Cerere de valoare redusă

Sentinţă civilă 1071 din 30.10.2019


ROMÂNIA

JUDECĂTORIA LIPOVA Operator 

DOSAR NR. ....

SENTINŢA CIVILĂ NR. 1071

Şedinţa camerei de consiliu din data de 30 octombrie 2019

Preşedinte: ....

Grefier: ....

Pe rol se află cererea de valoare redusă formulată de reclamanta ......, în contradictoriu cu pârâta ....

(…)

INSTANŢA

Constată că prin cererea înregistrată la data de .... la această instanţă, reclamanta ....., în contradictoriu cu pârâta .... a solicitat obligarea pârâtei la plata sumei de 2.474,3 lei, împreună cu dobânda penalizatoare contractuală de 0,5%/zi de întârziere, compusă din: 

-536,84 lei contravaloare servicii de telecomunicaţii, 

-238,51 lei rest de plată pentru terminalele achiziţionate cu plata preţului în rate în valoare totală de  238,51 lei, 

-1.548,11 lei despăgubiri pentru încetarea prematura a contractului (calculate de creditorul cedent şi înregistrate pe facturile lunare),

-150,84 lei penalităţi de întârziere conform contractului (calculate de către creditorul cedent şi înregistrate pe facturile lunare.

A mai solicitat cheltuieli de judecată în sumă de 50 lei. 

În motivare, reclamanta a susţinut că între ..... în calitate de prestator de servicii şi client, pârâta din prezenta cerere, a fost încheiat contractul de servicii de telefonie înregistrate sub nr. de cod abonat 236336702, iar la data semnării contractelor de servicii, clientul a fost înştiinţat şi de cuprinsul Clauzelor contractuale principale (CCP) şi de Termenii şi condiţii generale (TCG).

Reclamanta a susţinut că în cadrul contractului, părţile au stabilit tipul serviciului achiziţionat, valoarea acestuia, durata minimă contractuală, precum si de beneficiile suplimentare primite de către Client pe durata determinată de contract, iar în cadrul Clauzelor contractuale principale (CCP) şi în Termenii şi condiţii generale (TCG), părţile au agreat următoarele clauze contractuale principale (CCP), capitolul Plata: ,,Termenul de plată este de maxim 14 zile de la data emiterii facturii, în cazul depăşirii acestui termen se aplică penalităţi de întârziere de 0.5%/zi din suma datorată, cu titlu de daune moratorii până la plata întregii sume, conform TCG”.

Reclamanta a mai susţinut că pentru fiecare serviciu prestat, respectiv număr de telefon/terminal de telecomunicaţii, ..... a emis facturi lunare, reprezentând contravaloarea acestora, cu obligaţia pentru clientul-pârât de a efectua plata în termenul agreat conform contract. însă, acesta nu a înţeles să-şi respecte obligaţia asumată, astfel încât .... a decis încetarea contractului în baza art. 9.2 din TCG. Ca urmare a încetării contractului, .... a emis facturi pentru prejudiciul cauzat ca urmare a încetării premature a contractului (calculate potrivit art. 10.3 din TCG, precum şi pentru contravaloarea dispozitivului achiziţionat în rate la momentul încheierii contractului.

A susţinut că la data de 27.07.2018 a fost încheiat contractul de cesiune de creanţe între Vodafone România S.A. în calitate de creditor cedent şi …. în

calitate de creditor cesionar, prin care s-a cesionat creanţa deţinută împotriva pârâtei, iar în conformitate cu prevederile legale, în temeiul art. 1578 Cod civil, debitorul cedat, pârâta, a fost înştiinţat cu privire la cesiune încheiată, prin transmiterea notificării de cesiune, cesiunea de creanţa fiind înscrisa şi în Arhiva Electronica de Garanţii Reale Mobiliare.

