Respingerea cererii de înlocuire a sancțiunii contravenționale întrucât nu există dovada demarării executării silite pentru p-v în cauză, în condiţiile în care contravenientul figurează şi cu bunuri pentru care datorează impozit la bugetul local

Sentinţă civilă 389 din 05.06.2020


Cuprins pe materii: contravenții -  înlocuire sancțiune contravențională

Respingerea cererii de înlocuire a sancțiunii contravenționale întrucât nu există dovada demarării executării silite pentru  procesul-verbal în cauză, în condiţiile în care contravenientul figurează şi cu bunuri pentru care datorează impozit la bugetul local;

Analizând ansamblul materialului probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

În fapt, prin procesul verbal de contravenţie seria PGLW nr.03000/21.11.2019 întocmit de Poliţia Municipiului T- B R, intimatul T N-V a fost sancționat contravențional cu amenda în cuantum de 1305 lei, pentru săvârșirea unor contravenţii  prev. de OUG 195/2002.

În motivarea cererii, petenta arată că după rămânerea definitivă a sancţiunilor contravenţionale, subiectul de drept sancționat contravențional nu poate fi executat silit, aşa după cum rezultă din înscrisurile depuse la dosar.

În drept, potrivit disp.art.9 alin(3) din OG 2/2001 „ În cazul în care contravenientul persoană fizică nu a achitat amenda în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a sancţiunii şi nu există posibilitatea executării silite, organul de specialitate al unităţii administrativ-teritoriale prevăzut la art. 39 alin. (2) lit. a) în a cărui rază teritorială domiciliază contravenientul va sesiza instanţa judecătorească în a cărei circumscripţie domiciliază acesta, în vederea înlocuirii amenzii cu sancţiunea obligării contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii, ţinându-se seama de partea din amendă care a fost achitată.”

Legal citat contravenientul nu s-a prezentat în fata instanţei.

Având în vedere faptul că potrivit  disp. art.9 alin.3 din OG nr.2/2001, una  dintre  condiţiile esenţiale pentru înlocuirii amenzii cu sancţiunea obligării contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii este aceea ca nu există posibilitatea executării silite a contravenientului, iar din actele dosarului, nu se poate stabili cu certitudine acest fapt întrucât nu există dovada demarării executării silite pentru  procesul-verbal în cauză, titlul executoriu şi somaţia anexate nr.71/07.06.2018  fiind  acte de executare  anterioare PV, în condiţiile în care contravenientul figurează şi cu bunuri pentru care datorează impozit la bugetul local; instanța urmează să respingă cererea ca nefondată.

Totodată, instanţa urmează să dispună restituirea către petentă a procesului verbal de constatare si sancţionare a contravenţiei PGLW nr.030000/21.11.2019 întocmit de Poliţia Municipiului T- B R.