Respingerea propunerii de arestare preventivă a inculpatului, pe motivul neîndeplinirii cerinţei vizând necesitatea privării de libertate pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică

Hotărâre 42/CDL din 13.09.2019


Cod ECLI ECLI:RO:TBMUS:2019:011.000042

R O M Â N I A

TRIBUNALUL MUREŞ

SECŢIA PENALĂ

Dosar nr.  ...

Operator de date cu caracter personal înregistrat sub nr. 2991

ÎNCHEIERE PENALĂ nr. 42/CDL

Şedinţa camerei de consiliu din data de 13 septembrie 2019

PREŞEDINTE: G.B.

Judecător de drepturi şi libertăţi :E.H.

Grefier : I.M.C.

Ministerul Public a fost reprezentat de domnul procuror F.G. de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureş.

Pe rol soluţionarea contestaţiei formulată de inculpatul  xx  fiul lui …și .. născut la data de … în … jud. .. domiciliat în com. .. nr…, jud…ș, posesor al CI seria .. nr. .. cu CNP … încheierii penale nr. ..., a Judecătorului de drepturi și libertăți de la Judecătoria Sighişoara.

La apelul nominal făcut în şedinţa camerei de consiliu se prezintă inculpatul în stare de arest preventiv, asistat de doamna avocat ..în substituirea doamnei avocat ...

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, după care:

Având în vedere că inculpatul nu se exprimă suficient de bine în limbă română, inculpatul arată că este de acord ca traducerea în limba maghiară şi invers să se efectueze de către domnul avocat ..

Preşedintele completului de judecători de drepturi şi libertăţi constată că este sesizată cu:

- contestaţia formulată de inculpatul ... împotriva încheierii penale nr. 184 din 27.08.2019, a Judecătorului de drepturi și libertăți de la Judecătoria Sighişoara.

- contestaţia a fost formulată în termen, nu este motivată şi că această instanță este competentă, sub toate formele competenței să instrumenteze calea de atac.

S-a procedat la identificarea inculpatului, căruia i s-a pus în vedere că dreptul la apărare îi este garantat pe tot parcursul procesului penal şi că la acest moment procesual i s-a desemnat un apărător din oficiu.

Constatând că, calea de atac declarată de către contestatorul-inculpat nu este motivată, judecătorul de drepturi şi libertăţi, pune în vedere contestatorului şi apărătorului acesteia să expună oral care sunt criticile pe care partea pe care o asistă înţelege să le aducă încheierii de şedinţă, pronunţată la data 27 august 2019 de Judecătoria Sighişoara, respectiv să indice motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază contestaţia formulată.

Doamna avocat, apărătorul contestatorului-inculpat precizează că partea pe care o asistă înţelege să invoce netemeinicia încheierii atacate.

Doamna avocat şi reprezentantul Ministerului Public arată că nu au alte cereri de formulat, nici probe noi de propus.

Nefiind alte cereri de formulat, nici probe noi de propus, judecătorul de drepturi şi libertăţi acordă cuvântul în dezbateri asupra contestaţiei.

Doamna avocat solicită admiterea contestaţiei formulate admiterea contestației, deoarece temeiurile de fapt și de drept avute în vedere cu ocazia luării măsurii arestării preventive nu se mai mențin.

Raportat la principiul libertăţii persoanei, privarea de libertate în mod preventiv are caracter excepţional şi se impune doar conform dispoziţiilor Codului procedură penală, pentru scopul asigurării bunei desfăşurări a procesului penal.

În ceea ce priveşte motivul prevăzut de art.223 alin.2 Cod procedură penală, arată că din probe nu rezultă că privarea de libertate a inculpatului ar fi necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică, solicită înlocuirea măsurii arestului preventiv cu măsura controlului judiciar sau a arestului la domiciliu.

Mai arată că are o relaţie de concubinaj cu persoana vătămată consimţită de părinţii acesteia, aceasta fiind o tradiţie în etnia rromă, relaţie din care a rezultat şi un copil.

