Contestare masura carantina

Sentinţă civilă 1721 din 17.09.2020


Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Caracal, sub nr. ....../207/2020, având ca obiect ,, contestatare măsura carantina,, formulata de reclamanta P......... M........., în contradictoriu cu parata Direcția de Sănătatea Publica a Județului Olt, reclamanta a contestat Decizia de confirmare a măsurii de izolare  nr.2153/16.09.2020 emisă de DSP OLT.

În motivarea în fapt a cererii, reclamanta a arătat că este fiica pacientei C......... P........., care este internata la ATI( secția cardiologie) din cadrul Spitalului Caracal, din data de 14.09.2020 si contesta Decizia nr. 2153 din 16. 09.2020 a Direcției de Sănătate Public Olt,  dată in baza recomandărilor medicului cardiolog  B......... C..........

A susținut reclamanta ca mama sa, pacienta C......... P........., a fost testată, fiind confirmată  pozitiv la testul COVID 19 iar în prezent este într-o stare foarte grava la Spital. Reclamanta a arătat că a colaborat pana luni cu aceasta, însă acum mama sa C......... P......... este in stare grava, este legata de mâini, imobilizata la pat fiind foarte agitata si complet izolata, nu se poate ridica, manca, spală singura si are nevoie de îngrijire, iar la Spital medicul i-a spus ca  nu o externează pentru ca si în Spital si acasă finalul va fi același, doar câteva zile in plus sau in minus.

S-a  mai arătat de către reclamanta  faptul ca a oferit informații medicului curant cu privire la domiciliul unde va sta mama sa, i-a amenajat camera speciala, persoanele de contact, însă si acestea sunt in izolare la domiciliu, dar Spitalul  a refuzat externarea pe proprie răspundere.

Reclamanta  a solicitat, externarea mamei sale, pentru a-i îndeplini ultima dorința, ultimele zile pe care le are de trăit sa si le petreacă la domiciliu ei, unde va continua si tratamentul.

A precizat reclamanta persoanele de contact ca fiind: C......... N........-fiu si C....... F......- nora, din comuna G......., str. V........, nr. 47, Județul Olt, care sunt in prezent izolate la domiciliu.

Reclamanta nu a indicat temeiul de drept al cererii.

La dosarul cauzei reclamanta a anexat Decizia de confirmare a măsurii de izolare  nr.2153/16.09.2020 emisă de DSP OLT.

Pârâta legal citată nu a formulat întâmpinare şi nu s-a prezentat a judecarea cauzei.

Analizând cu prioritate excepţia lipsei de interes invocată de instanţă din oficiu, excepţie de fond, absolută  şi peremptorie, în conformitate cu prevederile art. 14 alin.4 şi 5  şi art. 224 şi art.247 Cod procedură civilă, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

Potrivit art.32 alin1.lit d Cod pr.civilă, instanţa constată că una dintre condiţiile acţiunile civile este interesul.

Prin interes se înţelege folosul practic urmărit de cel ce a pus în mişcare acţiunea civilă, respectiv oricare dintre formele procedurale ce intră în conţinutul acesteia.

În conformitate cu art.33 Cod pr.civ.,  interesul trebuie să fie determinat, legitim, personal,  născut şi actual deci să existe în momentul în care se exercită acţiunea civilă.

Prin condiţia interesului de a fi personal se are în vedere faptul că cel care recurge la această formă procedurală urmăreşte să obţină, direct sau indirect, un folos practic pentru sine.

Instanţa reţine că prin cererea de chemare în judecată formulată reclamanta P......... M........., a contestat Decizia de confirmare a măsurii de izolare  nr.2153/16.09.2020 emisă de DSP OLT.

Potrivit art. 8 alin.1 din Legea 136/2000:  Izolarea se instituie pentru persoanele bolnave cu semne şi simptome sugestive specifice definiţiei de caz, precum şi pentru persoanele purtătoare ale agentului înalt patogen, chiar dacă acestea nu prezintă semne şi simptome sugestive.

(2) Lista bolilor infectocontagioase pentru care se instituie izolarea persoanelor la domiciliul acestora, la locaţia declarată de acestea sau, după caz, în unităţi sanitare sau în locaţii alternative ataşate acestora, precum şi lista unităţilor sanitare de bază în care se tratează persoanele bolnave se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Pentru a asigura un echilibru corect între nevoia de a preveni răspândirea unei boli infectocontagioase cu risc iminent de transmitere comunitară şi dreptul la libertate al persoanelor, măsura izolării se instituie în funcţie de boala infectocontagioasă, stabilită potrivit prezentului alineat, cu respectarea următoarelor standarde necesare exercitării drepturilor şi libertăţilor fundamentale:

a) măsura să fie dispusă pe durată limitată, în mod nediscriminatoriu şi proporţional cu situaţia de fapt care o determină;

b) măsura să aibă ca scop prevenirea răspândirii unei boli infectocontagioase, periculoase pentru siguranţa persoanei şi sănătatea publică;

c) măsura să fie instituită pentru a proteja interesul public şi să nu determine un dezechilibru între nevoia de protejare a sănătăţii publice şi imperativul respectării libertăţii persoanei.

(3) Izolarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se instituie cu acordul persoanelor supuse examinării, iar în lipsa acestuia, în condiţiile alin. (6), atunci când medicul constată riscul de transmitere a unei boli infectocontagioase cu risc iminent de transmitere comunitară, într-o unitate sanitară sau, după caz, într-o locaţie alternativă ataşată unităţii sanitare, stabilită conform alin. (2), în scopul efectuării examinărilor clinice, paraclinice şi a evaluărilor biologice, până la primirea rezultatelor acestora, dar nu mai mult de 48 de ore.

