Acţiune în rectificare de carte funciară

Decizie 34 din 29.01.2020


Acţiune în rectificare de carte funciară

Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, rep.: art.907, 908

Alineatul 4 al articolului 908 din Codul civil stabileşte atât caracterul subsidiar al acţiunii în rectificare (când aceasta poate fi formulată fie concomitent, fie separat cu acţiunea de fond) dar acordă şi caracter principal acţiunii în rectificare prin sintagma „când este cazul”.

Criteriile după care se determină caracterul subsidiar sau principal al acţiunii în rectificare de carte funciară se desprind din cuprinsul art. 907 Cod civil. Rectificarea unei înscrieri în cartea funciară operează, de regulă, atunci când actul sau titlul în baza căruia a fost efectuată înscrierea se modifică sau se desfiinţează fie pe calea unei acţiuni în anulare, fie a rezoluţiunii, reducţiunii sau a oricărei cauze de ineficacitate a actului juridic. În aceste situaţii acţiunea în rectificare de carte funciară are caracter subsidiar, putând fi promovată fie concomitent, fie separat cu acţiunea de fond, în caz contrar, rectificarea înscrierii de carte funciară promovată pe cale principală fiind inadmisibilă.

Totuşi, legiuitorul stabileşte că situaţia juridică reală poate să rezulte şi dintr-o recunoaştere făcută de titularul înscrierii a cărei rectificare se solicită printr-o declaraţie notarial, acelaşi efect avându-l şi existenţa unui titlu necontestat de către titularul dreptului înscris în cartea funciară.

(Secţia I civilă, Decizia civilă nr. 34 din 29 ianuarie 2020,

rezumată de judecător Oana Sanda Avramescu)

Prin sentinţa civilă nr. 369 din 29 ianuarie 2019, pronunţată în dosarul nr. […]/55/2018, Judecătoria Arad a respins excepţia inadmisibilităţii şi excepţia prescripţiei dreptului la acţiune, invocate de pârâta Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, a admis în parte acţiunea formulată de reclamantul A..., în contradictoriu cu pârâţii B..., C..., şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad, având ca obiect rectificare carte funciară şi a dispus rectificarea CF nr. […] Arad, nr. cad. […], cu privire la dreptul de proprietate asupra terenului în suprafaţă de 858 mp, situat în extravilanul mun. Arad, în sensul radierii dreptului de proprietate al pârâţilor B... şi C... cu înscrierea acestui drept pe numele SC D... T.F.E, după care radierea dreptului de proprietate de pe SC D... T.F.E şi înscrierea acestuia pe E... S.r.o, iar apoi radierea dreptului de proprietate de pe E... S.r.o şi înscrierea acestuia pe numele reclamantului A....

Prin Decizia civilă nr. 456 din 18.06.2019, pronunţată în dosarul nr. […]/55/2018, Tribunalul Arad a respins apelurile declarate de apelanţii B..., C... şi Administraţia Naţională de Administrare Fiscală prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad, împotriva sentinţei civile nr. 369/29.01.2019 a Judecătoriei Arad.

Împotriva deciziei civile nr. 456 din 18.06.2019, pronunţată de Tribunalul Arad în dosarul nr. […]/55/2018 a declarat recurs Agenţia Naţională de Administrare Fiscală,.

Astfel învestită, curtea a reţinut că prin recursul formulat, pârâta recurentă a susţinut, printre altele, că în mod greşit a fost respinsă excepţia inadmisibilităţii acţiunii în rectificare.

Sub acest aspect curtea a reţinut că în CF […] Arad cu nr. cad. […] sunt înscrişi ca proprietari asupra terenului în suprafaţă de 858 mp. pârâţii B... şi C..., dreptul de proprietate al acestora fiind dobândit prin cumpărare în anul 2000.

În anul 2001, în baza contractului autentic nr. […]/2001, se înscrie dreptul de ipotecă pentru suma de 300.000 USD în favoarea creditoarei D... TFE.

În anul 2003 se notează asupra imobilului sechestru asigurător în baza unei ordonanţe penale emisă de DNA.

Creditoarea ipotecară demarează executarea silită împotriva proprietarilor tabulari în dosarul execuţional nr. […]/2008 al BEJ […], imobilul fiind adjudecat în contul creanţei, conform actului de adjudecare nr. […].01.2009.

Prin declaraţia autentificată sub nr. […]/12 ianuarie 2009 pârâţii debitori B... şi C... arată că sunt de acord cu intabularea în cartea funciară în favoarea adjudecatarului  a dreptului de proprietate asupra imobilului adjudecat.

Înscrierea dreptului de proprietate al adjudecatarului în cartea funciară a fost respinsă de către OCPI.

În urma soluţionării definitive a cauzei penale, sechestrul penal asigurător devine executoriu, astfel încât în anul 2013 se înscrie ipoteca legală în favoarea ANAF-DGRFP Timişoara-AJPF Arad.

Adjudecatarul D... TFE transmite dreptul dobândit în urma executării silite către SC E... S.r.o. prin contractul de cesiune de drepturi autentificat sub nr. […] /24.03.2014.

Evidenţierea acestei tranzacţii în cartea funciară şi înscrierea dreptului de proprietate în favoarea noului dobânditor este respinsă de către OCPI.

La rândul său, SC E... S.r.o. încheie cu reclamantul A... contractul de cesiune de drepturi autentificat sub nr. […] /05.12.2016, operaţiune a cărei evidenţiere în cartea funciară este, de asemenea, respinsă de OCPI.

