Cerere de contopire a pedepselor. Art. 585 Cod procedură penală. Multiple condamnări pentru infracțiuni care se află, în același timp, atât în concurs real, cât și în recidivă postexecutorie. Considerarea ca executat a unui mandat din care petentul a fos

Decizie 15 din 12.02.2020


În esență, fiind sesizată cu contestația formulată de către condamnat, instanța de judecată a apreciat că, odată ce mandatul de executare a pedepsei închisorii a fost executat integral iar în pedeapsa rezultantă ce a fost astfel executată a fost contopit un rest rămas neexecutat dintr-o liberare condiționată acordată anterior, s-ar ajunge la o dublă sancționare a persoanei în cauză în situația în care, atunci când trebuie efectuată operațiunea de contopire a unor alte pedepse aplicate pentru infracțiuni aflate în concurs real cu cele care au format obiectul mandatului executat la termen, pe de o parte, cu alte pedepse aplicate pentru infracțiuni săvârșite în recidivă postexecutorie față de cele care au format obiectul mandatului executat la termen, pe de altă parte, s-ar ajunge la readucerea în calculul pedepsei atât a restului rămas neexecutat din pedeapsa pentru care s-a acordat liberarea condiționată, cât și a pedepsei ulterioare executată la termen.

Prin sentinţa penală nr. ...... din data de ..... pronunţată de Judecătoria Slobozia, s-a admis cererea de contopire a pedepselor formulată de petentul condamnat A.T., deţinut în Penitenciarul Slobozia.

S-au repus în individualitate pedepsele ce compun pedeapsa rezultantă de 4 ani şi 4 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. XXXXXXX a Judecătoriei Constanţa, definitivă prin neapelare la data de XX.XX.2018, respectiv:

- pedepsele de 4 ani închisoare şi 1 an închisoare, aplicată prin această sentinţă

- pedepsele de 3 ani închisoare şi 1 an şi 6 luni închisoare, aplicate prin sentinţa penală nr. XXXXXX a Judecătoriei Constanţa;

- restul rămas neexecutat de 600 de zile închisoare, rezultat din revocarea liberării condiţionate dispusă prin sentinţa penală nr. XXXXXX a Judecătoriei Constanţa.

S-au repus în individualitate pedepsele ce compun pedeapsa rezultantă de 3 ani şi 4 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. XXXXXX a Judecătoriei Călăraşi, definitivă prin decizia penală nr. XXXXXX a Curţii de Apel Bucureşti, respectiv: 3 ani închisoare şi 1 an închisoare.

S-a constatat că infracţiunile pentru care petentul a fost condamnat prin sentinţele penale nr. XXXXXX a Judecătoriei Constanţa şi nr. XXXXXX a Judecătoriei Călăraşi, sunt concurente.

S-a constatat că infracţiunile pentru care petentul a fost condamnat prin sentinţele penale nr. XXXXXX a Judecătoriei Constanţa şi nr. XXXXXX a Judecătoriei Constanţa, sunt concurente.

S-a constat că infracțiunile pentru care petentul a fost condamnat prin sentința penală nr. XXXXXX a Judecătoriei Călăraşi sunt în recidivă postexecutorie față de cele pentru care petentul a fost condamnat prin sentința penală nr. XXXXXX a Judecătoriei Constanţa.

În baza art. 585 alin. 1 lit. a din Codul de procedură penală raportat la art. 38 şi art. 39 alin. 1 lit. b cod penal, s-au contopit pedepsele aplicate prin sentinţele penale nr. XXXXXX a Judecătoriei Constanţa, nr. XXXXXX a Judecătoriei Constanţa şi nr. XXXXXX a Judecătoriei Călăraşi.

S-a dispus ca petentul condamnat să execute pedeapsa cea mai grea, aceea de 4 ani închisoare, la care s-a adăugat un spor de o treime din suma celorlalte pedepse, respectiv 3 ani şi 2 luni închisoare, rezultând astfel o pedeapsă de 7 ani şi 2 luni închisoare.