Cel mai târziu la expirarea termenului de 48 de ore, pe baza examinărilor clinice şi paraclinice şi dacă se menţine riscul transmiterii bolii infectocontagioase cu risc de transmitere comunitară, medicul recomandă prelungirea măsurii izolării într-o unitate sanitară sau într-o locaţie alternativă ataşată unităţii sanitare ori, după caz, la domiciliul persoanei sau la locaţia declarată de aceasta.

Instanţa constată că potrivit art. 17 alin.1 din  Legea Nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept sau interes legitim printr-un act administrativ individual emis potrivit art. 7 sau art. 8 alin. (4) poate introduce, în termen de cel mult 24 de ore de la data comunicării deciziei direcţiei de sănătate publică, acţiune la judecătoria în a cărei circumscripţie domiciliază sau îşi are reşedinţa ori la judecătoria în a cărei circumscripţie este situat spaţiul sau unitatea sanitară în care este carantinată sau, după caz, izolată potrivit art. 7 sau art. 8 alin. (4), solicitând anularea actului administrativ contestat, revizuirea sau încetarea măsurii. Cererile sunt scutite de plata taxei judiciare de timbru.

Instanţa reţine că prin decizia de confirmare a măsurii de izolare  nr.2153/16.09.2020 emisă de DSP OLT, a fost prelungită măsura izolării pacientei C......... P........, pe o durată de 13 zile începând cu data de 15.09.2020 până la data de 27.09.2020, în Spitalul suport Covid 19-Caracal

Observând dispoziţia legală anterior menţionată, instanţa apreciază că în cazul acţiunii având ca obiect anularea deciziei de confirmare a măsurii de izolare  nr.2153/16.09.2020 emisă de DSP OLT, condiţia de exerciţiu a acţiunii, referitoare la interes, este circumscrisă conţinutului noţiunii de calitate procesuală, legea condiţionând imperativ legitimarea procesuală de justificarea interesului procesual.

Astfel, instanţa apreciază că interesul în promovarea acestei cereri este de natură să confere calitate procesual activă reclamantei, considerent pentru care instanţa consideră necesară analiza prioritară a excepţiei lipsei de interes invocate.

Justifică un astfel de interes  şi deci calitatea procesuală, acele persoane ale căror drepturi sau interese legitime şi proprii, au fost prejudiciate  urmare a deciziilor de izolare emise de DSP OLT potrivit art.8 alin.4 din Legea 136/2020..

Instanţa reţine că interesul acțiunii în justiție este reprezentat de avantajul, folosul practic, pe care-l speră reclamantul în urma câștigării procesului. Existența interesului este urmărită pe tot parcursul procesului, nu numai cu privire la cererea introductivă de instanță, ci și în cazul tuturor celorlalte acte procedurale îndeplinite de părți pe parcursul desfășurării procesului. Prin urmare, dacă activitatea judiciară nu-i poate procura părții un interes practic, cererea sa va fi respinsă pentru lipsa acestei cerințe

Instanţa apreciază că nulitatea deciziei de confirmare a prelungirii măsurii de izolare  nr.2153/16.09.2020 emisă de DSP OLT, chiar atunci când norma juridică protejată şi pretins nesocotită la emiterea sau încheierea actului este de ordine publică, nu poate fi cerută de orice persoană ci de orice persoană care justifică un interes, din acest punct de vedere legea specială nederogând practic de la regimul juridic de drept comun al nulităţii actelor juridice civile.

Potrivit regulilor procesuale, revenea reclamantei, conform art.249 Cod. pr.civilă, sarcina probei existenţei unui interes personal, născut, actual, legitim care să îi confere calitatea pentru a solicita constatarea nulităţii decizia de confirmare a măsurii de izolare  nr.2153/16.09.2020 emisă de DSP OLT,

Instanţa reţine având în vedere dispoziţiile art.32 Cod pr.civilă, că una dintre condiţiile interesului este acela de a fi personal, în sensul că folosul practic urmărit de titularul cererii trebuie să se răsfrângă asupra acestuia; cu alte cuvinte, această cerinţă exprimă ideea că, în principiu, nu este îngăduit unei persoane să apere interesul unei alte persoane şi, pe cale de consecinţă, nici interesul colectiv.

Instanţa observă că, reclamanta nu justifică un interes, in condiţiile în care a solicitat deplasarea pacientei C......... P........ la domiciliul acesteia din comuna G......., Str. V........., judeţul Olt, unde susţine că locuiesc şi numiţii C...... N..... şi C..... F......, şi nu la propria locuinţă.

Mai mult, instanţa observă că în ceea ce o priveşte pe reclamantă aceasta nu a făcut dovada existenţei raportuirlor de rudenie cu pacienta C......... P........

Faţă de aspectele anterior învederate, observând că decizia de confirmare a măsurii de izolare  nr.2153/16.09.2020 emisă de DSP OLT, o vizează pe pacienta C......... P........, instanţa va admite excepţia lipsei de interes invocată de instanţă din oficiu. şi va respinge cererea de chemare în judecată formulată de  reclamanta P......... M.........,  domiciliată în Municipiul Caracal, Strada C.........., nr.5 E, Judeţul Olt  în contradictoriu cu Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Olt, cu sediul în Str. Crişan Nr.9-11 Slatina, judeţul Olt,  ca lipsită de interes.

Observând că domnul avocat P. D. nu s-a prezentat la judecarea cauzei şi de asemenea nu a efectuat activităţi specifice profesiei de avocat în prezenta cauză, nesolicitând consultarea dosarului, care dealtfel nu a fost studiat de domnul avocat, instanţa apreciază că nu îi poate fi acordată nicio sumă de bani cu titlu de onorariu de avocat, în prezenta cauză.

Postgat 12.10.2020