Acţiune în anulare acte executare

Sentinţă civilă 349/sind din 18.07.2019


SENTINŢA CIVILĂ Nr. 349/sind Dosar nr. 6778/62/2013/a6

Şedinţa publică de la data de 18.03.2019

Completul compus din:

JUDECĂTOR SINDIC  - SO

GREFIER – MG

 

Pe rol fiind soluţionarea contestaţiei la executare formulată de CITR FILIALA BRAŞOV SPRL administratorul judiciar al debitoarei ICCO SRL în reorganizare,  în contradictoriu cu  intimata AJ a F P Braşov..

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns practician în insolvenţă MB pentru contestatorul CITR FILIALA BRAŞOV SPRL, avocat ASC pentru  debitoarea ICCO SRL în reorganizare şi se constată lipsa intimatei AJ a F P Braşov şi membrilor comitetului creditorilor AJ a F P Braşov, BRD GSG SA, UŢBank SA.

Procedura legal îndeplinită prin publicarea citaţiei în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 5060 din 11.03.2019 şi potrivit Codului de procedură civilă.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care :

Cercetând actele şi lucrările dosarului instanţa constată depuse la dosarul cauzei prin registratura instanţei :

- la data de 12.03.2019 din partea contestatoarei s-a depus la dosar cerere precizatoare în sensul că acţiunea nu este o contestaţie la executare în sensul art. 260 Cod procedură fiscală sau art. 712 Cod procedură civilă , fiind o acţiune promovată de practicianul în insolvenţă în cadrul procedurii de insolvenţă a debitoarei ICCO SRL în vederea anulării tuturor formelor de recuperare individuală a creanţei promovată de pârâtului AN de AF – DGR a F P Braşov şi protejării masei active a procedurii.

- la data de 13.03.2019 din partea intimatei AJFP Braşov s-a depus întâmpinare prin care pe cale de excepţie se invocă excepţia necompetenţei materiale a Tribunalului Braşov, excepţia necompetenţei funcţionale a judecătorului sindic în soluţionarea contestaţiei şi se solicită declinarea soluţionării cererii  Judecătoriei Braşov.

Reprezentantul contestatorului arată că a formulat o precizare la contestaţie pe care nu a comunicat-o către intimata AJFPBraşov.

Instanţa comunică reprezentantului contestatoarei întâmpinarea formulată de AJ a F P Braşov  şi pune în discuţie unirea cu fondul a excepţiilor necompetenţei materiale a Tribunalului Braşov şi necompetenţei funcţionale a judecătorului sindic.

Reprezentantul contestatoarei arată că nu se opune.

Instanţa în baza art. 248  alin. 4 Cod procedură civilă uneşte cu fondul excepţia necompetenţei materiale a Tribunalului Braşov şi excepţia necompetenţei funcţionale a judecătorului sindic şi acordă cuvântul la probe.

Reprezentantul contestatoarei solicită în probaţiune încuviinţarea probei cu înscrisurile de la dosar.

Instanţa în baza art. 255 coroborat cu art. 258 Cod procedură civilă admite pentru părţi proba cu înscrisuri şi nemaifiind cereri de formulat, probe de administrat, instanţa constată cauza în stare de judecată, închide dezbaterile şi în baza art. 394 Cod procedură civilă acordă cuvântul asupra excepţiei necompetenţei materiale a Tribunalului Braşov, excepţiei necompetenţei funcţionale a judecătorului sindic şi pe fondul cauzei.

Reprezentantul contestatoarei solicită respingerea excepţiilor şi admiterea acţiunii astfel cum a ceasta a fost formulată şi precizată, fără cheltuieli de judecată.

JUDECĂTORUL SINDIC

Deliberând în cauza de faţă constată următoarele:

Prin cererea formulată şi înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 25.02.2019, sub nr. 6778/62/2013/a6,  reclamantul CITR-FILIALA BRAŞOV SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitoarei SC ICCO SRL-în reorganizare, în contradictoriu cu pârâţii ANAF-DGRFP BRAŞOV-AJ A F P BRAŞOV şi Comitetul creditorilor debitoarei SC ICCO SRL-în reorganizare, format din AJ A F P BRAŞOV, BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE SA, şi UŢBANK SA, a solicitat pronunţarea unei hotărâri prin care să se dispună anularea tuturor măsurilor de executare silită efectuate în baza titlului executoriu nr. 637/06.02.2019, respectiv somaţia de plată nr. 4339/06.02.2019, emisă în Dosarul de executare nr. 125B/8/30/1/2019/467651. 

