Cerere de suplinire acord părinte pârât pentru ca minora să poarte alt nume decât al acestuia

Decizie 636 din 17.10.2019


Index tematic: Civil – dreptul familiei

Legislație relevantă: art. 7 şi art. 4 alin. 2 lit. f) din OG nr. 41/2003

Rezumatul problemei de drept:

Soluţionarea cererilor de schimbare a numelui unei persoane este de competenţa exclusivă a organelor administrative, acestea fiind în măsură să aprecieze, în condiţiile OG nr. 41/2003, dacă o astfel de cerere este sau nu întemeiată. In...ţele judecătoreşti au atribuţii în procedura de schimbare a numelui pe cale administrativă numai în condiţiile reglementate de art. 18, respectiv în soluţionarea contestațiilor împotriva dispoziţiei de respingere a cererii de schimbare a numelui, în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990.

Solicitarea reclamantei apelante de suplinire a consimţământului pârâtului intimat în vederea schimbării numelui minorei tinde în primul rând să eludeze atribuţiile autorităţilor administrative în materie, primele competente să aprecieze temeinicia unei astfel de solicitări, care în caz de respingere poate fi cenzurată numai pe calea contestației în condiţiile legii contenciosului administrativ. 

Prin dec. civ. nr. 636_17.10.2019 pronunţată în dosar nr. 6877/231/2018 s-a respins ca nefondat apelul declarant împotriva sent. civ. nr. 2553/05.04.2019 a Judecătoriei Focşani.

Prin cererea înregistrată la Judecătoria Focşani la data de 15.05.2018 sub nr. 6877/231/2018 reclamanta ..., în contradictoriu cu pârâtul ..., a solicitat suplinirea acordului pârâtului pentru schimbarea numelui minorei din ... în ....

Prin sentința civilă nr. 2553/05.04.2019 pronunțată în cauză Judecătoria Focșani a respins acţiunea ca neîntemeiată. 

Pentru a pronunța această hotărâre prima in...ță a reţinut că minora ... ...  s-a  născut la data de 22.06.2008 din relația reclamantei cu pârâtul ..., că cei doi părinţi au fost căsătoriţi, însă prin sentința civila nr. 2049/8 aprilie 2010 a Judecătoriei Focșani s-a dispus desfacerea acestei căsătorii, sentința rămânând definitivă şi irevocabilă, că in...ţa s-a pronunțat atunci şi asupra măsurilor cu privire la copilul părţilor, in sensul ca acesta să fie încredinţat mamei sale spre creștere şi educare, că reclamanta a încheiat in anul 2015 o noua căsătorie cu numitul ... ... de care minora este foarte atașată şi îl consideră adevăratul tată, conform susținerilor reclamantei, dar şi opiniei minorei exprimată cu ocazia audierii acesteia in data de 5 aprilie 2019, că minora a precizat că îşi dorește să poarte numele actualului „tată”, acela de ... pentru că vrea să se numească la fel ca restul membrilor familiei, că în cauză sunt incidente dispozițiile art. 4 din legea nr. 41/2003 şi că din analiza acestor dispoziţii se poate constata cu ușurință că solicitarea formulată de reclamantă în prezenta cauză nu se încadrează in niciunul dintre cazurile strict reglementate de text.

Împotriva acestei hotărâri, la data de 17.07.2019, reclamanta a declarat apel, pin care a solicitat admiterea apelului, modificarea în tot a sentinţei şi în rejudecare admiterea acţiunii astfel cum a fost formulată în sensul suplinirii acordului pârâtului pentru schimbarea numelui minorei din ... în .... 

În motivarea cererii de apel apelanta reclamantă a arătat că hotărârea este nemotivată şi netemeinică, în condiţiile în care prin hotărârea prin care s-a dispus desfacerea căsătoriei părților minora a fost încredinţată spre creştere şi educare mamei, iar de atunci şi până în prezent cele două au fost nedespărțite, că între timp ea s-a recăsătorit cu numitul ... ... şi în tot acest timp minora a fost în sânul familiei, profund ataşată de noul tată şi de familia în care practic a crescut de la vârsta de 2 ani, că între timp minora are 1o ani şi are conştiinţa profundă că familia sa este aceea în care trăieşte, se simte ocrotită, are parte de ataşament securizat raportat la mama sa şi la cel pe care îl consideră tată din fragedă pruncie, că din declaraţia învăţătoarei minorei rezultă cât de profund firească este relaţia dintre minoră şi familia ei, că învăţătoarea relatează că minora îşi semnează caietele cu numele ... ... şi nu ... ..., recomandându-se cu acest nume faţă de terţi, că întrucât are o personalitate deosebită, este greu  să fie contrazisă şi suferă atunci când i se spune că realitatea este alta şi că ea nu poartă acelaşi nume cu restul familiei de care este profund ataşată, numele diferit dându-i o stare de incompletă apartenență la familia pe are o iubeşte atât de mult, că pârâtul nu este de găsit atunci când minora ar fi dispusă să se întâlnească cu el, în prezent practic neavând cui cere acordul pentru schimbarea acestui nume, că din raportul de consiliere psihologică rezultă că pentru minoră tatăl acesteia este ... ..., pe care îl recunoaşte la nivel emoţional ca fiind tatăl de care are nevoie şi că prezenta acțiune nu are drept scop minimizarea drepturilor parentale ale tatălui natural, ci numai încuviinţarea ca minora să îşi schimbe numele din ... în ..., care este nu doar numele mamei sale, ci şi al întregii familii de care este atât de ataşată.

