Pretenții

Sentinţă civilă 42/2020 din 11.03.2020


Cod ECLI ECLI:RO:TBGRJ:2020:001.000042

Cod operator 2442/2443

Dosar nr. ......

R O M Â N I A

TRIBUNALUL GORJ

SECŢIA A II-A CIVILĂ

Sentința  Nr.

Şedinţa publică de la

Completul compus din:

PREŞEDINTE ..........

Grefier .....................;

Pe rol fiind pronunțarea asupra dezbaterilor ce au avut loc în ședința publică din data de ...... privind cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta ..............., în contradictoriu cu pârâta ................, având ca obiect pretenții.

La apelul nominal făcut în ședința publică au lipsit părţile.

Procedura legal îndeplinită, din ziua dezbaterilor.

Dezbaterile în fond au avut loc în ședința publică din data de .............. fiind consemnate în încheierea de ședință de la acea dată, ce face parte integrantă din prezenta decizie, când instanța având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunțarea pentru data de ..............., apoi pentru data de ............, când a hotărât următoarele:

TRIBUNALUL

Asupra cauzei de faţă:

Prin cererea înregistrată la data de ....... pe rolul Tribunalului Gorj – Secția a II-a Civilă, sub  nr. ..........,  societatea .............................. (denumita in ce urmează ....................), cu sediul in str. ...., nr..., localitatea ...., jud. ...., Cod unic de înregistrare RO ...., J... - prin lichidator judiciar .......... cu sediul in ............., str. ........., nr...., bl. .. parter, jud. ... si prin administrator special ...., a chemat în judecată pe pârâta societatea ........... cu sediul in com. ...., sat ..., nr. ..., județul ..., Cod unic de înregistrare RO ....., înregistrata la ORC ... sub nr. J...., reprezentata prin ....., solicitând obligarea paratei ................. la plata sumei de 715.328,21 lei reprezentând prejudiciul produs societății reclamante până la data de 09.06.2017 așa cum s-a stabilit prin raportul de expertiză tehnica judiciara dispus de instanța de judecata in dosarul nr...... al Tribunalului Gorj, întrucât parata nu a respectat prevederile contractului de execuție lucrări nr. 291/06.12.2012 și obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecata.

In motivare a arătat că, intre societatea reclamantă și parata ....... a fost încheiat contractul de execuție lucrări nr. 291/06.12.2012 având ca obiect ”Modernizare DC 43, Com. Bărbătești, jud. Gorj”, contract care a avut la baza contractul de lucrări nr.1014/19.04.2012 încheiat intre ...... si .................

Prin contractul de execuție lucrări nr. 291/06.12.2012 încheiat cu pârâta s-a convenit ca aceasta să execute o serie de lucrări până la data de 30.06.2013. În acest sens parata a prezentat spre decontare situații de lucrări ce păreau ca justifica efectuarea acestora precum și două facturi, respectiv factura nr. 555/03.01.2013 in valoare de 361.763, 82 lei si factura nr. 785/14.04.2014 in valoare de 734.163,28.

Beneficiarul final, respectiv ........, in urma efectuării unei expertize, comunicate și către reclamantă prin adresa nr. 1881/26.04.2016, a refuzat decontarea situațiilor prezentate deoarece cuprindeau lucrări ce nu erau efectiv executate si lucrări executate defectuos, ce nu au corespuns cu prevederile proiectului tehnic din punct de vedere calitativ, cantitativ dar si valoric.

Aspectele semnalate de beneficiarul lucrării (Primăria Comunei ....) au fost constatate si prin Raportul de Expertiza Tehnica Judiciara dispus de instanța de judecata in dosarul nr..... al Tribunalului Gorj, întocmit in baza documentelor prezentate de părți, a situației din teren, a planșelor si listelor de cantități de lucrări din proiectul tehnic, raport ce nu a fost contestat de către parata si prin care s-au stabilit următoarele:

La pag. 8 din Raportul de Expertiza Tehnica Judiciara se concluzionează:

„În ceea ce privește răspunsul la obiectivul nr.4 al expertizei de față, adică sa se calculeze totalul prejudiciului suferit de reclamanta prin nerespectarea termenilor contractuali de către parata, inclusiv penalitățile stabilite prin contract, situația este următoarea: ...

Totalul lucrărilor decontate si neexecutate 318.739,93 lei cu tva;

Totalul lucrărilor decontate si executate necorespunzător 106.313,96 lei cu tva;

 Valoarea comisionului ce trebuia reținut de reclamanta...38.357,44 lei;

Valoarea garanției de buna execuție ce trebuia reținută de reclamanta...54.796,35 lei;

Penalități calculate la valoarea comisionului ce trebuia reținut de parata... 9.224,96 lei;

 Penalități calculate la valoarea garanției de buna execuție ce trebuia reținută de parata... 13.178,52 lei;

Penalități la lucrările neexecutate, dar decontate... 76.656,95 leiPenalități la lucrările necorespunzătoare, dar decontate...25.568,5 lei;

 Penalități la valoarea lucrărilor ramase neexecutate din valoarea totala contractata...388.136,90 lei”.

