Contestaţie si cerere de suspendare împotriva măsurii lichidatorului judiciar de convocare a adunării creditorilor

Sentinţă civilă 42 din 29.01.2020


Pe rol fiind soluționarea contestației formulate de  către contestatoarea SC SEL SRL, petent  G LTD, creditori CEB (ROMANIA) SA, SL, PFA SM, D.G.R.F.P. IASI în contradictoriu cu  intimatul lichidatorul judiciar LD E IPURL, debitoare SC R SA, având ca obiect contestaţie + cerere suspendare.

Instanța ia act că prezentul litigiu este guvernat de dispozițiile vechiului Cod de procedură civilă.

La interpelarea instanței, reprezentantul lichidatorului judiciar  precizează faptul că a luat cunoștință de cuprinsul prezentei contestații.

Instanța constată s-a dat curs cererii formulate de către creditoarea CEB (ROMANIA) SA în sensul comunicării unei copii a prezentei contestații în vederea formulării de apărări în cauză.  De asemenea, constată că pentru acest termen  de judecată  petenta G a depus o cerere de intervenție in interes propriu.

În raport de cuprinsul contestației şi de înscrisurile anexate acesteia, instanță invocă din oficiu excepția inadmisibilității contestaţiei şi nefiind alte aspecte de soluționat, acordă cuvântul pentru a se pune concluzii asupra cererii de suspendare a desfășurării adunării creditorilor convocată pentru data de 13.01.2020, precum şi asupra excepției ridicate din oficiu.

Reprezentantul lichidatorului judiciar solicită respingerea cererii de suspendare formulată de către contestatoare, având în vedere faptul că Adunarea Creditorilor a avut loc la data menționată, astfel încât această cerere a rămas fără obiect. În consecință, solicită respingerea contestației formulate, dar şi a cererii de suspendare, considerând că la acest moment nu există motive care să determine suspendarea. Mai mult, face cunoscut instanței faptul că procesul verbal al Adunării Creditorilor  din data de 13.01.2020 a fost contestat, formând obiectul unui alt dosar.

Interpelat fiind, reprezentantul lichidatorului judiciar solicită admiterea excepției inadmisibilității  acțiunii promovate de către contestatoare, considerând că prezenta acțiune nu este admisibilă prin raportare la conținutul  ei.

Instanța ia act de concluziile reprezentantului lichidatorului judiciar, închide dezbaterile şi rămâne în  pronunțare atât asupra excepției inadmisibilității prezentei acțiuni, excepție invocată din oficiu, cât şi asupra cererii de suspendare a desfășurării adunării creditorilor convocată pentru data de 13.01.2020.

INSTANŢA,

Deliberând asupra cererii de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Iaşi – Judecător-sindic sub nr. -/99/2010/a21, contestatoarea SC SEL SRL a formulat, in contradictoriu cu lichidatorul judiciar al debitoarei SC R SA, LD E IPURL, contestaţie si cerere de suspendare împotriva măsurii lichidatorului judiciar de convocare a adunării creditorilor având pe ordinea de zi „aprobarea scoaterii la vânzare în temeiul prevederilor art.771 din Codul de procedură civilă al „Ansamblului imobiliar industrial situat în mun.Paşcani, str.Moldovei nr.17 bis, jud.Iasi” in sarcina SC SEL SRL”, convocare publicată in BPI nr.98/06.01.2020, solicitând desfiinţarea măsurii exclusiv cu privire la propunerea care face obiectul punctului 2 de pe ordinea de zi a adunării creditorilor convocată pentru data de 13.01.2020; suspendarea ţinerii adunării creditorilor cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi, până la data soluţionării contestaţiei asupra măsurii.

În motivare, a arătat că a adjudecat imobilele proprietatea debitoarei, conform procesului – verbal de licitaţie nr.1761/12.08.2019, încheindu-se promisiunea bilaterală de vânzare – cumpărare autentificată sub nr.2663/14.08.2019 de BNP Macovei Ştefan.

