Condiţiile de admisibilitate ale cererii de chemare în garanţie şi obligaţia instanţei de verificare în cadrul analizării admisibilităţii în principiu a cererii dacă sunt îndeplinite condiţiile de exerciţiu ale acţiunii civile şi în ce măsură sunt îndepli

Decizie 208/Ap din 02.02.2107


Condiţiile de admisibilitate ale cererii de chemare în garanţie şi obligaţia instanţei de verificare în cadrul analizării admisibilităţii în principiu a cererii dacă sunt îndeplinite condiţiile de exerciţiu ale acţiunii civile şi în ce măsură sunt îndeplinite extrinseci şi celelalte condiţii de formă ale cererii de chemare în garanţie, prevăzute de art. 194 Cod procedură civilă.

Deliberând asupra apelului de faţă,

Constată că prin încheierea din 15.12.2016 a Tribunalului Braşov, a fost respinsă, ca inadmisibilă, cererea de chemare în garanţie formulată de S.C. A. S.R.L. împotriva chemaţilor în garanţie Municipiul B., Consiliului Local B. şi S.C. C. S.R.L..

În motivarea soluţiei, prima instanţă a reţinut că la încuviinţarea în principiu a cererii de chemare în garanţie, reţine că trebuie verificată atât legătura de dependenţă şi subordonare între cererea principală şi cererea de chemare în garanţie, impunându-se totodată verificarea dacă pârâtul, în situaţia în care cade în pretenţii, este în drept să obţină despăgubiri de la chematul în garanţie, ca o consecinţă a căderii sale în pretenţii.

Faţă de conţinutul cererii de chemare în garanţie, raportat la conţinutul cererii principale, prima instanţa reţine că cererea de chemare în garanţie este inadmisibilă, pârâtul nefiind în drept să obţină despăgubiri de la chemaţii în garanţie în situaţia căderii sale în pretenţii.

În consecinţă, raportat la dispoziţiile art. 74 alin. 2, art. 64 alin. 2 şi 4 Cod procedură civilă, prima instanţă respinge ca inadmisibilă cererea de chemare în garanţie formulată de S.C. A. S.R.L. împotriva chemaţilor în garanţie Municipiul B., Consiliul Local B. şi S.C. C. S.R.L. B..

Împotriva acestei încheieri a formulat cerere de apel pârâta S.C. A. S.R.L., prin care solicită admiterea apelului şi modificarea în totalitate a acesteia în sensul admiterii cererii apel  pentru cererea de chemare în garanţie a terţilor Municipiului B. Consiliul Local B. reprezentată legal prin primar şi S.C. C. S.R.L. B., iar prin motivele de apel soluţia atacată este criticată pentru următoarele considerente:

Adunarea generală a asociaţilor decide principalele probleme ale societăţii, precum: alegerea organelor de conducere şi administrare, desemnarea cenzorilor sau, după caz, auditorilor societăţii, modificarea societăţii etc.

Conform actului constitutiv al societăţii comerciale S.C. A. S.R.L. B. - Municipiul B. - persoana juridică română reprezentată legal prin Consiliul Local şi S.C. C. S.R.L. B. - deţine acţiunile societăţii dar are şi obligaţia să hotărască accesarea de finanţări în numele şi pentru societatea  A. S.R.L. B. (conform actului constitutiv al societăţii art.15.-3 ).

Plata salariilor compensatorii presupune acordul asociaţiilor, singurii care au dreptul, conform legii şi a Actului de constituire a societăţii, să aprobe şi să aloce sumele necesare acestei cheltuieli, asigurând astfel respectarea prevederilor art.4.64 din Contractul Colectiv de Muncă S.C. A. S.R.L. B., încheiat pentru perioada 2015-2017.

Contractul colectiv de muncă la nivel de societate a fost negociat cu acordul asociaţiilor în baza hotărârii nr.32/26.11,201, având ca obiect numirea comisiei din partea angajatorului în vederea negocierii şi semnării Contractului Colectiv de muncă al S.C. A. S.R.L. şi împuterniceşte reprezentanţii societăţii să semneze Contractul Colectiv de Muncă.