Referitor la comunicarea cesiunii de creanţă, a solicitat ca instanţa să constate şi să reţină faptul că înştiinţarea debitorului este efectuată şi prin prezenta cerere de chemare în judecată prin anexarea, la cererea introductivă, a notificării de cesiune, făcându-se, astfel, aplicarea art.1578, alin. 1, lit. b „primeşte o comunicare scrisă a cesiunii, pe suport hârtie sau în format electronic, în care se arată identitatea cesionarului, se identifică în mod rezonabil creanţa cedată şi se solicită debitorului să plătească cesionarului” şi art. 1580 Cod civil, în temeiul căruia se apreciază ca fiind, efectuată procedura de notificare a cesiunii de creanţă şi atunci când. „cesiunea se comunică odată cu acţiunea intentată împotriva debitorului”.

Pârâta a depus formular de răspuns la data de 3 octombrie 2019 prin care a acceptat pretenţiile formulate de reclamantă.

În cauză a fost administrată proba cu înscrisurile depuse de reclamantă la dosar.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

În fapt, între ..... în calitate de prestator de servicii şi ...., au fost încheiate contractele de servicii de telefonie înregistrate sub nr. de cod abonat

...., având ca obiect furnizarea de servicii de telefonie către pârât.

Executând contractele, ... a furnizat pârâtei servicii  de telecomunicaţii şi a emis facturile fiscale nr. ., ...., ..., ..., ....

Pârâta nu şi-a respectat obligaţia corelativă de plată, acumulând o restanţă în sumă 536,84 lei reprezentând debitul principal şi respectiv suma de 150,84 lei reprezentând penalităţi de întârziere, calculate conform prevederilor contractuale şi inserate în cuprinsul facturilor.

La data de 27.07.2018 a fost încheiat un contract de cesiune între ... în calitate de cedentă, şi reclamanta ...., în calitate de cesionară, notificată pârâtei, odată cu cererea de chemare în judecată, în lipsa unei dovezi de comunicare anterioare.

Pârâta nu a făcut dovada achitării debitului restant şi nici a returnării echipamentului predat de către furnizorul de servicii. Totodată, pârâta nu a invocat excepţia de neexecutare a contractului de către ...., prezumţia sa de culpă nefiind răsturnată.

Faţă de starea de fapt reţinută mai sus, în cauză sunt aplicabile dispoziţiile art. 1026-1033 Cod procedură civilă, debitul fiind în cuantum de până în 10.000 lei şi neîncadrându-se între excepţiile prevăzute de art. 1026 alin. 2 şi 3 Cod procedură civilă.

De asemenea, sunt aplicabile dispoziţiile art. 1270, 1516, 1535 şi 1548, toate din Codul

civil, referitoare la forţa obligatorie între părţi a prevederilor contractuale, drepturile creditorului în caz de neexecutare a acestora, daunele moratorii şi prezumţia de culpă a debitorului unei obligaţii contractuale în caz de neexecutare.

În conformitate cu dispoziţiile art. 663 Cod procedură civilă, creanţa reprezentată de sumele de 536,84 lei reprezentând debitul principal, 238,51 lei, reprezentând rest de plată pentru terminalele achiziţionate cu plata preţului în rate şi respectiv suma de 150,84 lei reprezentând penalităţi de întârziere, calculate conform prevederilor contractuale şi inserate în cuprinsul facturilor, este certă, lichidă şi exigibilă, fiind constatată prin facturi fiscale ajunse la scadenţă.

În ceea ce priveşte capătul de cerere privind despăgubirile pentru încetarea prematură a contractului, în cuantum de 1.548,11 lei, instanţa constată că perceperea unei asemenea sume a fost prevăzută la pct. 5.1 din contract, în cazul rezilierii/încetării din culpa clientului a contractului înainte de perioada minimă contractuală stabilită la 12 luni / 24 de luni prin pct. 10 din acelaşi contract.

Potrivit art. 9.2 din Termenii şi condiţiile generale din contractul părţilor „... poate înceta prezentul contract din motive imputabile clientului cu o notificarea scrisă adresată cu 15 zile înainte de data încetării, în următoarele cazuri: 1) clientul nu-şi respectă în mod repretat obligaţia de plată a sumelor datorate ...”, care este şi situaţia din prezenta speţă.

