Fondul funciar

Sentinţă civilă 281 din 18.03.2020


Prin cererea înregistrată pe rolul (...) sub nr. (...) reclamantii (...) au chemat in judecată pe pârâtii (...) solicitand instantei ca prin hotărârea ce va pronunta să se dispuna nulitatea absolută partială a titlului de proprietate nr. (...) din (...) în favoarea mostenitoarei (...) si implicit a procesului verbal de punere în posesie nr. (...) şi a procesului verbal de punere in posesie nr. (...), cu referire la pct. La scoală în suprafaţă reconstituită de (...) ha, cand in realitate ar fi trebuit să primească (...) ha. (cel mult) conform actelor originale de proprietate; cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii reclamantii au arătat că se invecineaza cu pârâta (...), in mai multe puncte printre care si in pct. (....) cunoscut si (...)

Mai sustin reclamantii că, in realitate, in acest punct, întrucât au avut un autor comun în persoana numitului (...), încă de la aparitia Legilor fondului funciar au atentionat membrii comisiei locale cu privire la situatia reală a suprafetei de teren susmentionat si au invocat dovada dreptului de proprietate actul de partaj.

In continuare, reclamantii sustin că nu a fost respectat de către (...) actul de partaj si nici actul de rol, astfel că pârâta (...) a primit in acest punct cu aproape (...) mp. mai mult, iar ei au primit mai putin, respectiv (...) in loc de (...) mp. si au atentionat si (...) să nu elibereze titlul de proprietate  si nici procesul verbal de punere in posesie, insă pârâtele nu s-au conformat si au urmat mai multe litigii.

Reclamantii mai mentioneaza că din continutul actului de partaj se poate stabili ca toti comostenitorii au fost de acord să păstreze un drum de trecere spre dumul comunal, de cca. 3 m., insă fiind nerespectată calea de acces, părtile care nu sunt beneficiari ai acestui acces au fost obligati să constituie calea prin procese, astfel că pentru toate motivele invocate, solicită admiterea plangerii.

In drept, au invocat dispozitiile Legii 169/1997.

În dovedire au solicitat proba cu înscrisuri, interogatoriul pârâtilor, martori, expertiza topometrie.

Au anexat cererii, in copie, înscrisuri.

La data de (...) pârâtii (...) au formulat întampinare, prin care au invocat nulitatea cererii de chemare in judecată si exceptia lipsei de legitimare pasiva a paratei (...) iar pe fond respingerea actiunii ca inadmisibilă, întrucât opereaza autoritatea de lucru judecat

În susținere au solicitat proba cu interogatoriul reclamantilor.

Au anexat cererii, in copie, înscrisuri.

La data de (...) pârâta (...) a formulat întampinare, prin care a solicitat respingerea cererii reclamantilor, ca neintemeiată .

A depus, in copie, înscrisuri.

Pârâta (...) la data de (...) a formulat întampinare.

A depus alăturat, in copie, înscrisuri.

Reclamantii la data de (...) au formulat răspuns la întampinare .

În cauză s-a administrat proba cu înscrisuri.

Împotriva Sentinţei civile nr.(...) reclamantii (...) au declarat apel la data de (...)

Prin Decizia civilă nr. (...) pronuntată la data de (...) a admis apelul declarat, s-a respins, ca neîntemeiată, excepţia lipsei de interes invocată în cauză şi a fost anulată hotărârea atacată, trimiţându-se cauza spre rejudecare la instanţa de fond.

Pe rolul (...), cauza a fost înregistrată, pentru rejudecare, la data de (...), find stabilit primul termen de judecată la data de (...)

Prin încheierea din sedința de  la termenul de judecată din data de (...), instanța a respins excepţia nulităţii cererii de chemare în judecată pentru contradicţie dintre motivarea în fapt şi în drept invocată de pârâţii persoane fizice, ca neîntemeiată, a calificat excepţia inadmisibilităţii ca o apărare de fond, a respins excepţia tardivităţii depunerii intampinării de către pârâta (...), ca neîntemeiată .

A fost administrată proba cu înscrisuri şi s-a efectuat expertiza tehnică topografică (...)

Analizând actele și lucrările dosarului instanța reține următoarele:

În fapt, prin actul de partaj voluntar intocmit la data de (...), la (...) (...) (autorii părților din prezenta cauză) și (...), s-au înțeles cu privire la modalitatea de împărțire a averii rămase de pe urma tatălui lor (...), după cum urmează: (...) a primit (printre altele) suprafața de (...) mp, teren fâneață, livadă si vie, situat în (...), (...) (...), a primit (printre altele) suprafața de (..) mp, teren fâneață, livadă si vie, situat în (...), iar (...), a primit în punctul (...), (...) mp, fâneață, livadă și vie în (...)

