Contestație la executare

Sentinţă penală 249/23.04.2019 din 09.07.2020


Document finalizat

Cod ECLI ECLI:RO:JDLUG:

Dosar nr. .../252/2018 COD OPERATOR 2926

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA LUGOJ

SENTINȚA PENALĂ Nr. ../2019

Şedinţa publică de la 23 Aprilie 2019

Completul constituit din:

PREŞEDINTE E. C.P.

Grefier D. M.

Pe rol se află judecarea cauzei penale privind pe contestatorul L.M.A, având ca obiect contestaţia la executare (art.598 NCPP).

Ministerul Public este reprezentat de procuror P. M. din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Lugoj.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns contestatorul L.M.A, aflat în stare de deținere și asistat de avocat ales O. C..

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, după care:

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, după care:

Instanța constată că la dosar s-au depus de către Biroul de Executări Penale din cadrul Judecătoriei Lugoj, două adrese emise de Direcția de Procuratură Publică din Danemarca în dosarul de referință ....., traduse în limba română.

La filele 66-67, se constată depuse de către d-na avocat O. C.., apărător ales al contestatorului, o adresă la care a atașat extrasul minutei penale nr. ... din 28.02.2019 pronunțată de Judecătoria Sectorului 5 București, în dosarul nr. .../302/2019.

Instanța în baza rolului activ a apreciat necesară atașarea unei copii a sentinței penale nr. ...../28.02.2019 pronunțată de Judecătoria Sectorului 5 București în dosarul nr. ...../302/2018.

La interpelarea instanței, contestatorul L.M.A arată că la momentul când a ajuns în țară, a fost arestat și depus în Penitenciarul Rahova București, când a formulat contestația la executare ce constituie obiectul dosarului nr. ...../302/2019 al Judecătoriei Sectorului 5 București și la acel moment i s-a adus la cunoștință că cererea urmează a fi declinată la Judecătoria Lugoj.

Instanța apreciază necesară luarea unei declarații contestatorului L.M.A și astfel s-a procedat la audierea contestatorului, declarația acestuia fiind atașată la dosar.

Contestatorul arată că nu mai are alte cereri de formulat și solicită judecarea cauzei în fond.

Av. O. C.pentru contestator arată că la dosarul cauzei există depus un înscris de autoritățile din Danemarca, din care reiese că perioada în care contestatorul a fost reținut de autoritățile daneze este de 315 zile din care un număr de 15 zile au fost de reținere și un număr de 300 de zile, acestuia i s-a solicitat să depună datele personale și să se prezinte zilnic la secția de poliție din ...., ca alternativă la reținerea efectivă și această ultimă măsură este considerată a fi o formă de detenție conform legislației în vigoare în Danemarca.

Av. O. C. pentru contestator arată că nu mai are alte cereri de formulat și solicită judecarea cauzei în fond.

 Reprezentanta Ministerului Public solicită judecarea cauzei în fond.

 Nefiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul în dezbateri.

 Av. O. Cr. pentru contestator, având cuvântul, solicită,în temeiul art. 598 alin. 1 lit. d) C. proc. pen., admiterea contestaţiei şi deducerea perioadei executate în Danemarca, respectiv 22.11.2017 - 02.10.2018, astfel cum rezultă din adresa Biroului Sirene existentă la dosarul cauzei.

Reprezentanta Ministerului Public, având cuvântul, solicită admiterea contestației și a se dispune deducerea perioadei de reținere în vederea extrădării. Solicită a se avea în vedere deducerea celor 45 de zile, ce au fost deduse prin sentința penală nr. ...../28.02.2019 pronunțată de Judecătoria Sectorului 5 București în dosarul nr. ...../302/2018.

Contestatorul L.M.A având cuvântul arată că nu mai are nimic de spus.

Instanța reține cauza spre soluționare.

