Contestație la executare împotriva încheierii executorului din data de

Sentinţă civilă .. din 01.01.2020


Contestație la executare împotriva încheierii executorului din data de 07.11.2018 prin care a dispus suspendarea executării silite în temeiul Legii nr. 77/2016. Efectele suspendării executării silite urmare a notificării debitorului în temeiul Legii nr. 77/2016. Refuzul executorului judecătoresc de a continua executarea silită.

I N S T A N Ț A,

Deliberând asupra contestației la executare de față, reține următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Constanța la data de 07.12.2018, sub nr. de dosar XXXXXXX contestatoarea creditoare XXXXXXX, în contradictoriu cu BEJ XXXXXXX și cu intimatul debitor XXXXXXX a solicitat instanței să constate nelegalitatea și temeinicia refuzului executorului judecătoresc de continuare a executării silite din data de 19.11.2018 și obligarea BEJ XXXXXXX la continuarea executării silite în dosarul de executare nr, 342/2018. totodată, a solicitat retsituirea taxei judiciare de timbru în baza art. 45 lit. f) din OUG nr. 80/2013.

În motivarea cererii, creditoarea a arătat că dosarul de executare nr. 342/2018 al BEJ XXXXXXX are ca obiect executarea silită împotriva debitorilor XXXXXXX și XXXXXXX, în baza titlului executoriu reprezentat de Contractul de credit ipotecar nr. XXXXXXX, pentru suma d 64231,71 euro.

Prin notificarea de dare în plată comunicată către contestatoarea XXXXXXX debitorul XXXXXXX a apelat la procedura prevăzută de Legea nr. 77/2016 însă, notificarea nefiind conformă, BCR nu s-a prezentat la notar penru semnare.

Cu toate că nu s-a semnat acordul de dare în plată, executorul judecătoresc a suspendat executarea silită, emițând la data de 07.11.2018 încheierea de suspendare pe care contestatoarea  XXXXXXX o contestă.

Deși a solicitat executorului reluarea executării silitem executorul judecătoresc a refuzat, prevalându-se de disp. art. 7 alin. 4 și art. 8 alin. 3 din Legea nr. 77/2016.

Creditoarea a susținut că aceste prevederi nu se aplică întrucât ele prevăd cazuri de suspendare ca efect al contestației creditorului și nu ca efect al acțiunii consumatorului împotriva creditorului sau ca efect al notificării.

În drept, au fost invocate disp. art. 712 alin. 1 și 701 alin. 5 Cod procedură civilă.

În susținerea cererii au fost anexate înscrisuri conform art. 150 Cod procedură civilă.

Contestația la executare a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 100 lei (f.14).

► La data de 16.01.2019 intimatul debitor XXXXXXX a depus întâmpinare, prin care a solicitat respingerea contestației la executare ca neîntemeiată.

A susținut că în mod temeinici și legal executorul judecătoresc a emis încheierea de suspendare a executării silite în temeiul art. 5, 6 și 8 din Legea nr. 77/2016.

A solicitat obigarea contestatoarei creditoare la plata cheltuielilor de judecată.

♦ A fost administrată pentru creditoare și debitor proba cu înscrisuri.

Analizând actele și lucrările dosarului, instanța reține următoarele:

Dosarul de executare silită nr. 342/2018 al XXXXXXX s-a format la cererea creditoarei XXXXXXX depusă la data de 20.04.2018, împotriva debitorilor XXXXXXX și XXXXXXX, în baza titlului executoriu reprezentat de Contractul de credit nr XXXXXXX., pentru realizarea creanței în cuantum de 64231,71 Euro.

Prin încheierea nr. 6019/03.05.2018 Judecătoria Constanța a încuviințat executarea silită în baza titlului executoriu mai sus menționat.

La data de 04.05.2018 a fost emisă somația de plată prev. de art. 668 Cod procedură civilă, iar a data de 23.05.2018 s-a dispus înființarea popririi.