Solicită cheltuieli judiciare în sarcina statului.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea contestației ca nefondată, menținerea încheierii atacate, ca fiind legală și temeinică. Solicită a fi obligat inculpatul la plata cheltuielilor de judecată.

Inculpatul solicită lăsarea în libertate.

COMPLETUL DE JUDECĂTORI DE DREPTURI ŞI LIBERTĂŢI

Prin Încheierea penală  nr. 184/C din data de 27.08.2019, pronunţată de Judecătoria Sighişoara în dosar nr. ..., s-a dispus, În baza art. 226 Cod procedură penală, admiterea propunerii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sighişoara şi, în consecinţă,

În baza art. 226 alin. 1 şi 2 Cod procedură penală rap. la art. 202 alin. 1, 3 şi 4 lit. e Cod procedură penală, art. 223 alin. 2 Cod procedură penală, s-a dispus arestarea preventivă a inculpatului ... pentru săvârşirea infracţiunii de act sexual cu un minor în formă continuată prevăzută de art. 220 al. 1şi 4 cod penal cu aplicarea art. 35 al. 1 cod penal, pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 27 august 2019 până la data de 25 septembrie 2019, inclusiv.

S-a respins ca neîntemeiată cererea formulată de inculpat prin apărător, de luare a măsurii preventive a arestului la domiciliu ori a controlului judiciar.

În motivarea încheierii s-a arătat, în esenţă, că prin procesul verbal de sesizare din oficiu din 26.08.2019, organele de urmărire penală  s-au sesizat din oficiu cu privire la  săvârşirea de către inculpatul ... a infracţiunii de  act sexual cu un minor.

Suspectului i-au fost aduse la cunoştinţă apoi, pe bază de proces verbal drepturile prev. de art 83 Cod procedură penală, 108 al. 2 Cod procedură penală.

Prin ordonanţa organelor  de cercetare penală din data de 26.08.2019 s-a dispus luarea măsurii preventive a reţinerii pe o durată de 24 ore, începând cu orele 21,15 faţă de inculpatul ... fiindu-i aduse la cunoştinţă pe bază de proces verbal motivele reţinerii şi drepturile prev. de art 83 Cod penal , art 209 al. 17 Cod procedură penală, art 210 al. 1 şi 2 Cod procedură penală .

Prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Judecătoria Sighişoara  din data de 27.08.2019  s-a pus în mişcare acţiunea penală împotriva inculpatului ... pentru săvârşirea infracţiunii  de act sexual cu un minor în formă continuată prevăzută de art. 220 al. 1şi 4 cod penal cu aplicarea art. 35 al. 1 cod penal.

Inculpatului i s-a adus la cunoştinţă  punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva sa sub aspectul săvârşirii infracţiunii de act sexual cu un minor în formă continuată prevăzută de art. 220 al. 1şi 4 cod penal cu aplicarea art. 35 al. 1 cod penal, precum şi drepturile procesuale, aspecte menţionate în cuprinsul procesului verbal din data de 27.08.2019.

În raport de actele şi lucrările dosarului de urmărire penală, judecătorul de drepturi şi  libertăţi constată că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art 223 al. 2 raportat la art. 202 al. 1 şi 3 Cod procedură penală  pentru a dispune arestarea preventivă a inculpatului ... cum urmează:

Astfel, constată că au fost respectate condiţiile procedurale pentru a se cere arestarea preventivă a inculpatului, respectiv a fost începută urmărirea penală pentru infracţiunea ce formează  obiectul prezentei propuneri; a fost pusă în mişcare acţiunea penală pentru aceeaşi infracţiune, persoana cercetată dobândind calitatea de inculpat, propunerea de luare a măsurii  arestării preventive este motivată  potrivit art 224 al. 1 CPP şi cuprinde  temeiul de drept, inculpatul a fost adus  la soluţionarea propunerii şi a fost asistat de avocat.

