Contestaṭie la executare formulată de terṭ. Prescripţia dreptului de a obţine executarea silită. Apel

Decizie 1421 din 29.11.2019


Contestaṭie la executare formulată de terṭ. Prescripţia dreptului de a obţine executarea silită. Apel

Cuprins pe materii: Contestaṭie la executare. Motive invocate de terṭ.

Index alfabetic:

- prescripţia dreptului de a obţine executarea silită

- terṭ

C.proc.civ.: art. 713 alin. (5), art.715 alin.(4), art.706

Prescripţia dreptului de a obţine executarea silită nu poate fi opusă oricând, pe toată durata executării silite, facultatea invocării prescripţiei executării silite fiind temporară şi supusă termenelor de exercitare a contestaţiei la executare.Terṭul nu poate invoca prin contestaṭia la executare decât motive de nulitate ale actelor ce vizează executarea silită a bunului asupra căruia pretinde că are un drept, neputând critica celelalte acte de executare, întrucât nu are calitatea de parte în executarea silită.

Tribunalul Galaṭi, secṭia I civilă, Dec.civ.1421/ 29.11.2019

Prin apelul formulat, apelanṭii-contestatori au criticat soluṭiile pronunṭate de către prima instanṭă, sub  două aspecte. Primul, referitor la faptul că invocarea prescripṭiei dreptului de a cere executarea silită nu este ṭinută de termenul prevăzut de art.715 C.proc.civ., iar al doilea, referitor la admiterea excepṭiei tardivităṭii contestaṭiei la executare formulate şi de contestatoarea O.S., terṭ fată de executarea silită din cauză.

Apelul este nefondat.

In referire la primul aspect, Tribunalul a reṭinut că prescripţia dreptului de a obţine executarea silită nu poate fi opusă oricând, pe toată durata executării silite, facultatea invocării prescripţiei executării silite fiind temporară şi supusă termenelor de exercitare a contestaţiei la executare. Aceasta întrucât prescripţia vizează legalitatea executării silite înseşi, iar nu doar a actelor de executare, astfel încât nu poate fi invocată, pe calea contestaţiei la executare, oricând, ci numai în primul termen de 15 zile în care aceasta poate fi formulată.

Cu privire la cel de-al doilea motiv de apel, Tribunalul a reṭinut că prima instanṭă nu putea proceda la analiza în cadrul contestaṭiei terṭului Onica Simion a prescripṭiei dreptului de a cere executarea silită, calităṭii de creditoare a intimatei, caracterului de titlu executoriu al contractului de credit, caracterului cert, lichid şi exigibil al creanṭei, întrucât, pe de o parte, terṭul nu poate invoca decât motive de nulitate ale actelor ce vizează executarea silită a bunului asupra căruia pretinde că are un drept, neputând critica celelalte acte de executare, întrucât nu are calitatea de parte în executarea silită. În acest sens, dispoziṭiile art.715 alin.(4) C.proc.civ. prevăd că, prin contestaṭia formulată, terṭul pretinde că are un drept de proprietate sau un alt drept real asupra bunului urmărit.

Nu este îngăduit, aşadar, ca terṭul să invoce aspecte care ṭin de  executarea silită însăşi, contestaṭia sa vizând doar încetarea executării silite asupra bunului urmărit, prin raportare la dreptul său asupra acestuia. Cu alte cuvinte, terṭul vătămat îşi poate apăra dreptul său, invocând în contestaṭia la executare ceea ce ar fi putut invoca şi pe calea unei acṭiuni principale în revendicare sau pe calea unei acṭiuni posesorii, adică să revendice obiectele urmărite.

Faţă de considerentele de fapt şi de drept expuse, tribunalul a respins  apelul declarat în cauză, ca nefondat.