Cviil.plângere contravenţională. tardivitatea formulării

Sentinţă civilă 22 din 08.09.2020


PLÂNGERE CONTRAVENŢIONALĂ. TARDIVITATEA FORMULĂRII

Asupra acţiunii civile de faţă :

La data de 16.04.2019, sub nr. ... /200/2019,  a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei  Buzău, plângerea contravenţională formulată de petentul H.M., în contradictoriu cu intimata ITM Buzău, prin care a  solicitat anularea procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria ... nr. ... încheiat de ITM Buzău.

În motivarea în fapt a cererii petentul a susţinut că situaţia de fapt  reţinută în procesul verbal de contravenţie nu corespunde realităţii. A menţionat că a fost sancţionat pentru că în urma verificărilor efectuate la proprietatea sa s-a constatat că a primit la muncă un număr de patru persoane, pe numiţii D.C.şi N.P., în data de 29.02.2016  şi pe S.R. şi L.I. la data de 15.02.2016, persoane pentru care nu a încheiat în formă scrisă, în baza  consimţământului părţilor,  contracte individuale de muncă. A menţionat petentul că D.C.şi N.P. sunt vecinii şi prietenii săi,  şi fiecare are câte o vacă la păscut, în mod gratuit, pe izlazul pe care îl are concesionat de la primărie. Susnumiţii au fost găsiţi edificând un perete în interiorul unei camere  de la locuinţa proprietatea sa, cu materialul lor, pentru care nu au primit nicio sumă de bani contrar celor declarate de D.C., ci trebuiau să primească produse, prin urmare nu există o relaţie de subordonare  caracterizată prin prestarea muncii sub autoritatea angajatorului.

În ceea ce îi priveşte pe L.I. şi S.R. a menţionat că sunt prietenii săi din ...  care l-au vizitat şi ulterior au rămas cu scopul de a-şi găsi locuri de muncă în jud. .... A menţionat că se întâmpla ca seara şi dimineaţa să dea furaje la animale, însă aceasta numai în ipoteza în care nu se afla acasă,  şi chiar dacă a remis fiecăruia câte 500 lei aceasta nu a avut semnificaţia unui salariu ci a unui ajutor dat benevol, până îşi găseau serviciu.

Petentul a mai învederat că cei patru au executat unele lucrări în interesul său  sau au prestat unele servicii, dar în mod ocazional şi punctual, în limita timpului liber, nu aveau program de lucru, nu primeau un salariu şi nu şi-ar fi dat consimţământul să încheie contract de muncă.

A mai susţinut petentul că în procesul verbal nu este descrisă în concret fapta pentru care a fost sancţionat  şi nu au fost menţionate aspecte care individualizează fapta, în ce constă, în ce modalitate s-a comis, nu s-a realizat o prezentare explicită a acelor aspecte care pot conduce la concluzia că fapta contravenientului reprezintă o încălcare a dispoziţiilor prevăzute de art. 260 alin. 1 lit. e) din  Codul Muncii şi ale art. 16 alin. 1 Codul Muncii.

Petentul a invocat  dispoziţiile  art. 10 alin. 1 din OG nr. 2/2001 potrivit cărora dacă aceeaşi persoană a săvârşit mai multe contravenţii sancţiunea se aplică pentru fiecare contravenţie, iar atunci când sunt constatate prin acelaşi proces verbal, sancţiunile se cumulează fără a putea depăşi maximul amenzii prevăzut pentru sancţiunea cea mai gravă, susţinând că aceste  prevederi legale nu au fost respectate, aplicându-se o sancţiune globală de 40.000 lei.

În dovedirea plângerii a solicitat administrarea probei cu martori, fiind nominalizate persoanele menţionate în procesul-verbal de contravenţie.

Au fost ataşate plângerii împuternicire avocaţială, copie  carte de identitate petent, proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei seria ... nr. ...,  declaraţii autentice.

Copia acţiunii  şi a actelor anexate a fost comunicate intimatei care a formulat întâmpinare prin care a invocat excepţia puterii de lucru judecat şi respingerea plângerii contravenţionale.

În motivarea excepţiei intimata a învederat că  la datele de 4 şi 7.03.2016 s-a efectuat un control la locaţia situată în ... – ferma de vaci – finalizat prin procesul verbal de control seria ... nr. ...  şi procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor nr. ...  prin care angajatorul a fost sancţionat pentru nerespectarea prevederilor art. 16  alin. 1 din Codul Muncii.

A menţionat intimata că împotriva procesului verbal de control petentul a formulat plângere contravenţională solicitând  revocarea, în tot, a actului administrativ, plângere respinsă prin sentinţa civilă nr. ..., ca şi calea de atac exercitată împotriva acestei sentinţe.

Împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria Bz nr. ... petentul a formulat plângere contravenţională  ce a format obiectul dosarului nr. .../200/2016 al Judecătoriei Buzău soluţionat prin sentinţa civilă nr. .../19.10.2018, soluţie împotriva căreia, a menţionat intimata, petentul nu a formulat cale de atac în termen legal.

În drept, au fost evocate prevederile art. 431, art. 432 Cod proc. civ.

Au fost ataşate cererii, în copie, sentinţa civilă nr.../19.10.2008,  pronunţată în dosarul nr. .../200/2016,  sentinţa civilă nr. .../23.06.2016 pronunţată în dosarul nr. .../114/2016.

Copia întâmpinării a fost comunicată petentului care nu a formulat răspuns însă la data de 25.09.2019 a depus la dosar „note de şedinţă” prin care a învederat că, iniţial, a formulat plângere împotriva procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria ... nr. ...  înregistrată sub nr. .../200/2016 al Judecătoriei Buzău.

