Revocarea amânării executării pedepsei. Consecințe

Decizie 1150 din 18.10.2019


În cazul comiterii unei noi infracţiuni intenţionate în termenul de supraveghere al amânării aplicării unei pedepse, atât pronunţarea soluţiei de condamnare pentru noua infracţiune, cât şi revocarea amânării aplicării pedepsei anterioare sunt obligatorii.

Având în vedere că pentru pedeapsa pentru care s-a dispus revocarea amânării aplicării pedepsei nu se poate dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, conform art. 91 alin.3 lit.b Cod penal, este evident că nici pentru pedeapsa rezultantă, stabilită ca urmare a contopirii pedepsei pentru care s-a dispus revocarea amânării aplicării pedepsei și pedeapsa aplicată pentru noua infracțiune, comisă în termenul de supraveghere, nu se poate dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.

Totodată, nu este îndeplinită nici condiția prev. de art.91 alin.1 lit.d Cod penal, fiind necesară executarea efectivă a pedepsei având în vedere că inculpatul a înșelat încrederea acordată anterior de instanța de judecată, comițând o nouă infracțiune în termenul de supraveghere stabilit prin hotărârea de amânare a aplicării pedepsei, aspect care duce la concluzia că acesta poate comite și alte infracțiuni dacă nu ar exista o reacție fermă din partea organelor judiciare. 

Prin urmare, cererea inculpatului de suspendare sub supraveghere a executării pedepsei este nefondată.

Decizia penală nr. 1150/A/18.10.2019 a Curţii de Apel Galaţi

Prin sentinţa penală nr. 886/23.05.2019 a Judecătoriei Brăila  s-au dispus următoarele:

In baza art. 64 lit. k din OUG nr. 23/2008  cu  aplicarea  art. 396, alin. 10 Cod procedură penală  a fost condamnat inculpatul ... pentru săvârşirea  infracţiunii de deţinere şi folosire la pescuit  a plaselor de tip monofilament  la o  pedeapsă de 450 lei  amenda penală.

In baza art. 63 Cod penal s-a atras atenţia inculpatului asupra consecinţelor neexecutării amenzii penale.

In baza art. 64 alin 1 teza a II-a din OUG nr. 23/2008 s-a aplicat inculpatului  pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a pescui pe durata  de 1 an.

In baza art. 112 alin 1 lit. f  Cod Penal raportat la art. 549 indice 1  Cod procedură penală  s-a dispus confiscarea celor două  plase de pescuit de tip monofilament  aflate la Camera de Corpuri Delicte  a  I.P.J. ... şi a sumei rezultată din cantitatea de 10,5 kg peşte comercializată.

 În baza art. 88 alin. 3 Cod Penal s-a revocat amânarea pedepsei de 8 luni închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr. 15/03.02.2016 a Judecătoriei Însurăţei rămasă definitivă  prin neapelare la data de 29.02.2016 şi s-a dispus executarea acesteia.

 S-a constatat că fapta dedusă judecăţii şi fapta pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 15/03.02.2016  a Judecătoriei Însurăţei rămasă definitivă  prin neapelare la data de 29.02.2016 sunt concurente.

 În baza art. 39  alin. 1 lit. d Cod Penal s-a aplicat inculpatului ... pedeapsa de 8 luni închisoare la care s-a adăugat 450 lei amendă penală.

 In baza art. 274 alin. 1 Cod procedură penală inculpatul a fost obligat  la plata sumei de 300 lei cu titlu de cheltuieli avansate de stat.

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reținut că prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria  Însurăţei nr. 782/P/2017 a fost trimis în judecată inculpatul ... pentru săvârşirea infracţiunii de deţinere şi folosire la pescuit a plaselor de tip monofilament  faptă prevăzută şi pedepsită de art. 64 lit. k din OUG  nr. 23/2008.

 În fapt la data de 01.09.2017, în jurul orelor 1000, lucrători din cadrul I.P.J. ... l-au depistat pe inculpatul ... în timp ce desfăşura activităţi de pescuit pe malul stâng al fluviului Dunărea, km 210, pe raza localităţii ..., com. ..., jud. ..., în dreptul staţiei plutitoare de pompare a apei, cu ajutorul a două plase de tip monofilament.

