Anulare act administrativ

Sentinţă civilă 216/CAF din 01.03.2010


Dosar nr. 2848/109/2009

R O M Â N I A

TRIBUNALUL ARGEŞ

SECŢIA CIVILĂ

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 216/CAF

Şedinţa publică de la 01 Martie 2010

Pe rol judecarea cauzei de contencios administrativ şi fiscal privind pe reclamant V I în contradictoriu cu pârâţii M A şi I  - I P J  Argeş - S P Rşi M A I - I P Judeţului Argeş, având ca obiect anulare act administrativ.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns părţile, pentru reclamant av. N M, pentru pârâtul M.A.I. - I.P.J. - S P R  c.j. LP, iar pentru pârâtul M.A.I. – I P Judetului Argeş –c.j. CV.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Reprezentantul pârâtei I P J A depune la dosar împuternicire de reprezentare juridică şi întâmpinare, pe care o comunică în sală şi reprezentanţilor părţilor adverse.

Reprezentanţii părţilor confirmă primirea copiei de pe întâmpinare şi arată că nu au alte cereri ori excepţii de formulat în cauză.

Instanţa pune în discuţia părţilor excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a I.P.J. şi excepţia lipsei îndeplinirii procedurii prealabile.

Apărătorul reclamantului arată că la fila 19 din dosar se află adresa prin care reclamantul a formulat plângerea prealabilă către pârâta I P Judeţului Argeş, motiv pentru care solicită respingerea acestei excepţii, iar cu privire la lipsa calităţii procesuale pasive a pârâtului I.P.J. arată că lasă la aprecierea instanţei modul de soluţionare a acestei excepţii.

Reprezentanta pârâtei I.P.J. arată că solicită admiterea excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive, având în vedere că ordinul contestat de reclamant a fost emis de pârâta I P J Argeş, iar referitor la excepţia neîndeplinirii procedurii prealabile de către reclamant solicită a fi respinsă, având în vedere că această dovadă există depusă la dosar.

Reprezentanta pârâtei I P Judeţului Argeş solicită admiterea excepţiei neîndeplinirii procedurii prealabile,  având în vedere că aceasta nu a fost realizată de reclamant în termenul de 30 de zile prevăzut de art.7 din Legea nr. 554/2004, dar şi pentru că cererea de suspendare a dreptului de a conduce autovehicule a fost formulată cu îndeplinirea prevederilor legale(art.114 alin.1 lit.”e”  din OUG nr.195/2002.Referitor la cea de–a doua excepţie, arată că solicită respingerea excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a I.P.J.

Având în vedere susţinerile reprezentanţilor părţilor litigioase, instanţa acordă cuvântul pe fondul  contestaţiei.

Apărătorul reclamantului solicită admiterea contestaţiei completate şi modificate (fila 15), solicitând  anularea Ordinului nr. 506/01.07.2009 şi restituirea permisului de conducere al reclamantului, apreciind că acesta şi-a îndeplinit toate obligaţiile, însă ordinul a fost emis în mod nelegal şi abuziv, neexistând o hotărâre definitivă şi irevocabilă pe numele său, astfel încât sunt încălcate dispoziţiile Constituţiei României, ale art.6 şi 7 alin.1 din C.E.D.O., iar prin suspendarea exercitării dreptului de a conduce i-a fost afectat dreptul la muncă. Faţă de toate aceste considerente solicită admiterea contestaţiei completate şi modificate.

Reprezentantul pârâtului I.P.J. solicită respingerea contestaţiei reclamantului, ca neîntemeiată.

Reprezentantul pârâtei IP Judeţului Argeş solicită respingerea contestaţiei completate şi modificate, având în vedere faptul că ordinul de suspendare  a exercitării dreptului de a conduce autovehicule a fost emis cu respectarea normelor legale, iar reclamantul a obţinut permisul de conducere cu nerespectarea prevederilor legale, dosarul fiind în curs de judecată.

INSTANŢA

Constată că,  la 23.07.2009 contestatorul VI a chemat în judecată pe pârâtul I P JUDEŢULUI ARGEŞ, solicitând anularea  adresei nr.11785/08.07.2009.

În motivare, contestatorul a arătat că prin actul administrativ sus arătat i s-a adus la cunoştinţă faptul că i-a fost suspendat dreptul de a conduce autovehicule. Contestatorul a arătat că a obţinut permisul de conducere categoria B în 2001,  în Târgovişte, iar în 2006 şi 2007 a urmat cursurile şcolii de şoferi la SC L S SRL, dând examen pentru categoriile C, A, E, D. Apreciază contestatorul că este nelegală măsura suspendării dreptului de a conduce, încălcându-se art.23 din Constituţie şi art.6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.

În susţinere, contestatorul a depus înscrisuri (f.4-6).

