Civil.partaj

Sentinţă civilă 21 din 08.09.2020


PARTAJ

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Buzău la data de 05.04.2016, reclamanţii G.V. si G.G. în contradictoriu cu pârâţii B.E. – decedata, Z.M.,  B.P. şi intervenienţii G.M., B.F. şi S.S. au solicitat instanţei ca prin hotărârea  ce se va pronunţa  să se dispună  ieşirea din indiviziune cu privire la terenul în suprafaţa de 1.236 mp (in acte 1.124 mp), situat in intravilanul ..., jud. Buzău, conform Titlului de Proprietate nr. ..., eliberat de Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor Buzău, având categoria de folosinţa curţi construcţii, aflat in Tarlaua 11, parcela 535, având vecini: N-N A; E- Drum; S-G.I.; V-A F., inscris in Cartea Funciara nr. ... a Comunei ..., identificat cu număr cadastral ..., atribuirea in natura a întregii suprafeţe de teren, reclamantul obligându-se sa plătească sulta corespunzătoare;

În fapt, se arată că, prin Titlul de Proprietate nr. ... s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra terenurilor menţionate in cuprinsul acestuia, numiţilor: G. N. V. si B.E., aceştia fiind fraţi iar autorul (de pe titlu) fiind tatăl acestora. G. N. V. fiind tatăl soţului meu, deci socrul meu.

Prin contractul de vânzare cumpărare Autentificat sub nr. ..., de BNP V. V. si Asociaţii, socrul meu G. V., imi vinde ca si bun comun, cota sa indiviza de 34 din terenul intravilan , categoria de folosinţa curţi construcţii, având suprafaţa totala de 1.236 mp rezultaţi din măsurători (in T.P. 1.124 mp), întrucât socrul meu, si-a înstrăinat cota sa de % din acest teren in favoarea mea, eili am rămas in indiviziune cu cealaltă persoana de pe titlu, parata B.E..

Doreşte sistarea stării de indiviziune cu solicitarea ca întreaga suprafaţa de teren de 1.236 mp sa îi fie atribuita, pentru următoarele considerente:

Aceasta suprafaţa de teren a aparţinut iniţial tatălui celor doua persoane de pe titlu, numitul G. N., acesta având aici gospodăria. Fiul acestuia, care este socrul său (G. V.) a locuit in aceasta gospodărie de la naştere si pana in prezent, iniţial cu părinţii, ulterior cu soţia si copiii. Niciodată nu a avut alt domiciliu in afara acestuia. Inclusiv, reclamanta împreuna cu soţul său (fiul lui G. V.) a locuit si gospodărit in aceasta locaţie încă de la începutul căsniciei noastre(l996) si locuiesc si gospodăresc in continuare tot aici.

Prin sentinţa civila nr. ...a Judecătoriei Buzău, s-a constatat dreptul de proprietate in favoarea lui G. V. asupra imobilelor construcţii ridicate pe acest teren. Aceste construcţii mi-au fost vândute prin acelaşi contract de vânzare cumpărare indicat mai sus.

Mai mult decât atât, in anul 2000 au ridicat un imobil casa de locuit pe terenul in discuţie, imobil finalizat, pe care il folosim ca atare. Practic acest teren a fost folosit neîntrerupt de socrul său apoi de socru împreuna cu noi soţii . Aici este gospodăria si mai mult decât atât, socrul având probleme de sănătate, ei sunt cei care ii oferă sprijinul necesar.

Parata, care este sora cu G. V. numai pe linie paterna, a locuit foarte puţin in aceasta locaţie si nu a fost o locuinţa permanenta a dumneaei, întrucât, din cate i-a povestit socrul, aceasta a fost crescută de un unchi.

Cert este ca la vârsta adolescentei,( in prezent are 80 ani) aceasta a plecat definitiv din localitatea natala, stabilindu-se in mun. Braşov unde ulterior s-a căsătorit si si-a întemeiat o familie. Si în prezent, aceasta locuieşte , acolo unde a locuit o viata, in mun. Braşov.

In tot acest răstimp, pe lângă faptul ca cei doi fraţi nu au mai ţinut legătura, aceştia nici nu s-au vizitat, astfel ca parata este total străina de locurile natale dar si de aceasta porţiune de teren.

Terenul nu este comod partajabil în natura motiv pentru care solicită să îi fie atribuit in totalitate, urmând sa achit paratei sulta corespunzătoare. Aceasta locaţie reprezintă gospodăria familiei mele, aici locuiesc in fapt si concomitent acordă sprijinul necesar socrului său Nu prezintă nici o eficienta juridica dar nici practica, atribuirea in natura si paratei care nu ar face altceva decât sa îl înstrăineze.