Până la sosirea lucrătorilor de jandarmi, inculpatul capturase cantitatea de 10,5 kg peşte specia plătică.

În urma măsurătorilor efectuate s-a stabilit faptul că cele două plase de pescuit folosite de inculpat pentru capturarea peştelui sunt de tip monofilament, având fiecare 50 m lungime, 3 m lăţime şi dimensiunea ochiului de 3 x 3 cm.

Atât plasele de pescuit cât şi cantitatea de peşte rezultat din desfăşurarea activităţii de pescuit au fost ridicate în vederea confiscării.

Cele două plase de pescuit au fost depuse la camera de corpuri delicte a I.P.J. ..., conform dovezii seria BR nr.100187/05.09.2017, iar cantitatea de 10,5 kg peşte a fost predată în vederea comercializării la ...

În urma comercializării peştelui a rezultat valoarea de 10,50 lei, sumă ce a fost depusă la Trezoreria municipiului ... conform chitanţei seria ... nr. .../29.09.2017, urmând a se face venit la bugetul de stat.

Din adresa nr.3063/13.11.2017 emisă de A.N.P.A. _ Serviciul Regional ..., a rezultat că inculpatul ... este pescar autorizat să practice pescuitul comercial şi să deţină unelte de pescuit comercial, făcând parte din populaţia de pescari  - Asociaţia „...”

Cu ocazia audierii sale, inculpatul ... a declarat că în ziua anterioară depistării sale s-a deplasat la staţia plutitoare de pompare a apei din satul ... şi a introdus în apă cele două plase de pescuit tip monofilament, care îi aparţineau, intenţionând să prindă peşte pentru consum propriu.

În ziua următoare (la data de 01.09.2017), deplasându-se la locul unde introdusese plasele în apă, a constatat că prinsese o cantitate de peşte, ocazie cu care a urcat pe staţia plutitoare cu intenţia de a scoate peştele din plase. În timp ce descurca peştele din plase, inculpatul a fost surprins de un echipaj de jandarmi.

Inculpatul a mai precizat faptul că, fiind pescar autorizat, cunoştea că deţinerea şi folosirea la pescuit a plaselor tip monofilament este interzisă de lege.

Martorul ... a declarat că la data de 01.09.2017, în jurul orelor 1300, deplasându-se la staţia plutitoare de pompare a apei din zona satului ..., a observat un echipaj de jandarmi care efectua activităţi de constatare cu privire la depistarea inculpatului ... la pescuit, folosind două plase tip monofilament, aspect confirmat verbal de inculpat.

S-a reținut că, în drept fapta inculpatului ... de a deţine şi folosi la pescuit, la data de 01.09.2017, două plase tip monofilament cu ajutorul cărora a capturat cantitatea de 10,5 kg peşte specia plătică, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de deţinere şi folosire la pescuit a plaselor monofilament, faptă prev. de art.64 lit.”k” din OUG nr. 23/2008.

S-a arătat că fapta se probează cu următoarele mijloace de probă: proces verbal de sesizare; proces verbal de depistare; proces verbal de cântărire; procese verbale de predare; adresa nr.3063/13.11.2017 emisă de A.N.P.A. dovadă de introducere a plaselor la camera de corpuri delicte; chitanţă încasare plată; notă recepţie  şi constatare diferenţă; declaraţie inculpat; declaraţie suspect; declaraţie martor; cazier judiciar.

Reţinând vinovăţia inculpatului pentru săvârşirea infracţiunii de deţinere şi folosire la pescuit a plaselor de tip monofilament, instanţa a dispus condamnarea acestuia la o pedeapsă cu amenda penală redusă cu 1/4 motivat de faptul că acesta a solicitat aplicarea procedurii simplificate.

Ca o consecinţă a condamnării s-a interzis inculpatului dreptul de a pescui pe durata unui an ca pedeapsă complementară.

