Acordarea ajutorului public judiciar

Hotărâre 16891 din 11.02.2020


ROMÂNIA

JUDECĂTORIA INEU, JUDEŢUL ARAD Operator  2826 

DOSAR NR. ---/--/---

Î N C H E I E R E

 Şedinţa camerei de consiliu din 11 februarie 2020 

Instanţa constituită din:

Preşedinte:

Grefier:

S-a luat în examinare cererea formulată de petenta B K A  pentru acordarea ajutorului public judiciar în dosarul nr. al Judecătoriei Ineu.

Cererea s-a luat în camera de consiliu, fără citare.

S-a făcut referatul cauzei, după care instanţa, constată că prezenta cauză a fost declinată de Judecătoria Arad ca urmare a admiterii excepţiei necompetenţei teritoriale a Judecătoriei  A.

Instanţa pune în discuţie competenţa Judecătoriei Ineu în soluţionarea prezentei cauze.

Instanţa, din oficiu, invocă excepţia necompetenţei teritoriale a  Judecătoriei I.

Instanţa, reţine cauza pentru a soluţiona cu prioritate excepţia invocată.

JUDECĂTORIA

Asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată la această instanţă la data de 9.01.2020, ca urmare a declinării competenţei de soluţionare a cauzei conform încheierii din data de 4.11.2019 pronunţată de Judecătoria Arad-Secţia  Civilă în dosarul nr., petenta B K A a solicitat acordarea ajutorului public judiciar sub forma scutirii, reducerii, eşalonării ori amânării plăţii taxei judiciare de timbru în dosarul nr. , aflat pe rolul Judecătoriei I, având ca obiect  redactare acţiune uzucapiune.

În motivarea cererii, petenta arată că nu dispune de resurse financiare pentru plata onorariului de avocat, în vederea redactării unei acţiuni de uzucapiune, întrucât nu realizează niciun venit, fiind ajutată de copii.

A precizat că locuieşte împreună cu soţul său B I şi fiul B R, iar media veniturilor nete lunare, pe ultimele două luni anterioare formulării prezentei cereri a fost de  0 lei, fiind compuse din ajutor financiar de la copii, iar cu privire la terenul pe care îl deţine există încheiat un contract de comodat.

Petenta a mai arătat că, privitor la cheltuielile lunare ale familiei sale, acestea constau în întreţinere, alimente, alte utilităţile pentru pârât,  care se cifrează la suma de 417 lei lunar.

A declarat că în ultimele 12 luni nu a mai beneficiat de ajutor public judiciar.

Pentru aceste motive, a solicitat admiterea cererii.

În probaţiune s-au depus: dosarul al Judecătoriei A, facturi cu cheltuieli pe luna ianuarie f.12, un număr de 9 chitanţe privind achitarea impozitului f.13-21, adeverinţe de venit pe anul 2019 privind pe B K-A, B R şi B I f.22-24,  un număr de 3 facturi f.25-27, adeverinţa nr. eliberată de Primăria comunei P f.28, două chitanţe privind achitarea impozitului pe clădire şi teren achitate la Primăria P M f29-30, copie titlu de proprietate nr. şi nr. f-31-34, copii acte de stare civilăf-35-36 şi copie C.id.petentă f.37.

Prin încheierea civilă  din data de 04.11.2019 (fila 16) pronunţată de Judecătoria Arad în dosar nr. s-a admis excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei A şi în consecinţă s-a declinat în favoarea Judecătoriei I acţiunea civilă exercitată de petenta B K A.

La pronunţarea acestei hotărâri  Judecătoria Aa  reţinut că  în soluţionarea cererii de ajutor judiciar sub forma onorariului de avocat pentru redactarea acţiunii pentru dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune, prin  scutirea, reducerea, eşalonarea ori amânarea plăţii taxei judiciare de timbru ce face obiectul prezentului dosar, excepţia este întemeiat invocată.

Astfel, constată instanţa că potrivit  art. 11 din OUG 51/2008 „(1) Cererea de acordare a ajutorului public judiciar se adresează instanţei competente pentru soluţionarea cauzei în care se solicită ajutorul; în cazul ajutorului public judiciar solicitat pentru punerea în executare a unei hotărâri, cererea este de competenţa instanţei de executare. (2) În cazul în care instanţa competentă nu se poate stabili potrivit alin. (1), competentă este judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa solicitantul.”

În speţă, petenta B K A - petentă ce are domiciliul în localitatea P - pretinde lapidar, că voieşte să formuleze o acţiune pentru constatarea dobândirii de către ea a dreptului de proprietate prin uzucapiune, fără să dea relaţii cu privire la localizarea obiectului pretenţiilor sale de uzucapiune.

 În acest context informaţional procesual limitat, instanţa reţine că în speţă nu este lămurit care va fii instanţa competentă să soluţioneze cererea petentei, adică reţine instanţa că ne aflăm în ipoteza prevăzută de aliniatul 2 al art. 11 din OUG 51/2008 , respectiv că  nu se poate stabili instanţa competentă să soluţioneze cererea de uzucapiune a petentei, ipoteză în care potrivit voinţei legiuitorului, cererea de acordare a ajutorului public judiciar  este de competenta judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are domiciliul petenta, adică, în cauză,în raport cu domiciliul din P. al petentei, respectiv Judecătoria I.