În corespondenţa purtată cu lichidatorul judiciar, a arătat că existenţa contestaţiei ce face obiectul dosarului nr.133/99/2010/a19 este considerată ca un impediment la plata preţului si la efectuarea vânzării, inclusiv de către banca sa finanţatoare, care a decis in comitetul de risc, că existenţa contestaţiei echivalează cu un risc major al finanţării si a decis suspendarea finanţării diferenţei de preţ până la data soluţionării definitive si irevocabile a contestaţiei ce formează obiectul dosarului sus – menţionat, contestatoarea fiind aşadar în imposibilitatea finanţării diferenţei de preţ.

Contestatoarea a arătat că măsura lichidatorului judiciar de a introduce pe ordinea de zi a adunării creditorilor punctul referitor la scoaterea la vânzare a bunurilor in contul său este nelegală, având in vedere următoarele:

Bunurile care se solicită a fost scoase la vânzare sunt adjudecate de către contestatoare, iar promisiunea bilaterală nu a fost niciodată desfiinţată, producându-şi in continuare efectele. Lichidatorul judiciar a semnat promisiunea de vânzare – cumpărare, in calitate de reprezentant al debitoarei, promisiune cuprinzând limitările sus – mentionate, iar scoaterea la vânzare a bunurilor, mai ales la propunerea lichidatorului judiciar, încalcă prevederile acestei promisiuni.

Contestatoarea a mai arătat că nu există nici o obligativitate de atacare a hotărârii adunării creditorilor sau a regulamentului de vânzare, pentru a se putea formula contestaţie la măsura lichidatorului judiciar.

Mai mult, calitatea procesuală de a ataca actele la care face referire lichidatorul judiciar este restrânsă la creditorii existenţi în dosarul de insolvenţă, în timp ce contestaţia la măsura lichidatorului judiciar poate fi formulată de orice persoană care se consideră vătămată prin măsura dispusă.

În drept, s-au invocat disp.art.21 alin.2 si 4 din Legea 85/2006.

Ataşat contestaţiei, s-au depus în copie certificată, înscrisuri (f.17-50).

Creditoarea CEB ( ROMÂNIA ) SA  a formulat întâmpinare (f.18), solicitând să se constate lipsa calităţii sale procesual pasive, iar pe fond respingerea contestaţiei si a cererii de suspendare ca rămasă fără obiect. În motivarea excepţiei, a arătat că noul creditor G LTD s-a subrogat in toate drepturile si obligaţiile sale până la data perfectării cesiunii de creanţă – 27.07.2011.

Având in vedere că instanţa a acordat termen de soluţionare a prezentei contestaţii la data de 29.01.2020 , iar măsura de convocare a adunării creditorilor pentru data de 13.01.2020, a cărei suspendare se solicită de către reclamant, este anterioară termenului de judecată acordat de instanţă, creditorii exprimându-şi votul în cadrul şedinţei adunării creditorilor , iar hotărârile creditorilor au fost consemnate în procesul – verbal de şedinţă întocmit de lichidatorul judiciar si depus la dosarul de insolvenţă, a solicitat să se constate că cererea contestatoarei a rămas fără obiect.

În drept, a invocat disp.art.115- 117 C.pr.civ.

Ataşat întâmpinării, s-au depus înscrisuri in copie certificată (f.147-179 vol.I).

Legal citat, lichidatorul judiciar al debitoarei, LD E IPURL nu a depus întâmpinare, dar si-a desemnat reprezentant in instanţă, prin care si-a exprimat poziţia procesuală.

La data de 23.01.2020, G a formulat cerere de intervenţie in interes propriu (f.122 vol.I), solicitând respingerea ca inadmisibilă a contestaţiei, in subsidiar, respingerea contestaţiei si a cererii de suspendare ca rămase fără obiect.

În motivarea cererii de intervenţie, a arătat că are interes in formularea acesteia, întrucât are calitatea de creditor garantat si Preşedinte al Comitetului creditorilor debitoarei falite R SA.