Rezulta astfel un prejudiciu total produs de parata societății reclamante in valoare de 1.030.973,51 lei.

Prin Sentința nr. ..... data de Tribunalul Gorj in dosarul nr..... si rămasa definitiva prin Hotărârea nr. .... pronunțată de Curtea de Apel ...,  ...... a fost obligata plata sumei de 3 15.645,3 lei, reprezentând o parte din prejudiciul creat societății reclamante prin prisma contractului de execuție lucrări nr. 291/06.12.2012 încheiat intre părți.

Prin dosarul nr..... s-a constatat cu putere de lucru judecat că pârâta nu și-a respectat obligațiile asumate prin contractul de execuție lucrări nr.291/06.12.2012, prezentând spre decontare situații de lucrări ce nu erau reale pe de o parte, iar pe de altă parte lucrările pretins executate erau executate defectuos, calitatea lucrărilor necorespunzând Proiectului Tehnic, motiv pentru care beneficiarul final al lucrării, Primăria Comunei ....., a refuzat decontarea acestora.

Toate aceste aspecte sunt confirmate atât prin raportul de expertiză tehnică judiciară efectuat în dosarul nr..... la care face trimitere și Curtea de Apel ..., cât și prin expertiza tehnică efectuată de beneficiarul Primăria Comunei .....

Prin urmare, se solicită obligarea paratei la plata sumei 715.328.21 lei reprezentând diferența dintre prejudiciul produs societății reclamante in suma de 1.030.973.51 lei stabilit prin Raportul de Expertiza Tehnica Judiciara întocmit in dosarul nr..... si suma de 315.645,3 lei la care parata a fost deja obligata prin sentința nr...... data de Tribunalul Gorj in dosarul nr......

In drept, cererea a fost întemeiată prezenta pe art. 1350 si următoarele din C.Civ.

Au fost anexate prezentei, în copie, următoarele înscrisuri: contractul de execuție lucrări nr. 291/06.12.2012 încheiat intre părți, contract nr. 1014 din data de 19.04.2012 încheiat intre .... si Primăria Comunei ....; facturile emise de parata ....; adresa nr. 1881/26.04.2016 prin care beneficiarul final, Primăria Comunei .... ne-a înaintat Expertiza Tehnica efectuata la obiectivul de lucrare; Expertiza Tehnica efectuata de Primăria Comunei ....; Raportul de Expertiza Tehnica Judiciara dispus de Tribunalul Gorj in dosarul nr....., in care s-a stabil ca prejudiciul produs de pârâtă societății reclamante este in suma de 1.030.973,51 lei; sentința nr.... data de Tribunalul Gorj in dosarul nr.....; Hotărârea nr.... pronunțată de Curtea de Apei .... in dosarul nr......

La data de 17.05.2019 s-a depus la dosar întâmpinare formulată de pârâta  ......, solicitând respingerea acțiunii reclamantei și obligarea acesteia la plata cheltuielilor de judecată.

În motivare a arătat că au fost chemați in judecata de reclamanta  ....., prin lichidatorul judiciar ..... pentru obligarea pârâtei la plata sumei de 715.328,21 lei reprezentând un așa zis prejudiciu.

Într-o prima teza au invocat excepția prescripției dreptului la acțiune prevăzută de Decretul 167/1958 întrucât au trecut mai mult de trei ani de la rezilierea de drept a contractului nr.291/06.12.2012, respectiv de la data de 30.06.2013.

Pe fondul cauzei se învederează faptul că reclamanta este de o totala rea credință si prezinta o situație distorsionata a stării de fapt.

Este adevărat ca au încheiat cu reclamanta contractul de prestări lucrări in subantrepriza nr.291/06.12.2012 si ca am executat lucrări evidențiate prin situații de lucrări respectiv:

l. Situația de lucrări nr.1 cu factura nr.555/03.11.2013 in valoare de 361763,82 lei emisa de .......;

2. Situația de lucrări nr.2 cu factura nr.785/14.04.2014 in valoarea de 734.163 lei emisă de ...... către reclamanta transmisa prin mail, fax, posta si însușita de reclamanta fără obiecțiuni.