În baza art. 104 alin. 2 cod penal, s-a menţinut revocarea liberării condiţionate dispusă prin sentinţa penală nr. XXXXXX a Judecătoriei Constanţa, privind restul de pedeapsă de 600 de zile închisoare, şi s-a dispus executarea restului de pedeapsă de 600 de zile închisoare alături de pedeapsa stabilită prin prezenta sentinţă, rezultând o pedeapsă de 7 ani, 2 luni şi 600 zile închisoare.

În baza art. 40 alin. 3 cod penal, s-a dedus din pedeapsa aplicată prin prezenta hotărâre perioadele efectiv executate de la data de XX.XX.2011 la XX.XX.2015 şi de la data de XX.XX.2017 la zi.

S-au anulat mandatele de executare nr. XXXXXX emis de Judecătoria Constanţa şi nr. XXXXXX emis de judecătoria Călăraşi şi s-a dispus emiterea unui nou mandat corespunzător pedepsei stabilite prin prezenta hotărâre, pentru pedeapsa de 7 ani 2 luni şi 600 zile închisoare.

În baza art. 275 alin. 3 Cod de procedură penală, cheltuielile judiciare  au rămas în sarcina statului.

Suma de 313 lei, ce reprezintă onorariul avocatului desemnat din oficiu, conform delegaţiei pentru asistenţa judiciară obligatorie ataşată la dosar, a fost avansată din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul de Avocaţi Ialomiţa.

Pentru a pronunţa astfel, prima instanţă a avut în vedere următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Slobozia la data de XX.XX.2019 sub nr. XXXXXX, petentul – condamnat A.T., deţinut în Penitenciarul Slobozia, a solicitat contopirea pedepselor aplicate prin sentinţele penale prin care acesta a fost condamnat.

În motivarea cererii a arătat că infracţiunile pentru care a fost judecat şi condamnat prin hotărâri definitive sunt concurente.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa de fond a reţinut următoarele:

Prin sentinţa penală nr. XXXXXX a Judecătoriei Constanţa, definitivă prin neapelare la data de XX.XX.2018, petentul a fost condamnat la pedeapsa rezultantă de 4 ani şi 4 luni închisoare, compusă din pedepse pe care le va repune în individualitate, respectiv:

- pedepsele de 4 ani închisoare şi 1 an închisoare, aplicată prin această sentinţă

- pedepsele de 3 ani închisoare şi 1 an şi 6 luni închisoare, aplicate prin sentinţa penală nr. XXXXXX a Judecătoriei Constanţa;

- restul rămas neexecutat de 600 de zile închisoare, rezultat din revocarea liberării condiţionate dispusă prin sentinţa penală nr. XXXXXX a Judecătoriei Constanţa.

Prin sentinţa penală nr. XXXXXX a Judecătoriei Călăraşi, definitivă prin decizia penală nr. XXXXXX a Curţii de Apel Bucureşti, petentul a fost condamnat la pedeapsa rezultantă de 3 ani şi 4 luni închisoare, compusă din pedepse pe care le va repune în individualitate, respectiv: 3 ani închisoare şi 1 an închisoare.

În conformitate cu dispoziţiile art. 585 alin. 1 lit. a Cod procedură penală, pedeapsa aplicată poate fi modificată dacă la punerea ei în executare se constată existenţa concursului de infracţiuni.

Cu privire la legea penală aplicabilă în cauză, instanţa de fond a constatat că cel puţin una dintre infracţiunile ce fac parte din pluralitatea de infracţiuni pentru care a fost condamnat petentul a fost săvârșită după intrarea în vigoare a noului cod penal, astfel că tratamentul sancționator al concursului de infracţiuni va fi cel stabilit de acest text legal.

Există concurs de infracţiuni, conform  art. 38 alin. 1 Cod penal,  când două sau mai multe infracţiuni au fost săvârșite de către aceeaşi persoană înainte de condamnarea definitivă pentru vreuna dintre ele.