A mai arătat că reclamanta, terţ în procedura insolvenţei, nu a precizat care este raportul lunar de activitate publicat in BPI în care este menţionată măsura pretins abuzivă luată de lichidatorul judiciar, in condiţiile in care reclamantul contestă o simplă convocare a adunării creditorilor introdusă se lichidatorul judiciar pentru exprimarea unei decizii de oportunitate a creditorilor.

Solicitarea reclamantei de suspendare a convocării adunării creditorilor de către lichidatorul judiciar este inadmisibilă, întrucât conform art.13 din Legea 85/2006, convocarea adunării creditorilor intră in atribuţiile lichidatorului judiciar, conform alin.2 creditorii putând fi convocaţi ori de câte ori este necesar si in toate cazurile prevăzute de lege.

A mai arătat că doar creditorii se pot pronunţa cu privire la o convocare a adunării creditorilor cu privire la ordinea de zi, in sensul prorogării discutării ordinii de zi sau respingerii acesteia, nu de către un terţ al procedurii insolvenţei care nu are calitatea de creditor.

În drept, intervenientul a invocat disp.art.49 si 52 alin.3 C.pr.civ.

La termenul din 29.01.2020 s-a pus in discuţia părţilor excepţia inadmisibilităţii contestaţiei.

Analizând actele si lucrările dosarului prin prisma condiţiilor de admisibilitate ale cererii formulate de reclamantă, instanţa reţine următoarele:

In cadrul procedurii de valorificare a activului debitoarei SC R SA s-a încheiat promisiunea bilaterală de vânzare – cumpărare autentificată sub nr.2663/14.08.2019 de S.P.N. Macovei Radu – Ticu si Macovei Ştefan Alexandru, între debitoare, prin lichidator judiciar LD E IPURL în calitate de promitentă vânzătoare si reclamanta SC SEL SRL in calitate de promitentă cumpărătoare, pentru o serie de terenuri proprietatea debitoarei, contra unui preţ de 3.550.000 lei, din care avansul in sumă de 355.000 lei achitat la data încheierii promisiunii de vânzare – cumpărare prin virament bancar, iar pentru diferenţa de preţ de 3.195.000 lei s-a stabilit achitarea la autentificarea contractului in formă autentică, respectiv până la data de 30.11.2019.

La data de 06.01.2020 lichidatorul judiciar al debitoarei R SA  a convocat Adunarea Creditorilor pentru data de 13.01.2020, având ca odine de zi la punctul 2 si solicitarea adresată adunării creditorilor de a se pronunţa asupra scoaterii la vânzare în temeiul art.771 C.pr.civ. a „Ansamblului imobiliar industrial situat in jud.Iasi, in sarcina SC SEL SRL. În cuprinsul convocării s-a menţionat faptul că SC SEL SRL nu a achitat diferenţa de preţ până la termenul limită, invocând ca motiv al suspendării plăţii existenţa dosarului nr.-/99/2010/a19 având ca obiect contestaţie împotriva măsurilor lichidatorului judiciar privind raportul de activitate publicat in BPI 18199/2019.

Convocatorul a fost publicat in BPI nr.98/06.01.2020 (f.91), cu privire la această convocare fiind formulată prezenta contestaţie si cerere de suspendare in temeiul art.21 din Legea 85/2006.

Prioritar, se va sublinia că nu poate fi primită ca atare excepţia lipsei calităţii procesual pasive invocate de SC CEB ( România) SA, acesta fiind citat prin BPI in calitate de preşedinte al Comitetului Creditorilor debitoarei, conform art.21 si art.7 din Legea 85/2006. Citatea Comitetului Creditorilor este obligatorie, conform art.21 alin.4 din lege, ceea ce nu înseamnă neapărat că partea contestatoare are un drept potrivnic faţă de un anume creditor.

Contestatoarea solicită desfiinţarea „măsurii” de convocare a adunării creditorilor pentru data de 13.01.2020” cu privire la punctul 2 al ordinii de zi si suspendarea desfăşurării şedintei adunării creditorilor până la data soluţionării prezentei contestaţii.

Instanţa apreciază că demersul juridic al contestatoarei, in modalitatea in care a fost înaintat instanţei, este inadmisibil , faţă de dispoziţiile Legii 85/2006.

