarea vreunuia dintre actele administrativ-jurisdicţionale ce fac obiectul cauzei.

În etapa cercetării procesului instanţa a administrat proba cu înscrisurile depuse de părţi la dosar, a  dispus acvirarea dosarului nr. .../2005.

La termenul de judecată din 25.10.2018  instanţa a pus în discuţie şi a unit cu fondul cauzei excepţiile invocate de pârâta P. R. U. cu R. G. – C. R. în dosar.

Examinând cu prioritate excepţiile invocate în cauză, în temeiul disp. art. 248 alin.1 şi art.35 Cod proc. civ. instanţa va admite excepţia inadmisibilităţii primului capăt de cerere, privind constatarea dobândirii de către reclamantă a dreptului de proprietate în temeiul dispoziţiilor Legii nr. 18/1991 asupra parcelelor de teren cu nr. top. 736 de 2644 mp, nr. top...... de 6100 mp şi nr. top. ..... de 700 mp, reţinând că reclamanta  trebuie să urmeze în acest scop calea procedurală conferită de legislaţia în materia fondului funciar, această finalitate neputând fi atinsă pe calea procedurală a unei acţiuni în constatare, dat fiind caracterul subsidiar al acesteia. Numai dacă pentru realizarea scopului urmărit reclamanta nu ar fi avut la dispoziţie nici-o altă cale procedurală, s-ar fi putut discuta despre admisibilitatea unei acţiuni în constatare.

În ceea ce priveşte excepţia inadmisibilităţii petitelor 2, 3 şi 4 din acţiune, instanţa urmează a o respinge, cu motivarea că  disp. art. 58 din Legea nr. 18/1991 modificată, coroborate cu disp. art. 235 alin. 4 din Ordinul nr.700/2017, prevăd posibilitatea modificării suprafeţei totale înscrisă într-un titlu de proprietate, în plus sau în minus faţă de cea reconstituită, printr-o hotărâre judecătorească definitivă. De asemenea, potrivit dispoziţiilor legii fundamentale orice persoană se poate adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor sale, nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept, jurisdicţiile speciale administrative fiind facultativ şi gratuite. În concordanţă cu aceste dispoziţii sunt şi prevederile art. 6 din Convenţia Europeană a drepturilor Omului care prevede că, orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil, în mod public şi într-un termen rezonabil a cauzei sale, de către o instanţă independentă şi imparţială, instituită de lege, care va hotărî asupra încălcării drepturilor şi obligaţiilor sale cu caracter civil, analizând cererea sub aspectul temeiniciei şi nu sub aspectul admisibilităţii sale.

Referitor la excepţia autorităţii lucrului judecat reglementată de disp. art. 431 alin. 1 Cod proc.civ., instanţa urmează a o respinge ca neîntemeiată, întrucât nu există identitate de obiect între acţiunea ce formează obiectul prezentului dosar şi acţiunea ce a făcut obiectul dosarului nr...../2005 al acestei instanţe, unde reclamanta a solicitat anularea  titlurilor de proprietate nr. .....şi nr. .....emise pe numele pârâtei 1 , şi pentru alte parcele cadastrale decât cele care fac obiectul prezentului litigiu, o singură parcelă fiind identică.

Cu privire la excepţia tardivităţii introducerii prezentei acţiuni, instanţa reţine că excepţia invocată de pârâta 1 nu este întemeiată şi în consecinţă urmează a fi respinsă, având în vedere că obiectul prezentei acţiuni nu îl constituie o plângere reglementată de art.53-56 din Legea nr.18/1991, formulată împotriva ordinului prefectului, împotriva unui act administrativ al unui organ administrativ care a refuzat atribuirea terenului sau propunerile de atribuire,  nu vizează modificarea sau anularea  hotărârii comisiei judeţene.

Pe fondul cauzei instanţa reţine că reclamanta solicită să se dispună modificarea titlurilor de proprietate nr. .../28.06.1996 şi nr....../20.12.2002 emise pe numele pârâtei 1, motivat de faptul că acesteia i s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra unor parcele de teren care iniţial au fost proprietatea reclamantei conform extraselor de carte funciară depuse la dosar,  respectiv parcelele GZ 334/1, A639/1/5 şi A677/1/3.

De asemenea a solicitat şi modificarea titularului titlului de proprietate nr....../18.12.2002, în sensul înscrierii pârâtei 1, motivat de faptul că parcelele reconstituite reclamantei în baza acestui titlu au fost iniţial, potrivit extraselor CF, proprietatea pârâtei 1.

Raportat la probatoriul administrat în cauză şi înscrisurile depuse în dosarul acvirat nr..../2005 al acestei instanţe, se reţine că în respectivul dosar reclamanta a formulat o acţiune prin care a solicitat anularea parţială a titlurilor de proprietate nr. .....şi nr. .....emise pe numele pârâtei 1 însă prin sentinţa civilă nr. .../12.05.2005 pronunţată în cauză instanţa a respins acest demers judiciar, reţinând că  nu există neconcordanţe între procesele verbale de punere în posesie şi titlurile de proprietate emise în favoarea pârâtei 1.