Analizând datele la care au fost săvârșite faptele pentru care s-au aplicat pedepsele mai sus arătate, coroborat cu datele la care au rămas definitive hotărârile de condamnare, constatând ca infracţiunile pentru care s-au aplicat pedepsele supuse contopirii sunt concurente între ele, instanţa de fond a observat că sunt incidente în cauză dispoziţiile art. 585 alineat 1 litera a Cod procedură penală, potrivit cărora - ,,Pedeapsa pronunţată poate fi modificată, dacă la punerea în executare a hotărârii sau în cursul executării pedepsei se constată, pe baza unei alte hotărâri definitive, existenţa vreuneia dintre următoarele situaţii …. concursul de infracţiuni… - precum si dispoziţiile art. 40 alin. 1 şi alin. 2 din codul penal – „Dacă infractorul condamnat definitiv este judecat ulterior pentru o infracţiune concurentă, se aplică dispoziţiile art. 39. Dispoziţiile art. 39 se aplică şi în cazul în care, după ce o hotărâre de condamnare a rămas definitivă, se constată că cel condamnat mai suferise o condamnare definitivă pentru o infracţiune concurentă.”

Având în vedere considerentele expuse mai sus, instanţa de fond a admis cererea de contopire a pedepselor formulată de petentul condamnat şi, în consecinţă, a constatat că infracţiunile pentru care petentul a fost condamnat prin sentinţele penale nr. XXXXXX a Judecătoriei Constanţa şi nr. XXXXXX a Judecătoriei Călăraşi, sunt concurente.

Totodată, instanţa de fond a mai constatat că infracţiunile pentru care petentul a fost condamnat prin sentinţele penale nr. XXXXXX a Judecătoriei Constanţa şi nr. XXXXXX a Judecătoriei Constanţa, sunt concurente.

În consecinţă, în baza art. 39 alin. 1 lit. b cod penal, s-au contopit pedepsele aplicate prin sentinţele penale nr. XXXXXX a Judecătoriei Constanţa, nr. XXXXXX a Judecătoriei Constanţa şi nr. XXXXXX a Judecătoriei Călăraşi şi s-a dispus ca petentul condamnat să execute pedeapsa cea mai grea, aceea de 4 ani închisoare, la care adaugă un spor de o treime din suma celorlalte pedepse, respectiv 3 ani şi 2 luni închisoare, rezultând astfel o pedeapsă de 7 ani şi 2 luni închisoare.

În baza art. 104 alin. 2 cod penal, s-a menţinut revocarea liberării condiţionate dispusă prin sentinţa penală nr. XXXXXX a Judecătoriei Constanţa, privind restul de pedeapsă de 600 de zile închisoare, şi s-a dispus executarea restului de pedeapsă de 600 de zile închisoare alături de pedeapsa stabilită prin prezenta sentinţă, rezultând o pedeapsă de 7 ani, 2 luni şi 600 zile închisoare.

În baza art. 40 alin. 3 cod penal, s-a dedus din pedeapsa aplicată prin prezenta hotărâre perioadele efectiv executate de la data de 25.10.2011 la 24.01.2015 şi de la data de 24.12.2017 la zi.

Totodată, instanţa de fond a anulat mandatele de executare nr. XXXXXX emis de Judecătoria Constanţa şi nr. XXXXXX emis de judecătoria Călăraşi şi a dispus emiterea unui nou mandat corespunzător pedepsei stabilite prin prezenta hotărâre, pentru pedeapsa de 7 ani 2 luni şi 600 zile închisoare.

Împotriva acestei sentinţe a formulat contestaţie, în termen, petentul condamnat A.T..

Oral, prin apărător, a solicitat, admiterea contestaţiei, descontopirea pedepselor şi, apoi, recontopirea acestora în mod corect, cu consecinţa micşorării pedepsei.

Analizând sentinţa ce face obiectul contestaţiei de faţă, actele şi lucrările dosarului, motivele de contestaţie invocate, precum și dispozițiile legale incidente, reține următoarele:

În fapt, prin Sentința penală nr. XXXXXX a Judecătoriei Constanța, rămasă definitivă prin Decizia penală XXXXXX  a Curții de Apel Constanța, petentul condamnat A.T. a fost condamnat la două pedepse de 3 ani, respectiv 1 an și 6 luni închisoare, totodată constatându-se că faptele au fost săvârșite în interiorul termenului de încercare de 600 de zile a liberării condiționate dispusă pentru pedeapsa de 6 ani aplicată condamnatului A.T. prin Sentința penală XXXXXX a Judecătoriei Medgidia, rămasă definitivă prin nerecurare. În consecință, instanța a procedat la revocarea liberării condiționate privind restul de 600 de zile închisoare rămas neexecutat și a contopit acest rest cu cele două pedepse aplicate pentru infracțiunile concurente, în baza art. 33 alin.1 lit. a) – 34 alin.1 lit. b) VCP și a art. 61 VCP, în final stabilind în sarcina numitului A.T. o pedeapsă de 3 ani și 3 luni închisoare.