După apariția legii nr. 18/1991 (legea fondului funciar), la data de (.....) este înregistrată sub nr. (...) cererea pârâtei (...) în calitate de soție a defunctului (...) prin care solicită comisiei locale mai multe suprafațe de teren: la gârlă, (...) arabil, la scoală (...) ha arabil, (...) arabil, (...) ha fâneață, (...) ha, (...) ha arabil, (...) arabil, (...) pășune, (...) pășune, (...) ha pădure.

 În ce privește pe reclamanți: se reține că reclamantul (...) a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate pentru suprafata de (...) ha teren  respectiv (...) ha teren si gradina din spatele casei si (...) ha teren echivalent din cadrul (...) fiind membru cooperator, reclamanta (...) a formulat cerere de reconstituire pentru mai multe suprafete de teren printre care si terenul in suprafata de (...) ha situat in punctul (...) iar (...),  au precizat ca solicita cota de teren cuvenita.  Reclamanta (...) a solicitat restituirea intregii paduri precum si a tuturor terenurilor detinute de autorul sau defunctul (....)

Urmare a acestor demersuri ale părților:

oPrin Adeverința emisă de (...)nr. (...), în temeiul legii fondului funciar nr. 18/1991, se atestă că moștenitorilor defunctului (...) (autorul reclamantilor petenti din prezenta cauză): (...), li s-a stabilit dreptul de proprietate prin (...) nr. (...), pentru suprafața totală de (...) ha, prevăzută în anexa nr. (...) la poziția nr. (...)

oPrin Sentinta civila nr.(…) pronunțată de (…) comisia locala a fost obligata sa puna in posesie pe (…) (pârâta din prezenta cauză) asupra unui teren in suprafata totala de (…) ha pe raza (…) iar comisia judeteană a fost obligata sa emita titlu de proprietate pentru acest teren.

oConform Procesului verbal de punere în posesie nr. (…) emis de (…)  numita (…), moștenitoarea defunctului (…), conform Anexei nr. (…), poz. (…), Hot. (…), a fost pusă în posesie pentru suprafața de (...) ha teren agricol, din care în tarla (...) parcela (...), pentru suprafața de (...) ha

oÎn procesul verbal încheiat la data de (...) de (...), nr. (...), ca urmare a pronunțării sentintei civile nr. (...) s-a procedat la identificarea si măsurătoarea suprafețelor de teren agricol de pe raza (...) si a rezultat următoarele:

(...)- (...) ha

(.../...) - ( ...) ha

(...) – (...) ha

(...) – (...) ha

(...) – (...) ha

Total - (...)  ha

Potrivit Titlului de proprietate nr. (...) emis de (...), pe numele lui (...) (pârâta din prezenta cauză), moștenitoarea defunctului (...) s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafața de (...) mp, situată pe teritoriul (...)  În tarla (...)  parcela (...), s-a reconstituit suprafața de (...) mp.

În ce privește evidențele din registrul agricol:

În evidențele registrului agricol aferent perioadei (…), vol. (..) autorul pârâtei, (…) figura cu teren în punctul (…) cu suprafețe de (…) ha arabil si (…) ha, vie (…)

În evidențele registrului agricol aferent perioadei (…), (…), autorul reclamantilor, (…) figura cu teren în punctul (..), cu suprafețe de (…) ha vie, (…) pășune și (…)  ha fânete (…)

Conform Adeverinței din (...), eliberată de (,,,), se adeverește că defunctul (...) figurează în evidențele registrului agricol (...), (...), vol. (...),cu următoarele suprafețe de teren agricol: (...), în punctul (...)  ha vie, (...) ha pășune, (...) ha fâneață

Prin prezenta cerere, reclamanții solicită anularea parțială a titlului de proprietate nr. (...) precum si a procesului verbal de punere în posesie nr. (...) şi a procesului verbal de punere in posesie nr. (...), cu referire la punctul (...) în suprafaţă reconstituită de (...) ha, cu motivarea că în realitate (...)  avea dreptul, în acest punct, la cel mult, (...) mp.

În drept, conform art. III, alin. 1 lit. a și i din legea nr. 169/1997(1) Sunt lovite de nulitate absolută, potrivit dispozițiilor legislației civile, aplicabile la data încheierii actului juridic, următoarele acte emise cu încălcarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare și ale prezentei legi:

a) actele de reconstituire sau de constituire a dreptului de proprietate, în favoarea persoanelor care nu erau îndreptățite, potrivit legii, la astfel de reconstituiri sau constituiri, cum sunt:

(i) actele de reconstituire în favoarea unor persoane care nu au avut niciodată teren în proprietate predat la cooperativa agricolă de producție sau la stat sau care nu au moștenit asemenea terenuri.