În motivarea cererii se arată că prin Sentinţa civilă nr. 474/CC/sind/07.10.2013 s-a deschis procedura generală a insolvenţei faţă de debitoare, iar în prezent îşi desfăşoară activitatea curentă în conformitate cu Planul de reorganizare confirmat de judecătorul sindic.

Se mai arată că în data de 22.02.2019 administratorului judiciar i-au fost transmise de către debitoare somaţia şi titlul executoriu emise de pârâta AJ A F P BRAŞOV, acte de executare care i-au fost comunicate prin poştă.

Mai arată reclamantul că se solicită de pârâtă plata sumei de 21.477 lei, în termen de 15 zile. Această sumă este o creanţă curentă conform art. 64 al. 6 din Legea nr. 85/2006.

Tot reclamantul a arătat că procedura colectivă a insolvenţei dă dreptul debitoarei de a nu fi executată individual de creditori, în acest sens fiind dispoziţiile art. 36 din Legea nr. 85/2006.

Mai arată reclamantul că pârâta realizează acte de recuperare individuală a creanţei, contrare procedurii colective a insolvenţei, procedura fiind demarată prin emiterea somaţiei de plată nr. 4339/06.02.2019, în Dosarul de executare nr. 125B/8/30/1/2019/467651.

Administratorul judiciar a mai arătat că declanşarea măsurilor de executare silită împotriva unei societăţi aflate sub imperiul Legii nr. 85/2006, în reorganizare, este de natură să aducă grave prejudicii activităţii acesteia, repercusiunile unei astfel de măsuri vădit nelegale având un impact negativ asupra activităţii acesteia.

Se mai arată că emiterea somaţiei de plată contestate nu are nicio bază legală, neexistând niciun act normativ care să permită pârâtei să procedeze la declanşarea executării silite împotriva unei societăţi în insolvenţă.

Prin cererea precizatoare formulată de reclamant la data de 12.03.2019 s-a arătat că acţiunea este intitulată „acţiune în anulare” şi este întemeiată în drept pe dispoziţiile art. 11 al. 2 şi art. 36 din Legea nr. 85/2006.

Prin întâmpinarea depusă pârâta AJ A F P BRAŞOV a solicitat respingerea contestaţiei la executare ca netemeinică şi nelegală, având în vedere dispoziţiile art. 14 din OUG nr. 88/2018 şi ale art. 143 al. 1 şi 3 din Legea nr. 85/2014.

Se mai arată că din interpretarea dispoziţiilor OUG nr. 88/2018 rezultă că organul fiscal şi alţi creditori , prin derogare de la art. 36 şi art. 64 al. 6 din Legea nr. 85/2006 pot începe executarea silită a debitorului aflat în reorganizare şi care înregistrează obligaţii curente cu o vechime mai mare d e60 de zile.

Tot pârâta a arătat că în cauză sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de Legea nr. 207/2015 pentru demararea executării silite împotriva debitoarei.

Mai arată pârâta că procedura executării silite demarate pentru recuperarea creanţelor curente datorate de debitoare s-a efectuat în conformitate cu dispoziţiile OG nr. 92/2003 şi a fost continuată începând cu data de 01.01.2015 cu dispoziţiile Legii nr. 207/2015.

A invocat pârâta şi excepţia necompetenţei materiale a Tribunalului Braşov, de a soluţiona acţiunea, precum şi excepţia necompetenţei materiale funcţionale a judecătorului-sindic, de a soluţiona acţiunea, competenţa de soluţionare revenind Judecătoriei Braşov.

În drept au fost invocate prevederile Legii nr. 207/2015, OUG nr. 88/2018, Noul Cod de procedură civilă .

Au fost depuse în dovedire înscrisuri.

Cererea este scutită de plata taxei judiciară de timbru şi  conform art. 77 din Legea nr. 85/2006.

Examinând înscrisurile existente la dosar, judecătorul sindic a constatat următoarele:

Împotriva debitoarei SC ICCO SRL s-a deschis procedura generală a insolvenţei la cerere la data de 07.10.2013, prin Sentinţa civilă nr. 474/CC/sind pronunţată de Tribunalul Braşov în Dosarul nr. 6778/62/2013.