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei penale de faţă, constată următoarele: 

Prin cererea înregistrată la data de 19.11.2018 pe rolul Judecătoriei Lugoj, sub numărul de înregistrare .../252/2018, contestatorul-condamnat L.M.A a solicitat deducerea perioadei reţinerii în Danemarca, întrucât nu i-a fost dedusă o perioadă de 45 de zile executate în arest.

Cererea nu a fost întemeiată în drept.

S-a dispus atașarea dosarului nr. .../252/2016 al Judecătoriei Lugoj.

Din oficiu, a fost administrată proba cu înscrisuri, la dosarul cauzei fiind depuse următoarele: adresa ..... emisă de direcția Procuratură Publică din Danemarca în limba engleză, traducerea în limba română a adresei nr. ......, împuternicire avocațială, note de ședință, adeverință de venit, acte de stare civilă, fluturaș de salariu, înscris denumit – livrare de obiecte și bani două adrese emise de Direcția de Procuratură Publică din Danemarca în dosarul de referință ..., traduse în limba română și un memoriu.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

Prin contestația inițial formula contestatorul L.M.A a solicitat deducerea din durata pedepsei de 1 an și trei luni închisoare ce i-a fost aplicată o durată de „aproximativ 45 de zile”, fără a fi indicată data de început și cea de sfârșit a acestei perioade.Prin sentinţa penală nr. ../31.01.2017 pronunţată de Judecătoria Lugoj în dosarul nr. ../252/2016, definitivă prin decizia penală nr. ../A/14.03.2017 a Curţii de Apel Timişoara, contestatorul L.M.A a fost condamnat la pedeapsa rezultantă de 1 an şi 3 luni închisoare şi la pedeapsa amenzii în cuantum de 6000 lei.

În baza acestei sentinţe a fost emis mandatul de executare a pedepsei închisorii  nr. .../14.03.2017 de către Judecătoria Lugoj.

 Potrivit adresei adresa nr. .../01.02.2018 emisă de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş – Serviciul Investigaţii Criminale inculpatul a fost arestat la data de 22.11.2017 în Danemarca.

Potrivit adresei nr. .... a Parchetului General din Danemarca contestatorul L. M. a fost arestat în data de 22.11.2017 de poliția daneză, fiind eliberat în aceeași zi din custodia poliției prin decizia Tribunalul Districtual din ... cu condiția ca, el să depună toate datele sale personale și să se prezinte în mod regulat la secția de poliție

 Din cuprinsul aceleiași adrese se reține faptul că, în data de 21.08.2018 același Tribunalul Districtual din ... a dispus prelungirea arestului contestatorului L.M.A, iar în data de 02.10 2018 acesta a fost predat autorităților române.

Tot din cuprinsul aceleiași adese se reține că, contestatorul L.M.A  a fost reținut în Danemarca 43 de zile și timp de alte 272 de zile acestuia i s-a solicitat să depună datele sale personale și să se prezinte la secția de poliție din ... ca alternativă la arestul preventiv, arătându-se că potrivit legislației în vigoare  în Danemarca ultima măsură este considerată o formă de detenție.

Potrivit adresei din data de 11.12.2018 a Direcției Procuraturii Publice, în data de 10.01.2018, Oficiul Direcției Procuraturii Publice a decis ca L.M.A  să fie extrădat în România în scopul executării pedepsei care i-a fost aplicată.

Măsura a fost confirmată și de Tribunalul Districtual din .... Împotriva acestei hotărâri  L.M.A  a formulat contestație, care în data de 18.09.2018 a fost respinsă de Înalta Curte din Danemarca de Vest care a confirmat hotărârea Tribunalului Districtual.

Contestatorul L.M.A a adresat o cerere, cu același obiect cu cel al contestației care face obiectul prezentului dosar,  în data de 15.11.2018 Judecătoriei Sectorului 5 București fiind înregistrată sub nr. ...../302/2018.