Apelanta şi-a întemeiat în drept cererea pe dispoziţiile art. 466 şi urm. C.pr.civ., art. 7 şi art. 4 alin. 2 lit. f) din OG nr. 41/2003.

Intimatul, legal citat, nu s-a prezentat în in...ţă, nu a depus întâmpinare şi nu a solicitat probe în apărare.

Apelanta a solicitat proba cu înscrisuri şi proba testimonială, precum şi reaudierea minorei, iar in...ţa, în baza art. 258 C.pr.civ. a încuviințat proba cu înscrisuri şi a respins celelalte probe solicitat ca nefiind utile soluționării cauzei.

Analizând apelul prin prisma motivelor formulate și a dispoziţiilor legale incidente, Tribunalul reţine următoarele:

Din ansamblul probelor administrate a rezultat, aşa cum a susţinut şi reclamanta apelantă şi cum, de altfel, a reținut şi in...ţa de fond, că părinţii minorei ... ..., născută la data de 22.06.2008, sunt divorţaţi din anul 2010, prin hotărârea de divorţ minorei stabilindu-i-se locuinţa la mamă, că în prezent mama este recăsătorită cu numitul ... ... şi că minora se simte foarte ataşată de această nouă familie şi îşi dorește să poarte numele actualului „tată”, acela de ..., pentru că vrea să se numească la fel ca restul membrilor familiei.

În legătură însă cu temeinicia cererii reclamantei apelante de suplinire a acordului pârâtului intimat pentru ca minora să poarte numele ..., se constată că în Codul Civil nu există vreo dispoziţie  care să reglementeze o astfel de posibilitate, respectiv de înlocuire a numelui minorului ai cărui părinţi au divorţat cu numele noului soţ al părintelui care s-a recăsătorit.

De altfel, în acest context apelanta reclamantă şi-a şi întemeiat acţiunea pe dispoziţiile OG nr. 41/2003, făcând trimitere la dispoziţiile art. 7 şi art. 4 alin. 2 lit. f) din actul normativ indicat.

În acest context se constată că prin OG nr. 41/2003 este reglementată procedura de dobândire şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, deci este vorba despre o procedură care se desfășoară în faţa instituţiilor administrative ale statului, nu în faţa in...ţelor judecătoreşti, primele fiind cele competente ca, în cazurile în care există motive temeinice, să încuviinţeze solicitările de schimbare a numelor persoanelor fizice.

Printre astfel de motive temeinice prin dispoziţiile art. 4 alin. 3 lit. f) – şi nu alin. 2 lit. f) la care a făcut trimitere reclamanta apelantă – se reglementează ca ipoteză pentru schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie şi a prenumelui sau numai a unuia dintre acestea, în condiţiile OG nr. 41/2003, şi cazul în care când părinţii au divorţat, iar copiii încredinţaţi spre creştere şi educare unuia dintre părinţi, care a revenit la numele de familie avut anterior căsătoriei, solicită să poarte numele de familie al acestuia.

În legătură cu acest aspect - trecând peste împrejurarea că este discutabil că în baza textului de lege se poate schimba numele copilului care a fost încredinţat la divorţ unuia dintre părinţi în numele de familie dobândit prin recăsătorie de către părintele căruia i-a fost încredinţat copilul – in...ţa reţine însă, aşa cum s-a arătat, că sunt competente a aproba o astfel de solicitare de schimbare a numelui autorităţile administrative menţionate în cuprinsul prevederilor OG nr. 41/2003, în condiţiile şi cu respectarea procedurii prevăzute de legea specială. Astfel, se constată că, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. 1 din OG nr. 41/2003, cererea de schimbare a numelui se publică, în extras, în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, prin grija şi pe cheltuiala solicitantului şi că în baza dispoziţiilor art. 12 şi art. 13  din acelaşi act normativ, cererea de schimbare a numelui, împreună cu toate actele prevăzute la art. 6, şi, dacă este cazul, cu opoziţiile, se trimite spre soluţionare de către serviciul public local către serviciul public judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti care verifică dacă sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă şi, după analizarea temeiniciei cererii, precum şi a opoziţiilor făcute, propune, motivat, preşedintelui consiliului judeţean, respectiv primarului general al municipiului Bucureşti, emiterea dispoziţiei de admitere sau de respingere a cererii de schimbare a numelui, în termen de 60 de zile de la primirea cererii.