Ulterior, prin Sentinţa civilă nr. 226/sind/09.02.2015 a fost confirmată modificarea planului de reorganizare al activităţii debitoarei SC ICCO SRL – în insolvenţă, propus de administratorului judiciar CITR-FILIALA BRAȘOV SPRL şi votat de Adunarea creditorilor din data de 26.01.2015.

În prezent, debitoarea se află în procedura reorganizării judiciare.

Instanţa mai reţine că pârâta a început executarea silită a sumelor de bani existente în contul special de lichidare prin emiterea somaţiei de plată nr. 4339/06.02.2019, în Dosarul de executare nr. 125B/8/30/1/2019/467651, în baza titlului executoriu 637/06.02.2019.

Deşi iniţial reclamantul a intitulat cererea formulată ca fiind contestaţie la executare, prin cererea precizatoare formulată de reclamant la data de 12.03.2019 s-a arătat că acţiunea este intitulată „acţiune în anulare” şi este întemeiată în drept pe dispoziţiile art. 11 al. 2 şi art. 36 din Legea nr. 85/2006.

La termenul de judecată din data de 18.03.2019, instanţa în baza art. 248  alin. 4 Cod procedură civilă a unit cu fondul excepţia necompetenţei materiale a Tribunalului Braşov şi excepţia necompetenţei funcţionale a judecătorului sindic şi a pus în discuţia părţilor aceste excepţii, precum şi fondul cauzei.

Instanţa va analiza cu precădere excepţia necompetenţei materiale funcţionale a judecătorului-sindic, de a soluţiona acţiunea în anulare formulată de reclamantul CITR-FILIALA BRAŞOV SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitoarei SC ICCO SRL-în reorganizare, invocată de pârâta ANAF-DGRFP BRAŞOV-AJ A F P BRAŞOV, deoarece în funcţie de aceasta derivă şi excepţia necompetenţei materiale a Tribunalului Braşov.

Referitor la excepţia necompetenţei materiale funcţionale a judecătorului-sindic, de a soluţiona acţiunea în anulare formulată de reclamantul CITR-FILIALA BRAŞOV SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitoarei SC ICCO SRL-în reorganizare, invocată de pârâta ANAF-DGRFP BRAŞOV-AJ A F P BRAŞOV, instanța urmează să o respingă pentru motivele următoare:

Astfel, potrivit art. 11 al. 2 din Legea nr. 85/2006, atribuţiile judecătorului-sindic sunt limitate la controlul judecătoresc al activităţii administratorului judiciar şi/sau al lichidatorului judiciar şi la procesele şi cererile de natură judiciară aferente procedurii insolvenţei.

Aşa cum am arătat prin cererea precizatoare formulată de reclamant la data de 12.03.2019 s-a arătat că acţiunea este intitulată „acţiune în anulare” şi este întemeiată în drept pe dispoziţiile art. 11 al. 2 şi art. 36 din Legea nr. 85/2006.

Cererea formulată de reclamant de anulare a tuturor măsurilor de executare silită efectuate în baza titlului executoriu nr. 637/06.02.2019, respectiv somaţia de plată nr. 4339/06.02.2019, emisă în Dosarul de executare nr. 125B/8/30/1/2019/467651, fiind întemeiată pe dispoziţiile art. 11 al. 2 şi art. 36 din Legea nr. 85/2006 este o cerere aferentă procedurii insolvenței și prin urmare competent este judecătorul sindic.

Contrar celor susţinute de pârâtă judecătorul sindic poate soluţiona o astfel de acţiune în anulare, întemeiată pe dispoziţiile art. 11 al. 2 şi art. 36 din Legea nr. 85/2006, nefiind vorba despre o contestaţie la executare obişnuită.

Este adevărat că potrivit art. 172 al. 4 Cod procedură fiscală raportat la art. 651 al. 1 şi 2 NCPC, competenţa materială de soluţionare a contestaţiei la măsurile luate de organele de executare fiscale aparţine judecătoriei, dar numai în situaţia în care este vorba de acte de executare pretins efectuate cu încălcarea prevederilor codului de procedură fiscală, împotriva unor debitori aflaţi în cursul normal al desfăşurării activităţii acestora.

Însă în cauza de faţă este vorba de contestarea unor măsuri de executare silită individuale luate împotriva unui debitor aflat în procedura insolvenţei, prin care se invocă încălcarea prevederilor Legii nr. 85/2006, respectiv cele ale art. 36 şi nu cele ale Codului de procedură fiscală, motiv pentru care este competent material funcţional judecătorul sindic, conform art. 11 al. 2 din Legea nr. 85/2006.

