Revocare/anulare suspendare ex. pedeapsă

Sentinţă penală 781/10.12.2019 din 09.07.2020


Document finalizat

Cod ECLI ECLI:RO:JDLUG:

Dosar nr. .../252/2019Cod operator 2926

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA LUGOJ

SENTINȚA PENALĂ Nr. .../2019

Şedinţa publică de la 10 Decembrie 2019

Completul compus din:

PREŞEDINTE P. I.

Grefier C. G.

Ministerul Public este reprezentat de procuror D. G., din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Lugoj

Pe rol se află judecarea cauzei penale privind pe petentul B.D., petenta B.S.și pe petentul R.P.A., având ca obiect revocarea sau anularea suspendării executării pedepsei (art.583 CPP).

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns petentul B.D., a răspuns pentru petentul lipsă R.P.A., av. C. D. S., cu împuternicire avocațială depusă la dosar, lipsă cealaltă petentă.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, după care:

S-a procedat la verificarea identității petentului B.D..

Av. C. D. S. invocă excepția tardivității formulării cererii de revocare a suspendării sub supraveghere, raportat la disp. art. 583 alin. (2) Cod procedură penală și la faptul că termenul de supraveghere a expirat la data de 05.05.2019. În susținerea excepției solicită efectuarea unei adrese către Biroul Executări Penale Lugoj, unde există o adresă a Serviciului de Probațiune D., în care se arată că a fost încheiată perioada supravegherii.

Instanța pune în discuție acest aspect.

Procurorul de ședință apreciază că este o apărare de fond și pune concluzii de respingere a cererii, pe fond sau ca excepție, cum se va aprecia.

Instanța recalificată excepția invocată ca fiind o apărare de fond și acordă cuvântul părților asupra fondului cauzei.

Petentul B.D. apreciază că nu este adevărat ce a susținut reprezentanta petentului R.P.A., cu privire la expirarea termenului de supraveghere.

El personal a descoperit hoțul și i l-a dat în brațe procurorului. Petentul R.P.A. și-a luat angajamentul că îi va banii lui și soției sale în termen de 5 zile, dar avocata, în fața sa, i-a spus petentului să nu depună banii, pentru că oricum nu are ce să îi facă. Apoi procurorul i-a dat un termen de 15 zile și nici în acest termen nu a primit banii de la petent. A primit un timp câte 50 de lei pe lună de la petent, dar de vreo 4 luni de zile nu a mai primit nici un ban de la petent.

Pentru acest motive solicită admiterea cererii și revocarea suspendării sub supraveghere, pentru ca petentul să execute pedeapsa cu executare. În penitenciar are condiții, ar putea să lucreze și să-i plătească banii, dar în liberate nu are posibilități.

Procurorul de ședință pune concluzii de respingerea a cererii.

Reprezentanta petentului R.P.A. pune concluzii de respingerea a cererii, pentru motivele expuse mai sus.

Instanța reține cauza în pronunțare.

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei de față constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Lugoj la data de 21.11.2019, sub număr de dosar .../252/2219, petenții B.D. și B.S., au solicitat revocarea suspendării sub supraveghere în ceea ce îl privește pe petentul-condamnat R.P.A..

În motivare au arătat că prin Sentința Penală nr. ..../13.05.2014 pronunțată de Judecătoria Lugoj în dosarul nr. ..../252/2013, def. prin Decizia Penală nr. ..../A/25.09.2014 a Curții de Apel Timișoara petentul-condamnat R.P.A., a fost condamnat la o pedeapsă de 2 ani închisoare, pedeapsa fiind suspendată sub supraveghere pe un termen de 4 ani și 8 luni.

Prin aceeași sentință petentul-condamnat R.P.A. a fost obligat la plata sumei de 11.868 lei și 850 euro către petenții B.D. și B.S..

Petenții au susținut că petentul-condamanat R.P.A. în repetate rânduri le-a cerut iertare și le-a promis că le va da banii, lucru care până în prezent nu s-a întâmplat.