La data de 05.07.2018 executorul jduecătoresc a emis somația imobiliară cu privire la imobilul situat în Constanța, str.  XXXXXXX, jud. Constanța, prorpietatea debitorilor, iar la data de 18.07.2018 s-a emis publicația de vânzare.

La data de 03.08.2018 debitorul XXXXXXX a formulat în temeiul art. 3 din Legea nr. 77/2016 notificare privind darea în plată a imobilului situat în XXXXXXX jud. Constanța, compus din teren și construcție, solicitând stingerea datoriilor izvorâte din Contractul de credit nr. XXXXXXX.

La aceeași dată notificarea a fost comunicată creditoarei, iar debitorul a solicitat BEJ XXXXXXX suspendarea executării silite în temeiul art. 701 alin. 1 Cod procedură civilă și art. 5, 7 și 8 din Legea nr. 77/2016.

Prin încheierea din data de 06.08.2018 executorul judecătoresc a dispus suspendarea executării silite în temeiul art. 5 alin. 3, art. 6 și art. 8 din Legea nr. 77/2016.

Creditoarea a emis la data de 16.08.2018 către debitori refuzul de dare în plată, invocând că notificarea nu conține toate elementele necesare pentru încheierea unui contract de dare în plată.

La data de 30.10.2018 creditoarea a solicitat executorului judecătoresc reluarea executprii silite, invocând nesemnarea contractului de dare în plată.

La data de 01.11.2018 executorul judecătoresc a emis publicația de vânzare pentru imobilul situat în XXXXXXX.

Prin încheierea din data de 07.11.2018 BEJ XXXXXXX a dispus suspendarea executării silite în temeiul art. 5, 6 și 8 din Legea nr. 77/2016, arătând că din eroare a emis publicația de vânzare din data de 01.11.2018.

Împotriva acestei încheieri contestatoarea creditoare a formulat prezenta contestație la executare.

În drept, instanța reține că potrivit art. 712 Cod procedură civilă: (1) Împotriva executării silite, a încheierilor date de executorul judecătoresc, precum și împotriva oricărui act de executare se poate face contestație de către cei interesați sau vătămați prin executare. De asemenea, se poate face contestație la executare și în cazul în care executorul judecătoresc refuză să efectueze o executare silită sau să îndeplinească un act de executare silită în condițiile legii.

(2)Dacă nu s-a utilizat procedura prevăzută la art. 443, se poate face contestație și în cazul în care sunt necesare lămuriri cu privire la înțelesul, întinderea sau aplicarea titlului executoriu.

(3)De asemenea, după începerea executării silite, cei interesați sau vătămați pot cere, pe calea contestației la executare, și anularea încheierii de învestire cu formulă executorie, precum și a încheierii prin care s-a admis cererea de încuviințare a executării silite, dacă au fost date fără îndeplinirea condițiilor legale.

Art. 713 Cod procedură civilă prevede:  (1)Dacă executarea silită se face în temeiul unei hotărâri judecătorești sau arbitrale, debitorul nu va putea invoca pe cale de contestație motive de fapt sau de drept pe care le-ar fi putut opune în cursul judecății în primă instanță sau într-o cale de atac ce i-a fost deschisă;

(2) În cazul în care executarea silită se face în temeiul unui alt titlu executoriu decât o hotărâre judecătorească, se pot invoca în contestația la executare și motive de fapt sau de drept privitoare la fondul dreptului cuprins în titlul executoriu, numai dacă legea nu prevede în legătură cu acel titlu executoriu o cale procesuală specifică pentru desființarea lui.

Astfel, instanța reține că potrivit dispozițiilor legale mai sus menționate, contestația la executare se prezintă sub trei forme, respectiv contestația la executare propriu-zisă, contestația la titlu și contestația împotriva refuzului organului de executare să înceapă executarea silită ori să îndeplinească un act de executare, în funcție de contestația la executare exercitată determinându-se și termenul în care aceasta se poate introduce.

