Inlocuirea sancţiunii amenzii contravenţionale cu sancţiunea prestării unei activităţi in folosul comunităţii - excepţia lipsei de obiect

Sentinţă civilă 9 din 08.01.2020


Prin sesizarea, având ca obiect – înlocuirea sancţiunii amenzii contravenţionale cu sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii, înregistrată pe rolul Judecătoriei Filiaşi la data de 29.10.2019, petenta unitatea  administrativ – teritoriala Brădeşti reprezentată prin primar, a solicitat instanţei ca, prin sentinţa ce se va pronunţa în contradictoriu cu intimatul B.A.M.,  să se dispună înlocuirea amenzilor contravenţionale cu sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii, după cum urmează: amenda în cuantum de 100 lei aplicată prin procesul – verbal de contravenţie seria X, nr. X din data de 13.01.2014, în cuantum de 300 lei aplicată prin procesul – verbal de contravenţie seria PL, nr. X din data de 04.06.2013.

În motivarea sesizării, petenta unitatea administrativ – teritoriala Brădeşti, judeţul  Dolj -  prin primar, a arătat în fapt că, prin procesele verbale de contravenţie mai sus arătate i-au fost aplicate intimatei  amenzi contravenţionale, în cuantum total de 400 lei, iar intimatul nu a achitat amenzile în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a sancţiunii şi, aşa cum rezultă din documentele ataşate, contravenienta nu deţine bunuri urmăribile sau sume de bani care pot fi executate şi nici nu este încadrată în câmpul muncii.

În drept, cererea  de chemare in judecată a fost întemeiată pe dispoziţiile  art. 9 şi art. 39 din O.G. nr. 2/2001.

În dovedirea sesizării, scutită de taxă judiciară de timbru, petenta a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri, sens în care a depus la dosar următoarele înscrisuri: procesele-verbale de contravenţie în fotocopii, somaţie, titlu executoriu, adeverinţa eliberată de UAT Brădeşti prin care  se comunică aspectul că intimatul nu  deţine bunuri  mobile sau imobile, interogare baza de date ANAF.

Intimatul B.A.M. nu a depus la dosar întâmpinare.

La data de 04.12.2019 petenta UAT Brădeşti a depus la dosar o precizare prin care a arătat că debitul a fost achitat conform chitanţei nr. X/19.11.2019, anexată cererii precizatoare, solicitând închiderea dosarului

Analizând excepţia lipsei de obiect a cererii de chemare în judecată, excepţie de fond, peremptorie şi absolută invocată din oficiu, instanţa o va admite pentru următoarele considerente:

Intimatul a fost sancţionat  cu amendă contraventională după cum urmează: amenda în cuantum de 100 lei aplicată prin procesul – verbal de contravenţie seria X, nr. X din data de 13.01.2014, în cuantum de 300 lei aplicată prin procesul – verbal de contravenţie seria PL, nr. X din data de 04.06.2013.

Potrivit prevederilor art. 37 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, procesul – verbal neatacat în termen constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate.

Conform dispoziţiilor art. 9 alin. 3 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, "în cazul în care contravenientul nu a achitat amenda în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a sancţiunii şi nu există posibilitatea executării silite, organul din care face parte agentul constatator va sesiza instanţa de judecată pe a cărei rază teritorială s-a săvârşit contravenţia, în vederea înlocuirii amenzii cu sancţiunea obligării contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii, ţinându-se seama de partea din amendă care a fost achitată".

Instanţa constată că, la data de 04 decembrie 2019, petenta a depus la dosar o precizare prin care a arătat că s-a achitat integral debitul, conform chitanţei nr. 18/19.11.2019 (fila nr. 24 din dosar) în cuantum de 400 lei.

Potrivit art. 1615 Cod civ., obligaţiile se sting prin plată, compensaţie, confuziune, remitere de datorie, imposibilitate fortuită de executare, precum şi prin alte moduri expres prevăzute de lege. Prin urmare, constatând îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 1615 Cod civil, obligaţia fiind stinsă prin plata debitului, conform chitanţei nr. X din 19.11.2019, instanţa costată că pretenţiile reclamantei nu mai subzistă iar cererea de chemare în judecată a rămas fără obiect, motiv pentru care o va respinge ca atare.