Radierea din fișa de cont a cheltuielilor de întreținere și a penalităților de întârziere calculate pentru neîndeplinirea la termen a obligațiilor de plată.

Sentinţă civilă 6179 din 09.11.2018


Obligația de a face. Radierea din fișa de cont a cheltuielilor de întreținere și a penalităților de întârziere calculate pentru neîndeplinirea la termen a obligațiilor de plată. Procedura de recalculare a debitului existent. Potrivit dispoziţiilor art. 46 din Legea nr. 230/2007, toţi proprietarii au obligaţia să plătească lunar, conform listei de plată a cheltuielilor asociaţiei de proprietari, enumerate la art. 47, în avans sau pe baza facturilor emise de furnizori, cota de contribuţie, stabilită conform art. 48, ce le revine la cheltuielile asociaţiei de proprietari, inclusiv cele aferente fondurilor din asociaţia de proprietari. De asemenea, în temeiul art. 49, asociaţia de proprietari poate stabili un sistem propriu de penalizări pentru orice sumă cu titlu de restanţă afişată pe lista de plată.

Potrivit dispoziţiilor art. 50 din Legea nr. 230/2007, asociaţia de proprietari are dreptul de a acţiona în justiţie pe orice proprietar care se face vinovat de neplata cotelor de contribuţie la cheltuielile comune mai mult de 90 de zile de la termenul stabilit.

Sentinţa Nr. 6179/09.11.2018 a Judecătoriei Galaţi

Potrivit dispoziţiilor art. 25 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 cotele de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari, calculate pentru fiecare proprietar din condominiu, vor fi achitate de aceştia, după caz, în termen de maximum 20 de zile de la data afişării listei de plată, dată care trebuie să fie înscrisă în lista de plată respectivă. În vederea respectării termenelor legale de plată a facturilor către furnizorii de utilităţi, administratorii au obligaţia de a afişa lista de plată în termen de maximum 5 zile de la data primirii ultimei facturi expediate prin poştă, certificată prin înscrisul de pe ştampila poştei, sau de la data confirmării de primire, în cazul transmiterii facturii prin curier/delegat. Asociaţia de proprietari poate calcula şi percepe penalizări de întârziere pentru suma neachitată, în condiţiile stabilite şi aprobate de comitetul executiv al asociaţiei de proprietari, în limitele stabilite de art. 49 alin. 1 din Legea nr. 230/2007. Suma acestora nu poate depăşi suma cotei restante la care s-a aplicat.

Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. 1 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 toţi proprietarii au obligaţia să plătească lunar, conform listei de plată a cheltuielilor asociaţiei de proprietari, în avans sau pe baza facturilor emise de furnizori, cota de contribuţie ce le revine la cheltuielile asociaţiei de proprietari, inclusiv cele aferente fondurilor din asociaţia de proprietari.

Obligaţia de plată a cheltuielilor de întreţinere este o obligaţie propter rem născută din calitatea de proprietar a reclamantei, în condiţiile art. 32 alin. 3 din HG nr. 1588/2007.

În motivarea cererii, G.C. a susţinut, în contextul în care a invocat executarea la timp şi întocmai a obligaţiei de plată către Asociaţia de proprietari nr. XXX Galaţi a contravalorii cheltuielilor de întreţinere ale imobilului proprietatea sa – pentru dovedirea pretenţiei sale, reclamantul a depus la dosar dovada achitării sumei de 1.200 lei reprezentând contravaloare cheltuieli de întreţinere, în intervalul 07.02.2007-26.11.2007, plăţi înregistrate şi evidenţiate în fişa de cont pentru operaţiuni diverse (fila 18 dosar 812/233/2016) – faptul că pârâta nu s-a conformat unei obligaţii de a face stabilită prin decizia civilă nr. 1165 pronunţată de Tribunalul Galaţi, la data de 17.12.2013, în dosarul nr. xxx/y/20yy* fapt ce confirmă lipsa de interes a acesteia pe fondul perimării judecăţii cererii ce a format obiectul dosarului anterior menţionat.

Apărarea astfel invocată este nefondată, hotărârea amintită fiind lipsită de efectele juridice ce i se atribuie, întrucât perimarea judecăţii unei cereri nu echivalează cu pierderea dreptului material ce poate fi exercitat în continuare, în condiţiile legii.

Prin răspunsul la întâmpinare, reclamantul a explicitat capătul de cerere având ca obiect radierea din fişa de cont a sumei de 5.560,34 lei ca fiind, în fapt, o cerere privind constatarea inexistenţei unui drept fără a se întemeia corespunzător pe dispoziţiile art. 35 C.proc.civ. şi fără a invoca prescripţia dreptului material la acţiune.

Instanţa apreciază că debitorul nu poate fi exonerat de la plata unei sume de bani în ipoteza în care nu a fost constatată inexistenţa dreptului creditoarei ori nu a fost dispusă restituirea unei prestaţii, pentru a opera o eventuală compensaţie, simpla cerere de radiere, prin caracterul său subsidiar, nefiind suficientă.

Totodată, în situaţia în care nu a fost făcută dovada existenţei unor plăţi a căror imputaţie să fi fost greşit realizată ori a altor neregularităţi privind modul de calcul al debitului, nu există temeiuri suficiente pentru a obliga pârâta să reindividualizeze obligaţiile de plată ale reclamantului cu atât mai mult cu cât nu a fost respectată nici procedura privind contestarea listelor de plată, conform dispoziţiilor art. 12 lit. A lit. d din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007, deşi calculul debitului a fost adus la cunoştinţa proprietarului prin afişarea listelor de plată.

Pentru aceste motive, instanţa va respinge cererea ca nefondată.