Instanța, raportat la motivele de contestație invocate de contestatoare, apreciază că prezenta acțiune este o contestație la executare împotriva încheierii executorului din data de 07.11.2018 prin care a dispus suspendarea executării silite.

Principala problemă în speță este dacă executarea silită se suspendă odată cu notificarea de dare în plată comunicată de debitor în temeiul Legii nr. 77/2016 și întinderea efectelor acestei suspendări.

Instanța reține că, potrivit art. 5 din Legea nr. 77/2016:

(1) În vederea aplicării prezentei legi, consumatorul transmite creditorului, prin intermediul unui executor judecătoresc, al unui avocat sau al unui notar public, o notificare prin care îl informează că a decis să îi transmită dreptul de proprietate asupra imobilului în vederea stingerii datoriei izvorând din contractul de credit ipotecar, detaliind și condițiile de admisibilitate a cererii, astfel cum sunt reglementate la art. 4.

(2) Notificarea prevăzută la alin. (1) trebuie să cuprindă și stabilirea unui interval orar, în două zile diferite, în care reprezentantul legal sau convențional al instituției de credit să se prezinte la un notar public propus de debitor în vederea încheierii actului translativ de proprietate, prin care se stinge orice datorie a debitorului, principal, dobânzi, penalități, izvorând din contractul de credit ipotecar, în conformitate cu dispozițiile prezentei legi.

(3) Prima zi de convocare la notarul public nu poate fi stabilită la un termen mai scurt de 30 de zile libere, perioadă în care se suspendă orice plată către creditor, precum și orice procedură judiciară sau extrajudiciară demarată de creditor sau de persoane care se subrogă în drepturile acestuia îndreptată împotriva consumatorului sau a bunurilor acestuia.

(4) Cu cel puțin 3 zile libere înainte de prima zi de convocare la notarul public, părțile transmit acestuia informațiile și înscrisurile necesare încheierii actului de dare în plată.

(5) Toate costurile notariale și, după caz, ale executorului judecătoresc sau ale avocatului se suportă de către debitor.

Conform art. 6 din același act normativ:

(1) De la data primirii notificării prevăzute la art. 5 se suspendă dreptul creditorului de a se îndrepta împotriva codebitorilor, precum și împotriva garanților personali sau ipotecari.

(2) În situația admiterii definitive a contestației prevăzute la art. 7, creditorul poate demara sau, după caz, relua orice procedură judiciară sau extrajudiciară atât împotriva debitorului, cât și împotriva altor garanți personali sau ipotecari.

(3) Demersurile prevăzute la art. 5 și art. 7-9 pot fi întreprinse și de codebitori, precum și de garanții personali sau ipotecari ai consumatorului principal, cu acordul acestuia sau al succesorilor săi.

(4) Acțiunea în regres împotriva debitorului principal va putea fi formulată numai după stingerea integrală a datoriei izvorând din contractul de credit, în conformitate cu dispozițiile prezentei legi.

Potrivit art. 7:

 (1) În termen de 10 zile de la data comunicării notificării emise în conformitate cu dispozițiile art. 5, creditorul poate contesta îndeplinirea condițiilor de admisibilitate a procedurii reglementate de prezenta lege.

(2) Cererea se judecă în procedură de urgență, cu citarea părților, de judecătoria în circumscripția căreia domiciliază consumatorul.

(3) Apelul împotriva hotărârii pronunțate în conformitate cu dispozițiile alin. (2)se depune de partea interesată în termen de 15 zile lucrătoare de la comunicare și se judecă cu celeritate.

(4) Până la soluționarea definitivă a contestației formulate de creditor se menține suspendarea oricărei plăți către acesta, precum și a oricărei proceduri judiciare sau extrajudiciare demarate de creditor sau de persoanele care se subrogă în drepturile acestuia împotriva debitorului.(

5) În situația în care se admite contestația formulată de creditor, părțile vor fi puse în situația anterioară îndeplinirii demersurilor prevăzute de prezenta lege.