Pentru această pedeapsă a fost emis mandatul de executare nr. XXXXX, executat integral, contestatorul A.T. fiind liberat la termen la data de 24.01.2015.

Ulterior, prin sentinţa penală nr. XXXXXX a Judecătoriei Constanţa, definitivă prin neapelare la data de 18.06.2018, petentul a fost condamnat la pedeapsa rezultantă de 4 ani şi 4 luni închisoare, compusă din următoarele pedepse:

- două pedepse de 4 ani închisoare şi 1 an închisoare, aplicate pentru infracțiunile deduse judecății în respectiva cauză

- pedepsele de 3 ani închisoare şi 1 an şi 6 luni închisoare, aplicate prin sentinţa penală nr. XXXXXX a Judecătoriei Constanţa;

- restul rămas neexecutat de 600 de zile închisoare, rezultat din revocarea liberării condiţionate dispusă prin sentinţa penală nr. XXXXXX a Judecătoriei Constanţa.

Pentru această pedeapsă a fost emis mandatul de executare nr. 1242/2018 de către Judecătoria Constanța, acesta fiind în prezent în executare.

Apoi, prin sentinţa penală nr. XXXXXX a Judecătoriei Călăraşi, definitivă prin decizia penală nr. XXXXXX a Curţii de Apel Bucureşti, petentul a fost condamnat la o pedeapsă rezultantă de 3 ani şi 4 luni închisoare, compusă din două pedepse, respectiv: 3 ani închisoare şi 1 an închisoare.

Instanța a reținut starea de recidivă postexecutorie cu privire la ambele dintre aceste infracțiuni, raportându-se la faptul că ele au fost săvârșite după executarea integrală a Sentința penală nr. XXXXXX a Judecătoriei Constanța, rămasă definitivă prin Decizia penală nr. XXXXX  a Curții de Apel Constanța.

Pentru această pedeapsă a fost emis mandatul de executare nr. XXXXX

În drept, conform art. 585 alineat 1 litera a Cod procedură penală, ,,Pedeapsa pronunţată poate fi modificată, dacă la punerea în executare a hotărârii sau în cursul executării pedepsei se constată, pe baza unei alte hotărâri definitive, existenţa vreuneia dintre următoarele situaţii: …a) concursul de infracţiuni;”.

Apoi, conform  art. 38 alin. 1 Cod penal,  ”există concurs de infracţiuni când două sau mai multe infracţiuni au fost săvârșite de către aceeaşi persoană înainte de condamnarea definitivă pentru vreuna dintre ele”, iar potrivit dispoziţiilor art. 40 alin. 1 şi alin. 2 din Codul penal „Dacă infractorul condamnat definitiv este judecat ulterior pentru o infracţiune concurentă, se aplică dispoziţiile art. 39. Dispoziţiile art. 39 se aplică şi în cazul în care, după ce o hotărâre de condamnare a rămas definitivă, se constată că cel condamnat mai suferise o condamnare definitivă pentru o infracţiune concurentă.”

De asemenea, art. 39 alin.1 lit. b) Cod penal dispune că ” În caz de concurs de infracţiuni, se stabileşte pedeapsa pentru fiecare infracţiune în parte şi se aplică pedeapsa, după cum urmează: … b) când s-au stabilit numai pedepse cu închisoare, se aplică pedeapsa cea mai grea, la care se adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite;”

Totodată, potrivit 41 alin.1 Cod penal, ”există recidivă când, după rămânerea definitivă a unei hotărâri de condamnare la pedeapsa închisorii mai mare de un an şi până la reabilitare sau împlinirea termenului de reabilitare, condamnatul săvârşeşte din nou o infracţiune cu intenţie sau cu intenţie depăşită, pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de un an sau mai mare.”, iar potrivit art. 43 alin. 5 Cod penal, ”Dacă după ce pedeapsa anterioară a fost executată sau considerată ca executată se săvârşeşte o nouă infracţiune în stare de recidivă, limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege pentru noua infracţiune se majorează cu jumătate.”

