Revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere formulată de parte civilă

Sentinţă penală 88 din 14.05.2019


Revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere formulată de parte civilă

Cuprins pe materii: Drept penal. Drept procesual penal.

Judecătoria Târgu Bujor, secţia penală, sentinţa penală nr. 88/14.05.2019

 

Sub numărul ....316/2019 a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei T  B  la data de 07.01.2019 cererea formulata de către numitul B  V , cu domiciliul în sat V , com. F , jud. G , privind revocarea suspendării sub supraveghere a pedepsei de 2 ani şi 4 luni închisoare aplicată inculpatului M  N  prin sentinţa penală nr. 69/15.03.2016 a Judecătoriei T  B , definitivă prin neapelare la data de 05.04.2016.

 În motivarea cererii s-a arătat că prin sentinţa penală nr. 69/2016 a Judecătoriei T  B , definitivă prin neapelare la data de 05.04.2016, faţă de condamnatul M  N  s-a dispus suspendarea sub supraveghere a pedepsei de 2 ani şi 4 luni închisoare, pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani, sub supravegherea Serviciului de Probaţiune G .

 Condamnatul a achitat parţial obligaţiile civile şi faţă de situaţia prezentată în raportul de evaluare nr. 3154/SP/14.02.2019, Serviciul de Probaţiune G  consideră că nu este oportună revocarea suspendării sub supraveghere în baza condiţiilor prev. de art. 67 alin. 2 din Legea nr. 252/2013.

 În vederea soluţionării cauzei s-a dispus efectuarea de verificări la Casa Judeţeană de Pensii G , Serviciul Fiscal orăşenesc T .B , I.T.M. G  şi A.J.O.F.M. G .

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

În motivarea cererii s-a arătat că prin sentinţa penală nr. 69/2016 a Judecătoriei T  B, rămasă definitivă prin neapelare, faţă de condamnatul M  N  s-a dispus suspendarea sub supraveghere a  pedepsei de 2 (doi) ani şi 4 (patru) luni închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit. a, b C. pen. pe o durată de 2 ani, după executarea pedepsei închisorii.

Condamnatul nu a achitat  obligaţiile civile şi faţă de situaţia prezentată cererea de chemare în judecată, consideră că sunt  îndeplinite condiţiile prev. de art. 67 alin. 2 din Legea nr. 252/2013.

În vederea soluţionării cauzei a fost ataşat la dosarul cauzei dosarul nr. ..../2015 al Judecătoriei T  B  şi s-a dispus efectuarea de verificări la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei G  privind achitarea prejudiciului.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

Prin sentinţa penală 69/2016 a Judecătoriei T  B , pronunţată în dosarul penal nr. ...../2015 a Judecătoriei T  B , rămasă definitivă prin neapelare, în temeiul art. 196 alin.1 C.pen. cu aplicarea  art. 396 alin.10 C.pr.pen. raportat la art. 83 C. pen., instanţa a stabilit pedeapsa de 2 (doi) ani şi 4 (patru) luni închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit. a, b C. pen. pe o durată de 2 ani, după executarea pedepsei închisorii.

În baza art. 65 C. pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit. a, b C. pen., pe durata executării pedepsei închisorii de 2 (doi) ani şi 4 (patru) luni.

În baza art. 91 C.pen. dispune suspendarea executării pedepsei de 2 (doi) ani şi 4 (patru) luni închisoare sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 3 ani.

În baza art. 93 alin. 1 C.pen. obligă pe inculpat ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere :

a)să se prezinte la Serviciul de Probaţiune G  la datele fixate de acesta;

b)să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c)să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d)să comunice schimbarea locului de muncă;

e)să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin. 2 lit. b C.pen. impune inculpatului să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probaţiune G.

Constată că inculpatul nu are capacitate de muncă, conform Deciziei medicale nr. 1658/3531/22.12.2014 (termen de revizuire: 12.12.2016) emisă de Casa Naţională de Pensii G  (Cabinetul de expertiză medicală a capacităţii de muncă III GL).

În baza art. 91 alin. 4 C.pen. atrage atenţia inculpatului asupra disp. art. 96 C.pen. privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

Ia act că persoana vătămată, B  V , domiciliat în sat V ,  com. F , jud. G , s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 3331,33 lei, reprezentând daune materiale şi suma de 12000 lei reprezentând daune morale.

Ia act că Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” G  s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 1256,39 lei reprezentând cheltuieli pentru asistenţă medicală acordată persoanei vătămate B  V .

În temeiul art. 19 C. pr. pen. şi art. 397 C. pr. pen., în referire la art. 1357 C. civ, admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă, B  V  şi obligă pe inculpatul M  N  la plata către partea civilă B  V  a sumei de 3331,33 lei, reprezentând despăgubiri materiale şi a sumei de 2000 lei reprezentând daune morale.