La 09.11.2009 a depus la dosar cerere de modificare a acţiunii, solicitând anularea Ordinului  506/2009 emis de I P Argeş, ca emitent al actului contestat.

S-a administrat proba cu înscrisuri, din a căror examinare se reţin următoarele:

Cu privire la excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a IPJ, aceasta este întemeiată, întrucât actul contestat nu a fost emis de acesta, ci de IP jud.Argeş, iar adresa nr.1178511/08.07.2009 nu este act administrativ, cu are rolul de a încunoştiinţa pe petent despre măsura luată şi despre susţinerile nerespectării acesteia.

Excepţia neîndeplinirii procedurii prealabile este neîntemeiată, câtă vreme ordinul contestat i-a fost comunicat petentului la 06.10.2009, plângerea fiind formulată la aceeaşi dată (f.24, 26, 27). Intimata nu a făcut dovada comunicării ordinului către petent, în condiţiile prev.de lege, la o dată anterioară celei de 06.10.2009.

În ce priveşte excepţia inadmisibilităţii, tribunalul reţine că aceasta este neîntemeiată, având în vedere că reclamantul a făcut dovada îndeplinirii procedurii prealabile conform înscrisului de la fila 19.

Asupra fondului cauzei:

Prin Ordinul nr.506/01.07.2009 al I P J Argeş s-a dispus ,în temeiul art.26 alin 1 din Legea nr.340/2004, raportat la art.103 alin 8 coroborat cu art.114 alin 1 lit.e) din OUG nr.195/2002, suspendarea exercitării dreptului reclamantului V I  de a conduce autovehicule, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti prin care urmează a se soluţiona acţiunea în nulitate.

Conform art.103 alin 8 din OUG nr.195/2002, în situaţia în care autoritatea emitentă a permisului de conducere a sesizat instanţa de judecată potrivit art. 114 alin. (1) lit. e), autoritatea emitentă a permisului de conducere va dispune prin ordin suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule, suspendare ce operează până la rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii judecătoreşti. În acest caz, titularul este obligat să se prezinte la unitatea de poliţie pe raza căreia domiciliază, are reşedinţa sau, după caz, rezidenţa normală, în termen de 5 zile de la comunicarea ordinului, pentru a preda permisul de conducere.

Această dispoziţie legală trebuie interpretată în conformitate cu jurisprudenţa CEDO, având în vedere dispoziţiile art.20 alin 2 din Constituţie. În acest sens în jurisprudenţa CEDO [Hotărârea din data de 28 octombrie 1999, cauza « Escoubet c.Belgia »] s-a reţinut  posibilitatea suspendării dreptului de a conduce un autovehicul, apreciindu-se că „retragarea imediată a dreptului de a conduce un autovehicul apare ca o măsură preventivă de securitate rutieră, care urmăreşte retragarea provizorie de pe drumurile publice a unui conducător, care pare a reprezenta un pericol potenţial pentru alţi conducători de autovehicule”, considerându-se totodată că „retragerea imediată a permisului se analizează ca o măsură de prudenţă al cărui caracter urgent justifică aplicarea sa imediată”.Totodată s-a reţinut că această măsură a retragerii imediate a permisului de conducere poate fi dispusă de către o autoritate administrativă, fără a se înfrânge prezumţia de nevinovăţie prevăzută de art.6 din CEDO, cu condiţia ca această măsură să aibă un caracter temporar foarte redus (în speţă analizată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului era vorba de suspendarea dreptului de a conduce pe om perioadă de 15 zile, cu posibilitatea prelungirii termenului cu încă 7 zile), apreciindu-se că suspendarea permisului de către o autoritate administrativă, pe o perioadă mai mare, fără a fi investită instanţa de judecată pentru a dispune suspendarea dreptului de a conduce, reprezintă o încălcare a prezumţie de nevinovăţie prevăzută de art.6 din CEDO.

În cauză astfel cum rezultă din ordinul contestat s-a dispus suspendarea dreptului de a conduce până la rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii judecătoreşti, prin care se va soluţiona acţiunea având ca obiect constatarea dreptului de a anula permisului, termen nedeterminat, ce este de natură a atrage încălcarea prezumţiei de nevinovăţie prevăzută de art.6 din CEDO.

Pentru considerentele expuse, tribunalul va admite cererea şi va dispune anularea Ordinului nr.506/01.07.2009.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite în parte acţiunea completată  formulată de V I domiciliat judeţul Dâmboviţa, numai faţă de pârâta I P J ARGEŞ,cu sediul în judeţul Argeş.

Anulează Ordinul nr.506/01.07.2009.

Respinge acţiunea faţă de pârâtul IP JUDEŢULUI ARGEŞ - S P R, cu sediul în judeţul Argeş, ca fiind formulată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 01.03.2010, la Tribunalul Argeş - Secţia Civilă  şi de Contencios Administrativ.

Domenii speta