Totodată se arată că sunt  cei care  au locuit efectiv in aceasta locaţie, au achitat taxele si impozitele aferente acestui bun.

In drept au fost invocate  dispoziţiile art. 983 si urm, art. 987 C.pr. civ

În dovedire a solicitat încuviinţarea  probei cu înscrisuri, martori, interogatoriu, expertiza.

Pârâţii Z.M. si Ş.P., au formulat întâmpinare prin care  au solicitat  să fie repuşi in termenul de formulare a apărării in condiţiile in care calitatea de moştenitori ai defunctei B.E. , decedata la 4.12.2016 a fost stabilita prin certificatul de moştenitor nr... emisia ... de BIN„S.V.M.,, din Braşov.

Se arată că, sunt de acord cu ieşirea din indiviziune. cu întinderea emolumentului succesoral si cu cotele arătate in acţiune; nu îşi însuşesc poziţia referitoare la pretinsul dezinteres manifestat de B.E. fata de „ locurile natale şi fata de porţiunile de teren„ in litigiu.

Autoarea  acestora nu a renunţat niciodată voit la dreptul sau, ci numai datorita vârstei, stării de sănătate,(a suferit de cancer) , nu s-a mai putut deplasa cu o frecventa crescută. În plus, relaţiile dintre mama acestora si reclamanta nu erau amiabile, aceasta din urma numind-o „ surda,, si oferindu-i in batjocura „ o găina,, pentru dreptul sau. Mama  acestora a considerat ca poate sa cedeze dreptul la casa, dar niciodată la teren, opţiunea sa fiind ca le poate lăsa, intr-o perspectiva, o suprafaţa de teren interesul manifest al reclamantei este cu totul altui decât cel ce transpare din cuprinsul acţiunii. Pe terenul intravilan, s-a edificat in anul 2000, o construcţie neautorizata, cu scopul de a se ocupa un perimetru substanţial din dreptul cuvenit mamei.

În  legătura aşa zisa înţelegere, arătă ca nu au putut primi nicio oferta, deoarece li s-a propus sa accepte „ un porc,, in schimbul trenului.

Opţiunea in legătura cu formarea loturilor exclude ca in lotul reclamanţilor sa intre toata suprafaţa de teren ce face obiectul partajului .

Indiferent de situaţia autoarei, care era copil vitreg in familie, abandonat la moartea mamei, de la vârsta de 3 ani, care a fost marginalizata toata viata, lăsata in grija altor persoane, indiferent de evoluţia domiciliului acesteia, drepturile sale rămân neafectate .Chiar daca un domiciliu in Braşov, nu renunţă la dreptul de a primi in lot teren in materialitate lui si ca opţiune de amplasament solicită suprafeţe si din intravilan si din extravilan.

Reclamanţii aveau obligaţia de a le cere consimţământul pentru amplasamentul construcţiei, altfel au ridicat-o pe riscul lor, si in consecinţă nu le poate fi opusa o astfel de apărare, atât timp cat nu exista nici autorizaţie si nici acord de principiu pentru poziţionarea ei in teren.

În drept au invocat dispoziţiile art. 205  Cod pr. civilă.

În baza  art.255 raportat la  art.258 Ncpc,  instanţa a incuviintat si administrat probatoriul  solicitat.

Analizând prezenta cauză, instanţa  retine următoarele:

In ceea ce priveşte dispoziţiile legale incidente, instanţa retine ca, potrivit art. 6 alin. 2 din Noul Cod civil, actele şi faptele juridice încheiate ori, după caz, săvârşite sau produse înainte de intrarea în vigoare a legii noi nu pot genera alte efecte juridice decât cele prevăzute de legea în vigoare la data încheierii sau, după caz, a săvârşirii ori producerii lor.

În aceeaşi măsură, potrivit art. 3 din Legea nr. 71/ 2011, actele şi faptele juridice încheiate ori, după caz, săvârşite sau produse înainte de intrarea în vigoare a Codului civil nu pot genera alte efecte juridice decât cele prevăzute de legea în vigoare la data încheierii sau, după caz, a săvârşirii ori producerii lor.

În acest sens, potrivit art. 728 alin. 1 Cod civil nimeni nu poate fi obligat a rămâne în indiviziune; un coerede poate oricând cere împărţeala succesiunii, chiar când ar exista convenţii sau prohibiţii contrarii.

Prin titlul de proprietate nr...., fila 10,  s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra terenurilor care fac obiectul actiunii numitilor G. N.V. şi  B.E., după autorul G. M. N.. G. N.V. este tatăl sotului reclamantei, socrul  acesteia.

Prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr...., f12, G.  N.V. a vandut  reclamantei,  cota sa  indiviză de ½ din terenul  intravilan, cateogoria de folosintă curti constructii, având suprafata totală de 1236 mp. Pe cale de consecintă se retine că reclamanta a rămas in indiviziune cu pârâta  B.E..

Din certificatul de căsătorie, fila 19, rezultă că reclamanta este căsătorită cu G.  G.

La dosar a fost depus certificatul de deces al pârâtei  B.E., fila 45.  În cauză au fost introdusi mostenitorii acesteia,  respectiv Z.E.  si B.P., in calitate de pârâti.

În cauză au fost introdusi  faţă de dosarul  conexat nr. .../200/2018 ca intervenienti fortati, in calitate de  mostenitori  ai lui G. V., sotia supravietuitoare a acestuia, G.  M., si fiicele  acestuia S.S.  si B.F.. Obiectul actiunii in dosarul conexat il constituie diferenta de teren din titlul  de proprietate nr...., aditional faţă de suprafata de 1236 mp care face obiectul prezentei cauze. Prin contractul  de  vânzare-cumpărare  nr.... G.  V.  a vândut reclamantei cota de ½ cu privire la terenul arabil  in suprafată de  35.963 mp din acelasi  titlu  de proprietate  amintit  mai  sus.

 Prin incheierea din 19.12.2017,  fila  116, se retine că intervenientii fortati au renuntat  la partea lor in favoarea reclamantilor.

În urma administrării probatoriului a rezultat că reclamantii G.  V. si G.G.  sunt in  stare  de indiviziune cu pârâtii Z.M. si B.P.  asupra terenurilor  ce fac  obiectul  titlului  de  proprietate ...,  în suprafată de  4,09 ha.

La data de 08.05.2019 a fost pronunţată Încheierea de Admitere în principiu  prin  care  s-a admis in principiu, cererea principala formulata de reclamanţii G.V. si  G.G.; s-a  admis în parte, în principiu, cererea reconvenţională formulata de pârâţii Z.M. şi B.P..

S-a constatat  că părţile deţin in indiviziune în cote de  ½  următoarele bunuri imobile, aşa cum au fost identificate prin  raportul de exertiză topo-cadastrală de către expert G.N.: 1.281  mp teren  intravilan situat in  com.....

- 560 mp teren arabil  extravilan, situat in com.....

- 1104 mp teren arabil  extravilan, situat in com.....

- 35963 mp teren arabil  extravilan, situat in com....

- 636 mp teren vie  extravilan, situat in Găvănesti, com....

- 1513 mp teren păsune  extravilan, situat in com....

S-a dispus  efectuarea unei expertize centralizatoare de către expert N.G.  având ca obiective:  lotizarea bunurilor imobile conform vointei părtilor, in natură,  fără sulte sau cu reducerea  la minim dacă  nu  este posibil.

Pentru soluţionarea cauzei, având in vedere concluziile raportului de expertiza, instanţa va retine ca, potrivit art. 984 alin. 2 C. pr. civ., împărţeala se face în natură, instanţa procedând la formarea loturilor şi atribuirea lor, iar conform art. 988, la formarea şi atribuirea loturilor, se va ţine seama, după caz, şi de acordul părţilor, mărimea cotei-părţi ce se cuvine fiecăreia ori masa bunurilor de împărţit, natura bunurilor, domiciliul şi ocupaţia părţilor, faptul că unii dintre coproprietari, înainte de a se cere împărţeala, au făcut construcţii, îmbunătăţiri cu acordul coproprietarilor sau altele asemenea.

Cu privire la optiunile părtilor instanţa retine  că pârâtii au solicitat intocmirea unei variante de lotizare nerealiste si inechitabile potrivit cota acestora s-ar fi  apreciat cu 1 ha si in acelasi timp nu  ar fi fost de  acord să achite plata  sultei corespunzătoare reclamantilor.

 Pentru toate aceste considerente, în baza dispoziţiilor legale enumerate si raportat la situatia de fapt,  instanţa de judecată urmează să admită cererea de chemare în judecată, să dispună partajarea averii succesorale in varianta I  a raportului de expertiza centralizator, pe care-l va omologa, făcând parte integrantă din prezenta hotărâre.

In baza art.453, alin.1 Ncpc, cu privire la cheltuielile de judecată, raportat la cota de ½ in care s-a realizat partajul, având in vedere că profită tuturor părtilor in mod egal partajarea averii succesorale, va  dispune  compensarea acestora.

 Totodata acestea vor fi obligate la plata onorariului suplimentar incuviintat expertului N.G., respectiv 300  lei reclamantii si 300 lei pârâtii.