Pentru acest motive au solicitat admiterea cererii și să se dispună ca petentul-condamnat R.P.A. să execute pedeapsa în penitenciar.

Analizând actele și lucrările dosarului instanța reține următoarele:

Potrivit art. 16 din Legea nr. 187/2012 (1) Măsura suspendării sub supraveghere a executării pedepsei aplicată în baza Codului penal din 1969 se menţine şi după intrarea în vigoare a Codului penal, până la împlinirea termenului de încercare stabilit prin hotărârea de condamnare.

(2) Pentru determinarea legii penale mai favorabile cu privire la suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei conform art. 5 din Codul penal, instanţa va avea în vedere sfera obligaţiilor impuse condamnatului şi efectele suspendării potrivit legilor succesive, cu prioritate faţă de durata termenului de încercare sau supraveghere.

Potrivit art. 583 alin. (2) Cod de procedură penală, dacă, până la expirarea termenului prevăzut la art. 93 alin. (5) din Codul penal, condamnatul nu a respectat obligaţiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare, serviciul de probaţiune competent sesizează instanţa care a pronunţat în primă instanţă suspendarea, în vederea revocării acesteia. Sesizarea poate fi făcută şi de procuror, de consilierul de probaţiune sau de partea interesată, până la expirarea termenului de supraveghere.

În prezenta cauză, hotărârea de condamnare a rămas definitivă la data de 25.09.2014. Astfel, termenul de supraveghere de 4 ani și 8 luni s-a împlinit la data de 24.05.2019. Cererea de revocare depusă de părțile civile a fost înregistrată la data de 21.11.2019. Așadar această cerere a fost depusă după expirarea termenului de supraveghere.

În privința cererii depuse după expirarea termenului de supraveghere s-a pronunțat și Înalta Curte de Casație și Justiție care prin Decizia nr. 14/2011 (M. Of. nr. 821 din 21 noiembrie 2011) a admis Recursul în interesul legii și a stabilit următoarele: Sesizarea instanței în vederea revocării suspendării condiționate a executării pedepsei sau a suspendării executării pedepsei sub supraveghere, în cazul neîndeplinirii de către condamnat a obligațiilor civile stabilite prin hotărârea de condamnare, trebuie făcută înainte de expirarea termenului de încercare, indiferent dacă judecarea cauzei are loc anterior sau ulterior expirării acestui termen.

Așadar, sesizarea nu poate fi făcută după expirarea termenului de supraveghere, sesizarea făcută cu nesocotirea dispozițiilor legale fiind inadmisibilă.

În consecință, în temeiul art. 583 alin. (2) teza finală Cod de procedură penală, va respinge ca inadmisibilă sesizarea formulată de părțile civile B.D. și B. S. M. privind revocarea suspendării sub supraveghere a pedepsei, de 2 ani și 4 luni închisoare, aplicate prin Sentința Penală nr. ..../13.05.2014 pronunțată de Judecătoria Lugoj în dosarul nr. ..../252/2013, def. prin Decizia Penală nr. ..../A/25.09.2014 a Curții de Apel Timișoara, faţă de intimatul R.P.A..

În temeiul art. 275 alin. (3) Cod de procedură penală, cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

În temeiul art. 583 alin. (2) teza finală Cod de procedură penală, respinge ca inadmisibilă sesizarea formulată de părțile civile B.D. și B. S. M., ambii domiciliați în ....., jud. Timiș privind revocarea suspendării sub supraveghere a pedepsei, de 2 ani și 4 luni închisoare, aplicate prin Sentința Penală nr. ..../13.05.2014 pronunțată de Judecătoria Lugoj în dosarul nr. ..../252/2013, def. prin Decizia Penală nr. ..../A/25.09.2014 a Curții de Apel Timișoara, faţă de intimatul R.P.A..

În temeiul art. 275 alin. (3) Cod de procedură penală, cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.

Cu drept de contestaţie în 3 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 10.12.2019.

PREŞEDINTE,GREFIER,

P. I. C. G.

Ex.:5

Concept.:I.P.

Tehnored. C.G. 19 Decembrie 2019