Pretentii -Litigii cu profesionistii

Decizie 192/LP/2020-A din 10.03.2020


Aplicarea dispoziţiilor art. art. 1357 alin. 1 C.civ, art. 2210 alin. 1 C.civ, art. 2223 alin. 1 Cod civil, art. 49 din Legea nr. 136/1995, art.37  din Ordinul CSA 14/2011, art. 12 şi 13 din Ordinul CSA 14/2011:

Conform art. 1357 alin. 1 C.civ., ,,cel care cauzează altuia un prejudiciu printr-o faptă ilicită, săvârşită cu vinovăţie, este obligat să îl repare”.

Potrivit art. 2210 alin. 1 C.civ., ,,în cazul asigurărilor de bunuri, în limitele indemnizaţiei plătite, asigurătorul este subrogat în toate drepturile asiguratului sau ale beneficiarului asigurării împotriva celor răspunzători de producerea pagubei”.

Conform art. 2223 alin. 1 Cod civil, în cazul asigurării de răspundere civilă ,, asigurătorul se obligă să plătească o despăgubire pentru prejudiciul de care asiguratul răspunde potrivit legii faţă de terţele persoane prejudiciate”.

Art. 49 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România  în forma în vigoare la momentul naşterii raportului obligaţional ,,asiguratorul acorda despăgubiri, în baza contractului de asigurare, pentru prejudiciile de care asiguraţii răspund fata de terţe persoane păgubite prin accidente de vehicule şi pentru cheltuielile de judecată”.

Potrivit art.37  din Ordinul CSA 14/2011, ,,dacă asigurătorul RCA nu îşi îndeplineşte obligaţiile în termenele prevăzute la art. 36 sau şi le îndeplineşte defectuos, inclusiv dacă diminuează nejustificat despăgubirea, la suma de despăgubire cuvenită, care se plăteşte de asigurător, se aplică o penalizare de 0,2%, calculată pentru fiecare zi de întârziere”.

 Potrivit art. 36  alin.(5) ,,despăgubirea se plăteşte de către asigurătorul RCA în maximum 10 zile de la data depunerii ultimului document necesar stabilirii răspunderii şi cuantificării daunei, solicitat în scris de către asigurător”.

Conform art. 12 şi 13 din Ordinul CSA 14/2011: „reprezentantul de despăgubiri este împuternicit să instrumenteze daunele în numele şi în contul asigurătorului RCA şi să reprezinte asigurătorul RCA. În acest scop, reprezentantul de despăgubiri întocmeşte dosarul de daună şi ia toate măsurile necesare pentru soluţionarea cererilor de despăgubire pretinse de partea prejudiciată...”; „reprezentantul de despăgubiri trebuie să fie autorizat să reprezinte asigurătorul RCA cu puteri depline, inclusiv cu drept de dispoziţie în faţa părţii prejudiciate, să i se atribuie competenţa necesară pentru a răspunde pretenţiilor de despăgubire justificate ale părţii prejudiciate şi să fie apt să examineze cazul în limba oficială a statului membru în care partea prejudiciată este rezidentă sau îşi are sediul”.

Instanţa de control judiciar, în esenţă, în ce priveşte lipsei calităţii procesuale pasive a V. SRL, invocată pentru prima dată în apel a reţinut că, prin virarea sumei de 9.403,33 lei în contul intimatei reclamante, V. SRL, a acţionat în calitate de mandatar, în numele şi în contul asigurătorului. Ca urmare, în mod greşit a fost obligat reprezentantul de despăgubiri să achite diferenţa de despăgubire în solidar cu asigurătorul. Obligaţia de plată a despăgubirii şi a cheltuielilor din prezentul dosar revin asigurătorului K. P. V. prin reprezentantul său de despăgubiri din România, V. SRL.

Domenii speta