Măsura secehstrului asigurător instituită prin ordonanța procurorului

Decizie 88 din 28.02.2020


În cauza de față, petentul-condmanat B.E.C. a sesizat Tribunalul Galați cu o cerere de lămurire și completare a dispozitivului sentinței penale nr. xxx/ xx pronunțată în dosarul nr. xxx/121/xxx. În motivarea cererii s-a învederat că prin sentința penală amintită a fost menținută măsura secehstrului asigurător instituită prin ordonanța procurorului din data de 28.01.2014 asupra sumelor de 1.100 lei (consemnată prin recipisa seria xxxxxxxx nr. xxxxx / xx.01.xx), 3.775 € (consemnată prin recipisa seria xxxxxxxx nr. xxxxx / xx.01.xx) și 100 USD (consemnată prin recipisa seria xxxxxxxx nr. xxxxx / xx.01.xx), petentul fiind obligat și la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat după în cuantum de 15.000 lei. Cu toate acestea, în dispozitivul hotărârii nu se precizează motivul menținerii măsurii asigurătorii, în privința acestei pretinse omisiuni solicitându-se lămurirea și completarea dispozitivului. Cererea a fost întemeiată pe dispozițiile art. 279 Cod Procedură Penală.

(...)

Ca un prim aspect preliminar, Tribunalul reține potrivit art. 279 Cod Procedură Penală înlăturarea unor omisiuni vădite se poate dispune de către instanța de judecată în condițiile art 278 Cod Procedura Penală „în cazul când organul judiciar, ca urmare a unei omisiuni vădite, nu s-a pronunțat asupra sumelor pretinse de martori, experți, interpreți, avocați, potrivit art. 272 și 273, precum și cu privire la restituirea lucrurilor sau la ridicarea măsurilor asigurătorii”. În afara acestor cazuri expres și limitativ prevăzute de lege, dispozițiile procedurale nu reglementează îndreptarea unor alte omisiuni ce ar putea apărea în cuprinsul unor hotărâri judecătorești, precum cele reclamate de petent.

Mai mult decât atât, Tribunalul nu reușește să identifice vreo omisiune concretă ori o mențiune neclară din cuprinsul dispozitivului sentinței penale nr. xxx / 10.11.2017. Petentul a reclamat lipsa motivelor și temeiurilor concrete pentru care s-a dispus menținerea măsurii asigurător instituită prin ordonanța procurorului din data de xxx.01.xxx, însă este de notorietate că dispozitivului unei hotărâri nu trebuie să cuprindă decât elementele prevăzute de art. 404 Cod Procedură Penală, adică strict ceea ce a hotărât instanța de judecată (condamnarea, achitarea, încetarea procesului penal, deducerea unor eventuale perioade de timp executate în stare de reținere, arest preventiv sau arest la domiciliu, menținerea, luarea sau revocarea unor măsuri preventive, cuantumul cheltuielilor judiciare, modul de soluționare a acțiunii civile, etc.). În cazul în care instanța de judecată dispune asupra măsurilor asigurătorii, este necesar a se menționat eventual luarea, menținerea ori revocarea în tot sau în parte a acestora, fără a fi însă nevoie să se arate și motivele celor hotărâte. Conținutul dispozitivului este rezervat strict dispozițiilor instanței, în timp ce motivarea acestor dispoziții va trebui să se regăsească în cuprinsul expunerii, potrivit art. 403 Cod Procedură Penală, parte a hotărârii ce conține atât motivarea soluției pe latura penală și eventual civilă, cât și temeiurile de drept care justifică soluțiile date în cauză.

În al treilea rând, Tribunalul reține că prin sentința penală nr. xxx / 10.11.xxx instanța doar a dispus menținerea măsurii sechestrului asigurător instituit anterior în cursul urmăririi penale prin ordonanța procurorului din data de xxx.01.xxx. Prin urmare, justificarea acestei măsuri va trebui să se facă prin raportare strict la motivele avute în vedere de organul judiciar care a dispus inițial măsura, motive care se regăsesc în cuprinsul ordonanței procurorului din data de xxx.01.xxx, respectiv necesitatea acoperirii prejudiciului, instanța neavând în acest sens vreo obligație de a motiva menținerea măsurii asigurătorii. Doar dacă prin hotărâre s-ar fi dispus luarea ori revocarea (în tot sau în parte) a unor asemenea măsuri, abia atunci ar fi apărut obligația expunerii motivelor, dar nu în dispozitiv, așa cum solicită petentul, ci în cuprinsul expunerii, potrivit art. 403 Cod Procedură Penală.

Pe cale de consecință, Tribunalul Galați apreciază ca nefondată cererea de lămurire și completare a dispozitivului sentinței penale nr. xxx / 10.11.xxx, drept pentru care aceasta va fi respinsă ca atare și se va dispune totodată obligarea petentului-condamnat la plata cheltuielilor judiciare avansate de către stat.