A menţionat  că la primul termen de judecată, din data de 23.09.2016 cauza a fost suspendată potrivit art. 412 pct. 1 Cod proc civ. până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a dosarului nr. 1886/114/2016.

Ulterior,  prin sentinţa civilă nr. .../19.10.2018 s-a admis excepţia perimării cererii şi s-a constatat perimată plângerea contravenţională.

Petentul a mai învederat că plângerea ce face obiectul cauzei de faţă, este identică cu cea din dosarul perimat.

 Referitor la excepţia autorităţii  de lucru judecat invocată de intimată, a menţionat că aceasta putea invoca prescripţia dreptului la acţiune  fiind vorba de un proces-verbal de contravenţie din anul 2016. A mai susţinut petentul că deşi acţiunea iniţială s-a perimat, prescripţia este întreruptă, potrivit art. 2539 alin. 2  teza a II-a prin introducerea unei noi cereri de chemare în judecată în termen de 6 luni de la data când hotărârea de anulare sau de respingere a rămas definitivă, cu condiţia ca noua cerere să fie admisă, iar dispoziţiile evocate sunt aplicabile şi pentru ipoteza în care prin hotărârea rămasă definitivă s-a luat act de renunţarea la judecată sau s-a constatat perimarea, aşa cum reiese din dispoziţiile art. 60/20121 pentru aprobarea OUG nr. 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 prin care s-a dispus introducerea art. 205 ind. 1 .

La termenul din data de 25.09.2019 instanţa a invocat, din oficiu, excepţia tardivităţii formulării plângerii contravenţionale.

Petentul nu a răspuns excepţiei invocate până la termenul acordat, în timp ce intimata a solicitat admiterea excepţiei.

Plângerea a fost legal timbrată conform prevederilor art. 19 din OUG nr. 80/2013 rep 

În vederea soluţionării plângerii, în temeiul prevederilor art. 258 rap. la art. 255 Cod proc civ. coroborat cu dispoziţiile art. 34 din OG nr. 2/2001 rep.,  instanţa a încuviinţat şi administrat proba cu acte.

În temeiul prevederilor art. 248 alin. 1 şi 2 Cod proc. civ. instanţa  a luat  în discuţie cu prioritate excepţia tardivităţii formulării plângerii contravenţionale şi a rămas în pronunţare asupra acesteia.

Potrivit susţinerilor părţilor şi  actelor de la dosar – proces-verbal de contravenţie seria Bz nr. ..., sentinţa civilă nr. .../19.10.2018, sentinţa civilă nr. .../23.06.2027, decizia civilă nr. .../10.10.2018 – în urma unor controale efectuate la data de 4.03.3016 şi 7.03.2016 în locaţia din ..., petentul H.M. a fost sancţionat în temeiul prevederilor art. 260 alin. 1 lit. e) din Codul Muncii cu amendă contravenţională în sumă de 40.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 16 alin. 1 din Codul Muncii.

Potrivit art. 31  din OG nr. 2/2001 rep., împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiilor prin care  s-a aplicat sancţiunea amenzii se poate face plângere în termen de 15 zile de la comunicarea acestuia.

Petentul a cunoscut de existenţa procesului verbal de contravenţie pe care l-a contestat, plângere ce a fost  înregistrată pe rolul Judecătoriei Buzău sub nr. .../200/2016  la  data de 18.03.2016.

Cauza a fost suspendată în temeiul prevederilor art. 413 alin. 1 pct. 1 Cod proc civ. până la soluţionarea dosarului nr. .../114/2016.

După soluţionarea în mod definitiv a dosarului care a constituit temeiul suspendării petentul nu a formulat cerere de repunere pe rol a  cauzei.

Prin sentinţa civilă nr. .../19.10.2018, instanţa a constatat că dosarul a rămas în nelucrare din motive imputabile părţii şi a constatat perimată plângerea contravenţională, hotărâre împotriva căreia nu s-a exercitat cale de atac.

Instanţa nu poate da eficienţă prevederilor art. 2539 alin. 2 Cod civ. chiar dacă petentul a formulat noua cerere de chemare în judecată în interiorul termenului de 6 luni de la data la care hotărârea de perimare a rămas definitivă, întrucât dispoziţia legală evocată priveşte norme de drept substanţial de drept comun

În speţă plângerii formulate de petent îi  sunt aplicabile normele de drept din materie contravenţională, reglementate de OG nr. 2/2001 rep. care statuează asupra termenelor în care se poate exercita un drept procesual, precum şi asupra sancţiunilor aplicabile în ipoteza nerespectării normei speciale.

În cazul plângerii contravenţionale este vorba despre un drept procesual  care trebuie exercitat  în termenul de 15 zile prevăzut de art. 31 alin. 1 din O.G. nr. 2/2001 rep.

Din prevederile art. 185 Cod proc civ. reiese că atunci când un drept procesual trebuie exercitat într-un anumit termen, nerespectarea acestuia atrage  decăderea cu consecinţa respingerii cererii formulate peste termenul defipt de lege, ca tardivă.

În condiţiile în care petentul a lăsat cauza în nelucrare şi nu a mai insistat în judecata cererii, nu poate beneficia de protecţia legii pentru a fi repus în termenul de a contesta.

Având în vedere  cele ce preced,  reţinând că plângerea contravenţională a fost înregistrată la instanţă cu depăşirea termenului de 15 zile prevăzut de art. 31 din OG nr.  2/2001 rep., va admite excepţia tardivităţii formulării plângerii contravenţionale şi va respinge plângerea contravenţională împotriva procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei seria ... nr. ...,  ca fiind tardiv formulată.