Față de cele arătate, instanța, în baza art. 248 al. 4 NCPC, raportat la art. 11 al. 2 şi art. 36 din Legea nr. 85/2014, va respinge excepţia necompetenţei materiale funcţionale a judecătorului-sindic, de a soluţiona acţiunea în anulare formulată de reclamantul CITR-FILIALA BRAŞOV SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitoarei SC ICCO SRL-în reorganizare, invocată de pârâta ANAF-DGRFP BRAŞOV-AJ A F P BRAŞOV, ca neîntemeiată.

Instanţa urmează să respingă şi excepţia necompetenţei materiale a Tribunalului Braşov, de a soluţiona acţiunea în anulare formulată de reclamantul CITR-FILIALA BRAŞOV SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitoarei SC ICCO SRL-în reorganizare, invocată de pârâta ANAF-DGRFP BRAŞOV-AJ A F P BRAŞOV, pentru următoarele motive:

Astfel, potrivit art. 6 al. 1 din Legea nr. 85/2006, toate procedurile prevăzute de prezenta lege, cu excepţia apelului prevăzut la art. 8, sunt de competenţa tribunalului în a cărui circumscripţie îşi are sediul debitorul. Dacă în cadrul tribunalului a fost creată o secţie specială de insolvenţă sau un complet specializat de insolvenţă, acesteia/acestuia îi aparţine competenţa pentru derularea procedurilor prevăzute de prezenta lege.

Aşa cum am arătat mai sus, competenţa materială funcţională de soluţionare a prezentei cauze aparţine judecătorului sindic şi pe cale de consecinţă, potrivit art. 6 al. 1 din Legea nr. 85/2006, competenţa aparţine tribunalului şi nu judecătoriei.

Față de cele arătate, instanța, în baza art. 248 al. 4 Noul Cod de procedură civilă , raportat la art. 6 al. 1 din Legea nr. 85/2014, va respinge excepţia necompetenţei materiale a Tribunalului Braşov, de a soluţiona acţiunea în anulare formulată de reclamantul CITR-FILIALA BRAŞOV SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitoarei SC ICCO SRL-în reorganizare, invocată de pârâta ANAF-DGRFP BRAŞOV-AJ A F P BRAŞOV, ca neîntemeiată.

Pe fondul cauzei instanţa urmează să admită acţiunea formulată de reclamant pentru motivele care vor fi arătate în continuare:

Astfel, potrivit art. 36 din Legea nr. 85/2006, de la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale, iar conform art. 2 din acelaşi act normativ, scopul prezentei legi este instituirea unei proceduri colective pentru acoperirea pasivului debitorului aflat în insolvenţă.

De asemenea, potrivit art. 64 al. 6 din Legea nr. 85/2006, creanţele născute după data deschiderii procedurii, în perioada de observaţie sau în procedura reorganizării judiciare vor fi plătite conform documentelor din care rezultă, nefiind necesară înscrierea la masa credală. Prevederea se aplică în mod corespunzător pentru creanţele născute în procedura de faliment.

În cauza de faţă, aşa cum am arătat, societatea debitoare SC ICCO SRL se află în reorganizare.

De asemenea, fiind deschisă procedura insolvenţei faţă de debitoare, de la data deschiderii acesteia sunt suspendate de drept toate măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitoarei.

Tot cum am arătat, pârâta a emis somaţia de plată nr. 4339/06.02.2019, în Dosarul de executare nr. 125B/8/30/1/2019/467651, în baza titlului executoriu 637/06.02.2019.

Prevederea de la art. 36 din Legea nr. 85/2006 se aplică şi pentru creanţele născute în timpul procedurii insolvenţei, nefiind excluse de la unul din principalele efecte ale acesteia fiind efectul suspensiv de drept al acţiunilor sau urmăririlor silite individuale.

Continuarea acţiunilor individuale ale creditorilor după deschiderea procedurii colective a insolvenţei, inclusiv ale creditorului bugetar ar prezenta inconvenientul micşorării activului patrimonial al debitoarei în detrimentul colectivităţii creditorilor, lăsându-i pe aceştia din urmă, alţii decât creditorul urmăritor, în afara protecţiei oferite de procedura colectivă.

