Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 1197 din 06.07.2012


La data de  25.04.2012,  s-a înregistrat pe rolul Judecătoriei Strehaia contestaţia la executare formulată contestatorul M.I. în contradictoriu cu intimata SC M.L.IFN R.SA, prin care se solicită anularea actelor de executare dispuse în dosarul 31/E/2012 al BEJ G. G. C. precum şi anularea încheierii de încuviinţare  a executării silite.

În motivarea contestaţiei s-a arătat că înţelege sa invoce excepţia prescripţiei dreptului material de a cere executarea silita a contractelor de leasing nr. 020804191E/01, nr. 020804191E/02 şi nr.02080419E/03 din data de 26.02.2008 , având în vedere dispoziţiile art.6 din decretul nr. 167/1958 raportat la art. 405 c.p.civ.. A arătat ca,  contractele de leasing au fost încheiate la data de 26.02.2008 şi reziliate la data de 29.09.2008, conform declaraţiei de  reziliere  nr. 13156/29.09.2008,  astfel ca termenul  de a cere executarea silita a început sa curgă  de la acea data . A mai arătat ca cererea de executare silita a fost introdusa la data de 06.02.2012, cu mult peste  termenul legal de prescripţie. De asemenea, s-a invocat excepţie lipsei calităţii procesuale pasive, având în vedere că prin sentinţa comercială nr.272/04.06.2010 a Tribunalului Mehedinţi s-a dispus ca numitul FBG să suporte din averea personală sumele eferente contractelor de leasing.

Cererea a fost legal timbrată cu taxa de timbru în cuantum de 194 lei şi timbru judiciar de 5 lei.

Intimata, a formulat întâmpinare, însoţită de un set de înscrisuri,  prin care a solicitat respingerea contestaţiei ca netemeinica şi nelegala.

Din oficiu, instanţa a dispus ataşarea dosarului nr. 31/E/2012 al BEJ G. G. C..

Cu privire la excepţia prescripţiei dreptului material şi excepţia lipsei calităţii procesuale pasive, instanţa a apreciat că nu este vorba de veritabile excepţii deoarece, excepţiile procesuale vizează neregularităţi procedurale privitoare la compunerea instanţei, competenta acesteia ori la actele de procedura sau lipsuri referitoare la dreptul material la acţiune, şi prin invocarea lor se urmăreşte, după caz, declinarea competentei, amânarea judecăţii, refacerea unor acte, anularea ori respingerea cererii. în cauza, motivele invocate de contestator nu privesc procedura, ci vizează aspecte de drept material şi au în vedere fondul acţiunii.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată că acţiunea formulată de contestator este întemeiată în parte pentru următoarele considerente:

Contestaţia la executare reprezintă mijlocul procedural prin care se poate obţine anularea unor acte de executare ori anihilarea efectului executoriu al unui titlu executoriu.

Conform articolului 399 alineat 1 din C.p.c împotriva executării silite, precum şi împotriva oricărui act de executare se poate face contestaţie de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare.

La data de 12.01.2012 intimata s-a adresat BEJ G.G.C. cu cerere de punere în executare a titlurilor executorii reprezentate de contractele de leasing financiar nr.020804191E/01, 020804191E/02, 020804191E/03 din 26.02.2008, constituindu-se dosarul de executare nr.31/E/2012.

Prin încheierea din data de 09.02.2012 pronunţată în dosarul nr. 250/313/2012 Judecătoria Strehaia a încuviinţat executarea silită a contractelor de leasing financiar nr.020804191E/01, 020804191E/02, 020804191E/03 din 26.02.2008.

Analizând titlurile executorie sub aspectul prescripţiei dreptului de a cere executarea silită invocată de contestator, instanţa reţine că potrivit art. 405 alin 1 cod proc. Civ - dreptul de a cere executarea silită se prescrie în termen de 3 ani, dacă legea nu prevede altfel.

Dispoziţiilor art. 405 alin. 2 cod proc. civ. stipulează că termenul pentru exercitarea dreptului de a cere executarea silită începe să curgă de la data când se naşte acest drept.

În speţă, aşa cum rezultă din declaraţia de reziliere (fila 37), contractele de leasing financiar au fost reziliate la data de 29.09.2008. Potrivit art.8 din contract, în caz de reziliere, utilizatorul are obligaţia să plătească finanţatorului ratele de leasing scadente şi neachitate până în acel moment, inclusiv penalităţile aferente, şi o indemnizaţie de reziliere care devine exigibilă imediat prin efectul rezilierii compusă din toate celelalte rate de leasing rămase de achitat şi valoarea reziduală. Astfel, la data rezilierii toate ratele de leasing au devenit exigibile, ceea ce înseamnă că executarea acestora putea fi cerută de la acea dată de către intimată, context în care apărarea acesteia în sensul că este vorba de contracte cu executare succesivă fiind incidente disp. art. 12 din decretul nr.167/1958 potrivit cărora pentru fiecare prestaţie curge o prescripţie distinctă, nu poate fi primită.

Rezultă aşadar, că termenul pentru exercitarea dreptului intimatei de a cere executarea silită a început să curgă de la 29.09.2008 - data rezilierii contractelor de leasing.

Instanţa reţine că de la naşterea dreptului de a cere executarea şi până la formularea cererii de către intimată au trecut mai mult de 3 ani - termenul împlinindu-se la data de 29.09.2011 ( conform disp. art. 101 alin.3 cod. proc. civ ), iar intimata nu a făcut dovezi în sensul existenţei unei cauze de suspendare sau de întrerupere a cursului prescripţiei.

Pentru toate aceste motive instanţa constată că dreptul de a cere executarea silită era prescris la data depunerii cererii de punere în executare a titlurilor executorii – 12.01.2012, iar prin împlinirea termenului de prescripţie acestea şi-au pierdut puterea executorie potrivit art. 405 alin.3 cod proc. Civ., apreciind ca fiind întemeiat capătul ce cerere prin care contestatorul a solicitat anularea actelor de executare silita efectuate în dosarul de executare silita nr.31/E/2012, urmând a fi admis.

În considerarea acestei soluţii, instanţa nu va mai analiza apărările contestatorului referitoare la persoana debitorului şi cuantumul cheltuielilor de executare.

Cu privire la capătul de cerere prin care contestatorul a solicitat anularea încheierii de încuviinţare a executării silite, instanţa constată că este neîntemeiat, întrucât în cazul încuviinţării executării silite, fiind vorba de o procedură necontencioasă, se analizează numai condiţiile de formă ale titlului executoriu, condiţii care în cauză sunt îndeplinite, analizări pe fond a titlului executoriu putându-se face numai în faza contestaţiei la executare.

Faţă de cele ce preced instanţa urmează să admită în parte contestaţia la executare, să dispună anularea tuturor formelor de executare efectuate în dosarul de executare nr.31/E/2012 al BEJ G.G.C. şi să respingă capătul de cerere privind anularea încheierii de încuviinţare a executării silite.