În prezenta cauză instanţa reţine că deşi reclamanta solicită direct modificarea titlurilor de proprietate în sensul diminuării suprafeţei totale de teren reconstituită pe numele pârâtei 1, în cazul în speţă nu este vorba de o simplă eroare de consemnare a suprafeţelor parcelelor reconstituite în favoarea pârâtei, ci raporat la motivele invocate de reclamantă, de emiterea titlurilor cu nerespectarea dispoziţiilor legale şi cu încălcarea drepturilor altor persoane, situaţie în care calea de urmat este acţiunea în anularea titlului de proprietate iar nu modificarea acestuia, raportat la disp. art. III alin.1 şi 2 din Legea nr.169/1997, nulitatea poate fi invocată de primar, prefect, Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor şi de alte persoane care justifică un interes legitim.

Reclamanta nu a promovat o asemenea acţiune iar pe de altă parte, raportat la nulitatea titlurilor invocată de Comisia locală de fond funciar prin întâmpinare, instanţa reţine că reclamanta nu a formulat în termenul legal plângere împotriva hotărârii comisiei judeţene de fond funciar sau împotriva proceselor verbale de punere în posesie, deşi susţine că i-au fost reconstituite în proprietate parcele de teren care conform extraselor CF au fost proprietatea pârâtei 1.

Referitor la nemulţumirea reclamantei legată de faptul că punerea sa în posesie nu s-a efectuat pe vechiul amplasament al terenului la care este îndreptăţită, instanţa reţine că potrivit dispoziţiilor art. 13 alin. 2 iniţial, apoi după republicare, art. 14 alin. 2 din Legea nr. 18/1991, atribuirea efectivă a terenurilor se face, în zona colinară, de regulă, pe vechile amplasamente, iar în zonele de câmpie, pe sole stabilite de comisie şi nu neapărat pe vechile amplasamente ale proprietăţii, în cadrul perimetrelor actuale ale cooperativelor agricole de producţie.

Astfel, atâta timp cât C. l. R. (localitate cooperativizată, situată în zonă de câmpie), la punerea în posesie a reclamantei, a ţinut cont de prevederile legale menţionate anterior, iar reclamanta şi pârâta 1 au acceptat amplasamentul parcelelor de teren care li-i s-a oferit, prin semnarea proceselor verbale întocmite în acest sens şi, ulterior, prin ridicarea, de la comisia locală, a titlurilor de proprietate nr....../18.12.2002, nr...../20.12.2002 (reclamanta),  nr. ...../18.12.2002 şi nr. .../20.12.2002 (pârâta 1), emise ca finalitate a operaţiunii de reconstituire a dreptului de proprietate, cererea reclamantei de modificare a titlurilor de proprietate nu este întemeiată.

Mai mult, cu referire la petitul 4 al acţiunii, vizând modificarea titularei pe numele căreia a fost emis titlul de proprietate nr. ...../18.12.2002, instanţa reţine că legislaţia fondului funciar nu dispune posibilitatea înlocuirii unei persoane înscrise într-un titlu de proprietate, chiar cu acordul acesteia, cu o altă persoană, aşa cum solicită reclamanta.

Faţă de cele de mai sus, instanţa va respinge ca neîntemeiate şi capetele de cerere subsecvente, vizând reconstituirea dreptului de proprietate, emiterea unor noi titluri şi punerea în posesie cu privire la parcele menţionate mai sus.

Văzând că acţiunea reclamantei a fost respinsă şi că s-au solicitat cheltuieli de judecată de către pârâta 1, în baza disp. art. 453 Cod proc.civ. va obliga pe reclamantă la 1.300 lei cheltuieli de judecată către pârâta P. R. U.cu R. G.- C. R., reprezentând onorariu avocaţial (f.67,68).

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite excepţia inadmisibilităţii primului capăt de cerere privind constatarea dobândirii dreptului de proprietate.

Respinge celelalte excepţii invocate de pârâta P. R.U. cu R. G. – C. ..

Respinge ca neîntemeiată acţiunea civilă formulată de reclamanta P.O.R.R.cu sediul în com. .... Timiş şi sediul procesual ales la Cabinet Avocat ......în contradictoriu cu pârâtele P.R.U. CU R. G.-C. R cu sediul în com. ...., jud. Timiş şi sediul procesual ales la Sediul secundar al Cabinetului Individual de Avocatură ......jud. Arad, C.L. DE F.F. DE PE LÂNGĂ P.C.R. R. cu sediul în ..... jud. Timiş şi Comisia Judeţeană de fond funciar T. cu sediul în ...... jud. Timiş.

Obligă pe reclamantă la 1.300 lei cheltuieli de judecată către pârâta P. R. U. cu R. G. – C. R..

Cu apel în 30 zile de la comunicare, cererea urmând a se depune la Judecătoria Lugoj.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 9 noiembrie 2018.

Preşedinte,

Ş.F.

Grefier,

C.M.

ex. 6./com. 4.

red. F.Ş.

tehnored. M.C.

20 Noiembrie 2018

Domenii speta