De asemenea  există probe din c are rezultă suspiciunea rezonabilă  că inculpatul a săvârşit infracţiunea de act sexual cu un minor în formă continuată prevăzută de art. 220 al. 1şi 4 cod penal cu aplicarea art. 35 al. 1 cod penal, fiind garantată respectarea art. 5 paragraf 1 lit.c CEDO împotriva privărilor arbitrare de libertate. Caracterul plauzibil al bănuielii presupune existenţa unor fapte sau informaţii apte să convingă un observator obiectiv că este posibil ca persoana în cauză să fi săvârşit infracţiunea ( cauza Varga contra României , 73957/01m 11.03.2008). Totuşi faptele care ar putea da naştere unei bănuieli legitime nu trebuie să fie de acelaşi nivel cu cele necesare pentru a justifica o condamnare sau chiar  pentru a formula o acuzaţie împotriva unei persoane, ceea ce se petrece la un stadiu ulterior al procesului penal  ( O Hara contra Regatului Unit, 37555/97,16.10.2001, paragraf 34-36). Lipsa inculpării sau a trimiterii în judecată nu implică în mod necesar, faptul că o privare de libertate nu urmăreşte un scop legitim care să fie conform cu  art. 5 paragraf 1 lit. c CEDO .  Existenţa unui asemenea scop trebuie să fie analizată  independent de realizarea sa şi lit. c) a paragrafului 1 al. art 5 nu presupune ca poliţia să fi adunat suficient de multe probe pentru a putea formula o punere sub acuzare, fie la momentul  arestării , fie în cursul  perioadei privării de libertate ( cauza Erdagoz contra Turcia, 22 octombrie 1997, paragraful 51).

Inculpatul a recunoscut  înaintea organelor de cercetare că locuieşte împreună cu minora  ... din vara anului 2018 , că trăieşte  în relaţii de concubinaj  cu aceasta, că este minoră, având 13 ani la data la care l-au  conceput pe minorul ...  născută la data de ... A declarat că a avut relaţii sexuale cu minora  ...comportându-se ca într-un cuplu  aflat în concubinaj şi-i acordă întreţinere  minorei  concubine şi nou născutului. El  nu consideră că a comis o infracţiune.

Persoana vătămată a declarat că provine dintr-o familie cu mai mulţi copii, că s-a mutat cu  acceptul părinţilor ei la inculpat din vara anului 2018, că de  atunci inculpatul a avut cu ea relaţii sexuale în mod repetat şi continuu, afirmând că  sunt un cuplu normal , cu o viaţă sexuală normală,  iar în aprilie 2019 l-a născut pe copilul lor.  Se întreţin numai din venitul inculpatului.

Inculpatul a recunoscut că a comis raport sexual cu ..., cu vârsta cuprinsă între 13 şi 15 ani, pe durata de timp începând cu vara anului 2018, iar în aprilie 2019 s-a născut copilul lor, că persoana vătămată  se găseşte în locuinţa sa din ..., nr. .., jud. ...din vara anului 2018, de când a luat-o de la părinţii ei , cu acordul lor,  că el îi asigură îngrijirea şi întreţinerea necesară ,  minora provenind dintr-o familie  cu mai mulţi copii.

Infracţiunea pentru care este cercetat inculpatul este o  infracţiune intenţionată contra libertăţii şi  integrităţii sexuale, este o infracţiune de o gravitate sporită, ce reiese din limitele de pedeapsă  prevăzute de lege, pedeapsa închisorii de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi, dar şi din natura şi importanţa valorilor sociale protejate, respectiv  dreptul persoanei la libertate sexuală şi integritate sexuală. Conduita inculpatului, aşa cum rezultă din declaraţia pe care acesta a făcut-o , respectiv că  nu consideră că  a săvârşit o infracţiune, că-şi doreşte  libertatea să se întoarcă la persoana vătămată, dovedeşte că acesta nu-şi asumă în mod  real responsabilitatea  pentru activitatea  ilicită pe care şi-ar continua-o imediat dacă ar putea să se întoarcă acasă. Ori  fapta  sa este de o gravitate sporită raportat  la efectele ei asupra stării  emoţionale şi psihice a persoanei vătămate care este minoră, care s-a aflat în întreţinerea inculpatului, acestea fiind condiţiile concrete în care se presupune că ar fi fost  săvârşită fapta şi  aceasta justifică  privarea  de libertate a inculpatului.