Cu titlu prealabil curtea a reamintit că, potrivit art. 76 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, dispoziţiile art. 876 – 915 din noul Cod civil se aplică numai actelor şi faptelor juridice încheiate sau, după caz, săvârşite ori produse după intrarea în vigoare a noului Cod civil. Drept urmare, legea aplicabilă în ceea ce priveşte înscrierile în cartea funciară raportat la actul de adjudecare din data de 13 ianuarie 2009 prin care D... TFE a dobândit dreptul de proprietate asupra imobilului în discuţie este Legea 7/1996.

În ceea ce priveşte înscrierea în cartea funciară a drepturilor dobândite prin contractele de cesiune ulterioare, inclusiv acţiunea în rectificare de carte funciară pendinte, având în vedere momentele încheierii acestora, anul 2014, respectiv 2016, precum şi data promovării acţiunii în rectificare de carte funciară, legea aplicabilă este Codul civil nou.

Curtea a reţinut că, în esenţă, pârâta recurentă şi-a întemeiat susţinerile referitoare la excepţia inadmisibilităţii prezentei acţiuni în rectificare de carte funciară, pe caracterul subsidiar al unei astfel de cereri, invocând dispoziţiile art. 908 C. civ., dar şi ale art. 34 şi urm. din Legea 7/1996.

Faţă de aceste aspecte curtea reţine că, potrivit art. 908 alin. (1) C. civ., orice persoană interesată poate cere rectificarea unei intabulări sau înscrieri provizorii, dacă: înscrierea sau încheierea nu este valabilă ori actul în temeiul căruia a fost efectuată înscrierea a fost desfiinţat, în condiţiile legii, pentru cauze ori motive anterioare sau concomitente încheierii ori, după caz, emiterii lui;  dreptul înscris a fost greşit calificat; nu mai sunt întrunite condiţiile de existenţă a dreptului înscris sau au încetat efectele actului juridic în temeiul căruia s-a făcut înscrierea; înscrierea în cartea funciară nu mai este, din orice alte motive, în concordanţă cu situaţia juridică reală a imobilului, iar potrivit alin. (2) al aceluiaşi articol, rectificarea înscrierilor în cartea funciară se poate face fie pe cale amiabilă, prin declaraţia autentică notarială a titularului dreptului ce urmează a fi radiat sau modificat, fie, în caz de litigiu, prin hotărâre judecătorească definitivă. De asemenea, potrivit art. 908 alin. (4) C. civ., acţiunea în rectificare poate fi introdusă concomitent sau separat, după ce a fost admisă acţiunea de fond, când este cazul.

După cum se poate observa, alineatul (4) al articolului 908 din Codul civil stabileşte atât caracterul subsidiar al acţiunii în rectificare (când aceasta poate fi formulată fie concomitent, fie separat cu acţiunea de fond), însă, contrar susţinerilor recurentei, acordă şi caracter principal acţiunii în rectificare prin sintagma „când este cazul”.

Criteriile după care se poate determina caracterul subsidiar sau principal al acţiunii în rectificare de carte funciară pot fi desprinse din cuprinsul art. 907 C. civ.. Astfel, potrivit acestui text de lege, prin rectificarea cărţii funciare se înţelege radierea, îndreptarea sau corectarea oricărei înscrieri inexacte din cartea funciară, atâta vreme cât înscrierea nu corespunde cu situaţia juridică reală. Potrivit alin. (3) al art. 907 Cod civil, situaţia juridică reală trebuie să rezulte dintr-o recunoaştere făcută de titularul înscrierii a cărei rectificare se solicită, prin declaraţie dată în formă autentică notarială, ori dintr-o hotărâre judecătorească definitivă pronunţată împotriva acestuia, prin care s-a admis acţiunea de fond. Acţiunea de fond poate fi, după caz, o acţiune în anulare, rezoluţiune, reducţiune sau orice altă acţiune întemeiată pe o cauză de ineficacitate a actului juridic.

Analizând aceste dispoziţii legale, curtea a reţinut că rectificarea unei înscrieri în cartea funciară operează, de regulă, atunci când actul sau titlul în baza căruia a fost efectuată înscrierea se modifică sau se desfiinţează fie pe calea unei acţiuni în anulare, fie a rezoluţiunii, reducţiunii sau a oricărei cauze de ineficacitate a actului juridic. Bineînțeles că în aceste situaţii acţiunea în rectificare de carte funciară are caracter subsidiar, putând fi promovată fie concomitent, fie separat cu acţiunea de fond, în caz contrar, rectificarea înscrierii de carte funciară promovată pe cale principală fiind inadmisibilă.

Totuşi, legiuitorul stabileşte că situaţia juridică reală poate să rezulte şi dintr-o recunoaştere făcută de titularul înscrierii a cărei rectificare se solicită printr-o declaraţie notarial şi, interpretând dispoziţiile acestui articol, curtea apreciază că acelaşi efect îl are şi existenţa unui titlu necontestat de către titularul dreptului înscris în cartea funciară.

Aplicând cele de mai sus în speţa de faţă, curtea reţine că D... TFE a dobândit dreptul de proprietate asupra imobilului înscris CF […] Arad cu nr. cad. […] prin adjudecare, în urma executării silite a debitorilor B… şi C…, fără ca aceştia sau o altă persoană, inclusiv recurenta pârâtă, să conteste titlu de proprietate sau executarea silită însăşi. În plus, pârâţii B… şi C… au dat şi o declaraţie notarială prin care au arătat că sunt de acord cu înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate al adjudecatarului.

Drept urmare, acţiunea în rectificare de carte funciară astfel cum a fost promovată de reclamantul A... este admisibilă fără a fi condiţionată de parcurgerea în prealabil a unei acţiuni care să vizeze fondul dreptului. În consecinţă acest motiv de recurs este neîntemeiat.