Potrivit disp.art.21 alin.1 din Legea 85/2006, invocat in susţinerea contestaţiei, ”administratorul judiciar va depune lunar un raport cuprinzând descrierea modului în care si-a îndeplinit atribuțiile, precum si o justificare a cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente in averea debitorului. (…)La fiecare 120 zile judecătorul sindic va stabili un termen de continuare a procedurii, în care administratorul judiciar va expune in sinteză măsurile efectuate in acest interval cuprinse in rapoartele de activitate”.

Aceste rapoarte sunt destinate judecătorului sindic pentru a avea o imagine clară asupra activității desfășurate de administratorul judiciar, iar împotriva lor, a măsurilor luate prin acestea, potrivit art.21 alin.2 din lege, pot face contestație debitorul insolvent, administratorul special, oricare dintre creditori precum si orice altă persoană interesată.

În viziunea legiuitorului, contestația rezidă în nemulțumirea pe care cei îndreptățiți să formuleze contestație, o manifestă față de cele inserate în raport de către administratorul judiciar, cu privire la modul in care si-a îndeplinit atribuțiile, cum a justificat cheltuielile efectuate cu administrarea procedurii sau celelalte cheltuieli efectuate din fondurile debitorului, pentru desfășurarea activității.

Or convocarea Adunării Creditorilor este o atribuţie a lichidatorului judiciar, expres stabilită de art.13 din Legea 85/2006, nu o „măsură” in sensul avut in vedere de art.21 din lege. Iar chestiunile ce ţin de desfăşurarea adunării creditorilor pot fi contestate in baza unui alt temei, respectiv art.14, de către subiectele de drept expres reglementate la alin.7 ( „ la cererea creditorilor care au votat împotriva luării hotărârii respective si au făcut să se consemneze aceasta în procesul – verbal al adunării, precum si la cererea creditorilor îndreptăţiţi să participe la procedura insolvenţei, care au lipsit motivat de la şedinţa adunării creditorilor”).

Astfel, demersul juridic al contestatoarei – terţ in procedură-  nu poate fi primit, aceasta înţelegând să sesizeze instanţa prin coroborarea a două instituţii diferite, respectiv adunarea creditorilor ( sub aspectul convocării acesteia ) si măsurile lichidatorului judiciar.

Cum corelarea pe care o formulează contestatoarea cu privire la convocarea adunării creditorilor si contestarea măsurilor lichidatorului judiciar nu are suport legal in procedura insolvenţei, acest demers apare ca inadmisibil, contestaţia urmând a fi respinsă ca atare.

În privinţa cererii de suspendare a atribuţiei lichidatorului judiciar, in temeiul art.21 alin.4 din Legea 85/2006, raportat la cele anterior reţinute cu privire la contestaţie, se impune respingerea acesteia.

In privinţa cererii de intervenţie in interes propriu formulată de creditoarea G , încuviinţarea in principiu a intervenţiei, in condiţiile art.52 C.pr.civ. de la 1865 presupune ca la momentul acestei încuviinţări, cererea introductivă de instanţă ( cea in cadrul căreia se intervine) să fie aptă pentru judecată, nu să fie respinsă pentru incidenţa vreunei excepţii de fond sau de procedură. În condiţiile in care in cauza de faţă contestaţia s-a respins ca inadmisibilă, nu se mai impune discutarea admisibilităţii in principiu a cererii de intervenţie in interes propriu.

 HOTĂRĂŞTE:

Respinge ca inadmisibilă contestaţia formulată de către contestatoarea SC SEL SRL,  cu adresă de corespondenţă in Bucureşti,  în contradictoriu cu lichidatorul judiciar LD E IPURL,  jud.Vaslui in cadrul procedurii insolvenţei debitoarei SC R SA.

Respinge cererea de suspendare a desfăşurării adunării creditorilor convocată pentru data de 13.01.2020.

Constată că nu se mai impune discutarea admisibilităţii in principiu a cererii de intervenţie în interes propriu formulată de G (LTD).