Instanţa constată însă că reclamanta nu a făcut dovada notificării pârâtei cu privire la rezilierea contractului, printre înscrisurile depuse de aceasta la dosar neregăsindu-se o astfel de notificare.

Instanţa constată că părţile au inserat în contract un pact comisoriu în baza căruia, în ipoteza neexecutării obligaţiei, convenţia se desfiinţează de drept, fără somaţie, fără punere în întârziere şi fără intervenţia instanţei,

Prin stipularea pactului comisoriu, respectiv prin voinţa lor, expresă, părţile au înlocuit acţiunea în rezoluţiunea judiciară cu o clauză rezolutorie convenţională, stipulată pentru faptul neexecutării contractului.

Pentru a opera însă pactul comisoriu este necesară comunicarea notificării scrise de reziliere efectuată în conformitate art. 1552 Cod civil.

Dealtfel, aşa cum s-a reţinut anterior, prin pct. 9.2 din contract s-a prevăzut posibilitatea creditoarei de încetare a contractului „notificarea scrisă adresată cu 15 zile înainte de data încetării”.

Ca atare, câtă vreme reclamanta nu a făcut dovada notificării rezilierii, respectiv a datei când aceasta a intervenit, facturile privind sumele de bani cu titlu de despăgubiri neputând fi calificate drept o comunicare de reziliere conform art. 1552 Cod civil, suma de 1.548,11 lei solicitată cu acest titlu, nu este certă, lichidă şi exigibilă, motiv pentru care acest capăt de cerere va fi respins.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 1031 Cod procedură civilă, va admite în parte cererea de valoare redusă formulată de reclamanta ....., în contradictoriu cu pârâta ...

Va obliga pârâta să plătească reclamantei, împreună cu dobânda penalizatoare contractuală de 0,5%/zi de întârziere care a început să curgă de la data scadenţei fiecărei facturi în parte şi până la achitarea efectivă a contravalorii acestora, suma totală de 926,19 lei, compusă din:

- 536,84 lei reprezentând debit principal, respectiv contravaloarea serviciilor prestate,

- 150,84 lei reprezentând penalităţi de întârziere contractuale,

- 238,51 lei, reprezentând rest de plată pentru terminalele achiziţionate cu plata preţului în rate.

Va respinge cererea în ceea ce priveşte suma de 1.548,11 lei, reprezentând daune pentru rezilierea contractului înainte de expirarea perioadei contractuale.

Având în vedere că pârâta a recunoscut anterior la primului termen de judecată pretenţiile reclamantei, în temeiul art. 454 Cod procedură civilă, va respinge solicitarea reclamantei cu privire la cheltuielile de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite în parte cererea de valoare redusă formulată de reclamanta ... cu sediul în ...., în contradictoriu cu pârâta ...., cu domiciliul în Oraşul .....

Obligă pârâta să plătească reclamantei, împreună cu dobânda penalizatoare contractuală de 0,5%/zi de întârziere care a început să curgă de la data scadenţei fiecărei facturi în parte şi până la achitarea efectivă a contravalorii acestora, suma totală de 926,19 lei, compusă din:

- 536,84 lei reprezentând debit principal, respectiv contravaloarea serviciilor prestate,

- 150,84 lei reprezentând penalităţi de întârziere contractuale,

- 238,51 lei, reprezentând rest de plată pentru terminalele achiziţionate cu plata preţului în rate.

Respinge cererea în ceea ce priveşte suma de 1.548,11 lei, reprezentând daune pentru rezilierea contractului înainte de expirarea perioadei contractuale.

Respinge cererea reclamatei cu privire la cheltuielile de judecată.

 Executorie de drept.

 Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, care se va depune la Judecătoria Lipova.

Pronunţată la data de .... prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.

 Preşedinte, Grefier,

 ..... .....