În paralel cu ...... reclamanta ..... depune trei situații de plată nr.1, 2, 3, cu valoare de cu valoarea de 361.763,82 lei si 516532,44 lei,  462315,72 lei, în total 1.340.610,98 lei. Situațiile de plata depuse de ..... care nu aveau nici un suport juridic sau fiscal deoarece executanții lucrării, pârâta, trebuia sa depunem aceste situații, reclamanta neavând de unde sa știe ce materiale, manopera, etc. se realizase până la acel moment, dar mai mult, reclamanta prin vreun reprezentant nu a venit niciodată la aceasta lucrare, si crede ca numai cu GPS a ajuns la primărie, pentru ca intenția reclamantei a fost încă de la început sa înșele si sa nu le plătească, lucru care s-a si întâmplat, nu numai cu pârâta ci si cu alți prestatori ( există un dosar penal in acest sens).

 La data de 09.09.2015 cu adresa nr.349 au înștiințat reclamanta că solicită prelungirea contractului de prestări servicii, precum și faptul ca trebuie sa le achite sumele restante, întrucât nu puteau continua lucrarea din lipsa fonduri. Bineînțeles ca reclamanta i-a înșelat si nu a mai virat nici o suma de bani, azi fiind înscriși la masa credală si acceptați de instanță, publicat in buletinul insolventei pagina 12 cu suma de 1.092.736,79 creanță chirografara, bani pe care azi reclamanta are să-i plătească către pârâtă.

La data de 28.02.2015 ..... intra in posesia faptica a situației de lucrări si facturi conform procesului verbal de predare primire .

Ce nu spune reclamanta este faptul ca încasează peste 9 miliarde de lei de la Primăria Comunei ...., respectiv 940.610,99 lei ca nu virează nici un leu către  ..... până la data de 11.06.2014 când la miile de insistențe, fiindcă erau in pragul falimentului virează 246649,35 lei când contractul era deja reziliat de drept, motiv care conduce inevitabil la stoparea lucrărilor întrucât nu le puteau susține financiar, pârâta nefiind banca de investiții. Este o afirmație mincinoasa ca Primăria .....nu a decontat facturile emise de  ...... deoarece reclamanta a luat acești bani de la primărie.

Raportat la prejudiciu, Primăria .... nu a dat in judecata niciodată pe reclamanta si nici nu a solicitat nici un ban de la aceștia, iar discuțiile cu noi a rezultat ca sunt mulțumiți de lucrările efectuate. Reclamanta nu are de unde sa știe cum sunt executate lucrările pentru ca nu a fost niciodată acolo, interesul fiind doar acela de a  înșela. După ce pârâta a întrerupt relațiile contractuale au contractat diferența de lucrare cu  ..... pe care la rândul lor i-a înșelat cu acelaşi mod de operare ca si la pârâtă.

Paradoxal este ca au obținut o hotărâre judecătorească prin care pârâta trebuie să-i dea suma de 315.645,3 lei prin sc. 139/12.12.2017 al Tribunalului Gorj, reclamanta are sa le dea pârâtei mai mult de lei 11 miliarde lei vechi dar mai solicita 715.328,21 lei suma pe care nu a plătit-o, nu i-a cerut-o nimeni astfel ca nu exista acest prejudiciu.

Pe cale de consecință, se solicită respingerea acţiunii reclamantei.

În drept, întâmpinarea a fost întemeiată pe dispozițiile art.205 C proc. Civ.

Tribunalul, în lumina disp. art. 248 c.proc.civ. , analizând cu prioritate excepția prescripției dreptului material la acțiune, invocată de pârâtă prin întâmpinare, constată și reține că este întemeiată pentru următoarele considerente:

Prin prezenta  acțiune judiciară dedusă judecății, societatea reclamanta .......... (denumita in ce urmează ................), prin lichidator judiciar .................. si prin administrator special D. G.a solicitat obligarea societății pârâte .................... la plata sumei de 715.328,21 lei, cu titlu de prejudiciu produs societății reclamante până la data de 09.06.2017, reprezentând diferența dintre prejudiciul total  produs așa cum s-a stabilit prin raportul de expertiză tehnica judiciara dispus de instanța de judecata in dosarul nr............... al Tribunalului Gorj, respectiv de 1.030.973,51 lei, și suma de 315.645,3 lei, precum și obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecata.

Izvorul prejudiciului îl reprezinte lucrările ce fac obiectul contractului de execuție lucrări nr. 291/06.12.2012, încheiat între părți, contract în baza căruia pârâta, astfel cum susține reclamanta în motivarea acțiunii, a prezentat spre decontare situații de lucrări  și facturile fiscale nr.555/03.01.2013 în valoare de 361.763, 82 lei și nr.785/14.04.2014 în valoare de 734.163,28 lei, iar prin raportul de expertiză judiciară efectuat în dosarul nr. ....., având ca obiect o acțiune similară, s-a stabilit prejudiciul creat societății reclamante prin decontarea unor lucrări neexecutate sau executate necorespunzător, comisioane, garanții de bună execuție, penalități de întârziere în cuantum total de 1.030.973,51 lei.