Având în vedere că infracțiunile pentru care s-a dispus condamnarea numitului  A.T. au fost săvârșite atât înainte, cât și după intrarea în vigoare de Noului Cod Penal devin incidente prevederile art. 10 din Legea 187/2012, care stabilesc următoarele: ”Tratamentul sancţionator al pluralităţii de infracţiuni se aplică potrivit legii noi atunci când cel puţin una dintre infracţiunile din structura pluralităţii a fost comisă sub legea nouă, chiar dacă pentru celelalte infracţiuni pedeapsa a fost stabilită potrivit legii vechi, mai favorabilă.”

Aplicând dispozițiile legale mai sus enunțate la speța dedusă judecății, se va constata că  infracțiunile ce au condus la condamnarea petentului prin Sentința penală nr. XXXXXX a Judecătoriei Constanța rămasă definitivă prin Decizia penală XXXXX  a Curții de Apel Constanța sunt concurente cu cele pentru care A.T. a fost condamnat prin sentinţa penală nr. XXXXXX a Judecătoriei Constanţa, definitivă prin neapelare la data de 18.06.2018.

Apoi, infracțiunile ce au condus la condamnarea petentului prin sentinţa penală nr. XXXXXX a Judecătoriei Călăraşi, definitivă prin decizia penală nr. XXXXXX a Curţii de Apel Bucureşti se află în recidivă postexecutorie față de cele pentru care A.T. a fost condamnat prin Sentința penală nr. XXXXXX a Judecătoriei Constanța rămasă definitivă prin Decizia penală nr. XXXXX  a Curții de Apel Constanța, dar în același timp în concurs cu cele pentru care sus-numitul a fost condamnat prin sentinţa penală nr. XXXXXX a Judecătoriei Constanţa, definitivă prin neapelare la data de 18.06.2018.

Instanța de control apreciază că, prin executarea integrală a pedepsei de 3 ani și 3 luni aplicată prin Sentința penală nr. XXXXXX a Judecătoriei Constanța, rămasă definitivă prin Decizia penală XXXXX (pedeapsă ce include și restul rămas neexecutat, de 600 de zile, rezultat în urma liberării condiționate din pedeapsa de 6 ani aplicată condamnatului A.T. prin Sentința penală XXXXXXX a Judecătoriei Medgidia, rămasă definitivă prin nerecurare), atât infracțiunile reținute în cuprinsul acestei hotărâri, cât și restul rămas de executat de 600 zile, nu mai pot fi readuse în calculul noii pedepsei rezultante, întrucât s-ar ajunge la dubla sancționare a persoanei condamnate.

Din acest motiv, în structura pluralității de infracțiuni ar trebui să facă parte doar infracțiunile ce au condus la condamnarea numitului A.T.  prin sentinţa penală nr. XXXXXX a Judecătoriei Călăraşi, definitivă prin decizia penală nr. XXXXXX a Curţii de Apel Bucureşti și prin sentinţa penală nr. XXXXXX a Judecătoriei Constanţa, definitivă prin neapelare la data de 18.06.2018. Aceste infracțiuni au fost săvârșite de către A.T.  în concurs real de infracțiuni, primele sub imperiul Vechiului Cod penal, iar cele din urmă după intrarea în vigoare a Noului Cod penal. Din acest motiv, regimul sancționator va fi dat de noile dispoziții penale, potrivit art. 10 din LPANCP.

Pentru toate aceste considerente, în baza dispoziţiilor art. 425 ind.1 alin.7 pct. 2 lit. a) Cod procedură penală, combinate cu art. 597 alin. 7 și 8 Cod procedură penală, se va admite contestaţia formulată de către contestatorul-condamnat A.T., împotriva Sentinței penale nr. 327 din 05.06.2019, pronunțată de Judecătoria Slobozia, pe care o va schimba în parte, după cum urmează:

În baza art. 585 alin.1 lit. a) Cod procedură penală va admite cererea de contopire a pedepselor, formulată de către numitul A.T..

