Contestație la executare. Prescripția executării silite. Suspendare executare silită.

Sentinţă civilă *** din 08.11.2019


Conținut speță: Contestație la executare, titlu executoriu – contract de credit. Data de la care începe să curgă termenul de prescripție al executării silite în cazul contractelor de credit cesionate către un terț. Suspendare executare silită.

Rezumat: În cazul cesiunii de creanță a contractelor de credit ce constituie titluri executorii, termenul de prescripție al dreptului de a demara procedura executării silite este de 3 ani de zile și începe să curgă cel mai târziu de la momentul cesiunii de creanță.

Cererea de suspendare a executării silite se respinge ca inadmisibilă în situația în care nu s-a făcut dovada achitării cauțiunii de către contestator decât după închiderea dezbaterilor, ca urmare a respingerii ca inadmisibilă a cererii de acordare a ajutorului public judiciar în ce privește scutirea de la plata respectivei cauțiuni.

Titlul executoriu, în temeiul căruia s-a demarat executarea silită în dosarul de executare nr. .... al BEJ ... este reprezentat de contractul de credit nr. 20139405434 din data de 25.02.2013, încheiat între contestator şi Banca X (filele 16-26).

Prin Încheierea nr. 716/21.02.2019, pronunţată de Judecătoria Satu Mare în dosarul nr. 1654/296/2019 (fila 4), instanţa a încuviinţat executarea silită a contractului de credit nr. 20139405434 din data de 25.02.2013 împotriva debitorului R.B.C., la cererea creditorului cesionar, intimata Investcapital LTD, adresată executorului judecătoresc BEJ..... În cauză, Investcapital LTD are calitatea de intimat, în temeiul contractelor de cesiune de creanţă succesive încheiate între Banca X-cedent şi Secapital SARLcesionar şi aceasta din urma, în calitate de cedent0 şi Investcapital LTD-cesionar (filele 38-53).

Instanţa a analizat cu prioritate excepţia prescripţiei dreptului de a obţine executarea invocată de către contestatoare, calificată ca apărare de fond în contestaţia la executare.

Cu privire la prescripţie dreptului de a obţine executarea silită, invocată de către contestator, instanţa reţine dispoziţiilor art. 706 C. pr. civ. potrivit cărora„ Dreptul de a obţine executarea silită se prescrie în termen de 3 ani, dacă legea nu prevede altfel. În cazul titlurilor emise în materia drepturilor reale, termenul de prescripţie este de 10 ani. 3 (2) Termenul de prescripţie începe să curgă de la data când se naşte dreptul de a obţine executarea silită.

În cazul hotărârilor judecătoreşti şi arbitrale, termenul de prescripţie începe să curgă de la data rămânerii lor definitive.” Conform dispoziţiilor art. 707 C. pr. civ. „Prescripţia nu operează de plin drept, ci numai la cererea persoanei interesate. Prescripţia stinge dreptul de a obţine executarea silită şi orice titlu executoriu îşi pierde puterea executorie.” In ceea ce priveşte normele de drept material, cu privire la prescripţia dreptului de a obţine executarea silită, instanţa reţine dispoziţiile art. 711 C pr. civ. conform cărora, dispoziţiile referitoare la prescripţia dreptului de a obţine executarea silită se completează cu dispoziţiile Codului civil privitoare la prescripţia extinctivă.

Potrivit dispoziţiilor art. 2.517 C civ., termenul de prescripţie este de 3 ani, dacă legea nu prevede un alt termen. De asemenea, conform dispoziţiilor art. 2.537, pct. 1 din C civ. prescripţia se întrerupe printr-un act voluntar de executare, iar potrivit art. 2.541, alin. 2 C. civ, după întrerupere curge o nouă prescripţie.

Instanţa constată faptul că între contestatorul R.B.C., în calitate de împrumutat si Banca X, în calitate de împrumutător s-a încheiat contractul de credit nr. contractului de credit nr. 20139405434 din data de 25.02.2013.