Instanta retine ca titlul de proprietate eliberat în baza legislatiei fondului funciar (legea 18/1991 cu modificarile si completarile ulterioare) poate fi eliberat ca urmare a reconstituirii sau constituirii dreptului de proprietate, în conditiile art. 8 alin. 1 din legea 18/1991. În speta, asa cum rezulta si din titlul de proprietate anementionat, atacat, este vorba de reconstituirea dreptului de proprietate, situatia ce reprezinta regula în materie si care se face, asa cum rezulta din economia art. 11 din legea 18/1991, în limitele suprafetei preluate de la parti sau autorul lor.

În speță, din actele enumerate în precedent, rezultă că autorul pârâților a primit în urma actului de partaj voluntar intocmit la data de (…) suprafața de(…) mp, în punctul (…) iar în registrul agricol aferent perioadei (…), vol. (…),(…) autorul pârâtei, (…) figura cu teren în punctul (…), în suprafață totală (…) ha .

Or, prin Titlul de proprietate emis pe numele pârâtei, în calitate de moștenitoare a defunctului (...), i s-a reconstituit în (...) suprafața de (...) ha, adică mai  mult decât suprafața cu care a fost înscris autorul în registrul agricol.

Astfel, suprafata prevazuta în titlu de proprietate atacat, în punctul (...) nu corespunde exact cu suprafata consemnata în registrele agricole ,iar reclamanții contesta ca aceasta ar fi fost suprafata de reconstituit. Prin urmare, nu au fost respectate conditiile art. 11 din legea 18/1991 care dispune că ”Suprafaţa adusă în cooperativa agricolă de producţie este cea care rezulta din: actele de proprietate, cartea funciară, cadastru, cererile de înscriere în cooperativă, registrul agricol de la data intrării în cooperativă, evidenţele cooperativei sau, în lipsa acestora, din orice alte probe, inclusiv declaraţii de martori”.

Conform raportului de expertiză tehnică judiciară topografică, efectuat în cauză de expert tehnic specialitatea topografie, geodezie, cadastru (...) moștenitorii defunctului (...) dețin și în fapt suprafața de(...) mp, fiind identificată în planul de situație anexa nr.(...) la raport.

În ce privește cererea reclamantilor, prin apărător, de majorare a câtimii obiectului cererii, instanța reține că obiectul cererii, astfel cum a fost formulat prin cererea introductivă, îl reprezintă nulitatea absolută parțială a titlului de proprietate nr. (...) în favoarea mostenitoarei (...) si implicit a procesului verbal de punere în posesie nr. (...) şi a procesului verbal de punere in posesie nr. (...), cu referire la pct. (...) în suprafaţă reconstituită de (...) ha.

Or, nulitatea se poate dispune pentru ceea ce excede suprafeței cu care autorul pârâtei a figurat în registrul agricol. Celelalte calcule și variante de egalizare a terenurilor părților, ale expertului (...) exced limitelor învestirii de care instanța este tinută prin cererea de chemare în judecată.

Astfel, in prezenta cerere instanța nu a fost învestită cu o cerere care să stabilească dreptul de proprietate al reclamantilor, respectiv ce suprafață li se cuvine ca urmare a reconstituirii, ci cererea vizează titlul de proprietate emis pe numele pârâtei (...)

Că, astfel cum a reținut (...) în considerentele deciziei de trimitere, ”contextul faptic conturează concluzia că interesul legitim menționat în alineatul 2 al art. III din Legea nr. 169/1997, drept condiție de exercițiu a acțiunii civile având ca obiect nulitatea actelor indicate în art. III alin. (1) al aceleiași legi există in ceea ce îi priveşte pe apelanţi si se traduce în folosul pe care aceştia pretind şi l-ar putea avea din reconsiderarea suprafetei la care intimata ar avea vocaţie in punctul (…)”, aceste aspecte vor putea fi valorificate de reclamanti într-o altă cerere, cu un alt obiect.

Cu privire la cererea reclamantilor din concluziile pe fond si concluziile scrise în sensul obligării (…) să emită un nou titlu de proprietate pentru suprafața de (…) mp (diferența de la (…) mp cu (…) mp găsită la măsurători în plus), se reține că  o astfel de cerere nu poate fi avută în vedere cât timp nu a făcut obiectul învestirii prin cererea introductivă și nici printr-o cerere modificatoare în temeiul art. 204 C.proc.civ.

Astfel, respectând principiul disponibilității acțiunii civile, limitele învestirii, în raport de cererile formulate, instanța va admite în parte cererea precizată și va anula în parte titlul de proprietate  nr. (...)  eliberat de (...) procesul verbal de punere în posesie nr. (...) si procesul verbal nr. (...) emise de (...), în ce priveşte terenul de (...)  ha din punctul ”(...)” (cunoscut si sub denumirea ”(...)”), pentru ce excede suprafeţei de (...) ha (suprafața cu care autorul pârâtei a figurat în registrul agricol aferent anilor (...)

În temeiul principiului disponibilității ce guvernează acțiunea civilă instanța va lua act că părţile îşi rezervă dreptul de a solicita cheltuieli de judecată pe cale separată.

Domenii speta