(6) În termen de 10 zile de la data respingerii definitive a contestației, creditorul are obligația să se prezinte, în conformitate cu notificarea prealabilă a debitorului, la notarul public indicat în cuprinsul acesteia.

Dispozițiile art. 5 alin. (4) sunt aplicabile atât în vederea transmiterii informațiilor și a înscrisurilor, cât și în vederea stabilirii datei exacte a semnării actului de dare în plată.

Totodată, potrivit art. 8:

 (1) În situația în care creditorul nu se conformează dispozițiilor prevăzute de prezenta lege, debitorul poate cere instanței să pronunțe o hotărâre prin care să se constate stingerea obligațiilor născute din contractul de credit ipotecar și să se transmită dreptul de proprietate către creditor.

(2) Cererea se judecă cu celeritate, cu citarea părților, de către judecătoria în circumscripția căreia domiciliază debitorul.

(3) Până la soluționarea definitivă a cererii prevăzute la alin. (1) se menține suspendarea oricărei plăți către creditor, precum și a oricărei proceduri judiciare sau extrajudiciare demarate de creditor sau de persoane care se subrogă în drepturile acestuia împotriva debitorului.(4) Acțiunea prevăzută de prezentul articol este scutită de plata taxei judiciare de timbru.(5) Dreptul de a cere instanței să constate stingerea datoriilor izvorâte din contractele de credit aparține și consumatorului care a fost supus unei executări silite a imobilului ipotecat, indiferent de titularul creanței, de stadiul în care se află ori de forma executării silite care se continuă contra debitorului.

În raport de aceste dispoziții legale, instanța reține că, de la data primirii notificării de către contestatoarea creditoare a avut loc suspendarea de drept a executării silite în temeiul art. 6 alin. (1) din Legea nr. 77/2016.

De la data primirii notificării, creditoarea avea un termen de 10 zile pentru a contesta notificarea la Judecătoria Constanța și de a solicita repunerea părților în situația anterioară, nefiind suficient să comuncie debitorilor refuzul de a semna contractul de dare în plată.

Suspendarea executării silite în temeiul Legii nr. 77/2016 dăinuie până la rămînerea definitivă a hotărârii de admitere a contestației creditorului.

Dacă contestatoarea nu a înțeles a formula contestație nu înseamnă că executarea silită trebuie reluată, ci că are obligația de a semna contractul de dare în plată, debitorul având la dispoziție și o acțiune prin care să se constate stingerea datoriilor izvorâte din contractul de credit.

Prin urmare, instanța apreciază că în mod legal și temeinic executorul judecătoresc a menținut suspendată executarea silită prin încheierea din data de 07.11.2018, sens în care va respinge contestația la executare ca neîntemeiată.

În temeiul art. 717 alin. (2) Cod procedură civilă instanța va obliga contestatoarea BCR SA să plătească către BEJ XXXXXXX suma de 157 lei, reprezentînd cheltuieli necesare pentru trimiterea dosarului de executare silită.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂȘTE:

Respinge ca neîntemeiată contestația la executare formulată de contestatoarea creditoare XXXXXXX în contradictoriu cu intimatul debitor XXXXXXX și cu B.E.J. XXXXXXX.

Obligă contestatoarea să achite către BEJ XXXXXXX suma de 157 lei, reprezentînd cheltuieli necesare pentru trimiterea dosarului de executare silită.

În baza art. 720 alin. (4) Cod procedură civilă prezenta hotărâre se comunică, la data rămânerii definitive, și către BEJ XXXXXXX.

Executorie de drept.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare; cererea de apel se depune la Judecătoria Constanța, sub sancțiunea nulității.

Pronunțată conform art. 396 alin. (2) Cod procedură civilă, prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței, astăzi, 03.05.2019.

  PRESEDINTE,  GREFIER,