I. Va constata executate integral pedepsele aplicate prin Sentința penală nr. XXXXXX a Judecătoriei Constanța, rămasă definitivă prin Decizia penală nr. XXXX, inclusiv a restului rămas neexecutat, de 600 de zile, rezultat în urma liberării condiționate din pedeapsa de 6 ani aplicată condamnatului A.T. prin Sentința penală nr. XXXXX a Judecătoriei Medgidia, rămasă definitivă prin nerecurare.

II. Va constata că infracțiunile pentru care  numitul A.T. a fost condamnat prin Sentința penală XXXXX din 18.05.2018 pronunțată de Judecătoria Constanța, definitivă prin neapelare la data de 18.06.2018 și prin Sentința penală nr. XXXXXX pronunțată de Judecătoria Călărași, rămasă definitivă la data de 01.02.2019 prin Decizia penală nr. XXXXXX sunt concurente.

Va repune în individualitate pedepsele ce compun pedeapsa rezultantă de 4 ani şi 4 luni închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr. XXXXXX a Judecătoriei Constanţa, definitivă prin neapelare la data de 18.06.2018, respectiv:

- 4 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 208 alin.1 – 209 alin.1 lit. i) Vechiul Cod penal cu aplic. art. 37 alin.1 lit a) V. C.p. și cu aplicarea art. 5 Cod penal și

- 1 an închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 192 alin.1 Vechiul Cod penal cu aplic. art. 37 alin.1 lit a) V. C.p. și cu aplicarea art. 5 Cod penal.

Va repune în individualitate pedepsele ce compun pedeapsa rezultantă de 3 ani şi 4 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. XXXXXX a Judecătoriei Călăraşi, definitivă prin decizia penală nr. XXXXXX a Curţii de Apel Bucureşti, respectiv:

- 3 ani închisoare și 4 ani pedeapsa complementară constând în interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit. a) și b) Cod penal, pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 228 alin.1 – art. 229 alin.1 lit. d) și alin. 2 lit. b) Cod penal, cu aplicarea art. 43 alin. 5 Cod penal rap. la art. 41 alin.1 Cod penal și

- 1 an închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 185 alin.1 din Legea 254/2013, cu aplicarea art. 43 alin. 5 Cod penal rap. la art. 41 alin.1 Cod penal.

III. În baza art. 40 alin. 2 Cod penal, raportat la art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal,  cu aplicarea art. 10 din LPANCP, va dispune contopirea pedepselor principale de mai sus, urmând a aplica contestatorului-condamnat A.T. pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare, la care se va adăuga un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite, ( 1/3 din 5 ani ), respectiv 1 ani 8 luni, pedeapsa principală rezultantă ce urmează a fi executată în final fiind de 5 ani şi 8 luni închisoare.

În baza art. 45 alin. 2 și 3 lit. a Cod penal, va dispune contopirea pedepselor complementare de mai sus, în final aplicând petentului A.T. pedeapsa complementară constând în interzicerea pe o durată de 4 ani a exercițiului drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit. a) și b) Cod penal.

În baza art. 45 alin. 5 Cod penal coroborat cu art. 65 alin. 1 Cod penal, petentul A.T. va executa, până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale, pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercițiului drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit. a, b Cod penal.

IV. În baza art. 40 alin.3 Cod penal și 72 Cod penal, va deduce din pedeapsa principală rezultantă perioada deja executată ca efect al mandatelor de executare a pedepsei, precum și perioada în care inculpatul s-a aflat sub măsura reținerii, arestului preventiv și a arestului la domiciliu, respectiv de la 24.12.2017, la zi.

V. Va anula mandatele de executare nr. 2390/2011 din 23.02.2012 și nr. XXXXXX emise de Judecătoria Constanţa, precum şi pe cel cu nr. XXXXXX emis de Judecătoria Călăraşi şi va dispune emiterea unui nou mandat corespunzător pedepsei stabilite prin prezenta hotărâre, pentru pedeapsa principală de 5 ani 8 luni închisoare.

Va menţine restul dispoziţiilor din sentinţa pronunțată de instanța de fond.

În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului, iar conform art. 275 alin.6 Cod procedură penală, onorariul avocatului desemnat din oficiu pentru petent, în cuantum de 313 lei, urmează a fi avansat din fondurile Ministerului Justiției.