Intimaţii Municipiul B. şi S.C. C. S.R.L. au formulat întâmpinare prin care au solicitat respingerea apelului.

Verificând, în conformitate cu prevederile art. 74 şi art. 479 din Codul de procedură civilă, stabilirea stării de fapt şi aplicarea legii de către prima instanţă, în limitele motivelor de apel formulate de parte, curtea reţine următoarele:

În cauză nu sunt întrunite premisele instituite de art. 72 şi art. 74 alin. 2 Cod procedură civilă pentru admiterea în principiu a cererii de chemare în garanţie formulată de către apelantă.

Astfel, prin intermediul cererii de chemare în garanţie partea interesată poate să cheme în garanţie o terţă persoană, împotriva căreia ar putea să se îndrepte cu o cerere separată în garanţie sau în despăgubiri.

Condiţiile de admisibilitate ale cererii de chemare în garanţei sunt: existenţa unui proces aflat în stare de judecată în prima instanţă; existenţa unei legături suficiente între cererea principală şi cererea de chemare în garanţie şi existenţa posibilităţii, ca în raport de natura litigiului, partea să se îndrepte cu o cerere în despăgubire sau în garanţie împotriva terţului intervenient forţat. De asemenea, în cadrul admisibilităţii în principiu instanţa verifică dacă sunt îndeplinite condiţiile de exerciţiu ale acţiunii civile şi în ce măsură sunt îndeplinite extrinseci şi celelalte condiţii de formă ale cererii de chemare în garanţie, prevăzute de art. 194 Cod procedură civilă.

Conform art. 73 alin. 1 rap. la art. 194 alin. 1 lit. D Cod procedură civilă cererea de chemare în garanţie trebuie să cuprindă motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază. În speţă, cererea de chemare în garanţie nu cuprinde temeiul juridic sau contractual şi pe cale de consecinţă, prima instanţa a reţinut corect că nu s-a făcut dovada existenţei unei obligaţii legale sau contractuale în garanţie sau despăgubire.

Pe altă parte, instanţa de apel apreciază ca fiind întemeiate apărările formulate de intimaţii Municipiul B. şi Consiliul Local B. referitoare la inadmisibilitatea formulării unei cereri de chemare în garanţie în cadrul unui litigiu având a obiect un conflict de muncă deoarece între persoana chemată în garanţie şi reclamant sau între angajator şi persoana chemată în garanţie nu există raporturi de muncă, iar calitatea de asociat în cadrul unei societăţi angajatoarea nu presupune preluarea obligaţiilor acesteia pe care le are în calitate de angajator.

Instanţa nu va reţine motivele invocate de apelantă referitoarea la necesitatea existenţei acordului asociaţilor pentru plata salariilor compensatorii deoarece prin cererea de chemare în garanţie s-a solicitat obligarea la plata drepturilor băneşti compensatorii şi nu obligarea chemaţilor în garanţie să-şi dea acordul pentru efectuarea acestor plăţi sau să aprobe plata. Acordul asociaţilor la semnarea contractului colectiv de muncă şi desemnarea comisiei din partea angajatorului la semnarea contractului colectiv de muncă nu schimbă părţile dintr-un conflict individual de muncă care rămân angajatul şi angajatorul.

Pentru motivele de fapt şi de drept expuse, curtea constată că prima instanţa a făcut o aplicare şi interpretare corectă a dispoziţiilor legale incidente în speţă şi pe cale de consecinţă, în temeiul art. 480 alin. 1 din Codul de procedură civilă, va respinge apelul declarat de împotriva încheierii de şedinţă de la termenul din 15.12.2016, pe care o va păstra.

Reţinând culpa procesuală a pârâtei S.C. A. S.R.L., în formularea unei cereri de chemare în garanţie inadmisibile şi a unui apel neîntemeiat, curtea, în temeiul art. 453 Cod procedură civilă, o va obliga la plata către Municipiul B. a sumei de 500 lei, reprezentând onorariu de avocat, dovedit cu OP nr. 166/25.01.2017.