Prin sentința nr. ..... pronunțată în dosarul nr. .......... de Tribunalul Gorj – Secția a II a Civilă, rămasă definitivă prin decizia nr. .......... pronunțată de Curtea de Apel Craiova, a fost admisă acțiunea judiciară cu precizarea ulterioară și obligată pârâta ............... către reclamanta .....................  la plata sumei de 315.645,3 lei , despăgubiri civile.

Prin această hotărâre judecătorească definitivă s-a statuat cu autoritate de lucru judecat, cum de altfel susține și reclamanta prin cererea introductivă,  luând în considerare concluziile raportului de expertiză judiciară efectuată în cauză, pârâta nu a respectat durata de execuţie şi finalizarea lucrărilor, stabilite prin contractul nr.291/06.1.22012, iar diferenţele cantitative şi financiare dintre reclamantă şi pârâtă au determinat reclamanta să rezilieze contractul cu pârâta încheind un alt contract nr. 99/15.09.2015 cu firma .............. Tg-Jiu şi cu aceasta a continuat efectuarea lucrărilor pentru finalizarea contractului încheiat cu Primăria ...................

Față de aceste rețineri ale unei instanțe de judecată,  cu autoritate de lucru judecat, se constată că, în lumina disp. art 2523 Cod Civil, dreptul material la acțiune pentru prejudiciul încercat de către reclamanta ....................... pentru neexecutarea de către pârâta ............................ a lucrărilor contractate în termenul stabilit, decontarea unor lucrări neexecutate, precum și prin executarea defectuoasă a unor lucrări, se naște la momentul rezilierii contractului cu pârâta și încheierea unui contract cu un alt executant, respectiv data de 15.09.2015, când a fost încheiat pentru continuarea lucrărilor/refacerea lucrărilor defectuoase contractul nr.99 cu societatea ................... Tg-Jiu.

Potrivit art. 2500 Cod Civil dreptul material la acțiune se stinge prin prescripție dacă nu a  fost exercitat în termenul stabilit de lege, iar potrivit art. 2517 Cod Civil termenul de prescripție este de 3 ani.

Cum prezenta acțiune în despăgubiri a fost înregistrată la data de 23.04.2019, fiind peste termenul de prescripție de 3 ani de la data nașterii dreptului material la acțiune, respectiv de la data de 15.09.2015, excepția prescripției dreptului material la acțiune invocată de pârâtă este întemeiată.

Este de precizat că intentarea acțiunii judiciare soluționată prin sentința nr. ................ pronunțată în dosarul nr. ................ de Tribunalul Gorj – Secția a II a Civilă nu este un caz de întrerupere a cursului prescripție în sensul prev. de art. 2537 Cod Civil.

Prin respectiva cerere de chemare în judecată reclamanta a solicitat obligarea pârâtei la  sumei de 1.390.680 lei reprezentând prejudiciu cauzat prin nerespectarea prevederilor contractului de execuție lucrări nr.291/06.12.2012 și la plata sumei de 499.778,68 lei reprezentând penalități de întârziere, însă la data de 06.10.2016 reclamanta a formulat precizare prin care a solicitat obligarea pârâtei la plata sumei totale de 315.645,3 lei,  suma care i s-a acordat de către instanță.

Se constată că demersul judiciar la reclamantei a fost exclusiv pentru suma de 315.645,3 lei, neputându-se discuta de o punere în întârziere a pârâtei prin respectiva acțiune judiciară pentru o diferență de prejudiciu constatat de expert însă  necerut de reclamantă.

Pentru această diferență de prejudiciu se aplică normele de drept comun material și procedural, inclusiv cele referitoare la prescripția extinctivă, astfel cum au fost analizate anterior.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite excepția prescripției extinctive invocată de pârâtă.

Respinge acțiunea judiciară formulată de reclamanta .................., cu sediul in str. ..........., nr...., localitatea ......, jud. ........, Cod unic de înregistrare RO ............, J - prin lichidator judiciar .................... cu sediul in ............, str. ............., nr....., bl. ..., parter, jud. ..... si prin administrator special ......., în contradictoriu cu pârâta .............., cu sediul in com. ......., sat ........, nr. .............., județul ........, Cod unic de înregistrare RO ............, înregistrata la ORC Gorj sub nr. J.........,  ca fiind prescrisă.

Cu apel în 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la sediul tribunalului.

Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin grija grefei, azi 11.03.2020.

Red.G.E.

Tehnored.V.T.

Ex.4/02 Aprilie 2020