Eevacuare

Sentinţă civilă 361 din 08.05.2019


Cuprins pe materii: 

Judecătoria Târgu Bujor, secţia civilă, sentinţa civilă  nr. 361/08.05.2019

 

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanțe la data de 12.10.2018, reclamanţii C  L al  O TB prin Primar,  Primăria  O  T  B  prin primar, în contradictoriu cu pârâtul C C  au solicitat evacuarea în regim de urgenţă a pârâtului din imobilul situat în loc. T  B , str. G  E  G  nr. 80, bl. A , ap, , jud. G .

În motivare, reclamanţii au arătat că în pârâtul locuieşte cu chirie în apartamentul mai sus menţionat, în baza contractului  nr.  1358 din 07.03. 2012, contract care a expirat în data de 07.03.2017.

Au mai arătat reclamanţii că pârâtul nu a achitat contravaloarea chiriei niciodată, că există sesizări ale vecinilor pe care îi inundă frecvent, dar şi gradul avansat de degradare în care pârâtul a adus acest apartament, au dus la formularea prezentei cereri.

Pârâtul a fost notificat de a preda locuinţa atât direct cât şi prin intermediul executorului judecătoresc la data de 13.07.2018.

În drept, reclamanţii şi-au întemeiat cererea pe art. 1041 alin. 2 Cod procedură civilă.

În dovedirea acţiunii au solicitat proba cu înscrisuri şi proba testimonială.

Pârâtul C  C nu a formulat întâmpinare, dar s-a prezentat în instanţă şi a precizat că nu este de acord cu acţiunea şi va plăti chiria restantă.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Între părți s-a încheiat la data de 07.03.2012 contractul de închiriere înregistrat sub numărul 1358 prin care Primăria T  B în calitate de proprietar a închiriat pârâtului locuința situată în strada G  E  G ,nr. 80, Bloc A , ap.  , T  B .

Conform clauzelor contractante, termenul de închiriere de 5 ani s-a împlinit la data de 07.03.2017.

Din înscrisurile depuse la dosarul cauzei și din depozițiile martorilor audiați în cauză rezultă că pârâtul nu a întreținut locuința în mod corespunzător, acesta ajungând într-o stare avansată de degradare, iar în repetate rânduri a lăsat ușa deschisă, inundația afectând și apartamentele învecinate.

Rezultă, de asemenea, că pârâtul nu şi-a îndeplinit obligația asumată prin contract de a achita chiria lunară stabilită în sumă de 20 de lei.

Reține instanța că, în conformitate cu prevederile art. 1038 Cod Procedură Civilă, pârâtul a fost notificat prin intermediul executorului judecătoresc la data de 13.07.2018 și i s-a  pus în vedere să elibereze și să predea locuința, fără ca acesta să se conformeze.

Potrivit dispozițiilor art. 1041 Cod Procedură Civilă  „Dacă locatarul sau ocupantul notificat în condiţiile prezentului titlu refuză să evacueze imobilul ori dacă locatarul a renunţat la dreptul său de a fi notificat şi a pierdut, din orice motive, dreptul de a folosi imobilul, locatorul sau proprietarul va solicita instanţei să dispună, prin hotărâre executorie, evacuarea imediată a locatarului sau ocupantului din imobil, pentru lipsă de titlu”.

Față de cele expuse și reținute, în aplicarea dispozițiilor legale suscitate, instanța va admite acțiunea și va dispune evacuarea pârâtului din locuință situată pe strada G  E  G ,nr. 80, Bloc A , ap.  , T  B, proprietatea reclamanților.