Prin sentinţa penală  nr. 15/03.02.2016  pronunţată de Judecătoria Brăila  s-a dispus pentru acelaşi inculpat  amânarea aplicării pedepsei de 8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de  conducere pe drumurile publice a unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor substanţe.

Având în vedere că fapta dedusă judecăţii a fost săvârşită în timpul termenului de supraveghere de 2 ani, s-a arătat că în cauză devin incidente dispoziţiile art. 88 alin. 3 Cod Penal care prevăd revocarea amânării pedepsei şi aplicarea dispoziţiilor concursului de infracţiuni.

Astfel pentru inculpatul ... instanţa a constatat că fapta de conducere sub influenţa băuturilor alcoolice este concurentă cu fapta dedusă judecăţii motiv pentru care a dispus contopirea celor două pedepse aplicarea pedepsei cu închisoarea la care s-a adăugat  pedeapsa amenzii  stabilită prin prezenta hotărâre.

Având în vedere că cele două plase de pescuit aparţinând inculpatului au fost folosite la săvârşirea faptei s-a dispus confiscarea acestora precum şi a sumei rezultate din valorificarea cantităţii de peşte pescuită ilegal de inculpat.

Reţinând culpa procesuală a inculpatului instanţa a dispus obligarea acestuia la plata cheltuielilor avansate de stat atât din faza de urmărire penală cât şi de judecată.

Împotriva acestei hotărâri a declarat apel inculpatul ..., arătând că a regretat şi recunoscut fapta reţinută în sarcina sa, că o are în întreținere pe mama sa care este bolnavă, solicitând suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.

Procurorul a solicitat respingerea apelului inculpatului.

Apelul este nefondat.

Examinând  cauza prin prisma motivelor de apel cât şi din oficiu sub toate aspectele de fapt şi de  drept, conform art. 417 al. 2 C.proc.pen., Curtea  constată că situaţia de fapt şi vinovăţia inculpatului pentru săvârşirea infracţiunii deduse judecăţii, au fost corect stabilite de prima instanţă, prin probele administrate în cauză, dând încadrarea juridică corespunzătoare infracţiunii comise.

Astfel, din coroborarea probelor administrate în cauză, arătate pe larg de instanța de fond, rezultă că la data de 01.09.2017 inculpatul ... a deţinut şi folosit la pescuit două plase tip monofilament cu ajutorul cărora a capturat cantitatea de 10,5 kg peşte specia plătică.

Fapta comisă de inculpat întrunește toate elementele constitutive ale infracţiunii de deţinere şi folosire la pescuit a plaselor monofilament, prev. de art.64 lit.”k” din OUG nr. 23/2008.

De altfel, inculpatul a și recunoscut infracțiunea comisă, prevalându-se de procedura de judecată a recunoașterii învinuirii.

Pedeapsa aplicată inculpatului, de 450 lei  amenda penală (45 zile-amendă x 10 lei/zi-amendă), egală cu minimul special, redus ca urmare a aplicării procedurii simplificate, a fost just individualizată avându-se în vedere atât împrejurările comiterii faptei, gravitatea acesteia cât şi persoana şi atitudinea inculpatului.

Întrucât inculpatul a comis infracțiunea dedusă judecății în termenul de supraveghere al amânării aplicării pedepsei de 8 luni închisoare, aplicată prin  sentinţa penală nr. 15/03.02.2016 a Judecătoriei Însurăţei, rămasă definitivă  prin neapelare la data de 29.02.2016, corect s-a dispus revocarea amânării, aplicarea și executarea pedepsei de 8 (opt) luni închisoare, precum și contopirea acesteia cu pedeapsa aplicată pentru infracțiunea dedusă judecății, conform art. 88 alin. 3 Cod penal.

În ceea ce priveşte modalitatea de executare a pedepsei rezultante principale, Curtea apreciază, la fel ca și instanța de fond, că aceasta nu poate fi decât cu executare efectivă, pentru considerentele ce se vor arăta în continuare.