In privinţa impactului social se reţine că prin natura ei această infracţiune contra libertăţii şi integrităţii  sexuale aduce atingere  vieţii  intime a persoanei şi corpului în concret a avut  ca victimă o persoană vulnerabilă, o minoră cu vârsta  cuprinsă între 13 şi 14 ani, care s-a refugiat  în locuinţa inculpatului  pentru a beneficia  de îngrijirea  şi de întreţinerea de care a fost lipsită în familia sa, iar inculpatul  profitând de poziţia sa, a comis fapta de care este acuzat, faptă care prin ea însăşi determină o puternică  emoţie şi  dezaprobare  în rândul întregii societăţi.

Reacţia publică împotriva unor asemenea fapte  solicită  din partea organelor statului măsuri stricte, ferme pentru înlăturarea sentimentului de insecuritate şi restabilirea echilibrului  social. Ori,  în condiţiile lăsării în libertate a inculpatului, astfel încât să se întoarcă în aceeaşi  casă  în care se află persoana vătămată,  minoră, având posibilitatea să reînceapă aceeaşi activitate infracţională, ar presupune că organele statului nu acţionează ferm pentru înlăturarea stării de pericol generată de infracţionalitate şi că această abţinere în a reprima acest comportament ar putea constitui încurajare pentru inculpat, dar şi pentru alte persoane tentate să comită acelaşi gen de infracţiuni ca cea de care este cercetat în cauză inculpatul. Aceste fapte  au un impact puternic asupra victimelor, dar şi asupra membrilor colectivităţii.

Fapta de care este acuzat inculpatul prezintă pericol social concret deosebit de ridicat raportat la  modul şi mijloacele  de comitere a acesteia.

In aceste condiţii judecătorul a apreciat că luarea măsurii arestării preventive este necesară pentru prevenirea săvârşirii unei alte infracţiuni şi este singura proporţională şi aplicabilă  în raport  cu circumstanţele reale şi personale ale inculpatului.

Toate aceste aspecte, coroborate, dovedesc că în prezent lăsarea în libertate a inculpatului prezintă în pericol social pentru ordinea publică, care nu poate fi înlăturat în acest moment prin luarea unei măsuri preventive mai puţin restrictive  decât măsura arestării preventive.

Împotriva încheierii indicate a formulat contestaţie inculpatul ..., criticând-o sub aspectul temeiniciei  acesteia.

Analizând calea de atac  promovată, conform art. 425 ind. 1 Cod proc. penală, art.  204 Cod proc. penală, art. 223 alin. 2 Cod proc. penală, o apreciem fondată pentru considerentele pe care le vom expune.

Sub aspectul ce ține de temeinicia Încheierii contestate, în privinţa inculpatului apreciem că există  indicii temeinice care justifică presupunerea că aceştia ar putea fi autorul infracţiunii de act sexual cu o minoră în formă continuată, prev. de art. 220 alin. 1 şi 4 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal  raportat la persoana vătămată ... pentru care se derulează cercetări penale în ceea ce-l priveşte, ce rezidă din  declaraţiile inculpatului de recunoaştere a faptei, a persoanei vătămate, din actul de identitate al minorei în cauză,din declaraţiile părinţilor minorei, .. şi ... ş.a.m.d.