În acelaşi sens sunt şi dispoziţiile art. 64 al. 6 din Legea nr. 85/2006 care prevăd că acele creanţe născute după data deschiderii procedurii, în perioada de observaţie sau în procedura reorganizării judiciare vor fi plătite conform documentelor din care rezultă, nefiind necesară înscrierea la masa credală.

Acest text de lege nu instituie o excepţie de la principiul efectului suspensiv de urmărire individuală al deschiderii procedurii, excepţiile fiind de strictă interpretare şi aplicare, trebuind să fie prevăzute în lege.

Nu este întemeiată apărarea pârâtei în sensul că în cauză sunt aplicabile dispoziţiile art. 14 din OUG nr. 88/2018 şi ale art. 143 al. 1 şi 3 din Legea nr. 85/2014, deoarece debitoarea se află în procedura stabilită de Legea nr. 85/2006, dispoziţiile mai sus arătate neaplicându-se procedurii debitoarei.

Faţă de cele arătate, instanţa, în baza art. 11 al. 2, raportat la art. 36 din Legea nr.85/2006, va admite acţiunea în anulare formulată de reclamantul CITR-FILIALA BRAŞOV SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitoarei SC ICCO SRL-în reorganizare, în contradictoriu cu pârâţii ANAF-DGRFP BRAŞOV-AJ A F P BRAŞOV şi Comitetul creditorilor debitoarei SC ICCO SRL-în reorganizare, format din AJ A F P BRAŞOV, BRD-GROUPE SG SA şi UŢ BANK SA și în consecinţă va dispune anularea tuturor măsurilor de executare silită efectuate în baza titlului executoriu nr. 637/06.02.2019, respectiv somaţia de plată nr. 4339/06.02.2019, emisă în Dosarul de executare nr. 125B/8/30/1/2019/467651. 

Ţinând cont că a fost admisă acţiunea în anulare formulată instanţa va respinge cererea de suspendare a executării silite formulată de reclamantul CITR-FILIALA BRAŞOV SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitoarei SC ICCO SRL-în reorganizare, ca rămasă fără obiect.

În plus suspendarea a fost dispusă pe cale de ordonanţă preşedinţială prin Sentinţa civilă nr. 323/sind/14.03.2019, pronunţată de Tribunalul Braşov în Dosarul nr. 6778/62/2013/a8.

Având în vedere dispoziţiile art. 451-453 Noul Cod de procedură civilă ., instanţa va lua act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge excepţia necompetenţei materiale a Tribunalului Braşov, de a soluţiona acţiunea în anulare formulată de reclamantul CITR-FILIALA BRAŞOV SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitoarei SC ICCO SRL-în reorganizare, invocată de pârâta ANAF-DGRFP BRAŞOV-AJ A F P BRAŞOV, ca neîntemeiată.

Respinge excepţia necompetenţei materiale funcţionale a judecătorului-sindic, de a soluţiona acţiunea în anulare formulată de reclamantul CITR-FILIALA BRAŞOV SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitoarei SC ICCO SRL-în reorganizare, invocată de pârâta ANAF-DGRFP BRAŞOV-AJ A F P BRAŞOV, ca neîntemeiată.

Admite acţiunea în anulare formulată de reclamantul CITR-FILIALA BRAŞOV SPRL, cu în calitate de administrator judiciar al debitoarei SC ICCO SRL-în reorganizare, cu sediul în Braşov, str. Şcolii, nr. 8, jud. Braşov, în contradictoriu cu pârâţii ANAF-DGRFP BRAŞOV-AJ A F P BRAŞOV, cu sediul în Brașov, şi Comitetul creditorilor debitoarei SC ICCO SRL-în reorganizare, format din AJ A F P BRAŞOV, BRD-GSGSA, şi UŢBSA, și în consecinţă: 

Dispune anularea tuturor măsurilor de executare silită efectuate în baza titlului executoriu nr. 637/06.02.2019, respectiv somaţia de plată nr. 4339/06.02.2019, emisă în Dosarul de executare nr. 125B/8/30/1/2019/467651.

Respinge cererea de suspendare a executării silite formulată de reclamantul CITR-FILIALA BRAŞOV SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitoarei SC ICCO SRL-în reorganizare, ca rămasă fără obiect.

Fără cheltuieli de judecată.

Cu drept de apel în 30 de zile de la comunicare, care se depune la Tribunalul Brașov.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 18.03.2019.

JUDECĂTOR SINDIC GREFIER

SO MG

 Red. O.S. /dact. M.G./25.03.2019

6 Ex.