Astfel, art. 88 alin. 3 Cod penal prevede că, Dacă după amânarea aplicării pedepsei persoana supravegheată a săvârşit o nouă infracţiune, cu intenţie sau intenţie depăşită, descoperită în termenul de supraveghere, pentru care s-a pronunţat o condamnare chiar după expirarea acestui termen, instanţa revocă amânarea şi dispune aplicarea şi executarea pedepsei. Pedeapsa aplicată ca urmare a revocării amânării şi pedeapsa pentru noua infracţiune se calculează conform dispoziţiilor privitoare la concursul de infracţiuni.

Prin Decizia nr. 24 din 19 septembrie 2017 a Înaltei Curți de Casaţie şi Justiţie, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, publicată în Monitorul Oficial nr. 860 din 1 noiembrie 2017, s-a stabilit, în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 83 alin. (1) lit. b) din Codul penal şi art. 88 alin. (3) din Codul penal, că „în ipoteza săvârşirii unei noi infracţiuni intenţionate în termenul de supraveghere al amânării aplicării unei pedepse, atât pronunţarea soluţiei de condamnare pentru noua infracţiune, cât şi revocarea amânării aplicării pedepsei anterioare sunt obligatorii.“

În motivarea acestei decizii s-a arătat că, „din analiza condiţiilor de revocare  prevăzute în alin. (3) al art. 88 din Codul penal, aceasta (revocarea) are un caracter obligatoriu, în raport cu cel facultativ din alin. (4) al aceluiaşi articol. ... Pe calea interpretării gramaticale a conţinutului alin. (3) al art. 88 din Codul penal, legiuitorul a folosit, ca urmare a săvârşirii a unei noi infracţiuni intenţionate sau cu intenţie depăşită, descoperită în termenul de supraveghere, pentru care s-a pronunţat o condamnare chiar după expirarea acestui termen, verbele revocă şi dispune aplicarea şi executarea pedepsei, la timpul prezent, ceea ce conferă caracter imperativ şi obligatoriu. De asemenea, condiţia pronunţării unei condamnări, aşa cum s-a arătat mai sus, este cumulativă cu celelalte precizate şi conduce la revocare, ceea ce face imposibilă menţinerea soluţiei de amânare a aplicării pedepsei în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni intenţionate în termenul de supraveghere.“

S-a mai arătat că, „Considerentele Deciziei nr. 1 din 17 ianuarie 2011 a Secţiilor Unite ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sunt aplicabile, în mod corespunzător, în ipoteza amânării aplicării pedepsei, în sensul că:

a) În cazul amânării aplicării pedepsei, pe toate durata termenului de supraveghere, persoana supravegheată este ameninţată să piardă beneficiul amânării, în cazul în care ar săvârşi o altă infracţiune.

b) Revocarea amânării aplicării pedepsei intervine, cu titlu de sancţiune, pentru nerespectarea obligaţiei de a nu comite o altă infracţiune în interiorul termenului de supraveghere, un asemenea comportament demonstrând că persoana supravegheată nu a justificat încrederea ce i s-a acordat.

c) Menţinerea amânării aplicării pedepsei în cazul comiterii unei infracţiuni în termenul de supraveghere este expres prevăzută în art. 88 alin. (4) din Codul penal, sub forma unei excepţii, care priveşte exclusiv infracţiunile săvârşite din culpă.“

Prin Decizia nr. 1 din 17 ianuarie 2011 a Secţiilor Unite ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 495 din 12 iulie 2011, a fost admis recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie și s-a  stabilit, în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 83 alin. 1 din Codul penal (din 1969), că: 1. Suspendarea condiţionată a executării pedepsei nu poate fi dispusă pentru pedeapsa stabilită în cazul săvârşirii în cursul termenului de încercare a unei infracţiuni intenţionate sau praeterintenţionate, pedeapsă la care a fost cumulată o altă pedeapsă, ca urmare a revocării suspendării condiţionate a executării acestei din urmă pedepse, chiar şi în cazul îndeplinirii condiţiilor prevăzute de art. 81 din Codul penal (din 1969). 2. Suspendarea condiţionată a executării nu poate fi dispusă nici în ceea ce priveşte pedeapsa rezultantă, obţinută prin aplicarea mecanismului prevăzut de art. 83 alin. 1 din Codul penal (din 1969).“