Rezultă astfel fără echivoc că soluţionarea cererilor de schimbare a numelui unei persoane este de competenţa exclusivă a organelor administrative, acestea fiind în măsură să aprecieze, în condiţiile OG nr. 41/2003, dacă o astfel de cerere este sau nu întemeiată. In...ţele judecătoreşti au atribuţii în procedura de schimbare a numelui pe cale administrativă numai în condiţiile reglementate de art. 18, respectiv în soluţionarea contestațiilor împotriva dispoziţiei de respingere a cererii de schimbare a numelui, în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990.

Se constată astfel că solicitarea reclamantei apelante de suplinire a consimţământului pârâtului intimat în vederea schimbării numelui minorei tinde în primul rând să eludeze atribuţiile autorităţilor administrative în materie, primele competente, aşa cum s-a arătat, să aprecieze temeinicia unei astfel de solicitări, care în caz de respingere poate fi cenzurată numai pe calea contestației în condiţiile legii contenciosului administrativ. 

Ipoteza pe care încearcă tangenţial să o sugereze reclamanta apelantă a fi incidentă în cauză, respectiv imposibilitatea obţinerii acordului pârâtului în vederea schimbării numelui minorei, este acoperită de prevederile art. 7 din OG nr. 41/2003, potrivit cărora pentru minor, cererea de schimbare a numelui se face, după caz, de părinţi sau, cu încuviinţarea autorităţii tutelare, de tutore, iar dacă părinţii nu se înţeleg cu privire la schimbarea numelui copilului, va hotărî autoritatea tutelară; când cererea de schimbare a numelui minorului este făcută de către unul dintre părinţi, este necesar acordul celuilalt părinte, dat în forma autentică, acordul nefiind necesar în cazul în care celălalt părinte este pus sub interdicţie ori este declarat judecătoreşte dispărut sau decăzut din drepturile părinteşti.

Prin aceste dispoziţii legale se reglementează atribuţia autorității tutelare de a hotărî dacă este oportun sau nu să suplinească consimţământul părintelui care se opune – sau, prin extinderea ipotezei, care nu cooperează – la schimbarea pe cale administrativă a numelui copilului.

Faţă de toate aceste considerente, se apreciază că în mod legal şi temeinic in...ţa de fond a respins cererea reclamantei, în condiţiile în care  astfel de cerere nu are nici un suport legal.  Personalitatea puternică a minorei, care nu acceptă un alt nume decât cel al actualului soţ al mamei, precum şi profunda afecţiune pe care aceasta o are faţă de noua familie, inclusiv faţă de noul soţ al mamei, nu sunt de suficiente pentru a justifica admiterea unei cereri care nu are temei în legislaţia în vigoare. În concret, aşa cum s-a arătat, mama are posibilitatea de a se adresa autorităţilor administrative pentru a solicita schimbarea pe cale administrativă a numelui minorei cu precizarea că, în cazul în care, din diverse motive, cererea ei astfel formulată nu va fi soluţionată favorabil, este responsabilitatea ei, în calitate de mamă, de a o face pe fetiţă să înţeleasă că poate fi ataşată foarte puternic de o persoană şi poate dezvolta o relație foarte frumoasă cu aceasta – în speţă, cu noul soţ al mamei – fără să aibă acelaşi nume, că o persoană nu este definită neapărat prin nume şi că este normal să poarte numele tatălui ei biologic care, indiferent de relaţia pe care o are cu ea, va rămâne tatăl ei natural, dar şi în acelaşi timp să dezvolte o relație specifică celei dintre tată şi copil cu noul soţ al mamei, nu numele fiind cel care defineşte o astfel de relaţie, ci sentimentele pe care le au unul faţă de altul. În acest context, nu se poate trece cu vederea faptul că din atitudinea manifestată – introducerea prezentei acţiuni, apelarea la serviciile unui psiholog cu un scop determinat – rezultă că mama pare a fi cea care are dificultăţi în a accepta ca minora să poarte în continuare numele fostului ei soţ (care însă este tatăl biologic al minorei), prezumţie care se desprinde şi din împrejurarea că din raportul de consiliere psihologică întocmit de d-na psiholog Alice Pruteanu depus la dosar reiese că scopul acestei şedinţe de consiliere psihologică a fost acela de a se constata că minora nu acceptă să poarte numele tatălui ei, nu de o face pe minoră să-şi accepte numele şi să înţeleagă că prin purtarea acestuia nu îi este afectată în nici un fel identitatea şi apartenenţa la familie. 

În consecinţă, în baza art. 480 alin. 1 C.pr.civ. se va dispune respingerea apelului ca nefondat.

Domenii speta