Cu toate acestea, faţă de  împrejurarea că inculpatul are o relaţie de concubinaj cu persoana vătămată, consimţită şi de părinţii celei din urmă, relaţie care poate deveni una maritală, mai ales că a rezultat şi un copil minor din aceasta, o fetiţă născută la data de 15 aprilie 2019, copil întreţinut exclusiv de inculpat  cu venituri obţinute din munci ocazionale, opinăm că nu putem discuta despre existenţa vreunei stări de pericol acute pentru ordinea publică, în accepţiunea art. 223 alin.2 Cod proc. penală, interesul minorului rezultat din această relaţie la limita legii, care are evident nevoie şi de ocrotire paternă, fiind net superior faţă de interesul societăţii ca acest tip de fapte să fie sancţionate prin privarea de libertate imediată a celor potenţial vinovaţi.

Pe cale de consecință, apare ca întemeiată contestația formulată, urmând să se admită contestaţia formulată de contestatorul inculpat ...împotriva Încheierii penale nr... din data  de  27. 08. 2019  pronunţate de Judecătoria Sighişoara în dosar nr.  ..., în baza art. 425 ind. 1 alin. 7 pct. 2 litera a Cod procedură penală, desființează parțial Încheierea  contestată și, în rejudecare:

Va dispune respingerea propunerii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sighişoara  formulată în dosar nr.  1213/P/2019, în baza art. 227 alin. 1 Cod proc. penală şi prin urmare:

Va dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului ... cercetat sub aspectul comiterii infracţiunii de act sexual cu un minor în formă continuată,  prev. de art. 220 alin. 1 şi 4 Cod penal  cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, de sub puterea  mandatului de arestare preventivă nr. 4/UP emis la data de 27.08.2019 de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Sighişoara în dosar nr. 3007/308/2019, dacă nu este arestat sau deţinut în altă cauză.

Va menține restul dispozițiilor din încheierea atacată care nu contravin prezentei.

Cheltuielile judiciare avansate de stat în prezenta cauză, de  50  lei  vor rămâne în sarcina  statului, conform art.  275 alin . 3 Cod proc. penală.

Cheltuielile  judiciare avansate de stat în prezenta cauză, de 313  lei, onorariul avocatei din oficiu,  vor rămâne în sarcina  statului , conform art.  275 alin. 6 Cod proc. penală.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE:

Admite contestaţia formulată de contestatorul inculpat ... fiul lui …și … născut la data de … în … jud. … domiciliat în com. .., .. jud… posesor al CI seria ….nr. .. cu CNP …  împotriva  Încheierii penale nr. ...  pronunţate de Judecătoria Sighişoara în dosar nr.  ... în baza art. 425 ind. 1 alin. 7 pct. 2 litera a Cod procedură penală, desființează parțial Încheierea  contestată și, în rejudecare:

Respinge propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sighişoara  formulată în dosar nr.  1213/P/2019, în baza art. 227 alin. 1 Cod proc. penală şi prin urmare:

Dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului ... ...fiul lui ..și .. născut la data de .. în …, jud. .. domiciliat în com. .., nr…, jud…, posesor al CI seria….nr. …, cu CNP … cercetat sub aspectul comiterii infracţiunii de act sexual cu un minor în formă continuată,  prev. de art. 220 alin. 1 şi 4 Cod penal  cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, de sub puterea  mandatului de arestare preventivă nr. 4/UP emis la data de 27.08.2019 de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Sighişoara în dosar nr. ... dacă nu este arestat sau deţinut în altă cauză.

Menține restul dispozițiilor din încheierea atacată care nu contravin prezentei.

Cheltuielile judiciare avansate de stat în prezenta cauză, de  50  lei  vor rămâne în sarcina  statului, conform art.  275 alin . 3 Cod proc. penală.

Cheltuielile  judiciare avansate de stat în prezenta cauză, de 313  lei, onorariul avocatei din oficiu,  vor rămâne în sarcina  statului, conform art.  275 alin. 6 Cod proc. penală.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu  din data de  13.09.2019.

RED. EH/TEHNORED. IMC/4 EX.13.09.2019