În temeiul art. 19 C. pr. pen. şi art. 397 C. pr. pen., în referire la art. 1357 C. civ, admite acţiunea civilă formulată de Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” G  şi obligă pe inculpatul M  N la plata către partea civilă a sumei de 1256,39 lei reprezentând despăgubiri materiale (cheltuieli pentru asistenţă medicală acordată persoanei vătămate- B  V).

În temeiul art. 276 alin. 1 C. pr. pen., obligă pe inculpat la plata către persoana vătămată, B  V , a sumei de 1200 lei cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând onorariu avocat.

Reţine instanţa că, potrivit art. 94 alin. 2 din  Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, Serviciul de probaţiune are obligaţia să sesizeze instanţa, dacă persoana supravegheată nu a îndeplinit obligaţiile civile stabilite prin hotărâre, cel mai târziu cu 3 luni înainte de expirarea termenului de supraveghere.

La data de 19.02.2019, Serviciul de probaţiune G  a sesizat instanţa prin adresa nr. 3154/SP/14.02.2019, cu privire la faptul că condamnatul a achitat parţial obligaţiile civile.

În dovedirea cererii a depus la dosar raportul de evaluare nr. 3154/SP/14.02.2019, întocmit de  consilierul  manager de caz şi copii de pe documentele de plată parţială a despăgubirilor civile.

Din Raportul de evaluare reiese că potrivit sentinţei penale nr. 69/2016 a Judecătoriei T  B , rămasă definitivă prin neapelare, inculpatul M  N  a fost obligat să plătească părţii civile B  V  suma de 3331,33 lei, reprezentând despăgubiri materiale, şi suma de 2000 de lei reprezentând daune morale. De asemenea, sus-numitul a fost obligat să plătească părţii civile Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei" G  suma de 1256,39 lei, reprezentând daune materiale.

Totodată, persoana supravegheată a fost obligată să achite suma de 400 lei cu titlu de cheltuieşi judiciare avansate de stat, şi să achite părţii vătămate B  V , suma de 1200 lei cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând onorariu avocat.

Informaţii despre necesitatea plăţii acestora i-au fost comunicate persoanei supravegheate încă de la momentul primei întrevederi (proces-verbal nr. 5958/20.04.2016) şi i-au fost reamintite prin procesul-verbal nr. 21948/SP/23.10.2018, explicându-i-se, de asemenea, şi consecinţele neachitării.

Persoana supravegheată a achitat doar suma de 160 de lei din cuantumul obligaţiilor civile către partea civilă B  V , motivând că nu dispune de banii necesari. A depus la dosarul de probaţiune copii de pe cele patru facturi de plată (din datele de 26.07.2018, 12.10.2018, 22.10.2018 şi 13.12.2018).  În data de 28.01.2019 a depus şi copie de pe încheierea nr. 660/2016 din data de 19.02.2018 eliberată de către Biroul Executorilor Judecătoreşti Asociaţi M  C  şi B  F  (prin care creditorul B  V  a solicitat înregistrarea cererii de executare silită şi deschiderea dosarului de executare împotriva debitorului M  N , urmând ca după îndeplinirea formalităţilor necesare, să se procedeze la executarea silită a acestuia, în oricare dintre modalităţile prevăzute de către lege).

S-a apreciat de către Serviciul de Probaţiune G  că riscul de săvârşire a unor noi infracţiuni este mediu. Factorul de risc în comiterea infracţiunii l-a reprezentat managementul defectuos al propriilor reacţii emoţionale în situaţii de stres. Pe de altă parte, sus-numitul nu a dispus de suficiente resurse materiale necesare pentru acoperirea nevoilor de ordin personal. În prezent, condamnatul obţine venituri dintr-o sursă stabilă (o pensie de boală), beneficiază de stabilitate locativă şi de ajutorul moral şi emoţional al familiei sale. În concluzie, Serviciul de probaţiune opinează că nu este oportună revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

La termenul de judecată din data de 03.04.2019, instituţiile Serviciul Fiscal orăşenesc Comuna F , I.T.M. G  şi A.J.O.F.M. G  au răspuns că inculpatul M  N  nu obţine venituri şi nu este angajat cu contract de muncă iar Casa Judeţeană de Pensii G  comunică că condamnatul obţine un venit lunar de 668 lei, fiind pensionar de invaliditate.

Având în vedere că persoana condamnată nu desfăşoară activităţi lucrative din care să obţină venituri, precum şi faptul că şi-a îndeplinit parţial obligaţia impusă de instanţă, în limita posibilităţilor materiale ţinând cont că inculpatul este pensionar de invaliditate, de a achita obligaţiile civile, faptul că Serviciul de Probaţiune consideră în acest moment că nu este oportună revocarea, instanţa apreciază că sesizarea formulată de petentul B  V  de revocare a suspendării sub supraveghere a executării pedepsei aplicată condamnatului M  N  este neîntemeiată, motiv pentru care în temeiul art. 583 alin. 1 C.pr.pen., urmează a o respinge.