Tutelă administrativă. Termen de decădere. Acţiune împotriva hotărârii consiliului local de aprobare a modificării regimului de înălţime a construcţiilor aprobat prin pug

Hotărâre 199 din 09.03.2020


Cuprins pe materii: Contencios administrativ şi fiscal

Indice alfabetic: Tutelă administrativă. Termen de decădere. Acţiune împotriva hotărârii consiliului local de aprobare a modificării regimului de înălţime a construcţiilor aprobat prin PUG

Temei de drept: art. 3 alin. I teza a II-a din Legea nr. 554/2004; art. 11 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 554/2004

Potrivit dispoziţiilor art. 11 alin. 3 din Legea nr. 554/2004, prefectul are obligaţia de a exercita dreptul de tutelă în termen de 6 luni de la data la care a cunoscut despre existenţa actului considerat nelegal.

Împrejurarea invocată cum că ar fi incidente dispoziţiile art. 64 alin. 3 din Legea nr. 350/2001 privind termenul de prescripţie de 5 ani pentru atacarea în contencios administrativ a hotărârilor de aprobare a documentaţiilor de amenajare a teritoriului ori de urbanism nu poate fi reţinută, întrucât, pe de o parte, există o distincţie de plano între prescripţia dreptului la acţiune şi decăderea din drept, iar pe de altă parte, ne aflăm în situaţia particulară a exercitării dreptului de tutelă administrativă, iar nu a unei acţiuni în contencios administrativ având ca temei art. 8 din Legea nr. 554/2004.

Termenul de decădere privind exercitarea dreptului de tutelă administrativă al prefectului nu diferă după cum actul administrativ este individual sau cu caracter normativ, deoarece, indiferent de natura actului, potrivit art. 3 alin. I teza a II-a coroborat cu art. 11 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, acţiunea prefectului în contencios administrativ se formulează în termen de 6 luni de la data la care s-a luat cunoştinţă de act, prevederile art. 11 alin. 4 din acelaşi act normativ nefiind incidente.

Curtea de Apel Iași, Secția Contencios administrativ și fiscal, Decizia civilă nr. 199/09.03.2020