Contestație administrativ-fiscală. Cerere de obligare a organului fiscal competent la soluționarea contestației. Acțiune formulată în interiorul termenului de 6 luni de la depunerea contestației

Hotărâre 147 din 25.02.2020


Cuprins pe materii: Fiscalitate. Procedură fiscală. Contestație administrativă.

Indice alfabetic: Procedură fiscală: contestație administrativă; nesoluționare în termen

Temei de drept: C.proc.fisc. (Legea nr. 207/2015) - art. 268, art. 281 alin. 2 și alin. 5.

Deciziile emise în soluționarea contestațiilor împreună cu actele administrative fiscale la care se referă pot fi atacate de către contestator sau de către persoanele introduse în procedura de soluționare a contestației, la instanța judecătorească de contencios administrativ competentă, în condițiile legii (art.281 alin.2). În situația nesoluționării contestației în termen de 6 luni de la data depunerii contestației, contestatorul se poate adresa, pentru anularea actului, instanței de contencios administrativ competente potrivit Legii nr. 554/2004.

Intimata reclamanta nu are vreun temei în drept pentru a solicita soluționarea contestației întrucât, în situația în care nu primea un răspuns în termenul de 6 luni prevăzut de lege (art. 281 alin. 5) avea posibilitatea de a se adresa direct instanței pentru anularea deciziei de impunere. Așadar, până la expirarea termenului de 6 luni (care de altfel nici nu era împlinit în prezenta cauză) nu era deschisă calea vreunui demers judiciar iar după împlinirea acestui termen singura cale, în situația nesoluționării contestației, era aceea de a solicita în instanță anularea deciziei de impunere iar nu soluționarea contestației

Curtea de Apel Iași, Secția Contencios administrativ și fiscal, Decizia civilă nr. 147/25.02.2020