Termenul de depunere a înscrisurilor doveditoare a creanţei a cărei înscriere în tabelul preliminar se solicită. Creanţa fundamentată pe o hotărâre cu privire la care s-a formulat o cale de atac.

Sentinţă civilă 519 din 19.12.2019


Având în vedere că textele de lege nu precizează un termen limită, înscrisurile doveditoare ale creanţei se pot depune şi odată cu contestaţia la tabelul preliminar de creanţe. Creanţa care are ca fundament o hotărâre judecătorească cu privire la care s-a formulat o cale de atac nesoluţionată încă, va fi trecută în tabelul preliminar de creanţe sub condiţie suspensivă.

 Sentinţa civilă nr. 519/2019/19.12.2019

Prin contestaţia formulată la data de 15.10.2019 de contestoarea SC R SRL în contradictoriu cu intimata SC E SRL prin administrator judiciar S SPRL s-a solicitat anularea tabelului preliminar al creanţelor supliment nr. …/03.10.2019 întocmit de administratorul judiciar şi înscrierea contestatoarei în tabel cu suma de 60000 lei, la care se adaugă dobânda legală.

Prin sentinţa civilă nr. 519/2019/19.12.2019 pronunţată de Judecătoria Galaţi în dos. nr. …/233/2015, Tribunalul Galaţi a admis contestaţia la tabelul preliminar al creanţelor supliment nr. 630/03.10.2019 formulată de contestatoarea SC R SRL în contradictoriu cu intimata SC E SRL prin administrator judiciar S SPRL, a anulat tabelul preliminar al creanţelor supliment nr. …/03.10.2019 şi a dispus înscrierea contestatoarei în tabelul preliminar de creanţe al debitoarei cu suma de 60000 lei cu titlu de împrumut nerestituit conform contractului nr. …/13.10.2017, suma urmând a fi actualizată cu dobânda legală calculată începând cu data scadenţei fiecărei tranşe, sub condiţia suspensivă a menţinerii sentinţei civile nr. …/19.06.2019 în căile de atac.

 Pentru a pronunța această hotărâre, instanța a reținut următoarele:

Între contestatoare şi debitoare s-a încheiat contractul de împrumut nr. …/13.10.2017 prin care contestatoarea a acordat intimatei suma de 60000 lei cu titlu de împrumut, care trebuia rambursat începând cu luna mai 2018.

Prin hotărârea intermediară nr. …/04.06.2019, în dosarul nr. …/121/2019 al Tribunalului Galaţi, judecătorul sindic a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenţei faţă de debitoarea SC E SRL, numind în calitate de administrator judiciar pe S SPRL.

Prin sentinţa civilă nr. …/19.06.2019 pronunţată de Judecătoria Galaţi în dosarul nr. nr. …/233/2018 a fost obligată debitoarea la plata către contestatoare a sumei de 60000 lei cu titlu de împrumut nerestituit conform contractului nr. …/13.10.2017, suma urmând a fi actualizată cu dobânda legală calculată începând cu data scadenţei fiecărei tranşe.

Administratorul judiciar a întocmit tabelul preliminar al creanţelor supliment nr. …/03.10.2019 prin care a respins cererea contestatoarei de înscriere a creanţei pe motiv că nu au fost depuse acte doveditoare ale acesteia.

În drept, potrivit art. 5 alin. 1 pct. 69 din Legea nr. 85/2014  tabelul preliminar de creanţe cuprinde toate creanţele scadente sau nescadente, sub condiţie sau în litigiu, născute înainte de data deschiderii procedurii, acceptate de către administratorul judiciar în urma verificării acestora.

Astfel cum prevede art. 111 alin. 1 din Legea nr. 85/2014: „debitorul, creditorii şi orice altă parte interesată vor putea să formuleze contestaţii faţă de tabelul de creanţe, cu privire la creanţele şi drepturile trecute sau, după caz, netrecute de administratorul judiciar/lichidatorul judiciar în tabel.”

Potrivit art. 90 alin. 1 din Legea nr. 85/2014: „Deschiderea procedurii de insolvenţă nu afectează dreptul niciunui creditor de a invoca compensarea creanţei sale cu cea a debitorului asupra sa, atunci când condiţiile prevăzute de lege în materie de compensare legală sunt îndeplinite la data deschiderii procedurii. Compensarea poate fi constatată şi de administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar.”

De asemenea, art. 106 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 85/2014 prevede că: „(1) Administratorul judiciar va proceda de îndată la verificarea fiecărei cereri şi a documentelor depuse şi va efectua o cercetare amănunţită pentru a stabili legitimitatea, valoarea exactă şi prioritatea fiecărei creanţe.

(3) În vederea îndeplinirii atribuţiei prevăzute la alin. (1), administratorul judiciar va putea solicita explicaţii de la debitor, va putea să poarte discuţii cu fiecare creditor, solicitându-i, dacă consideră necesar, informaţii şi documente suplimentare.”

Instanţa constată că dispoziţiile legale enunţate nu impun un termen de depunere a înscrisurilor doveditoare ale creanţei, acestea putând fi depuse în termen legal în cadrul contestaţiei la tabelul preliminar de creanţe.

Astfel, în cadrul prezentei cauze a fost depus contractul de împrumut din care rezultă creanţa contestatoarei anterioară deschiderii procedurii şi sentinţa civilă nr. …/19.06.2019 prin care s-a constatat caracterul cert, lichid şi exigibil al acestei creanţe.

Prin urmare, contestatoarea era îndreptăţită la înscrierea în tabelul preliminar de creanţe cu suma de 60000 lei cu titlu de împrumut nerestituit conform contractului nr. …/13.10.2017, suma urmând a fi actualizată cu dobânda legală calculată începând cu data scadenţei fiecărei tranşe.

În schimb, având în vedere că sentinţa civilă nr. …/19.06.2019 a fost atacată cu apel, creanţa ar trebui trecută în tabel sub condiţia suspensivă a admiterii definitive a cererii de chemare în judecată ce face obiectul dosarului nr. …/233/2018.

În ceea ce priveşte compensaţia, instanţa constată că, potrivit art. 90 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 enunţat mai sus reiese că aceasta nu poate fi invocată decât de creditor, administratorul judiciar având doar atribuţia de a constata intervenirea compensaţiei invocată în condiţiile textul de lege menţionat.

Prin urmare, instanţa nu va admite cererea intimatei – administrator judiciar în cauză – de compensare a creanţelor reciproce.

Hotărârea a rămas definitivă prin neapelare.