Prin sentința penală nr. ...../28.02.2019 pronunțată de Judecătoria Sectorului 5 București în dosarul nr. ...../302/2018 cererea contestatorului L.M.A a fost admisă, iar din durata pedepsei aplicate acestuia prin sentinţa penală nr. .../31.01.2017 pronunţată de Judecătoria Lugoj în dosarul nr. .../252/2016, definitivă prin decizia penală nr. .../A/14.03.2017 a Curţii de Apel Timişoara a fost dedusă o perioadă de 45 de zile. Soluția a rămas definitivă prin necontestare.

La termenul din data de 23.04.2019 contestatorul prin avocat a înțeles să-și precizeze cererea și a solicitat să-i fie dedusă din pedeapsa de 1 an și trei luni durata de 315 zile.

Instanța reține că potrivit alin. 1 al art. 15 din Legea 302/2004 „Durata pedepselor şi a măsurilor privative de libertate, în îndeplinirea unei cereri formulate de autorităţile române în temeiul prezentei legi, este luată în calcul în cadrul procedurii penale române şi se compută din durata pedepsei aplicate de instanţele române.”, iar potrivit art.598 alin.1 C.proc.pen., „Contestaţia împotriva executării hotărârii penale se poate face în următoarele cazuri: a) când s-a pus în executare o hotărâre care nu era definitivă;  b) când executarea este îndreptată împotriva altei persoane decât cea prevăzută în hotărârea de condamnare; c) când se iveşte vreo nelămurire cu privire la hotărârea care se execută sau vreo împiedicare la executare; d) când se invocă amnistia, prescripţia, graţierea sau orice altă cauză de stingere ori de micşorare a pedepsei.”

După cum a fost reținut mai sus, potrivit adresei nr. .... a Parchetului General din Danemarca, contestatorul L.M.A a fost reținut de autoritățile daneze timp de 43 de zile.

În ceea ce privește durata de 272  de zile față  contestator a fost dispusă doar o măsură restrictivă de libertate și nu una privativă de libertate astfel încât aceasta să îndeplinească prevederile art. 15 din  Legea 302/2004 citat mai sus.

Din cuprinsul declarației dată de contestator, în data de 23.04.2019, instanța reține faptul că măsura dispusă față de acesta consta în principal în prezentarea sa în fața lucrătorilor de poliție.

Acesta trebuia să se prezinte, într-o primă fază, zilnic la poliție, iar mai apoi săptămânal, având posibilitatea chiar de a părăsi orașul în care locuia cu prealabila încunoștințare a poliției. Nu avea voie în schimb să părăsească țara.

În concret, măsura dispusă față de contestator de autoritățile daneze, deși preventivă aceasta nu a fost una privativă de libertate în sensul art. 15 din Legea 302/2004, ci doar o măsură  prin care acestuia i-a fost limitată libertatea de mișcare, autoritățile daneze urmărind să aibă un control asupra acestuia având în vedere că pe toată această perioadă s-a derula un proces în care L.M.A a contestat decizia de extrădare.

Această măsura prin conținutul său, este asemănătoare cu instituția controlului judiciar reglementat de art. 215 C.pr.pen. care este o măsură neprivativă de libertate

Pentru aceste considerente, văzând şi disp. art.598 alin.1 lit.d C.proc.pen., instanţa va respinge ca neîntemeiată cererea astfel cum a fost precizată de contestatorul L.M.A împotriva sentinţei penale nr.49/2017 a Judecătoriei Lugoj.

Reținând disp. art.275 alin.3 C.proc.pen., cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În temeiul art.598 alin.1 lit.d C. proc. pen., respinge ca neîntemeiată contestaţia la executare formulată de petentul L.M.A, fiul lui ... şi ..., născut la ...., CNP ...., deţinut în Penitenciarul ...., împotriva  sentinţei penale nr...../2017 a Judecătoriei Lugoj, definitivă.

În temeiul art.275 alin.3 C.proc.pen., cheltuielile judiciare avansate de către stat  rămân în sarcina acestuia.

Cu drept de contestaţie,  în termen de 3 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 23.04.2019.

Preşedinte,

E. C.P.

Grefier,

D. M.

Ex.5

Concept.E.C.P.

25.04.2019

Tehnored.D.M.

25.04.2019