Instanţa reţine că data cesionării întregului debit către creditorul Banca X a fost 22.12.2015 (filele 47-52), prin urmare, cel mai târziu, la această dată a început să curgă termenul de prescripţie pentru debitul urmărit, astfel că, în privinţa normelor de drept material sunt aplicabile dispoziţiile Noului Cod civil.

Instanţa retine că cererea de executare silită formulată de creditoare a fost înregistrată la BEJ Rus Vid Ioan Cătălin la data de 15.02.2019 (fila 15), prin intermediul acesteia solicitându-se punerea în executare silita a titlului executoriu reprezentat de contractul de credit nr. 20139405434 din data de 25.02.2013. Creditorul cesionar nu a mai întreprins împotriva debitorului său niciun demers în vederea realizării creanţei sale până la data de 15.02.2019, dată la care s-a adresat executorului judecătoresc cu cererea de executare silită a debitorului său. Astfel fiind, se constată că, de la data naşterii dreptului creditorului bancar de a executa silit întregul credit, care se naşte cel mai târziu la data cesiunii de creanţă, 22.12.2015, când s-a cesionat întregul debit şi până la formularea cererii de executare silită, 15.02.2019, au trecut mai mult de trei ani.

În condiţiile în care creditoarea-intimată nu a invocat şi nu a justificat în faţa instanţei existenţa vreunui motiv de suspendare sau întrerupere a termenului de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită a debitorului său, constatând împlinit termenul de prescripţie de trei ani prevăzut de art. 706 C.proc.civ, instanţa constată că motivul de nelegalitate a formelor de executare silită demarate împotriva contestatorului, invocate de acesta prin contestaţia la executare, determinat de prescripţia dreptului creditorului de a solicita executarea silită în temeiul dispoziţiilor art. 706 alin. 1 şi 2 din C pr. civ., este întemeiat.

Coroborând dispoziţiile legale incidente cu starea de fapt anterior prezentată, instanţa constată că este întemeiată cererea contestatorului, motiv pentru care, în temeiul dispoziţiilor 712 şi 720 C pr. civ., dispune anularea executării silite însăşi şi a tuturor actelor de executare emise în dosarul de executare nr. 149/2019 al BEJ .....

Cu privire la cererea de suspendare a executării silite, instanţa reţine că, în conformitate cu dispoziţiile art. 719, alin.1 C. pr.civ., până la soluţionarea contestaţiei la executare sau a altei cereri privind executarea silită, la solicitarea părţii interesate şi numai pentru motive temeinice, instanţa competentă poate suspenda executarea.

Conform dispoziţiilor art. 719, alin. 2 C. pr.civ., pentru a se dispune suspendarea, cel care o solicită trebuie să dea, în prealabil o cauţiune, calculată a valoarea obiectului contestaţiei. Deşi prin rezoluţia din data de 27.03.2019 (fila 8), instanţa a pus în vedere contestatorului să achite cauţiunea, în cuantum de 122,19 lei, iar cererea de ajutor public judiciar în privinţa cauţiunii a 4 fost respinsă ca inadmisibilă.

Contestatorul a făcut dovada achitării cauţiunii, potrivit înscrisurilor aflate la filele 106 şi 107 din dosar, însă după închiderea dezbaterilor asupra fondului cauzei, astfel că instanţa a făcut aplicarea dispoziţiilor art. 394, alin. 3 C pr. civ. potrivit cărora, după închiderea dezbaterilor, părțile nu mai pot depune niciun înscris la dosarul cauzei, sub sancțiunea de a nu fi luat în seamă.

Constatând astfel că una dintre condiţiile de admisibilitate arătate anterior, respectiv achitarea unei cauţiuni nu a fost îndeplinită în cauză, instanţa urmează a respinge cererea de suspendare a executării silite, ca inadmisibilă.