 Analiza Judecătoriei Ineu cu privire la excepţia necompetenţei:

Cauza a fost înregistrată la Judecătoria Ineu, în data de 09.01.2020 fiind stabilit termen de judecată în Camera de Consiliu fără citarea părţilor, dar cu încunoştiinţarea acestora cu privire la locul situării imobilului pentru care se solicită a se constata uzucapiunea, în raport de dispoziţiile art 15 alin 1 din OUG nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă.

La termenul de judecată din 11.02.2020 instanţa a procedat la verificarea competenţei, conform art. 131 Cod de procedură civilă raportat la art. 529 alin 1 cod de procedură civilă.

Obiectul cauzei, în legătură cu care s-a ivit conflictul negativ de competență, îl constituie cererea de acordare ajutor public judiciar sub forma asistenţei juridice prin acordare avocat pentru redactare acţiune uzucapiune şi scutire, reducere, eşalonare ori amânare plăţii taxei judiciare de timbru.

Pentru lămuriri petenta a depus la dosarul cauzei titlu de proprietate nr. şi nr. ( f-31-34) . Din lecturarea acestor înscrisuri rezultă că imobilul pentru care se solicită acordarea asistenţei juridice este situat în localitatea P M, jud. Arad.

Conform art. 11 alin 1 şi alin 2 din OUG OUG nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, instanţa reţine că ajutorul public judiciar este de competenţa domiciliului sau reşedinţei solicitantului, în cazul în care aceasta nu poate fi determinată din cererea petentului, ca urmare a unei competenţe alternative sau a imposibilităţii determinării obiectului cauzei ca urmare a informaţiilor furnizate de către petent.

Or, în prezenta cauză instanţa reţine că obiectul cauzei este uzucapiune, o cerere privitoare la un drept real. Competenţa în astfel de cauze este una exclusivă şi aparţine instanţei în circumscripţia instanţei unde este situat imobilul.

Potrivit H.G. nr. 337/1993 privind stabilirea circumscripţiilor judecătoriilor şi parchetelor de pe lângă judecătorii ( M.O. NR. 188/06.08.1993), modificată prin H.G. nr. 326/1998 ( M.O. nr. 232/25.06.1998), H.G. nr. 635/1999 ( M.O. nr. 379/09.08.1999), H.G. nr. 237/2007 ( M.O. nr. 184/16.03.2007) şi H.G. nr. 27/ 2008 ( M. O.  NR. 27/2008 ), P M, jud. Arad este situată în circumscripţia teritorială a Judecătoriei A.

Ţinând seama şi dispoziţiile art. 132 alin. 1 Cod de procedură civilă (aprobat prin Legea nr. 134/2010), conform cărora „când în faţa instanţei de judecată se pune în discuţie competenţa acesteia, din oficiu sau la cererea părţilor, ea este obligată să stabilească instanţa judecătorească competentă ori, dacă este cazul, un alt organ cu activitate jurisdicţională competent”, în raport cu cele arătate mai sus, instanţa va admite excepţia necompetenţei materiale şi va declina competenţa de soluţionare a prezentei cauze în favoarea Judecătoriei A.

Întrucât Judecătoriei A şi-a declinat anterior competenţa de soluţionare a prezentei cauze în favoarea Judecătoriei I, instanţa constată ivit conflictul negativ de competenţă, conform art. 133 Cod de procedură civilă (aprobat prin Legea nr. 134/2010), text potrivit căruia „există conflict de competenţă:

1. când două sau mai multe instanţe se declară deopotrivă competente să judece acelaşi proces;

2. când două sau mai multe instanţe şi-au declinat reciproc competenţa de a judeca acelaşi proces sau, în cazul declinărilor succesive, dacă ultima instanţă învestită îşi declină la rândul său competenţa în favoarea uneia dintre instanţele care anterior s-au declarat necompetente”.

Faţă de dispoziţiile art. 134 Cod de procedură civilă – potrivit cărora „instanţa înaintea căreia s-a ivit conflictul de competenţă va suspenda din oficiu judecata cauzei şi va înainta dosarul instanţei competente să soluţioneze conflictul.” – instanţa va dispune suspendarea judecăţii şi va dispune trimiterea cauzei la instanţa competentă să judece conflictul, Tribunalul A (instanţa imediat superioară şi comună instanţelor aflate în conflict), dispunând şi suspendarea procesului până la soluţionarea conflictului de competenţă.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei Ineu, invocată din oficiu

În baza art. 132 alin. 3 Cod de procedură civilă (aprobat prin Legea nr. 134/2010), declină competenţa de soluţionare a prezentei cauze în favoarea Judecătoriei A.

Constată ivit conflictul negativ de competenţă între Judecătoria A şi Judecătoria I.

Dispune suspendarea judecării prezentei cauze şi sesizarea instanţei competente să soluţioneze conflictul de competenţă – Tribunalul Arad .

Fără cale de atac

Pronunţarea prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi 11.02.2020

Preşedinte Grefier