În considerentele acestei decizii s-a statuat că „…Pe toată durata termenului de încercare, condamnatul «este ameninţat să piardă beneficiul suspendării şi să execute cumulativ două pedepse», în cazul în care ar săvârşi o altă infracţiune ... În privinţa revocării însă, situaţia juridică este alta, ea exprimând eşecul acestei măsuri din cauza conduitei inculpatului care s-a dovedit a nu merita încrederea ce i-a fost acordată de instanţa care a oferit condamnatului o şansă de a se îndrepta, fără să execute efectiv pedeapsa ... Menţinerea modalităţii de executare a pedepsei în cazul comiterii unei infracţiuni în termenul de încercare este expres prevăzută în art. 83 alin. 3 din Codul penal (din 1969), sub forma unei excepţii. Potrivit acestor prevederi legale, dacă infracţiunea ulterioară este săvârşită din culpă, se poate aplica suspendarea condiţionată a executării pedepsei chiar dacă infractorul a fost condamnat anterior cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei. În acest caz nu mai are loc revocarea primei suspendări. Prin urmare, posibilitatea suspendării condiţionate a executării pedepsei stabilite pentru o infracţiune intenţionată, pedeapsă la care a fost cumulată o altă pedeapsă, ca urmare a revocării (...) este exclusă de art. 83 alin. 3 din acelaşi cod... .“

Conform art.91 alin.3 lit.b Cod penal, nu se poate dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, dacă aplicarea pedepsei a fost iniţial amânată, dar ulterior amânarea a fost revocată.

De asemenea, nu mai este îndeplinită condiția prev. de art.91 alin.1 lit.d Cod penal, nemaiputându-se aprecia că, față de conduita avută anterior săvârşirii infracţiuni, respectiv comiterea unei noi infracţiuni intenționate în termenul de supraveghere a amânării aplicării pedepsei pentru comiterea unei alte infracțiuni, aplicarea pedepsei ar fi suficientă şi, chiar fără executarea acesteia, condamnatul nu va mai comite alte infracţiuni, odată ce a înșelat încrederea acordată anterior de instanța de judecată.

Dacă pedeapsa pentru care s-a dispus revocarea amânării este mai mare de un an închisoare și nu sunt incidente cazurile prev. de art.42 Cod penal (condamnarea nefiind pentru fapte care nu mai sunt prevăzute de legea penală, infracțiuni amnistiate sau comise din culpă), nu mai este îndeplinită nici condiția prev. de art.91 alin.1 lit.b Cod penal.

În consecință, în cazul comiterii unei noi infracţiuni intenţionate în termenul de supraveghere al amânării aplicării unei pedepse, atât pronunţarea soluţiei de condamnare pentru noua infracţiune, cât şi revocarea amânării aplicării pedepsei anterioare sunt obligatorii.

Având în vedere că pentru pedeapsa pentru care s-a dispus revocarea amânării aplicării pedepsei nu se poate dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, conform art. 91 alin.3 lit.b Cod penal, este evident că nici pentru pedeapsa rezultantă, stabilită ca urmare a contopirii pedepsei pentru care s-a dispus revocarea amânării aplicării pedepsei și pedeapsa aplicată pentru noua infracțiune, comisă în termenul de supraveghere, nu se poate dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.

Totodată, nu este îndeplinită nici condiția prev. de art.91 alin.1 lit.d Cod penal, fiind necesară executarea efectivă a pedepsei având în vedere că inculpatul a înșelat încrederea acordată anterior de instanța de judecată, comițând o nouă infracțiune în termenul de supraveghere stabilit prin hotărârea de amânare a aplicării pedepsei, aspect care duce la concluzia că acesta poate comite și alte infracțiuni dacă nu ar exista o reacție fermă din partea organelor judiciare.

Prin urmare, cererea inculpatului de suspendare sub supraveghere a executării pedepsei este nefondată.

Faţă de cele arătate mai sus,  apelul  declarat de inculpatul  ... este nefondat, urmând să fie respins, conform disp. art.  421  pct. 1 lit. b C.proc.pen.

Domenii speta